Exekúcia a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Kedy sa exekúcia týka aj spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a čo robiť, ak exekúcia postihuje majetok patriaci do výlučného vlastníctva manžela nedlžníka?

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré veci do neho patria a ktoré naopak nie, a ako súvisí s podnikaním, sme rozoberali v článku Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Čo je exekúcia, kedy začína a jednotlivé spôsoby jej vykonania nájdete v článku Exekúcie v kocke.

Podnikanie jedného z manželov má vplyv na BSM

Podnikateľská aktivita (napr. prevádzkovanie živnosti) jedného z manželov môže mať na spoločný majetok v BSM značný vplyv. Je to z dôvodu, že podnikanie ako také predstavuje potenciálne riziko ohľadne zadlženia sa nielen toho z manželov, ktorý podniká, ale aj druhého z manželského páru - nepodnikateľa. To znamená, že podnikateľská činnosť jedného z manželov môže negatívne postihnúť druhého z manželov, ktorý nemá žiadne podnikateľské oprávnenie.

Preto Občiansky zákonník berie ohľad na manžela – nepodnikateľa a na jeho právnu ochranu. Jednak tým, že na použitie majetku v BSM potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého z manželov – nepodnikateľa, a jednak tým, že manžel/-ka – nepodnikateľ/-ka môže na súd podať návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela/-ky. Viac si o tom prečítajte v článku Zrušenie BSM z dôvodu podnikania a vzor návrhu.

Exekúcia na majetok patriaci do BSM – aké podmienky musia byť splnené?

Občiansky zákonník určuje, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úprava BSM v Občianskom zákonníku tak vychádza z princípu nedielnosti (neexistencie podielov) bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dôsledkom čoho je, že veriteľ sa pri vymáhaní svojej pohľadávky nemôže obmedziť iba na podiel manžela - dlžníka na spoločnom majetku. Pohľadávka veriteľa tak môže byť uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM.

To znamená, že aj pohľadávka veriteľa, ktorá vznikla v súvislosti s podnikaním jedného z manželov (napr. pri vykonávaní živnosti manžela – podnikateľa), môže byť v rámci exekúcie (ako núteného výkonu rozhodnutia) uspokojená zo spoločného majetku manželov.

Avšak exekúcia majetku patriaceho do BSM (napr. exekúcia predajom nehnuteľnosti) prichádza do úvahy jedine po splnení týchto dvoch podmienok:

  1. pohľadávka veriteľa voči jednému z manželov (napr. voči manželovi – podnikateľovi) vznikla počas trvania manželstva a
  2. majetok v čase výkonu rozhodnutia (exekúcie) patrí do BSM.

Príklad na exekúciu majetku patriaceho do BSM:

Adam je živnostníkom podnikajúcim v oblasti stavebníctva. Spolu s manželkou nadobudli počas trvania manželstva dve nehnuteľnosti – byt a chatu, ktoré patria do ich BSM. Adam ako živnostník ručí za svoje dlhy celým majetkom (vrátane majetku patriaceho do BSM). V súvislosti s podnikaním mu vznikli viaceré dlhy. Veritelia si svoje pohľadávky najprv uplatnili na súde a následne ich voči Adamovi začali vymáhať prostredníctvom exekúcie (na základe exekučného titulu). Keďže pohľadávky veriteľov vznikli počas trvania Adamovho manželstva a v čase exekúcie byt a chata naďalej patria do BSM, môže byť exekúcia voči Adamovi (ako povinnému) vykonávaná predajom jednej z týchto nehnuteľností (v závislosti od výšky dlhov aj predajom oboch).

Kedy nie je možná exekúcia na majetok v BSM?

Naopak exekúcia na majetok patriaci do BSM spravidla nie je možná, ak:

  • dlh manžela nevznikol za trvania manželstva (napr. vznikol ešte pred manželstvom alebo po rozvode manželstva),  v takom prípade bude exekúcia vykonávaná len na majetok manžela – podnikateľa vo výlučnom vlastníctve, prípadne v podielovom spoluvlastníctve,
  • dlh manžela (napr. manžela – podnikateľa) vznikol počas trvania manželstva, avšak pri nakladaní s majetkom, ktorý nepatrí do BSM, pretože bol dohodou manželov o zúžení BSM z neho vyradený (formou notárskej zápisnice), v takom prípade bude exekúcia vykonávaná len na majetok manžela – podnikateľa vo výlučnom vlastníctve, prípadne v podielovom spoluvlastníctve,
  • dlh manžela (napr. manžela – podnikateľa) vznikol počas trvania manželstva, avšak pri nakladaní s majetkom, ktorý nepatrí do BSM, pretože BSM bolo na návrh druhého manžela (napr. manžela – nepodnikateľa) súdom zrušené počas trvania manželstva, v takom prípade bude exekúcia vykonávaná len na majetok manžela – podnikateľa vo výlučnom vlastníctve, prípadne v podielovom spoluvlastníctve,
  • dlh manžela (napr. manžela – podnikateľa) vznikol počas trvania manželstva pri nakladaní s majetkom, ktorý patril do BSM, avšak v čase začatia exekučného konania voči manželovi dlžníkovi bolo už manželstvo rozvedené a BSM medzi manželmi vysporiadané, v takom prípade bude exekúcia vykonávaná len na majetok manžela – podnikateľa vo výlučnom vlastníctve, prípadne v podielovom spoluvlastníctve.  
Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa realizuje vymáhanie dlhu jedného z manželov prostredníctvom exekúcie?

V rámci exekúcie sa pohľadávka veriteľa jedného z manželov (napr. manžela – podnikateľa ako dlžníka) primárne uspokojuje z výlučného majetku tohto manžela a až v prípade, že tento manžel majetok nemá, resp. jeho majetok nepostačuje na úhradu dlhov, siahne exekútor na spoločný majetok manželov patriaci do BSM. Pohľadávka sa nikdy neuspokojuje z výlučného majetku druhého manžela, ktorý nie je dlžníkom (okrem prípadu, že by s tým tento manžel dobrovoľne súhlasil).  

Prečítajte si tiež

Účastníkom exekučného konania (povinným) býva spravidla iba ten z manželov, ktorého sa dlh priamo týka (napr. manžel/-ka – podnikateľ/-ka, t. j dlžník). Podľa Exekučného poriadku v znení od 1. 4. 2017 je účastníkom exekučného konania aj manžel povinného (napr. manžel – podnikateľ, t. j. nedlžník) alebo bývalý manžel (t. j. aj po rozvode manželstva), ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v BSM. Manžel dlžníka, prípadne bývalý manžel sa teda stáva účastníkom exekučného konanie iba pre ten úsek, v rámci ktorého sú postihované veci patriace do BSM (napr. spoločná nehnuteľnosť). Zároveň musia byť splnené dve vyššie uvedené podmienky, t. j., že:

  1. pohľadávka veriteľa voči manželovi dlžníkovi vznikla počas trvania manželstva,
  2. majetok v čase exekúcie patrí do BSM.

Ak exekútor zvolí ako spôsob vykonania exekúcie predaj majetku, ktorý je v BSM, súhlas druhého z manželov na predaj sa nevyžaduje. Manžel/ka, ktorý/á nie je dlžníkom, je však povinný strpieť, aby pohľadávka bola v rámci exekúcie uspokojená zo spoločného majetku v BSM.

Ďalej od 1. 4. 2017 platí, že ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v BSM (napr. predaj rodinného domu, ktorý manželia spoločne kúpili), neskoršie vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemá právne účinky voči oprávnenému. To znamená, že sa ak exekučné konanie začalo za trvania BSM (nie za trvania manželstva – lebo BSM fakticky zaniká až jeho vysporiadaním), exekútor môže v rámci exekúcie postihnúť majetok v BSM (napr. uvedený rodinný dom), aj keď neskôr (v priebehu exekúcie) došlo k jeho vysporiadaniu – či už dohodou, súdom alebo zo zákona (napr. rodinný dom majú manželia po vysporiadaní BSM v podielovom spoluvlastníctve). Následné vysporiadanie BSM teda nemá na prebiehajúcu exekúciu žiadne účinky, čo sa môže javiť ako nespravodlivé voči manželovi nedlžníkovi.

Ak by sa v exekúcii vymáhal spoločný dlh oboch manželov, ktorý vznikol v súvislosti s ich spoločným podnikaním, tento môže byť vymáhaný jednak z prostriedkov patriacich do BSM, ale aj z výlučného majetku ktoréhokoľvek z manželov. Vtedy budú obaja manželia účastníkmi exekučného konania.

Čo ak sa exekúcia vedie na majetok patriaci výlučne manželovi nedlžníkovi?

Pokiaľ by v priebehu exekúcie (exekučnom konaní od 1. apríla 2017 ) vedenej voči manželovi dlžníkovi došlo k situácii, že by mala byť postihnutá aj vec patriaca do výlučného vlastníctva druhého z manželov (nedlžníka), môže sa tento manžel domáhať ochrany, a to v prvom rade podaním námietky u exekútora, ktorý exekúciu vykonáva (tzv. námietka neprípustnosti exekúcie).

Prečítajte si tiež

Manžel nedlžník však musí preukázať, že mu patrí vlastnícke právo k veci vylučujúce exekúciu. Následne o tejto skutočnosti exekútor upovedomí veriteľa (oprávneného) spolu s výzvou na vyjadrenie. Ak veriteľ súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec (t. j. s vylúčením veci z exekúcie) alebo ak sa k výzve exekútora v určenej lehote nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa danej veci

Ak naopak veriteľ trvá na exekúcii postihujúcej dotknutú vec, exekútor postúpi návrh manžela nedlžníka na vylúčenie veci z exekúcie súdu. Súd následne podľa posúdenia, koho právo na vylúčenie veci sa javí ako menej pravdepodobné, vyzve buď manžela nedlžníka, alebo veriteľa, aby do 30 dní uplatnil právo na vylúčenie veci (napr. aby manžel nedlžník podal žalobu o vylúčenie veci z exekúcie) alebo aby strpel vedenie exekúcie na vec.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky