Vyporiadanie BSM dohodou

Vyporiadanie BSM dohodou
Zdroj: Rawpixel.com

Ako možno dosiahnuť dohodu o rozdelení spoločného majetku manželov, ako má dohoda vyzerať a aké majú manželia možnosti, ak k dohode nevedia dospieť?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) po svojom zániku možno vyporiadať (rozdeliť) troma spôsobmi. Dohodou manželov, rozhodnutím súdu o vyporiadaní BSM alebo uplynutím trojročnej doby, kedy nastane právna domnienka vyporiadania.

Vyporiadanie formou dohody manželov (resp. exmanželov) je najefektívnejšou, najrýchlejšou a najlacnejšou formou. A môže byť zároveň najproblematickejšou. Najmä v prípadoch, kedy manželstvo zaniklo rozvodom manželstva, a v popredí sú silné negatívne emócie bývalých manželov.

BSM je súčasťou každého manželstva pri jeho vzniku. Aby mohlo byť vyporiadané a majetok rozdelený, musí v prvom kroku zaniknúť. BSM zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo vyhlásil za neplatné,
  2. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov;
  3. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu, že jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi,
  4. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku v prospech štátu, ak u odsúdeného existovalo BSM,
  5. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, ak u úpadcu existovalo BSM alebo
  6. smrťou jedného z manželov, alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho.

Po platnom zániku BSM možno pristúpiť k samotnému vyporiadaniu jedným z troch spôsobov vyporiadania BSM:

  1. Dohodou manželov,
  2. súdnym rozhodnutím alebo
  3. nečinnosťou manželov, kedy po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka vyporiadania.

Dohoda o vyporiadaní BSM

Občiansky zákonník pre dohodu o vyporiadaní BSM nestanovuje konkrétnu formu. Manželia sa preto môžu dohodnúť aj ústne alebo konkludentne (mlčky).Ak ale jeden z nich chce mať o rozdelení majetku doklad, na požiadanie sú manželia povinní vydať si písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

Písomná dohoda sa vyžaduje iba v prípade, ak by ale manželia mali spoločnú nehnuteľnosť. Takáto dohoda musí mať náležitosti potrebné pre vklad do katastra nehnuteľností, a samotný účinok dohoda týkajúca sa nehnuteľnosti nadobudne až vkladom do katastra nehnuteľností.

Poznámka: Osobitnú formu má dohoda o vyporiadaní BSM v prípadoch, ak BSM zaniklo smrťou jedného z manželov, vyhlásením konkurzu alebo uložením trestu prepadnutia majetku (viac v časti Účastníci dohody o vyporiadaní BSM). V týchto prípadoch namiesto jedného z manželov uzatvára dohodu iná osoba.

Čo sa obsahu dohody týka, musí z nej byť zrejmé, kto dohodu uzaviera, čo je predmetom vyporiadavaného BSM a akú majú účastníci dohody vôľu konkrétny majetok medzi sebou rozdeliť.

Občiansky zákonník definuje, že po zániku BSM je potrebné vykonať jeho vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

„Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ § 150 Občianskeho zákonníka

Prečítajte si tiež

Podľa tejto zásady vyporiadania BSM by súd postupoval, v prípade, ak by bol na súd podaný návrh na vyporiadanie BSM. Napriek tomu, že z textácie zákona by sa dalo usudzovať, že toto zásadou vysporiadania sa musia nevyhnutne riadiť aj manželia, opak je pravdou. Samotný Najvyšší súd SR vo svojich rozhodnutiach postavil do popredia vôľu zmluvných strán. Ak sú teda manželia ochotní uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM odlišne od zásad uvedených v § 150, je potrebné rešpektovať ich vôľu. Nemôže byť na škodu zmluvných strán – manželov – ak sa napríklad jeden z manželov v prospech druhého vzdá majetkovej hodnoty, na ktorú by inak mal nárok.

„Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou aj prípadne jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nenadobudne nič, nie je neplatná pre rozpor s § 150 Občianskeho zákonníka. Vychádza sa totiž z vôle účastníkov, ako má byť vyporiadané BSM, a pokiaľ dôjde k zhode vôle oboch účastníkov, nemožno dohodu neskôr považovať za neplatnú pre rozpor s § 150 Občianskeho zákonníka“ rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. augusta 3013, sp. zn. 4 Cdo 147/2011.

Dokedy možno uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM

Dohodu o vyporiadaní BSM môžu účastníci uzavrieť bezprostredne po zániku BSM. Nie je ale vylúčené, že si podmienky vyporiadania dohodnú už pred zánikom BSM.

Možnosť uzavrieť dohodu o vyporiadaní je ale limitovaná dobou troch rokov od zániku BSM. Ak do tejto doby nedôjde k uzavretiu dohody o vyporiadaní BSM (ani k podaniu návrhu na súd), nastáva automaticky právna domnienka vyporiadania.

„Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“ § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Prečítajte si tiež

Ak teda účastníci premrhajú túto dobu, ich bezpodielové spoluvlastníctvo sa automaticky vyporiada tak, že niektoré veci pripadnú do výlučného vlastníctva každého z manželov a zvyšné veci sa pretransformujú na podielové spoluvlastníctvo.

Keďže zákon ani v tomto prípade nevylučuje zmluvnú voľnosť spoluvlastníkov, toto spoluvlastníctvo si môžu dohodou zrušiť a vyporiadať. Postupovať ale už musia podľa ustanovení o podielovom spoluvlastníctve, nie podľa ustanovení o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Účinky dohody o vyporiadaní BSM voči tretím stranám

Dohoda o vyporiadaní BSM má priamy účinok na majetkové vzťahy medzi manželmi, ale nemá priamy účinok voči tretím stranám, ktoré majú voči manželom práva alebo povinnosti. Najčastejšie pôjde o úvery voči bankám a nebankovým spoločnostiam. Dlh, ktorý vznikol za manželstva sa spravidla zohľadňuje pri vyporiadaní BSM.

Samotnou dohodou o vyporiadaní BSM, uzatvorenou medzi manželmi s tým, že jeden z manželov spoločný dlh preberá, neprechádza automaticky dlh na tohto manžela. S takýmto prechodom by musela banka súhlasiť. V opačnom prípade zostanú dlžníkmi obaja manželia, napriek ich dohode o vyporiadaní BSM.

Účastníci dohody o vyporiadaní BSM

Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že dohodu o vyporiadaní BSM môžu uzavrieť iba manželia (v prípade zániku BSM za trvania manželstva) alebo bývalý manželia (po rozvode alebo vyhlásení manželstva za neplatné), okruh osôb, ktoré môžu dohodu o vyporiadaní BSM uzavrieť je širší.

V prípade zániku BSM smrťou jedného z manželov dohodu o vyporiadaní BSM uzaviera pozostalý manžel a ostatní dedičia. Takáto dohoda sa uzaviera buď písomne alebo nadiktovaním do notárskej zápisnice. V rámci dedičského konania dochádza teda najprv k vyporiadaniu BSM, až následne k rozdeleniu dedičstva. Ak sa dedičia na vyporiadaní BSM nedohodnú, BSM vyporiada súd.

Ďalšou alternatívou je, ak BSM zanikne vyhlásením konkurzu na jedného z manželov. Vtedy dohodu o vyporiadaní BSM uzatvára správca konkurznej podstaty a druhý manžel. V tomto prípade je prípustná ale iba dohoda o vyporiadaní BSM vo forme zmieru schváleného príslušným súdom.

Obdobne, v prípade zániku BSM uložením trestu prepadnutia majetku, dohodu o vyporiadaní BSM uzatvára správca majetku štátu a druhý manžel.

Čiastková dohoda o vyporiadaní BSM

S prihliadnutím na históriu Občianskeho zákonníka (1964), ktorý BSM upravuje, jeho novelizácie a priebežnú judikatúru k danej problematike, bol ustálený názor, že je prípustná aj čiastková dohoda o vyporiadaní BSM.

Podľa judikatúry a novelizácie Občianskeho zákonníka je potrebné rešpektovať vôľu účastníkov dohody, že svoje BSM vyporiadavajú iba čiastočne. 

Prečítajte si tiež

„Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4. (pozn. domnienka o vyporiadaní po troch rokoch).“ § 149 ods. 5 Občianskeho zákonníka"

Ak manželia uzatvoria čiastkovú dohodu o vyporiadaní BSM, nebude možné vo zvyšnej časti požiadať súd o vyporiadanie BSM. Vo zvyšnej časti nastane domnienka vyporiadania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ostatné dojednania pri vyporiadaní BSM

Dohoda o vyporiadaní BSM musí okrem osobitných náležitostí spĺňať aj všeobecné náležitosti pre právny úkon, najmä s ohľadom na požiadavky na platnosť právneho úkonu. Zároveň nie je vylúčené, tak ako pri ostatných právnych inštitútoch, dohodnúť si vedľajšie dojednania.

Ako vedľajšie dojednanie k dohode o vyporiadaní BSM možno dohodnúť napríklad:

Zmluvná pokuta – záväzok vyplývajúci z dohody o vyporiadaní BSM je možné zabezpečiť si zmluvnou pokutou alebo iným právnym inštitútom pre zabezpečenie pohľadávky.

Doložka kompletného vyporiadania – doložka k dohode na deklaráciu a uznanie, že účastníci dohody nemajú voči sebe žiadne ďalšie nároky z titul vyporiadania BSM.

Úprava ďalších majetkových práv a vzťahov – v samotnej dohode o vyporiadaní BSM možno upraviť aj ďalšie majetkové práva. Ak napríklad manželia počas manželstva dostali do daru majetok, ktorý do BSM nepatrí, nie je vylúčené vyporiadanie tohto podielového spoluvlastníctva zahrnúť aj do listiny o vyporiadaní BSM.

Urovnanie sporných práv – v dohode o vyporiadaní BSM možno urovnať aj sporné alebo pochybné práva, ktoré sú medzi účastníkmi.

Dohoda v prospech tretej osoby – dohodu o vyporiadaní BSM možno (aj čiastočne) uzavrieť v prospech tretej osoby. Najčastejšie pôjde o deti manželov v prípade, ak medzi manželmi zostane sporný nárok, a v tejto časti sa nároku vzdajú v prospech svojho dieťaťa a vyhnú sa tak súdnemu konaniu.

Právo na odstúpenie – v dohode možno vymieniť podmienky, za ktorých od dohody možno odstúpiť. Tým nie je dotknuté zákonné právo na odstúpenie.

Ukracovanie veriteľa pri vyporiadaní BSM

Je potrebné pamätať aj na situácie, kedy BSM zaniklo z dôvodov potreby ochrany spoločného majetku. Napriek tomu, že zmluvná voľnosť manželov nie je dotknutá (napr. jeden z manželov sa môže vzdať celého majetkového prospechu), nemôže byť toto zneužité za účelom ukrátenia veriteľa.

Prečítajte si tiež

Veriteľ by preto mohol dohode o vyporiadaní BSM úspešne odporovať, ak by manželia úmyselne pri vyporiadaní BSM dohodou zvolili rozdelenie vecí tak, aby stav po vyporiadaní znemožnil alebo úplne vylúčil uspokojenie pohľadávky voči nim ako dlžníkom. Odporovacia žaloba je právnym prostriedkom, slúžiacim na uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa v exekučnom konaní.

Poznámka: Odporovaciu žalobu nemožno podať voči rozhodnutiu súdu o schválení zmieru v rámci konania o vyporiadaní BSM, tzn. odporovať nemožno voči dohode dosiahnutej počas súdneho konania, ktorou bolo súdne konanie ukončené schválením zmieru.

Čo v prípade, ak sa manželia dohodnúť nevedia

Samotný fakt, že manželia nedospeli k dohode o vyporiadaní BSM alebo že formálne dohodu nevedia napísať, nie je automaticky dôvodom na podanie návrhu na vyporiadanie BSM súdom

Prečítajte si tiež

V prvom rade, ak majú manželia záujem o dosiahnutie dohody, obaja by mali poznať svoje práva a nároky vyplývajúce z možnosti vyporiadať BSM dohodou. Právna nevedomosť býva častou príčinou sporu, keď jeden alebo obaja manželia odvíjajú svoje požiadavky v rovine, ktorá značne presahuje jeho zákonné nároky a ktorá je neakceptovateľná pre druhého. Preto je potrebné, aby sa so svojimi právnymi nárokmi oboznámili pred začatím vyjednávania dohody o vyporiadaní BSM.

Jednak by sa ani jeden z manželov tak nemal ukrátiť o to, na čo má nárok a zároveň by nemal mať nároky presahujúce jeho majetkové práva (iba ak by ich druhý manžel uznal). Preto je vhodné, aby sa každý z manželov pred začatím vyjednávania dohody o vyporiadaní BSM oboznámil u advokáta so svojimi možnosťami. V tomto prípade nie je možné, aby manželia využili služby jedného advokáta, keďže majú protichodné záujmy a mohlo by dôjsť ku konfliktu záujmov medzi klientmi.

V prípade, ak k dohode medzi nimi nedôjde, majú manželia možnosť využiť služby mediátora, ktorý z nezávislej a nestrannej pozície má za úlohu vytvoriť manželom vhodné podmienky pre komunikáciu manželov a dosiahnutie zmierlivého riešenia. Mediátora pritom nemožno stotožňovať ani s advokátom, ktorý poskytuje právne rady manželom, ani s arbitrom, ktorý by ich spor mal autoritatívne rozhodnúť. Mediátor prioritne vedie mediáciu tak, aby zistil sporné body, v dôsledku ktorým nedošlo k dohode a zároveň spôsob, ako tieto sporné body odstrániť.

Prečítajte si tiež

Napríklad v prípade rozdielneho právneho pohľadu na nároky manželov odkazuje manželov na konzultáciu u právneho zástupcu, prípadne v rámci mediácie využíva nezávislú expertízu (nezávislé právne posúdenie), ktoré môže napomôcť k riešeniu. Najmä v prípadoch zániku BSM rozvodom je vyporiadanie BSM brzdené nedoriešenými vzťahmi a emóciami, ktoré síce nie sú právnou kategóriou, ale sú v tomto prípade dôvodom nedosiahnutia dohody. Práve úlohou mediátora je jednotlivé ťažiskové body identifikovať a nastaviť proces mediácie tak, aby maximalizoval možnosť dosiahnutia dohody.

V prípade, ak sa manželia vedia, aj chcú dohodnúť, ale nevedia si rady s formálnou stránkou tak, aby dohoda o vyporiadaní BSM bola bez právnych vád a aby bola v súlade s požiadavkami na zápis do katastra, ideálne je využiť služby notára. Ten taktiež z nezávislej pozície je zodpovedný za formálnu správnosť dohody, pričom je jeho povinnosťou prihliadať aj na to, aby výsledná dohoda nebola jednostranne nevýhodná.

Zhrnutie

Dohoda o vyporiadaní BSM je považovaná za najideálnejšiu formu vyporiadania BSM, tak v rovine časovej, aj finančnej. Či už v prípade úmrtia jedného z manželov, rozvodu manželstva alebo v prípade zrušenia BSM za trvania manželstva, pravdepodobne v žiadnom prípade nie je nikoho záujmom, aby vec rozhodoval súd. Preto je vhodné využiť všetky možnosti pre dosiahnutie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky