Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Čo je BSM - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Ktoré veci do BSM patria a naopak ktoré nie? Ako BSM súvisí s podnikaním?

Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo rozdeľuje na dva druhy:

  • podielové,
  • bezpodielové.

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a ktoré veci ho tvoria?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, skrátene BSM, je teda jedným z druhov spoluvlastníctva upravenom v Občianskom zákonníku.

Môže vzniknúť výlučne len medzi manželmi, t. j. ide o právnu úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi. Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, pri ktorom môžu existovať rôzne výšky podielov, BSM nemá určené podiely spoluvlastníkov.

Do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol každý z manželov počas trvania manželstva, teda od uzatvorenia manželstva až po jeho zánik (rozvodom, smrťou či vyhlásením za mŕtveho) alebo po zrušenie BSM súdom počas trvania manželstva. Napríklad sem patrí príjem z práce alebo z podnikania, zisk z podnikania, hnuteľné veci, nehnuteľnosti nadobudnuté počas manželstva.

BSM je viazané na existenciu manželstva.

Veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne s tým, že spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na takéto veci (napr. náklady na údržbu rodinného domu, ktorý spoločne kúpili po uzavretí manželstva).

Naopak do BSM nepatria veci:

  • získané dedičstvom (napr. pozemok alebo byt, ktorý jeden z manželov zdedil po svojich rodičoch),
  • získané darom (napr. šperky, ktoré manžel daroval manželke k narodeninám),
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov (napr. klavír, ak jeden z manželov je profesionálny klavirista),
  • veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Upozornenie: V praxi zriedkavejšou situáciou je prípad, kedy manželia nadobudli spoločne vec darom, vtedy sa táto vec nestáva predmetom ich BSM, ale manželia ju majú v podielovom spoluvlastníctve (napr. byt, ktorý na základe darovacej zmluvy darovali obom manželom rodičia jedného z nich).

Prečítajte si tiež

Veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov ešte pred uzavretím manželstva, nie sú predmetom BSM, ale sú v jeho výlučnom vlastníctve (napr. auto, ktoré si manžel kúpil pred sobášom). Veci, ktoré nadobudli obaja manželia spoločne ešte pred uzavretím manželstva, tiež nie sú predmetom BSM, ale sú v ich podielovom spoluvlastníctve v takom podiele, v akom ich nadobudli (napr. byt, ktorý si spoločne kúpili dva roky pred sobášom po podielového spoluvastníctva).

Príklad na veci, ktoré patria a nepatria do BSM:

Adam počas manželstva s Adelou zdedil po starej mame chatu. Tá patrí do jeho výlučného vlastníctva. Rozhodol sa, že bude podnikať v ubytovacích službách a chatu prenajímať. Za tým účelom si zriadil živnosť. Chata je síce vo vlastníctve Adama, ale príjmy plynúce z jeho podnikania už patria do BSM.

Prečítajte si tiež

Občiansky zákonník dáva manželom možnosť dohodnúť sa o úprave rozsahu spoločného majetku odlišne od zákonnej úpravy. Manželia totižto môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Napríklad sa môžu dohodnúť, že do BSM budú patriť aj také veci, ktoré by inak boli len vo výlučnom vlastníctve jedného z nich (t. j. ide o rozšírenie BSM). Na druhej strane sa môžu dohodnúť aj tak, že z BSM vylúčia veci, ktoré by inak boli jeho súčasťou (t. j. ide o zúženie BSM). Dohoda manželov o rozšírení alebo zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice, inak je neplatná. Ak ide o nehnuteľnosť, dohoda nadobúda účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností.

Ako je to s BSM pri podnikaní?

Na rozsah BSM má veľký vplyv aj podnikateľská aktivita manželov, keďže podnikanie so sebou prináša určité riziko strát. Preto podnikanie môže mať voči BSM negatívny dopad, a to tým, že môže negatívne postihnúť nielen manžela – podnikateľa, ale tiež druhého manžela – nepodnikateľa.

Občiansky zákonník s ohľadom na podnikanie jedného z manželov chráni druhého manžela – nepodnikateľa, keď jasne ustanovuje, že na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Prečítajte si tiež

To znamená, že ak sa niektorý z manželov rozhodne začať podnikať (či ako živnostník alebo ako spoločnosť s inou fyzickou alebo právnickou osobou) s tým, že pri začatí podnikania bude používať majetok v BSM (napr. peniaze potrebné na štart podnikania), potom musí mať súhlas druhého manžela k používaniu tohto majetku (postačuje aj len ústny alebo konkludentný súhlas). Ak druhý manžel tento súhlas dá, manžel – podnikateľ už nebude potrebovať súhlas druhého manžela na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním. V prípade, že aj napriek nesúhlasu manžela začne druhý manžel podnikať, môže manžel – nepodnikateľ podať na súd návrh o nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM.

Ak sa manžel – podnikateľ počas svojho podnikania zadĺži, existencia jeho záväzkov môže mať výrazný vplyv na rozsah majetku v BSM. Aj keď manžel podniká na vlastnú zodpovednosť, následky z neúspešného hospodárenia v podnikaní nepostihnú len jeho, ale i osobu, ktorá je s ním v manželskom zväzku. Občiansky zákonník určuje, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Teda aj pohľadávka veriteľa súvisiaca s podnikaním manžela – podnikateľa môže byť v rámci exekúcie uspokojená zo spoločného majetku manželov. Dlhy z podnikania sa tak prostredníctvom BSM týkajú tiež manželky, ktorá nepodniká.

Článok pokračuje pod reklamou

BSM pri živnosti

Príjmy manžela – živnostníka z podnikania patria do BSM. Pre manželku, ktorá nepodniká je však podnikanie manžela ako živnostníka (ako samostatne zárobkovo činnej osoby - SZČO) rizikovejšie, pretože manžel - živnostník za dlhy z podnikania zodpovedá celým majetkom (aj súkromným, ktorý patrí do BSM). Platí to aj naopak, ak by podnikateľom bola manželka a manžel by nepodnikal.

Manžel – živnostník ručí celým svojím majetkom, aj tým, čo patrí do BSM.

Príklad na uspokojenie pohľadávky veriteľa z majetku manžela – živnostníka:

František začal dva roky po uzatvorení manželstva podnikať ako živnostník v oblasti stavebníctva, s čím jeho manželka Darina súhlasila. V BSM majú hnuteľné veci i nehnuteľnosti. Po nejakom čase sa Františkovi prestalo v podnikaní dariť, nemal dostatok zákaziek, v dôsledku čoho sa mu začali kopiť dlhy (napr. voči zdravotnej poisťovni, voči obchodným partnerom). Keďže František svoje záväzky nesplatil, veritelia si svoje pohľadávky uplatnili na súde. Rozsudky zaväzujúce Františka ako žalovaného na zaplatenie dlžných súm nadobudli vykonateľnosť, čím sa stali exekučnými titulmi, na podklade ktorých môže byť voči nemu vedená exekúcia, a to aj exekúcia predajom majetku patriaceho do BSM. Exekútor tak môže siahnuť aj na dom, v ktorom manželia bývajú.

BSM pri s.r.o.

Pri podnikaní formou s.r.o. ručí manžel – podnikateľ (spoločník s.r.o.) iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. Podnikanie formou s.r.o. tak v porovnaní so živnosťou predstavuje pre BSM len minimálne riziká.

Ak účasť jedného manžela v s.r.o. (nadobudnutie obchodného podielu) vznikla počas trvania manželstva a na vklad do základného imania boli použité prostriedky z BSM, obchodný podiel patrí do BSM ako iná majetková hodnota.

Vznikom spoločnosti sa len tento manžel stáva spoločníkom s.r.o. (len on sa zapisuje do obchodného registra) a v mene druhého manžela vykonáva všetky práva spojené s obchodným podielom. Čiže, bežnú správu obchodného podielu vykonáva iba manžel, ktorý je uvedený v obchodnom registri. Do BSM budú patriť všetky úžitky (výnosy), ktoré z obchodného podielu plynú.

Prečítajte si tiež

Ak chce manžel – spoločník s.r.o. previesť obchodný podiel patriaci do BSM na tretiu osobu, musí mať na to súhlas druhého manžela, inak je prevod podielu neplatný. V takom prípade by išlo ale len o relatívnu neplatnosť, ktorú by dotknutý manžel musel namietnuť (najneskôr do troch rokov od prevodu). Súhlas manžela je možné získať aj dodatočne. Príjem z prevodu obchodného podielu patrí do BSM.

Ako ochrániť majetok v BSM pred neúspechom v podnikaní?

Ak by manžel – nepodnikateľ chcel zabrániť negatívnemu vplyvu neúspešného podnikania na spoločný majetok (teda prípadnej exekúcii majetku v BSM), môže na súd podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako tak môže urobiť hociktorý z manželov, ak sú obaja manželia podnikateľmi.

Prečítajte si tiež

Ďalším spôsobom ako ochrániť spoločný majetok pred exekúciou je zúženie BSM formou notárskej zápisnice. Zúženie je však možné len do budúcna, čiže majetok, ktorý manželia už nadobudli, zostane v BSM.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky