Ako vypočítať náklady na zamestnanca – výpočet super hrubej mzdy (ceny práce)

Pre podnikateľa – zamestnávateľa je dôležitým ukazovateľom cena práce zamestnanca. Čo je to cena práce alebo super hrubá mzda? Čo všetko zahŕňajú náklady na zamestnanca a ako ich vypočítať?

Cena práce (super hrubá mzda)

Pojem „celková cena práce“ definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) ako súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

Laicky povedané, cena práce predstavuje súhrn nákladov zamestnávateľa na zamestnanca, teda koľko bude musieť zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi, daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Cenu práce možno získať jednoduchým výpočtom: hrubá mzda zamestnanca + odvody zamestnávateľa. Pod odvodmi zamestnávateľa si možno predstaviť:

  • odvody do zdravotnej poisťovne,
  • odvody do Sociálnej poisťovne,
  • povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti – táto mzda sa nazýva čistá mzda.

Čistú mzdu zamestnanca získame, ak od hrubej mzdy odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavok na daň, prípadné zamestnanecké zrážky a pripočítame daňový bonus.

Výpočítajte si hrubú mzdu, čistú mzdu alebo cenu práce v našej mzdovej kalkulačke

Odvody zamestnávateľa a zamestnanca v roku 2018

Zamestnávateľ, ale aj zamestnanec, je povinný platiť mesačne odvody (preddavky na poistné) do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca odvádza zamestnávateľ z hrubej mzdy svojich zamestnancov, pričom v roku 2018 to predstavuje
35,20 % z hrubej mzdy zamestnanca. Odvody zamestnanca sa počítajú taktiež z hrubej mzdy, avšak ich výška, na rozdiel od odvodov platených zamestnávateľom, priamo znižuje mzdu zamestnanca a predstavujú 9,40 % z hrubej mzdy. Odvody zamestnanca sa v rámci ceny práce nepripočítavajú k hrubej mzde, pretože sú už v hrubej mzde zahrnuté. Prehľad jednotlivých zložiek odvodov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistného Sadzba poistného
  Zamestnávateľa Zamestnanca
Nemocenské 1,40 % 1,40 %
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % -
Garančné 0,25 % -
Úrazové 0,80 % -
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % * 4,00 % *

* Ak je zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý, sadzba zdravotného poistenia sa zníži na polovicu, t. j. zamestnávateľ bude platiť 5,00 % a zamestnanec 2,00 %.

Zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere majú nárok na uplatnenie si odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v prípade, že ich príjem z tejto činnosti je nižší ako 570,00 € mesačne. Viac o odpočítateľnej položke sa dočítate v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Viac o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2018.

Odvody zamestnancov zamestnaných na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa oproti zamestnancom zamestnaným na základe pracovnej zmluvy v niektorých prípadoch líšia.

Článok pokračuje pod reklamou

Na čo je dobré poznať cenu práce (superhrubú mzdu)?

Každý zamestnávateľ potrebuje vedieť, koľko ho zamestnanec reálne stojí peňazí. Toto číslo sa nazýva aj super hrubá mzda. Poznať toto číslo je nielen dobré, keď už zamestnávateľ nejakého zamestnanca zamestnáva, ale aj vtedy, keď sa chystá zamestnať nového. Zamestnávateľ tak zistí, či si nového zamestnanca môže dovoliť a koľko ho bude celkovo stáť.

Poznámka: Náklady na zamestnávanie sú v skutočnosti oveľa vyššie ako len vo výške ceny práce (super hrubej mzdy), v článku abstrahujeme napríklad od nákladov na stravovanie, na zabezpečenie BOZP, mzdovej agendy a mnohých ďalších, ktoré so zamestnávaním súvisia.

Príklad na výpočet ceny práce (superhrubej mzdy): Zamestnávateľ Podnikajte.sk, s.r.o. zamestnáva na polovičný úväzok zamestnanca Martina, ktorého hrubá mesačná mzda predstavuje 700,00 €. Martin nemá žiadne deti a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zamestnávateľ má povinnosť zaplatiť z jeho hrubej mzdy odvody do poisťovní vo výške 35,20 %. Zamestnávateľ z Jozefovej hrubej mzdy odvedie do zdravotnej poisťovne 70 € (10,00 % zo 700 €) a do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 176,40 € (25,20 % zo 700 €). Spolu do poisťovní odvedie 246,40 €. Cena práce (super hrubá mzda), teda náklady na tohto zamestnanca predstavujú 946,40 € (700,00 € + 246,40 €). Martinova čistá mzda na výplatu je vo výške 551,67 €, avšak cena jeho práce (superhrubá mzda) je o 394,73 € vyššia.

Príklad na výpočet ceny práce (superhrubej mzdy) pri minimálnej mzde pre rok 2018: Minimálna mzda pre rok 2018 pre prvý stupeň náročnosti práce je vo výške 480,00 €. Odvody platené zamestnávateľom sú vo výške 168,96 € (35,20 % zo 480,00 €). Cena práce pri minimálnej mzde 480,00 € je vo výške 648,96 € (480,00 €+ 168,96 €).

Pre zamestnanca je dôležitejším číslom ako jeho cena práce, jeho čistá mzda. Zamestnanci si niekedy mylne myslia, že zamestnávateľa stojí ich práca iba sumu, ktorá sa pripíše na konci mesiaca na ich bankový účet alebo im je vyplatená v hotovosti. Aj z tohto hľadiska je dobré zvýšiť povedomie o cene práce (super hrubej mzde).

Prečítajte si tiež

Cenu práce (super hrubú mzdu), ako aj čistú mzdu zamestnanca, si možno jednoducho vypočítať aj cez našu Mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubú mzdu zamestnanca, či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane a počet jeho detí. Následne kalkulačka vypočíta cenu práce spolu s čistou a hrubou mzdou a poskytne podrobný prehľad všetkých zrážok. Výhodou tejto kalkulačky je aj výpočet ceny práce a hrubej mzdy z čistej mzdy, ktorú možno využiť napríklad v prípade, keď chce zamestnávateľ vyplácať zamestnancovi čistú mzdu vo výške 800 € a nevie presne nastaviť hrubú mzdu.

Sociálny fond ako súčasť nákladov zamestnávateľa

Ďalšou z povinností zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, je tvorba sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).

Podľa tohto zákona sa sociálny fond tvorí ako úhrn:

  • povinného prídelu vo výške 0,60 % až 1,00 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu,
  • ďalšieho prídelu,
  • ďalších zdrojov.

Zamestnávateľ môže vytvorený sociálny fond použiť napríklad na príspevok na stravovanie zamestnancov nad ustanovený rozsah, na dopravu do zamestnania a späť alebo na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily.

Pri zamestnávateľovi, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosahovanie zisku, je tvorba sociálneho fondu povinným prídelom súčasťou daňových výdavkov (nákladov).

Viac o sociálnom fonde sa dočítate v článku Sociálny fond v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky