Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23.10.2018 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša najvýraznejšiu zmenu, a to vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Prvýkrát bude ročné zúčtovanie sociálneho poistenia vykonané za rok 2022 v roku 2023.

Okrem zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia od roku 2023 dôjde novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) aj k iným zmenám, o ktorých si môžete prečítať v článku Zmeny v sociálnom poistení od novembra 2018, 2019 a neskôr

Aký bude termín na vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia?

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia po prvýkrát v roku 2023. K plateniu preddavkov poistného na sociálne poistenie, tak dôjde už od 1.1.2022.

Termín vykonania ročného zúčtovania je stanovený do 30.septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. V prípade, že bude mať platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, termín na vykonanie ročného zúčtovania bude do 31.októbra.

Kto bude vykonávať ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023?

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia bude vykonávať Sociálna poisťovňa a predíde sa tak ďalšiemu zaťažovaniu podnikateľských subjektov, či poistencov.

Sociálna poisťovňa povinne pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca. Zamestnávateľ bude povinný viesť toto číslo v evidencii zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

Na koho sa bude vzťahovať ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023?

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa bude vzťahovať na:

 • zamestnancov,
 • povinne nemocensky a povinne dôchodkovú SZČO,
 • zamestnávateľa (prostredníctvom výsledkov ročného zúčtovania zamestnancov).

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa nebude vzťahovať na štát (napr. poistenkyne na materskej a rodičovskej dovolenke), Sociálnu poisťovňu (poberateľov úrazovej renty) a na dobrovoľne poistené osoby.

Ročné zúčtovanie sa pritom bude vzťahovať na tieto povinné poistné:

 • nemocenské poistenie,
 • dôchodkové poistenie,
 • príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • poistné do rezervného fondu solidarity.
Prečítajte si tiež

Na poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie sa ročné zúčtovanie poistného vzťahovať nebude. Je potrebné poznamenať, že dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie nebude už mať vplyv na už vykonané ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.

Ako vypočíta Sociálna poisťovňa výsledok ročného zúčtovania sociálneho poistenia v roku 2023?

Výsledok ročného zúčtovania sociálneho poistenia vypočíta Sociálna poisťovňa na základe porovnania vymeriavacích základov vykázaných na platenie poistného preddavkami a vymeriavacích základov, ktoré budú známe pri ročnom zúčtovaní z údajov, ktoré má Sociálna poisťovňa k dispozícii ku dňu vykonania ročného zúčtovania.

Tým poistencom, ktorí vykonávajú viacero zárobkových činností, sa bude ročné zúčtovanie vykonávať najprv čiastkovo za každý poistný vzťah a následne za súbeh poistných vzťahov.

Ako oznámi Sociálna poisťovňa výsledok ročného zúčtovania sociálneho poistenia?

Sociálna poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania sociálneho poistenia listom, v podobe rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí poistencovi a zamestnávateľovi, v ktorom môže byť uvedený preplatok, nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, príp. vyrovnaná nulová bilancia.

Nedoplatok na poistnom bude poistenec a zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania. Rovnaký termín – 45 dní bude platiť aj pre Sociálnu poisťovňu, v prípade vrátenia preplatku na poistnom. Výsledok ročného zúčtovania v sume menšej ako je 5 eur Sociálna poisťovňa nebude nijako riešiť (či pôjde o preplatok alebo nedoplatok).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny ešte prináša zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia od roku 2023?

 • novela zákona o sociálnom poistení ruší maximálny mesačný vymeriavací základe pre zamestnanca aj zamestnávateľa na platenie preddavkov na poistnom a zároveň zavádza maximálny ročný vymeriavací základ, ktorý sa bude vzťahovať na zamestnávateľa a zamestnanca pri platení preddavkov a aj pri vykonaní ročného zúčtovania. Tento maximálny ročný vymeriavací základ sa bude uplatňovať aj na samostatne zárobkovo činnú osobu pri vykonaní ročného zúčtovania. Pomerne sa bude tento vymeriavací základ znižovať v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok, či v prípade ak samostatne zárobkovo činná osoba má vylúčenú povinnosť platiť poistné,
 • ak zaplatené preddavky na poistnom v kalendárnom roku dosiahnu poistné zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu, platenie preddavkov na poistné za pre zamestnanca a zamestnávateľa zastaví. Ak má fyzická osoba viac zamestnaní v priebehu kalendárneho roka, tak uvedené platí pre každého jej zamestnávateľa (príp. každý právny vzťah) osobitne. Poistné, ktoré zaplatí zamestnanec z viacerých právnych vzťahov z vyššieho ako z maximálneho ročného vymeriavacieho základu bude predmetom ročného zúčtovania,
 • pre SZČO sa okruh príjmov, z ktorých sa určuje vymeriavací základ ako aj spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, nemení. Pre výpočet vymeriavacieho základu na vykonanie ročného zúčtovania sa použijú údaje o príjmoch z daňového priznania za kalendárny rok, za ktorý sa zúčtovanie vykonáva.
 • pre SZČO sa zachováva maximálne mesačný vymeriavací základ, ktorý sa určí ako 1/12 maximálneho ročného vymeriavacieho základu na platenie preddavkov, a to z dôvodu zamedzenia vzniku vysokých preplatkov na poistnom ako výsledok ročného zúčtovania na strane SZČO s vysokými príjmami,
 • ak SZČO bude mať v zúčtovacom období príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti menší ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov. Sociálna poisťovňa vykoná takejto osobe ročné zúčtovanie tak, že vymeriavací základ pre výpočet ročného zúčtovania bude vo výške úhrnu minimálnych mesačných vymeriavacích základov, za obdobie počas ktorých bola táto osoba poistená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Od 1. januára 2022 nastanú v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Pozrite si ich prehľad.

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023 – čo sa plánuje?

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje zavedenie elektronickej PN-ky, zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu aj ešte nezavedeného ročného zúčtovania sociálneho poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky