Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) súdom

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) súdom
Zdroj: Pixabay.com

Ako funguje vyporiadanie BSM súdom? Aké sú poplatky za vyporiadanie BSM? Čo sa stane ak to manželia nestihnú v zákonných lehotách? Aké sú najčastejšie sporné otázky, ktoré pri vyporiadaní BSM riešia súdy?

BSM je súčasťou každého manželstva pri jeho vzniku. Aby mohlo byť vyporiadané a majetok rozdelený, musí v prvom kroku zaniknúť. BSM zaniká:

 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo vyhlásil za neplatné;
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov;
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu, že jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi;
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku v prospech štátu, ak u odsúdeného existovalo BSM, alebo
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, ak u úpadcu existovalo BSM.
 • smrťou jedného z manželov, alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho.

Po platnom zániku BSM možno pristúpiť k samotnému vyporiadaniu:

 1. dohodou
 2. súdnym rozhodnutím alebo
 3. nečinnosťou manželov, kedy po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka vyporiadania.

Vyporiadanie BSM súdom 

Ak zlyhá dohoda medzi manželmi alebo bývalými manželmi o tom, ako si majetok rozdelia, majú možnosť do troch rokov podať návrh na súd, aby majetok vyporiadal. Táto lehota sa počíta od zániku BSM, a teda od momentu, kedy BSM medzi manželmi prestalo existovať.

Nejde pritom o premlčaciu alebo prekluzívnu lehotu. Po uplynutí tejto lehoty nezaniká žiadne právo, iba sa BSM manželov transformuje na vlastníctvo podielové, resp. určité veci automaticky prejdú do výlučného vlastníctva manželov. Toto zákon označuje ako nevyvrátiteľnú domnienku vyporiadania.

Preto, ak návrh na vyporiadanie bude podaný pred zánikom BSM alebo po uplynutí troch rokov, súd návrh na vyporiadanie zamietne. Tiež je vylúčené, aby bol návrh na vyporiadanie BSM podaný spolu s návrhom na rozvod manželstva alebo návrhom na zrušenie BSM.

Návrh na vyporiadanie BSM súdom

Návrh na vyporiadanie BSM alebo žaloba na vyporiadanie BSM môže byť podaná jedným z manželov. Z pohľadu nárokov na BSM nie je rozhodujúce, ktorý z manželov návrh na vyporiadanie BSM podá. A teda ten kto podá žalobu skoršie, nemá žiadnu výhodu čo do výšky nárokov.

Návrh na vyporiadanie BSM súdom má obsahovať základné náležitosti:

 • presné označenie účastníkov konania – manželov/bývalých manželov
 • dátum vzniku a zániku BSM, spolu s príslušnými dôkazmi
 • informácia o prípadnej modifikácii BSM v priebehu manželstva s príslušným dôkazom
 • označenie majetku, ktorý má byť predmetom vyporiadania
 • návrh na konkrétne rozdelenie majetku
 • dátum a podpis navrhovateľa
 • doklad o zaplatení súdneho poplatku
 • ďalšie okolnosti, napr. o pokuse o mimosúdnu dohodu, právnom zastúpení a pod.

Súdny poplatok za vyporiadanie BSM

Súdny poplatok zo žaloby na vyporiadanie BSM je vo výške 66 eur. Tento poplatok sa hradí spolu s podaním návrhu na vyporiadanie BSM.

Za samotné vyporiadanie BSM súdom je poplatok stanovený vo výške 3 % z predmetu konania v prípade, ak sa súdne konanie skončilo rozsudkom. Ak by sa súdne konanie skončilo súdnym zmierom, poplatok za vyporiadanie bude predstavovať 1 % z predmetu konania. Poplatok za vyporiadanie BSM nemôže byť ale nižší ako 66 eur, a horná hranica poplatku je stanovená na 16 596,50 eur.

Prečítajte si tiež

Súdny poplatok je vyrubený z „predmetu konania“, pričom zákon o súdnych poplatkoch definuje základ poplatku ako cenu všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú. Tým sú myslené aktívne hodnoty. Pre účely výpočtu poplatku sa do základu nezapočítavajú pasíva, ako úvery a iné spoločné záväzky manželov.

Ako bude súd rozhodovať

Pri vyporiadaní BSM sa bude súd riadiť viacerými zákonnými zásadami.

V prvom rade súd musí zohľadniť, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Odklon od tejto zásady je možný výnimočne, ak ide o také konanie alebo nekonanie jedného z manželov, ktoré významne ovplyvňuje manželské spolužitie a súčasne sa to premieta do hospodárenia so spoločným majetkom. Toto je možné najmä s prihliadnutím na ďalšie zásady vyporiadania BSM.

Druhým pravidlom je, že súd musí zohľadniť to, ak jeden z manželov zo svojich prostriedkov vynaložil na spoločný majetok, a tiež ak bolo zo spoločného majetku vynaložené na majetok jedného z manželov. Ide teda o refundáciu nákladov.

Príkladom je, ak jeden z manželov zdedí finančný obnos (dedičstvo nevstupuje do BSM), a tieto financie použije na rekonštrukciu spoločnej nehnuteľnosti, patriacej do BSM.

Opačným príkladom je, ak si manželia zoberú úver (ktorý bude patriť do BSM) a použijú ho na rekonštrukciu nehnuteľnosti patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

Z týchto dôvodov môže každý z manželov požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Prečítajte si tiež

Podľa tretej zásady musí súd prihliadnuť na potreby maloletých detí. Táto podmienka bude zohľadňovaná vždy individuálne najmä s ohľadom na to, komu boli detí zverené do osobnej starostlivosti, ktoré veci patriace do BSM slúžili potrebám maloletých detí a pod. Neznamená to ale, že manželovi, ktorému boli deti zverené do osobnej starostlivosti, bude automaticky určený vyšší podiel na spoločnom majetku.

Štvrtým pravidlom je, že súd musí zohľadniť aj to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a na to, ako sa zaslúžili o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Zároveň treba pri určení miery pričinenia vziať zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Čo sa týka rozsahu majetku patriaceho do BSM, súd bude vychádzať z objemu majetku ku dňu zániku BSM, nie ku dňu kedy o vyporiadaní rozhodoval. Na druhej strane, hodnotu tohto majetku bude posudzovať v čase rozhodovania o vyporiadaní BSM.

Článok pokračuje pod reklamou

Novoobjavený majetok po vyporiadaní BSM súdom

V praxi nastávajú situácie, že v návrhu na vyporiadanie BSM nebol zahrnutý určitý majetok a preto sa ani súdne rozhodnutie netýka celého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne že sa objavil nový majetok, ktorý do BSM spadá.

Prečítajte si tiež

Ak by nastala takáto situácia, nie je potrebné ani možné obnovovať súdne konanie o vyporiadanie BSM, ale pre zostávajúci majetok by platila zákonná domnienka že: „pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“

Sporné otázky, ktoré pri vyporiadaní BSM riešia súdy

Zničené veci - veci, ktoré boli zlikvidované, došlo k ich zániku alebo veci, u ktorých je sporné, u ktorého z účastníkov sa nachádzajú, nemajú byť zahrnuté do masy BSM.

Spor o obsah BSM - ak je sporné, či určitá vec patrí alebo nepatrí do masy BSM, súd toto v konaní o vyporiadanie BSM riešiť ako predbežnú otázku.

Prečítajte si tiež

Viacero spôsobov vyporiadania BSM - manželia môžu spôsoby vyporiadania kumulovať (dohoda, súd, právna domnienka). Časť BSM môžu vyporiadať dohodou alebo súdom, a zvyšná časť bude vyporiadaná na základe právnej domnienky vyporiadania. Dohoda o vyporiadaní BSM a vyporiadanie BSM súdom kumulovať nemožno.

Neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM - ak bude dohoda o vyporiadaní neplatná, nevylučuje to následné podanie návrhu na vyporiadanie BSM súdom.

Dôkazné bremeno o tvrdených skutočnostiach - dôkazné bremeno o tom, či niektorá vec nepatrí do BSM zaťažuje účastníka súdneho konania, ktorý toto tvrdí. Rovnako dôkazné bremeno zaťažuje účastníka, ktorý tvrdí, že sa na spoločný majetok niečo vynaložilo z jeho oddeleného majetku.

Spôsob určenia ceny nehnuteľnosti - pri zisťovaní ceny nehnuteľnosti treba vychádzať z jej všeobecnej ceny určenej v závislosti od situácie na trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste a čase, ku ktorému sa BSM vyporiadava.

Hodnota členského podielu v bytovom družstve - všeobecnou hodnotou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú v danom mieste a čase možno nadobudnúť alebo predať členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.

Zníženie hodnoty veci jedným z manželov - napriek tomu, že cena vecí patriacich do BSM sa určuje podľa hodnoty v čase vyporiadania BSM, ak niektorý z manželov určitú veci užíval od zániku BSM a spôsobil zníženie jej ceny, súd môže hodnotu veci určiť podľa stavu ku dňu zániku BSM. Opotrebenie aj náklady tak idú predovšetkým na vrub toho, kto veci užíval.

Pohľadávky a záväzky - pri vyporiadaní BSM nemožno ponechať stranou ani pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania BSM.

Prikázanie veci jednému z manželov - právne významnou okolnosťou, pre posúdenie, komu má byť v rámci vyporiadania BSM prikázaný spoločný do výlučného vlastníctva je aj to, kto sa oň stará a kto môže zabezpečiť jeho riadnu prevádzku v budúcnosti.

Určenie hodnoty investície - pri zisťovaní výšky investícií do spoločného majetku sa vychádza z ceny vecí a prác vložených do spoločného majetku v čase, kedy boli vynaložené, nie z východiskovej hodnoty alebo všeobecnej hodnoty zhotovenej veci v oddelenom majetku jedného z manželov.

Vznik nároku na refundáciu - refundačný nárok jedného z manželov vzniká okamihom, kedy došlo k vynaloženiu takto oddeleného majetku na majetok spoločný, ak keď tento nárok možno uplatniť až po zániku BSM;

Záver

Vyporiadanie BSM súdom sa riadi jednoduchými zákonnými pravidlami, ktoré boli súdnou praxou postupom času špecifikované v problematických bodoch. Vždy je potrebné zohľadniť každý nielen majetkový faktor vyporiadania, ale aj nemajetkové skutočnosti, akými sú potreby detí, starostlivosť o domácnosť, pričinenie sa o nadobudnutie majetku. Preto sa aj zo sporu o vyporiadanie BSM môže stať komplikovaný právny spor, pri ktorom ale nie je vylúčené ukončenie záväzným zmierom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky