Dane a odvody "dohodárov" v roku 2014

V praxi je bežné, že zamestnávatelia zamestnávajú okrem klasických zamestnancov aj osoby, s ktorými uzatvárajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Všetky informácie o výške poistného a daní za jednotlivé typy "dohodárov" nájdete v nasledujúcom článku.

Podľa § 223 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Týmito dohodami sú:

 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov.

Ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, uzatvára sa dohoda o vykonaní práce. Ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, uzatvára sa dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov.

Na účely platenia poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov do príslušnej zdravotnej poisťovne je potrebné rozlišovať:

 • pravidelný príjem a
 • nepravidelný príjem.

Na základe týchto dohôd existujú výnimky z platenia poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Platenie poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov na zdravotné poistenie

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení preddavky na zdravotné poistenie neplatí:

 • študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • poberateľ výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek a pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe dohody o pracovnej činnosti,
 • poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku, ak pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
 • zamestnávateľ za týchto zamestnancov.

Ostatné fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú platiteľmi zdravotného poistenia, a to vo výške 4% z vymeriavacieho základu. Zamestnávatelia za týchto zamestnancov platia preddavky na zdravotné poistenie vo výške 10% z vymeriavacieho základu.

V súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platí, že zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem okrem:

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

a. starobného dôchodku,
b. invalidného dôchodku,
c. výsluhového dôchodku, ak dovŕšila dôchodkový vek,
d. invalidného výsluhového dôchodku.

V § 4 ods. 2 je uvedené, že na účely dôchodkového poistenia je zamestnancom aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne 8,39% priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie (tzn. ak v roku 2014 nedosiahne sumu 68€).

Prečítajte si tiež

Platí to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom študent dovŕši 18 rokov. Študent, ktorý je starší ako 18 rokov a jeho mesačný príjem nepresiahne 19,72% priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie (tzn. ak v roku 2014 neprekročí hranicu 159€). Tieto hranice sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj:

 a) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 68€ (ak študent nedovŕšil 18 rokov), resp. 159€ (ak študent je starší ako 18 rokov).

 b) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný, ak je poberateľom:

 a. starobného dôchodku,

 b. invalidného dôchodku,

 c. výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,

 d. invalidného výsluhového dôchodku.

Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá má pravidelný aj nepravidelný príjem neplatí dôchodkové poistenie, ak neprekročila zákonom stanovenú hranicu 159€ (ak je staršia ako 18 rokov), resp. 68€ (ak nedovŕšila 18 rokov).

Fyzická osoba pracujúca na základe dohody o brigádnickej práci študentov má nárok podpísať Oznámenie a čestné vyhlásenie o uplatňovaní odvodovej výnimky u jedného zamestnávateľa. Ak má toto vyhlásenie podpísané a prekročí zákonom stanovenú hranicu, platí dôchodkové poistenie len z rozdielu medzi stanovenou hranicou a vyšším vymeriavacím základom. Ostatné druhy poistenia táto fyzická osoba neplatí.

Garančné poistenie:

 • zamestnávateľ – 0,25 % za všetky fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej správy – 0%.

Úrazové poistenie:

 • zamestnávateľ – 0,8% za všetky fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bez výnimky.

Rezervný fond solidarity:

 • zamestnávateľ – 4,75% za všetky fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru okrem študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak nepresiahli stanovenú hranicu.
Článok pokračuje pod reklamou

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ zamestnanca pre všetky druhy poistenia je jeho príjem zo závislej činnosti. Vymeriavací základ zamestnávateľa za zamestnanca pre všetky druhy poistenia je rovnaký ako vymeriavací základ zamestnanca. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na eurocent nadol.

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca aj zamestnávateľa pre všetky druhy poistenia okrem úrazového poistenia – 5-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (v roku 2014 suma 5*805 = 4 025€). Úrazové poistenie nie je ohraničené maximálnou sumou vymeriavacieho základu.

Rozhodujúce obdobie – kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Všetky poistenia sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.

  Klasický dohodár (okrem výnimiek) – pravidelný príjem Zamestnávateľ za tohto dohodára Klasický dohodár (okrem výnimiek) – nepravidelný príjem Zamestnávateľ za tohto dohodára
Zdravotné poistenie 4 %   10 % 4 % 10 %
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 0 % 0 %
Starobné poistenie 4 % 14 % 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 % 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % 0 % 0 %
Garančné poistenie   0,25 %   0,25 %
Úrazové poistenie   0,8 %   0,8 %
Rezervný fond solidarity   4,75 %   4,75 %
Spolu 13,4 % 35,2 % 11 % 32,8 %


  Študent presahujúci stanovenú hranicu Zamestnávateľ za tohto študenta Študent nepresahujúci stanovenú hranicu Zamestnávateľ za tohto študenta
Zdravotné poistenie 0 % 0 % 0 % 0 %
Nemocenské poistenie 0 % 0 % 0 % 0 %
Starobné poistenie 4 % 14 % 0 % 0 %
Invalidné poistenie 3 % 3 % 0 % 0 %
Poistenie v nezamestnanosti 0 % 0 % 0 % 0 %
Garančné poistenie   0,25 %   0,25 %
Úrazové poistenie   0,8 %   0,8 %
Rezervný fond solidarity   4,75 %   0 %
Spolu 7 % 22,8 % 0 % 1,05 %


  Dohodár, kt. je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek) a dohodár, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok – pravidelný aj nepravidelný príjem Zamestnávateľ za takéhoto dohodára
Zdravotné poistenie* 0% 0%
Nemocenské poistenie** 0% 0%
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie*** 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 0% 0%
Garančné poistenie   0,25%
Úrazové poistenie   0,8%
Rezervný fond solidarity   4,75%
Spolu 7% 22,8%

* Preddavky na zdravotné poistenie platí dohodár, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, a to vo výške 4% z vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ za tohto dohodára platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 10% z vymeriavacieho základu.

** Dohodár, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, a zamestnávateľ za tohto dohodára platia nemocenské poistenie vo výške 1,4% z vymeriavacieho základu.

*** Dohodár, ktorému bol priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok alebo poberateľ výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek), neplatí invalidné poistné. Takisto za týchto dohodárov neplatí invalidné poistenie ani zamestnávateľ.

Preddavky na daň z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú príjmy z dohôd o prácach  vykonávaných mimo pracovného pomeru  predmetom dane.

Nezdaniteľná časť základu dane

Daňovník má nárok uplatňovať si mesačne nezdaniteľnú časť základu dane, ak má podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Pri ročnom zúčtovaní sa nezdaniteľná časť počíta nasledovne:

Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 2014 (teda ak dosiahne základ dane = alebo < ako 100*198,09€ = 19 809€), nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima (teda 198,09*19,2 = 3803,33 €). Mesačná nezdaniteľná časť základu dane = 3803,33/12 = 316,94 €.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima (teda 19 809€), nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2 násobku platného životného minima a ¼ základu dane. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

 • ak je základ dane do 19 809€ (vrátane) - nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33€ ročne (316,94€ mesačne),
 • ak je základ dane medzi sumou 19 809€ a 35 022,31€ (vrátane) – nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel medzi 44,2*198,09 a ¼ základu dane,
 • ak je základ dane nad sumou 35 022,31€ - nezdaniteľná časť základu dane je nulová.

Ak bol daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku, nemôže si znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane, ak priznaný dôchodok bol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane.

Ak bol daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku a priznaný dôchodok je nižší ako nezdaniteľná časť základu dane, základ dane sa zníži o rozdiel nezdaniteľnej časti základu dane a priznaného dôchodku.

Príklad č. 1 - Starobný dôchodca pracujúci na dohodu

Daňovník pracuje na základe dohody o vykonaní práce. Zároveň je poberateľom starobného dôchodku od novembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Daňovníkovi bol priznaný dôchodok 300€ mesačne.  Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane si môže uplatniť?

Výška dôchodku = 300*12 = 3600

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorú si môže uplatniť = 3803,33 - 3600 = 203,33

Daňový bonus

Daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda 6*352€ = 2 112€, má nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti vo výške 21,41€.

Nezdaniteľná časť a daňový bonus sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Sadzba dane

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima vrátane, teda 176,8*198,09 = 35 022,31€ ročne alebo 2 918,52€ mesačne.

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima, teda ktorá presiahne sumu 35 022,31 € ročne.

Základ dane, daň, preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Príklad č. 2: Výpočet čistej mzdy zamestnancov za mesiac máj 2014

 • Igor Haluška – študent, 22 rokov, podpísaná dohoda o brigádnickej práci študentov, pravidelný príjem
 • Martina Marinčinová – dohoda o pracovnej činnosti, pravidelný príjem, poberateľka výsluhového dôchodku, výsluhový dôchodok vo výške 150€ mesačne (dovŕšila dôchodkový vek)
 • Zuzana Miková – dohoda o pracovnej činnosti, nepravidelný príjem, 1 dieťa
 • Žofia Semaničová – študentka, 17 rokov, podpísaná dohoda o brigádnickej práci študentov, pravidelný príjem

Všetci zamestnanci majú podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Študenti majú podpísané aj Oznámenie a čestné vyhlásenie.

  Igor Haluška Martina Marinčinová
Hrubá mzda 320 500
Zdravotné poistenie 0 0
Nemocenské poistenie 0 0
Starobné poistenie (320-159)*0,04 = 6,44 500*0,04 = 20
Invalidné poistenie (320-159)*0,03 = 4,83 0
Poistenie v nezamestnanosti 0 0
Základ dane 320-6,44-4,83 = 308,73 500-20 = 480
Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 316,94
Daň 0 (480-316,94)*0,19 = 30,98
Daňový bonus 0 0
Čistá mzda 308,73 480-30,98 = 449,02


  Zuzana Miková Žofia Semaničová
Hrubá mzda 700 67
Zdravotné poistenie 700*0,04 = 28 0
Nemocenské poistenie 0 0
Starobné poistenie 700*0,04 = 28 0
Invalidné poistenie 700*0,03 = 21 0
Poistenie v nezamestnanosti 0 0
Základ dane 700-28-28-21 = 623 67
Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 316,94
Daň (623-316,94)*0,19 = 58,15 0
Daňový bonus 21,41 0
Čistá mzda 623-58,15+21,41 = 586,26 67

V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec pri dohode v roku 2020 nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky