Zrušenie BSM z dôvodu podnikania a vzor návrhu

Z akých dôvodov prichádza do úvahy zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Kto o ňom rozhoduje a koľko to stojí? Môže byť zrušené BSM znovu obnovené? Ako môže vyzerať návrh na zrušenie BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) ako jeden z druhov spoluvlastníctva, upraveného v Občianskom zákonníku, vzniká automaticky okamihom uzatvorenia manželstva. Zánikom manželstva (napr. smrťou manžela, vyhlásením manžela za mŕtveho či rozvodom manželstva) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká. Od zániku BSM ale treba odlíšiť jeho zrušenie počas trvania manželstva.

Súd zruší BSM počas trvania manželstva z dôvodu podnikania

S ohľadom na osobitosť inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho prepojenie s manželstvom nie je možné ho zrušiť počas trvania manželstva obyčajnou dohodou manželov. Občiansky zákonník umožňuje zrušenie BSM v priebehu trvania manželstva, a to výlučne len súdnou cestou (na základe podaného návrhu) a z dôvodov ustanovených zákonom.

Takýmto dôvodom môže byť podnikanie druhého manžela (napr. také, ktoré by vážnym spôsobom ohrozovalo spoločný majetok manželov). Čiže, podnikateľská aktivita manželov môže mať na BSM značný vplyv. Je to najmä preto, že podnikanie vždy predstavuje potenciálne riziko ohľadne zadlženia aj manžela - nepodnikateľa.

Preto ak jeden z manželov začne podnikať (napr. prevádzkuje živnosť, pri ktorej ručí celým majetkom, aj tým v BSM) a druhý manžel – nepodnikateľ chce zabrániť prípadnému negatívnemu vplyvu neúspešného podnikania na spoločný majetok (t. j. prípadnej exekúcii majetku v BSM), môže sa obrátiť na súd s podaním návrhu (žaloby) na zrušenie BSM. Vzor návrhu na zrušenie BSM z dôvodu podnikania na stiahnutie.

Zákon teda manželovi – nepodnikateľovi (ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť) ponúka možnosť ochrany jeho majetkových záujmov prostredníctvom súdneho zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by nedošlo k zrušeniu BSM z dôvodu podnikania, veritelia sa môžu domáhať úhrady dlhu manžela – podnikateľa zo spoločného majetku manželov.

V prípade, keď obaja manželia podnikajú (majú oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť – či samostatne alebo spoločne), môže hociktorý z nich podať na súd návrh na zrušenie BSM.

Podanie tohto návrhu na príslušný súd (okresný súd, v ktorého obvode má manžel - podnikateľ adresu trvalého pobytu) sa neviaže na žiadnu premlčaciu alebo prekluzívnu dobu. K nemu je potrebné pripojiť sobášny list a získané oprávnenie na podnikateľskú činnosť manžela (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Podľa zákona o súdnych poplatkoch je podanie návrhu spoplatnené sumou 165,50 eur.

Súdny poplatok za zrušenie BSM je 165,50 eur.

V rámci konania súd zisťuje, či jeden z manželov (prípadne obidvaja) získal oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť (napr. či má živnostenské oprávnenie) a či návrh podala oprávnená osoba (napr. manžel – nepodnikateľ). Pre splnenie podmienok na vyhovenie návrhu na zrušenie BSM nie je nutné, aby jeden z manželov reálne podnikal, stačí len ak získal podnikateľské oprávnenie. Pokiaľ sú tieto formálne predpoklady splnené, súd musí v zmysle zákona BSM zrušiť, manželstvo však trvá naďalej. Čiže, súd nemá možnosť voľnej úvahy, aby v prípade preukázania uvedených podmienok BSM nezrušil. Ak sú raz zákonné podmienky preukázané, musí BSM zrušiť (aj v prípade, že manžel – podnikateľ s tým nesúhlasí).

Článok pokračuje pod reklamou

Odporúčanie: V návrhu na zrušenie BSM môže navrhovateľ uviesť súhlas s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania podľa § 177 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku. V prípade, že s tým súhlasí aj druhý manžel, súd nebude musieť nariaďovať pojednávanie.

Súd zruší BSM na návrh manžela, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Upozornenie: Ak v čase rozhodovania súdu o návrhu na zrušenie BSM z dôvodu podnikania bolo oprávnenie manžela na podnikanie zrušené (napr. manžel si medzičasom zrušil živnosť), súd nemôže zrušiť BSM, keďže súd vždy pri rozhodovaní vychádza zo stavu existujúceho v čase rozhodovania.

Prečítajte si tiež

Ak by po zrušení BSM súdom manželia vykonávali podnikateľskú činnosť spoločne alebo by ju vykonával len jeden z nich s pomocou druhého manžela - nepodnikateľa, príjmy z podnikania sa rozdelia v pomere určenom písomnou zmluvou. Ak takúto zmluvu manželia neuzavreli, príjmy si rozdelia rovnakým podielom.

Po zrušení BSM (nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o jeho zrušení) môžu manželia nadobudnúť majetok len do podielového spoluvlastníctva (ak kúpili nehnuteľnosť spoločne) alebo každý z nich len do výlučného vlastníctva (ak kúpil nehnuteľnosť len jeden z manželov).

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Čo sa s ním stane v prípade rozvodu manželstva? Nájdete v článku Obchodný podiel v s.r.o. a BSM.

Súd môže zrušiť BSM počas trvania manželstva aj z iných dôvodov

Okrem vyššie uvedeného dôvodu - získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť, kvôli ktorému súd, po splnení zákonných podmienok, musí BSM zrušiť, zakotvuje Občiansky zákonník aj ďalšie dôvody, pre ktoré súd môže (nemusí) BSM zrušiť.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade musí ísť o závažné dôvody, najmä také, kedy by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (zákon nedefinuje, čo sú to dobré mravy). Vtedy má súd oprávnenie na návrh niektorého z manželov BSM zrušiť i za trvania manželstva.

Napríklad sú to prípady, kedy jeden z manželov nakladá s majetkom v BSM nehospodárne (napr. v dôsledku častého používania alkoholu), ničí spoločný majetok, neprejavuje záujem o rodinu atď., pričom posúdenie rozporu s dobrými mravmi je vždy individuálne.

Obnovenie BSM po jeho zrušení

Ak bolo BSM zrušené počas trvania manželstva, obnoviť sa môže len rozhodnutím súdu, a to zase na návrh jedného z manželov.

Prečítajte si tiež

To, či súd návrhu vyhovie a BSM obnoví, záleží vždy od konkrétnych okolností prípadu, najmä či odpadli dôvody, ktoré viedli k predchádzajúcemu zrušeniu BSM súdom (napr. či manžel prestal podnikať). Predpokladom na obnovenie tiež musí byť fakt, že manželstvo naďalej trvá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky