Vyporiadanie BSM po troch rokoch od zániku

Ako sa vyporiada BSM v prípade, ak nedôjde k dohode a ani jeden z manželov nepodá návrh na súd?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) je súčasťou každého manželstva pri jeho vzniku. Aby mohlo byť vyporiadané a majetok rozdelený, musí v prvom kroku zaniknúť. BSM zaniká:

  • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo vyhlásil za neplatné;
  • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov;
  • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu, že jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi;
  • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku v prospech štátu, ak u odsúdeného existovalo BSM, alebo
  • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, ak u úpadcu existovalo BSM.
  • smrťou jedného z manželov, alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho.

Po platnom zániku BSM možno pristúpiť k samotnému vyporiadaniu:

  1. dohodou,
  2. súdnym rozhodnutím alebo
  3. nečinnosťou manželov, kedy po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka vyporiadania.

Právna domnienka vyporiadania BSM

Ak do troch rokov od zániku BSM nedôjde k vyporiadaniu BSM dohodou alebo ak vo veci BSM nebol do troch rokov podaný návrh na vyporiadanie BSM súdom, nastane nevyvrátiteľná právna domnienka, že k vyporiadaniu BSM došlo. Občiansky zákonník zároveň stanovuje, po uplynutí troch rokov bolo BSM vyporiadané:

„...pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“

Aby nenastalo vyporiadanie BSM domnienkou, je potrebné dohodu o vyporiadaní BSM uzavrieť včas. Podstatné je, aby účinky dohody o vyporiadaní BSM nastali do troch rokov od zániku BSM. Nie je teda možné uzavrieť dohodu s odkladným účinkom, tzn. že by účinok vyporiadania nastal až po troch rokoch. Tiež je potrebné zohľadniť, že ak je predmetom dohody o vyporiadaní BSM nehnuteľnosť, účinok tejto dohody nastáva až vkladom do katastra nehnuteľností, nie samotným podpisom dohody. Preto, ak by bola dohoda podpísaná pred uplynutím troch rokov, ale vklad by bol katastrom nehnuteľností povolený až po tejto dobe, uplatnila by sa domnienka vyporiadania.

Prečítajte si tiež

Rovnako platí, že návrh na vyporiadanie BSM súdom musí byť podaný do troch rokov od zániku BSM, ale súdne rozhodnutie môže byť vydané až po tejto dobe. Ak by sa súdne konanie skončilo inak ako vyporiadaním BSM, nastala by domnienka vyporiadania. 

Spôsob vyporiadania BSM po 3 rokoch od zániku

V prípade, ak trojročná doba uplynie a nastane právna domnienka vyporiadania platí, že hnuteľné veci, ktoré v čase vyporiadania manželia užívali pre svoju potrebu, resp. potrebu svojej rodiny a domácnosti ako vlastníci, tak tieto veci sa stávajú ich výlučným vlastníctvom.

Ak napríklad bývalí manželia po rozvode využívajú každý jedno auto, po troch rokoch vozidlá prestávajú byť predmetom BSM a ku konkrétnemu vozidlu získa každý z manželov aj výlučné vlastnícke právo.

V prípade ďalších hnuteľných vecí, a teda vecí, ktoré žiadny z manželov nevyužíva pre svoje potreby výlučne ako vlastník, tieto hnuteľné veci, ako aj všetky nehnuteľnosti sa z bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa transformujú na ich podielové spoluvlastníctvo s rovnakým podielom. Obdobným pravidlom sa budú riadiť aj ostatné majetkové práva, napríklad dlhy, úspory a podobne. Pôjde teda o veci, ktoré nevyužíva ani jeden z manželov alebo veci, ktoré užívajú spoločne.

Prečítajte si tiež

Ďalším príkladom sú rozvedení manželia, ktorí zostali v spoločnej domácnosti, pričom každý užíval osobitnú časť domu spolu so zariadením. Po nadobudnutí účinnosti domnienky vyporiadania sa preto stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti s rovnakým podielom. Zároveň sa každý z nich stane výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré užívajú v svojej časti domácnosti. Do podielového spoluvlastníctva pripadnú ostatné zariadenie domácnosti, ktoré užívajú spoločne.

Poznámka: Domnienka vyporiadania transformuje BSM na podielové spoluvlastníctvo. Následne musia manželia túto skutočnosť preukázať v rámci príslušnej evidencie majetku pre možnosť preregistrácie, napr. katastru nehnuteľností alebo na evidenciu vozidiel.

Článok pokračuje pod reklamou

Novoobjavený majetok

V prípade, ak by BSM bolo vyporiadané súdom alebo dohodou, a dodatočne by sa objavil majetok, ktorý vo vyporiadaní nebol, tento zostávajúci majetok by bol vyporiadaný taktiež podľa domnienky vyporiadania. Nebolo by možné zostávajúci majetok patriaci do BSM vyporiadať dodatočnou dohodou alebo podať nový návrh na vyporiadanie súdom, resp. návrh na obnovu súdneho konania.

To avšak nevylučuje možnosť uzavrieť dohodou o novoobjavenom majetku, ale už nie ako dohodu o vyporiadaní BSM, ale napr. ako dohodou o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Ak sa určitý majetok patriaci do BSM transformuje na podielové spoluvlastníctvo, začne na tento majetok platiť iný právny režim, ako tomu bolo pri BSM.

Prečítajte si tiež

Bývalí manželia, potom ako podieloví spoluvlastníci určitej veci, spoločne rozhodujú o hospodárení so spoločnou vecou, keďže ich podiely sú rovnaké (inak podieloví spoluvlastníci rozhodujú o hospodárení väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov). Ak by k ich dohode nedošlo, môžu požiadať súd o rozhodnutie.

Tiež z titulu podielového spoluvlastníctva bývalí manželia musia rešpektovať predkupné právo toho druhého. A teda, pokiaľ by svoj podiel chceli predať, musia ho najprv ponúknuť podielovému spoluvlastníkovi. Výnimku tvoria prípady prevodu na blízku osobu, kedy tento krok nemusia vykonať.

Ak by bývalí manželia už nechceli byť spoluvlastníkmi, môžu sa o zrušení spoluvlastníctva dohodnúť, ako aj o spôsobe vyporiadania. Ak by k takejto dohode nedošlo, na návrh jedného zo spoluvlastníkov súd spoluvlastníctvo zruší a vykoná vyporiadanie. Prihliadne okrem veľkosti podielov aj na účelné využitie veci.

Prečítajte si tiež

Vec môže rozdeliť (napríklad dom, ktorý je možné konštrukčne rozdeliť na dve bytové jednotky). Tiež môže predmet spoluvlastníctva prikázať iba jedenému za primeranú náhradu. Alebo môže nariadiť predaj veci a rozdelenie výťažku. Pri rozhodovaní súd zohľadňuje účelné využitie a tiež prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka.

Pri vyporiadaní BSM domnienkou a prípadným následným súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, už súd nemá právo zohľadňovať veci, ktoré by inak zohľadňoval pri vyporiadaní BSM, napríklad to, ako sa každý z manželov staral o rodinu alebo to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Záver

Vyporiadanie BSM po troch rokoch domnienkou vyporiadania môže svojim spôsobom uľahčiť situáciu manželov, pokiaľ nemajú majetok alebo majú iba nepatrný hnuteľný majetok, ktorý si fakticky rozdelili. V prípadoch, kedy majú manželia nehnuteľnosti, hodnotnejší majetok, dlhy alebo pohľadávky sa jednoznačne odporúča vyporiadať BSM dohodou alebo súdom. Nástupom účinku domnienky vyporiadania sa manželia vystavujú riziku následného sporu o určenie vlastníckeho práva, sporu o hospodárení s vecou, alebo súdnemu konaniu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Spor sa tak predražuje o prípadné súdne trovy alebo o náklady mediačného konania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Spoločná osobná starostlivosť

Pri rozvode možno využiť nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa. O čo ide, ako sa na nej dohodnúť a kto vtedy platí výživné či dostáva prídavok na dieťa?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Akým spôsobom sa možno dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na čo spoluvlastníci nemôžu zabudnúť? Je možné trvať na zachovaní spoluvlastníctva aj proti vôli spoluvlastníka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky