Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2021

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2021
Zdroj: Unsplash.com
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sú ročné sadzby dane z motorových vozidiel podľa jednotlivých kategórii vozidiel za rok 2021? Ako vypočítať predpokladanú daň pre nasledujúce zdaňovacie obdobie a preddavky na daň?

Daňovník pri výpočte dane z motorových vozidiel vychádza z ustanovení zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Zákon o dani z motorových vozidiel bol naposledy novelizovaný zákonom č. 339/2020 s účinnosťou od 1.12.2020.

Novela je prínosom najmä pre podnikateľov z prostredia autodopravcov, ktorí prevádzkujú kamiónovú a autobusovú dopravu tým, že došlo k rozdeleniu vozidiel návesovej jazdnej súpravy (upustilo sa od priraďovania ťahačov k návesom) a boli zavedené nové, nižšie ročné sadzby dane okrem úžitkových vozidiel (ťahač, náves) aj pre vozidlá kategórie M2, M3, N3 a O4.

Z čoho vychádza daňovník pri výpočte dane z motorových vozidiel?

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel sa za daňovníka považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je v dokladoch zapísaná ako držiteľ vozidla,
 • je v dokladoch zapísaná ako držiteľ vozidla jeho organizačná zložka,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ako zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za používanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pri výpočte dane z motorových vozidiel vychádza daňovník zo základu dane (§ 5 zákona o dani z motorových vozidiel). Ide o veličiny ako:

 • výkon motora v kW pri vozidlách kategórie L, M, N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina,
 • zdvihový objem valcov motora v cm3 pri vozidlách kategórie L a M1 – osobné autá (uvedená v dokladoch),
 • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav pri vozidlách kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 – úžitkové vozidlá a autobusy (uvedená v dokladoch).

Je dôležité spomenúť, že najväčšia technicky prípustná hmotnosť jednotlivého vozidla, ktorá tvorí návesovú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedené v doklade. A zároveň, celková hmotnosť je súčtom pohotovostnej a úžitkovej hmotnosti vozidla. Pri vozidlách, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu, predstavuje celková hmotnosť jednotlivého vozidla súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. Údaje sú uvedené v doklade o vozidle.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2021

V zákone o dani z motorových vozidiel sú ročné sadzby dane upravené v § 6, konkrétne, podľa:

 • § 6 ods. 1 sú v prílohe č. 1 uvedené ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves,
 • § 6 ods. 2 sú v prílohe č. 1a uvedené ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, t. j. pre ťahače a návesy.

Ročné sadzby dane pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3

Daňovník, si v jednej z vyššie spomínaných príloh vyhľadá, do ktorej kategórie patrí vozidlo, za ktoré podáva daňové priznanie. Následné môže dôjsť k úprave „základnej sadzby“ podľa veku vozidla, resp. ďalších skutočností. 

Prečítajte si tiež

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane podľa § 6 je upravené v § 7 zákona o dani z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane a jej zvýšenie alebo zníženie sa odvíja od kategórie, do ktorej je vozidlo zaradené. Podľa § 7 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel sa upravuje ročná sadzba dane, pre vozidlá uvedené v prílohe č.1.

Príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel uvádza, že:

 • vozidlá, kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina a veličinou pre zistenie základu dane je výkon motora v kW je výška ročnej sadzby 0,00 €,
 • pri ostatných vozidlách kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3, pri ktorých je veličinou pre zistenie základu dane zdvihový objem valcov motora v cm3 je výška ročnej sadzby v závislosti od spomínanej veličiny pričom dochádza k zníženiu alebo zvýšeniu v závislosti od počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla, ktorá je uvedená v technickom preukaze k vozidlu. Konkrétne:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Spôsob úpravy ročnej sadzby Počet mesiacov prvej evidencie
zníži sa o 25 % počas prvých 36 mesiacov
zníži sa o 20 % počas nasledujúcich 36 mesiacov (t. j. 37 až 72 mesiacov)
zníži sa o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov (t. j. 73 až 108 mesiacov)
ročná sadzba (neupravená) uvedená v prílohe č. 1 sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 mesiacov,
t. j. 109 a 144 mesiacov)
zvýši sa o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov (t. j. 145 až 156 mesiacov)
zvýši sa o 20 % po uplynutí 156 mesiacov (t. j. minimálne 157 mesiacov od prvej evidencie vozidla)

Pokiaľ ide o vozidlá kategórie O4 (prípojné vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg), ročná sadzba dane sa zníži o 60 % bez ohľadu na vek prípojného vozidla.

Ročné sadzby dane pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3

Podľa § 7 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa upravuje ročná sadzba dane, pre vozidlá uvedené v prílohe č.1a.

Príloha č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel uvádza „tabuľku“ s ročnými sadzbami dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahače a návesy. Ročná sadza dane sa stanoví podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti alebo najvyššej technicky prípustnej celkovej hmotnosti v tonách a upraví sa nasledovne:  

Zdroj: Vlastné spracovanie
Spôsob úpravy ročnej sadzby Počet mesiacov prvej evidencie
zníži sa o 50 % počas prvých 36 mesiacov
zníži sa o 40 % počas nasledujúcich 36 mesiacov (t. j. 37 až 72 mesiacov)
zníži sa o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov (t. j. 73 až 108 mesiacov)
zníži sa o 20 % počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov (t. j. 109 až 144 mesiacov)
zníži sa o 10 % počas nasledujúcich ďalších 12 mesiacov (t. j. 145 až 156 mesiacov)
ročná sadzba (neupravená) uvedená v prílohe č. 1a sa použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov (viac ako 157 kalendárnych mesiacov) uvedených vyššie v tabuľke

Úprava ročnej sadzby z motorových vozidiel o 50 %

Podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel daňovník v daňovom priznaní zníži ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade:

 • hybridného motorového vozidla,
 • motorového vozidla s pohonom na stačený plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn,
 • motorového vozidla na vodíkový pohon.

Finančná správa SR upresňuje, kedy ide o hybridné motorové vozidlo takto: Hybridným motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré využíva dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. Ak teda ide o vozidlo ktoré má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie (spaľovací motor + elektromotor), ide o hybridné vozidlo a sadzba dane sa znižuje o 50 %. Ak hybridné vozidlo nemá vyslovene v technickom preukaze označenie - HEV alebo PHEV, ale platí, že na účely pohonu vozidla má najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie (spaľovací motor + elektromotor), potom ide o hybridné vozidlo a daňovník môže pri takomto vozidle uplatniť zníženie ročnej sadzby dane o 50 %. 

Článok pokračuje pod reklamou

Ročnú sadzbu dane je možné znížiť o 50 % aj v prípade, ak daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, podá daňovník za vozidlo, ktoré bolo počas zdaňovacieho obdobia použité v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát podľa počtu mesiacov. Za týchto okolností sa ročná sadzba dane upraví najskôr v závislosti od veku vozidla a následne sa zníži ešte o 50 % (vozidlá na „alternatívny pohon“ – napr. plug-in hybridné vozidlá).

Prečítajte si tiež

Použitie vozidla kategórie N a O  v kombinovanej doprave preukáže daňovník potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade. Počítanie ciest, ktoré súvisia s uplatnením zníženia sadzby dane o 50 % sa odvíja od prekonanej vzdialenosti po železnici na území Slovenskej republiky. Na účely dane z motorových vozidiel je možné zníženie započítať dvakrát, ak je prekonaná vzdialenosť dlhšia ako 250 km).

Príklad na výpočet dane z motorových vozidiel:

Daňovník použil v rámci kombinovanej dopravy ťahač kategórie N3 značky DAF. Dátum prvej evidencie vozidla je 12.9.2008, najvyššia prípustná hmotnosť 18 600 kg a počet náprav 2. Boli splnené podmienky na uplatnenie zníženia sadzby dane o 50 % pri kombinovanej doprave.

Výpočet: Ročná sadzba dane z prílohy 1a zákona o dani z motorových vozidiel pri ťahači návesu kategórie N3 podľa zadania je 1089,00 €.

Keďže od dátumu prvej evidencie uplynulo počas roku 2021 viac ako 157 mesiacov k 31.12.2021:

 1. od 1.1.2021 do 31.08.2021 má daňovník nárok na 10 % zníženie sadzby dane t. j. daň bude 980,10 € a následne sa ročná sadzba zníži o 50 % z dôvodu použitia vozidla v rámci kombinovanej dopravy t. j. 490,05 €. Alikvotná časť dane za prvých 8 mesiacov je vo výške 326,70 €.
 2. od 1.9.2021 do 31.12.2021 bude sadzba dane 1089,00 € (uplynulo viac ako 157 mesiacov od prvej evidencie vozidla). Znížená sadzba o 50 % z dôvodu kombinovanej dopravy bude 544,10 €. Alikvotná časť za 4 mesiace je vo výške 181,50 €. 

V našom príklade bude daň na úhradu vo výške 508,20 €. Vzhľadom na dátum prvej evidencie vozidla, daňovník musí dbať na to, aby správne uviedol predpokladanú daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie vo výške 1089,00 €.

Ako správne určiť predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2022?

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane obvykle najneskôr 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.01.2022 za rok 2021 a do tejto lehoty aj daň zaplatiť.

Viac informácií o podávaní daňového priznania nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021.

Prečítajte si tiež

Popri výpočte dane z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie má daňovník povinnosť vyčísliť aj predpokladanú daň z motorových vozidiel pre nasledujúce zdaňovacie obdobie. Výpočet predpokladanej dane sa uskutoční podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel. Pod pojmom predpokladaná daň rozumieme súčet ročnej sadzby dane, ktorá je upravená podľa § 7 (zníženie/zvýšenie sadzby dane v závislosti od veku vozidla) za každé vozidlo, ktoré je k 1. januáru (k začiatku zdaňovacieho obdobia) predmetom dane a nie je od dane oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) (napr. vozidlo záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe).

Pri výpočte predpokladanej dane treba brať do úvahy:

 • či bude vozilo predmetom dane aj v nasledujúcom zdaňovacom období, po zdaňovacom období, za ktoré na daňové priznanie podáva,
 • zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene sadzby dane počas nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Rozhodujúci je stav k 1. januáru),
 • pri vozidlách na alternatívny pohon zníženie sadzby dane o 50 %.

Pokiaľ ide o výpočet predpokladanej dane pri vozidlách používaných v rámci kombinovanej dopravy, ročná sadzba dane, ktorá je upravená podľa § 7 ods. 1 až 4 zákona o dani z motorových vozidiel, sa určí bez uplatnenia jej zníženia o 50 % podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel. A to z dôvodu, že daňovníkovi bude zrejmé, či splnil podmienku použitia vozidla v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, až po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Preddavky na daň z motorových vozidiel pre rok 2022

Východiskom pre správne určenie preddavkov na daň z motorových vozidiel pre rok 2022 je vyčíslenie predpokladanej dane z motorových vozidiel v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2021.

Daňovníkovi vzniká povinnosť platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel:

 • štvrťročne, ak predpokladaná daň presiahne sumu 700,00 € a nepresiahne 8 300,00 €. Preddavky platí daňovník vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a splatné sú do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • mesačne, ak predpokladaná daň presiahne sumu 8 300,00 € a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane, pričom preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Preddavky na daň z motorových vozidiel sa neplatia ak predpokladaná daň nepresiahne 700,00 €.

Predpokladom pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a pre správny výpočet daňovej povinnosti je určenie daňovníka; základu dane; ročnej sadzby dane; percenta zníženia resp. zvýšenia sadzby dane v závislosti od veku vozidla a správne vyčíslenie dane pre nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky