Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH

Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH
Zdroj: Pixabay.com
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy sa môže DPH týkať aj neplatiteľa DPH? Kedy vzniká zdaniteľným osobám povinnosť registrovať sa pre DPH alebo za platiteľa DPH a kedy sú povinné platiť DPH?

Právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré nezávisle vykonávajú akúkoľvek ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjem, sa považujú za zdaniteľné osoby. Z toho dôvodu je dôležité uvedomiť si, že aj keď nie sú platiteľmi DPH, môže im za určitých okolnosti vzniknúť povinnosť registrácie a povinnosť platiť daň. Podnikatelia by preto mali venovať zvýšenú pozornosť dosahovanému obratu (príjmom) a cezhraničným transakciám s obchodnými partnermi. Za určitých okolností majú povinnosť platiť daň aj nezdaniteľné osoby.

Registrácia tuzemských zdaniteľných osôb je upravená v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH), konkrétne v § 4, v § 5, v § 7 a v § 7a.

Definícia DPH v skratke

Daň z pridanej hodnoty (DPH):

 • patrí medzi nepriame dane, čiže je nepriamo premietnutá do ceny tovarov a služieb. DPH je príjmom štátneho rozpočtu. DPH do štátneho rozpočtu odvádzajú najmä registrovaní platitelia DPH,
 • z predaného tovaru alebo poskytnutých služieb vzniká daň na výstupe (t. j. daň, ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť do štátneho rozpočtu),
 • z prijatých tovarov a služieb vzniká daň na vstupe (t. j. daň, ktorú si platiteľ DPH môže po splnení určitých podmienok odpočítať od dane na výstupe, resp. na ktorej vrátenie má nárok),
 • ak daň na výstupe je vyššia ako daň na vstupe, výsledkom je vlastná daňová povinnosť, ktorú má platiteľ DPH povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu,
 • ak daň na vstupe je vyššia ako daň na výstupe, výsledkom je nadmerný odpočet a platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie od štátu, resp. si výšku nadmerného odpočtu môže odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (mesiaci/štvrťroku). Platitelia DPH sú mesačnými platiteľmi alebo štvrťročnými platiteľmi DPH.

Registrácia zdaniteľných osôb za platiteľa podľa § 4 zákona o DPH

Podľa § 4 zákona o DPH je registrácia:

 • povinná (§ 4 ods. 1), pri ktorej sa sleduje dosiahnutý obrat vo výške 49 790 € a viac, za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacoch (obrat uvedený v zákone môže zdaniteľná osoba dosiahnuť napríklad aj po 3 - 4 mesiacoch). Je dôležité spomenúť, že do obratu pre povinnú registráciu sa nezapočítavajú napr. služby poskytnuté do tretích krajín (napr. konzultačné služby poskytnuté slovenskou zdaniteľnou osobou do USA; a niektoré služby, ktoré sú oslobodené od dane ako napr. poštové služby, služby sociálnej pomoci, príležitostný predaj hmotného a nehmotného majetku, okrem zásob a pod.),
 • dobrovoľná (§ 4 ods. 2), pri tomto type registrácie sa nevyžaduje dokladovať dosiahnutý obrat 49 790 €, dokonca osoba, ktorá podáva žiadosť, ešte nemusí vykonávať zdaniteľné obchody, ale musí mať zámer a zdôvodniť, prečo žiada o status dobrovoľného platiteľa DPH (napr. zmluva o budúcej zmluve, požiadavky obchodných partnerov, plánovaný nákup majetku atď.). O dobrovoľnú registráciu žiadajú napríklad aj podnikatelia, pre ktorých je status platiteľa DPH konkurenčnou výhodou (napr. stavebné práce, dodávané s prenosom daňovej povinnosti),
 • zo zákona (§ 4 ods. 4) napr. u zdaniteľnej osoby, ktorá je právnym nástupcom platiteľa, ak tento platiteľ zanikol bez likvidácie; dodanie stavby, jej časti, alebo stavebného pozemku, ak nejde o príležitostný predaj a dosiahnutý obrat bude 49 790 € alebo viac. Okrem príležitostného predaja stavby, jej časti alebo stavebného pozemku a v prípade ak stavba alebo jej časť je od dane oslobodená podľa § 38 ods. 1 alebo ods. 7 zákona o DPH (t. j. uplynulo 5 rokov od kolaudácie).

Medzi ďalšie druhy registrácie patria aj:

 • registrácia podľa § 4a a 4b zákona o DPH - skupinová registrácia - väčší počet zdaniteľných osôb sa môže registrovať na účely DPH ako jeden platiteľ. Výhodou je, že členovia si tovary a služby dodávané v rámci skupiny nezdaňujú daňou. Členovia skupiny musia mať sídlo, miesto podnikania v tuzemsku a podmienkou je, aby boli finančne, ekonomicky a organizačne prepojené a tvorili tak jednu skupinu (jednu zdaniteľnú osobu),
 • registrácia podľa § 5 zákona o DPH – registrácia zahraničnej osoby - ide o zdaniteľnú osobu, ktorá nemá sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň v tuzemsku, je povinná sa registrovať pred tým, ako začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, okrem dovozu tovaru; napr. ak predáva svoje výrobky na výstave v tuzemsku). Zahraničnej osobe nevzniká povinnosť registrácie, ak dodá tovar alebo službu v rámci osobitnej úpravy (OSS – One Stop Shop) a miesto dodania je v tuzemsku,

Novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1.7.2021 sa už nepoužíva pojem „zásielkový predaj“. Nahradil ho pojem „predaj tovaru na diaľku“. Novelou bol zavedený nový jednotný limit vo výške 10 000 € za kalendárny rok pre všetky krajiny (za všetky dodania do štátov EÚ, nielen za jednotlivé štáty EÚ). Zjednodušila sa administratíva, registračný proces a náročnosť pri uplatňovaní DPH, keďže už podnikatelia nemajú povinnosť sledovať limity jednotlivých členských štátov.

Po novom sa uplatňujú dva princípy zdanenia:

 1. ak celková hodnota tovaru, ktorý bol predaný na diaľku v prebiehajúcom roku nepresiahne limit 10 000 € a taktiež ani v predchádzajúcom roku nebola táto suma presiahnutá, podnikateľ bude tento tovar zdaňovať vo svojom členskom štáte (v krajine pôvodu). Miestom dodania je miesto, odkiaľ sa začína uskutočňovať preprava alebo odoslanie tovaru. Miesto, kde ma dodávateľ sídlo alebo prevádzkareň.
  Je dôležité upozorniť, že do limitu sa nezapočítava len predaný tovar v EÚ, ale aj suma za poskytnuté digitálne služby nezdaniteľným osobám v EÚ (telekomunikačné, elektronické, televízne a rozhlasové služby);
 2. ak celková hodnota tovaru, ktorý bol predaný na diaľku presiahne limit 10 000 €, tovar sa bude zdaňovať v krajine určenia. Miestom dodania tovaru je miesto, kde sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.
Prečítajte si tiež

Novela zákona o DPH sa od 1.7.2021 priniesla aj zmenu týkajúcu sa dobrovoľnej osobitnej úpravy aplikovania dane – režimu jednotného kontaktného miesta  MOSS – Mini One Stop Shop (zahŕňa výlučne digitálne služby) uvedená v § 68a až § 68c zákona o DPH na režim OSS (rozšírenie rozsahu služieb a predaj tovaru na diaľku), resp. režim Import One Stop Shop (iOSS). Dochádza k uľahčeniu situácie pre podnikateľov pri dodaní tovaru do viacerých členských štátov tým, že už sa nemusia registrovať pre DPH po prekročení limitu vo všetkých členských štátoch, kam dodávajú svoje tovary alebo služby. Uplatnenie osobitnej úpravy OSS umožňuje priznať a uhradiť daň prostredníctvom jedného daňového priznania v členskom štáte sídla, resp. v jednom členskom štáte EÚ za všetky uskutočnené dodania v celej EÚ.

Podnikateľ má teda dve možnosti odvádzania DPH v zahraničí:

 • v inom členskom štáte sa registruje ako platiteľ DPH (napr. slovenský podnikateľ, ktorý dodá tovar do Poľska s miestom dodania v Poľsku, sa musí zaregistrovať k DPH v Poľsku), alebo
 • využije registráciu cez OSS, t. j. na faktúrach bude uvádzať sadzbu DPH, ktorá je platná v štáte, kde sa skončí preprava alebo odoslanie (napr. slovenský podnikateľ predáva tovar do Rakúska a na faktúre uvedie rakúsku sadzbu DPH. Ak sa rozhodne využiť osobitnú úpravu OSS, musí v nej ostať aspoň 2 roky).

Zdaňovacím obdobím pri podávaní daňového priznania v režime OSS resp. iOSS je kalendárny štvrťrok. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

Viac informácií nájdete v článku Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS).

Špecifické druhy registrácie – osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH

Zdaniteľným osobám vzniká povinnosť registrácie v prípade, ak nadobúdajú tovar (§ 7 zákona o DPH) alebo poskytujú a prijímajú služby do alebo z členských krajín Európskej únie (EÚ) (§ 7a zákona o DPH), ale nestávajú sa „klasickými“ platiteľmi DPH. Z uvedeného vyplýva, že DPH z cezhraničných transakcií zaplatiť musia, ale nikdy im nevznikne nárok na odpočítanie dane z tejto transakcie.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť registrácie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa §7 zákona o DPH

Podnikateľ (zdaniteľná osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou) nadobudne tovar (hnuteľný majetok) v tuzemsku od dodávateľa s prideleným platným IČ DPH v inej členskej krajine. Nadobudnutím tovaru získa právo nakladať s majetkom ako vlastník. V prípade, ak celková hodnota nadobudnutého tovaru bez DPH bude vo výške 14 000 € a viac za kalendárny rok, má povinnosť registrácie podľa § 7 zákona o DPH ako osoba registrovaná pre daň pred nadobudnutím tohto tovaru). Z uvedeného dôvodu vzniká povinnosť registrácie podľa skutočností uvedených v § 11 ods. 6 a 7 zákona o DPH.

 • Do sumy 14 000 € sa započíta celková hodnota získaného tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte EÚ, z ktorého dodávateľ tovar odoslal alebo prepravil s výnimkou hodnoty za nadobudnuté nové dopravné prostriedky a tovary, ktoré sú predmetom spotrebnej dane.
 • Ak sa podnikateľ rozhodne, že nadobudnutý tovar bude zdaňovať pred dosiahnutím hodnoty 14 000 €, musí túto skutočnosť písomne oznámiť daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu na daň. Následne má povinnosť nadobúdaný tovar zdaňovať po dobu dvoch kalendárnych rokov.

Príklad na režim DPH pri nákupe tovaru z EÚ neplatiteľom DPH:

Slovenský podnikateľ (zdaniteľná osoba), nakupuje tovar od českého dodávateľa, platiteľa DPH. Za prvých deväť mesiacov roku 2021 je hodnota nadobudnutého tovaru vo výške 13 590 €. Podnikateľ predpokladá, že s prijatím najbližšej dodávky tovaru prekročí hodnotu 14 000 € bez DPH, a preto mu vzniká povinnosť registrovať sa podľa § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím dodávky. Po vydaní osvedčenia o registrácií ako „Osoba registrovaná pre daň podľa §7“ a po pridelení IČ DPH vystaví český dodávateľ najbližšiu faktúru bez DPH a slovenský podnikateľ odvedie 20 % daň z nadobudnutého tovaru na Slovensku (v tuzemsku).

Prečítajte si tiež

V nadväznosti na novelu zákona o DPH a podľa nového ustanovenia § 68b ods. 2 zákona o DPH, tuzemská zdaniteľná osoba, ak dosiahne obrat, má povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 7 zákona o DPH, ale ak je už registrovaná na účely osobitnej úpravy spomínanej v texte vyššie, nebude jej pridelené nové IČ DPH, ale to isté IČ DPH, ktoré bolo pridelené na účely uplatnenia osobitnej úpravy.

Rovnako sa táto skutočnosť týka aj povinnosti registrácie z dôvodov uvedených v § 7a zákona o DPH.

Je dôležité upozorniť, že zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH a bolo jej pridelené IČ DPH, sa nestáva platiteľom DPH. Vzniká jej povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu, ale na odpočítanie dane nemá nárok.

Povinnosť registrácie pri dodaní alebo prijatí služby do alebo z iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH

Za predpokladu, že zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre daň, má povinnosť registrácie:

 • pred prijatím služby z iného členského štátu a vzniká je povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (zdaniteľné osoby a osoby, ktoré nie sú zdaniteľné osoby, ale sú registrované pre daň podľa § 7, majú povinnosť platiť daň pri službe, ktorú im dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu (napr. USA) ak je miesto dodania služby tuzemsko, čiže Slovenská republika),

Príklad na režim DPH pri prijatí služby z EÚ neplatiteľom DPH:

Slovenská zdaniteľná osoba (firma) si objednala prekladateľské služby od zdaniteľnej osoby so sídlom vo Francúzsku. Miestom dodania prekladateľských služieb je tuzemsko - Slovensko. Slovenská zdaniteľná osoba má povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH a je osobou povinnou podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

 • pred poskytnutím služby do iného členského štátu za protihodnotu s miestom dodania, ktoré sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. miesto dodania služby je miesto, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava.

V tomto prípade má povinnosť platiť daň príjemca služby. Ide napr. o služby ako reklamné, právne, účtovné, prekladateľské služby atď. Patrí sem aj nájom hnuteľného majetku s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov.

Príklad na režim DPH pri poskytnutí služby do EÚ neplatiteľom DPH:

Slovenská zdaniteľná osoba poskytne tlmočnícke služby zdaniteľnej osobe so sídlom v Španielsku. Slovenská zdaniteľná osoba má povinnosť sa registrovať, ako osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Miestom dodania služby je Španielsko. Slovenská zdaniteľná osoba preto uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, faktúru vyhotoví bez DPH a má povinnosť podať štvrťročne súhrnný výkaz k DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, sa nestáva platiteľom DPH. Vzniká jej povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočet dane.

Zdaniteľná osoba nepodáva žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH v prípade ak:

 • je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4a, § 5) alebo je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH,
 • je príjemcom služby, ktorá je v tuzemsku od dane oslobodená (napr. poisťovacie služby, výchovno-vzdelávacie služby, poštové služby a pod.),
 • poskytne službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby od dane oslobodená,
 • poskytne službu osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou alebo príjme služby od osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • poskytne alebo príjme služby, pri ktorých sa miesto dodania nebude určovať podľa § 15 ods. 1, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (napr. § 15 ods. 2 zákona o DPH – miesto dodania služby nezdaniteľnej osobe je miesto sídla alebo podnikania dodávateľa služby alebo § 16 – miesto dodania služby, ktorá sa vzťahuje k nehnuteľnosti; miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových služieb a pod.),
 • tuzemská zdaniteľná osoba poskytne služby (napr. konzultačné služby) zdaniteľnej osobe, ktorá je registrovaná v tretej krajine (napr. do USA) nemá povinnosť registrácie na Slovensku,
 • príjme služby z tretej krajiny od zdaniteľnej osoby (napr. z USA) povinnosť registrácie jej nevzniká. V tomto prípade jej vzniká povinnosť len podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH.

Kedy neregistrovanej osobe vzniká povinnosť platiť DPH?

Povinnosť platiť daň môže za určitých okolností vzniknúť aj podnikateľom, neplatiteľom DPH, a taktiež nezdaniteľným osobám v nižšie uvedených prípadoch.

Prijatie služby zo zahraničia

Prečítajte si tiež

Podnikateľ, ktorý podniká na Slovensku (vykonáva ekonomickú činnosť) príjme službu zo zahraničia v tuzemsku. Miesto dodania sa určí podľa § 16 zákona o DPH (napr. práce vzťahujúce sa k nehnuteľnosti ak sa stavba alebo pozemok nachádza na území Slovenskej republiky, konkrétne § 16 ods. 1; fakturácia krátkodobého nájmu dopravného prostriedku zahraničnému podnikateľovi, s miestom fyzického odovzdania na Slovensku a ďalšie).

Príklad na režim DPH pri prijatí služby na nehnuteľnosti zo zahraničia:

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH si objedná rekonštrukčné práce administratívnej budovy od dodávateľa z Rakúska. Budova sa nachádza na Slovensku, čiže miestom dodania bude tuzemsko. Slovenský podnikateľ, príjemca služby, je osobou povinnou platiť daň, aj keď nie je registrovaný ako platiteľ DPH. Dodávateľ z Rakúska vystaví faktúru so slovnou poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“. Slovenský odberateľ má povinnosť prijatú službu zdaniť, podať daňové priznanie (na prvej strane zaškrtne: Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods.3, 4 a 9 zákona o DPH) a vyčíslenú DPH uhradiť.

Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou

Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, podľa § 13 ods. 1 písm. b, ak sú tieto služby fakturované slovenskému podnikateľovi a miestom dodania je tuzemsko (Slovenská republika)

Príklad na režim DPH pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou zo zahraničia:

Slovenský podnikateľ – neplatiteľ DPH si od podnikateľa z Maďarska objednal tovar, ku ktorému je potrebné vykonať montáž. Tuzemsko je miestom dodania tovaru s montážou a z toho dôvodu, má slovenský podnikateľ povinnosť platiť daň. Maďarský podnikateľ vystaví faktúru so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku zo zahraničia

Povinnosť platiť daň majú aj slovenskí občania (nezdaniteľné osoby), ktorí nadobudnú nový dopravný prostriedok zo zahraničia. Vyplýva to z § 11 ods. 3 a § 69 ods. 6 zákona o DPH a taktiež podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tejto lehote aj daň zaplatiť. Na účely DPH sa za nový dopravný prostriedok považuje také vozidlo, ktoré spĺňa aspoň jednu z podmienok a to, má najazdených menej ako 6 000 km, alebo od uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako 6 mesiacov (v tomto prípade sa nevyžaduje registrácia podľa § 7a zákona o DPH).

Príklad na režim DPH pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku zo zahraničia

Slovenský občan nadobudol nový dopravný prostriedok z Nemecka. Vozidlo má najazdených menej ako 6000 km, preto občanovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní od obstarania a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Napr. vozidlo nadobudol 14.10.2021 a 21.10.2021 uplynie 7 dní. V tejto lehote má povinnosť podať daňové priznanie k DPH a daň zaplatiť. Daňový úrad následne občanovi vydá potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je podkladom pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel. 

Je dôležité, aby aj neplatitelia DPH, či už zdaniteľné alebo nezdaniteľné osoby mali prehľad o tom, ako DPH funguje. Je žiadúce, aby venovali zvýšenú pozornosť svojím podnikateľským aktivitám, aby vedeli či, a aká povinnosť registrácie im môže vzniknúť a tak sa v budúcnosti vyhnúť sankciám zo strany daňového úradu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky