Generálny pardon 2023: najčastejšie otázky a odpovede

Informuje o dlhu samotná poisťovňa? Čo ak exekútor dlh vymáhal pred začiatkom generálneho pardonu? Prečo sa dlh oplatí vyrovnať? Odpovede aj na ďalšie otázky.

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prináša nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušila cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostredníctvom webovej adresy www.generalnypardon.sk.

Koho sa generálny pardon týka a čo je potrebné pre oddlženie urobiť?

Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné (istinu) spred 1. júla 2022 a stihnúť to v období trvania generálneho pardonu. Pokiaľ ide o zamestnávateľa alebo zahraničnú SZČO, je tiež potrebné doručiť v uvedenom termíne chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov (prostredníctvom portálu eSlužieb alebo fyzickým doručením príslušného tlačiva).

Koľko času majú dlžníci na vysporiadanie záväzkov?

Ak ide o dlžníka, ktorý chce využiť podmienky generálneho pardonu, má až sedem mesiacov (od 1. februára do 31. augusta 2023) na to, aby si vyrovnal záväzky voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon v roku 2023 poskytuje dlžníkom doteraz najdlhšie časové obdobie pre zaplatenie dlžnej sumy (istiny) alebo pre odovzdanie výkazov poistného či ďalších dokladov, aby im Sociálna poisťovňa mohla odpustiť penále. Pre porovnanie, pri generálnom pardone 2008 na to mali dlžníci iba jeden mesiac, pri generálnom pardone 2010 štyri mesiace.

Upozorní ma na dlh Sociálna poisťovňa? Je potrebné o generálny pardon požiadať?

O generálny pardon sa nežiada. Za predpokladu, že Sociálnej poisťovni dlžník poskytne, resp. aktualizuje jeho kontakty (telefón, email), od konca februára 2023 až do konca augusta 2023 bude Sociálna poisťovňa dlžníkov ústretovo a adresne (na mesačnej báze) informovať o možnosti generálneho pardonu. Z informačnej kampane sa dozvedia, že majú nedoplatok poistného alebo chýbajúci mesačný výkaz poistného. Upozornenie im zašle v podobe SMS správ, mailov (ak na nich tieto kontaktné údaje Sociálna poisťovňa eviduje) alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú).

Aktuálne informácie o možnosti uplatnenia generálneho pardonu klienti nájdu na webstránke Sociálnej poisťovne i v jej eSlužbách.

Ako si aktualizovať kontaktné údaje pre získanie informácií?

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Saldokonto SZČO, v ktorej je možné si tieto údaje pohodlne online, bez osobnej návštevy pobočky zaevidovať, skontrolovať alebo zmeniť.

Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP rovnako prostredníctvom eSlužieb. Aktualizovať si údaje je možné aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky).

Môže si dlžník zavolať do svojej pobočky, aby zistil výšku svojho dlhu a chýbajúce doklady?

V telefonickom kontakte dlžníkovi Sociálna poisťovňa nedokáže poskytnúť túto informáciu, nakoľko nie je možné bezpečne overiť žiadateľa. V zmysle zákona musí chrániť údaje týkajúce sa pohľadávok. Pracovníci mu však telefonicky poradia o generálnom pardone vo všeobecnej rovine.

Čo získajú klienti využitím generálneho pardonu 2023?

Budú mať „uprataný stôl“, čo je dôležité pre ďalšie úspešné podnikanie. A oplatí sa im to aj osobne v budúcnosti pri žiadostiach o dávky – ak uhradia dlžné poistné, tak obdobie, za ktoré ho uhradia, sa im bude započítavať pri nároku napríklad na dôchodok (budú ho mať vyšší) či nemocenské dávky.

Poistenec sa pre svoj dlh v Sociálnej poisťovni vystavuje mnohým rizikám:

  • nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia (poistenec nedostane napr. nemocenské – čiže Sociálna poisťovňa mu nevyplatí „péenku“, dávku v nezamestnanosti alebo ďalšie dávky, ktoré by v danej životnej situácii potreboval),
  • nezapočítanie obdobia, v ktorom nie je poistné zaplatené, pri výpočte dôchodku,
  • problémom pri žiadosti o poskytnutie úveru alebo žiadostiach o rôzne dotácie (generálny pardon mu dáva šancu, aby nebol na „čiernej listine“ banky),
  • hrozbe exekúcie a komplikáciám spojeným s vymáhaním (zablokovanie účtu a pod.).

Generálny pardon pomôže:

  • tým, ktorí sú vo vymáhaní, pretože Sociálna poisťovňa voči nim zastavuje proces vymáhania, ktorý pociťujú napr. v podobe zrážky zo mzdy, zrážky z dávky a pod.,  
  • každému, kto uhradí istinu, nebude musieť zaplatiť penále, ktoré by bez generálneho pardonu zaplatiť musel,
  • automaticky všetkým, ktorí už dlh zaplatili, ale nezaplatili penále, toto penále im Sociálna poisťovňa odpustí automaticky (nič pre to nemusia urobiť). 

Príklad konkrétnej životnej situácie a vplyvu generálneho pardonu

Živnostník/SZČO, ktorý sa po ukončení živnosti zamestnal a zostal mu dlh voči Sociálnej poisťovni, má preto zrážky zo mzdy ako zamestnanec.

  • Na základe generálneho pardonu Sociálna poisťovňa tieto zrážky zastavuje (a informuje o tom zamestnávateľa dlžníka). Sociálna poisťovňa tak dáva dlžníkovi šancu a čas, aby si otázku dlhu vyriešil.
  • Ak majú živnostníci/SZČO dlh voči Sociálnej poisťovni, nezarátava sa im toto obdobie do dôchodku. Navyše, neskôr aj z dôchodku (ako z ich príjmu) môže byť dlh voči Sociálnej poisťovni vymáhaný. Toto je príležitosť vyriešiť si tento problém.
  • Uvedená situácia mať vplyv na schvaľovací proces dávok z nemocenského poistenia (napríklad v prípade „péénky“).
Článok pokračuje pod reklamou

Je možné uhradiť len časť dlžného poistného, aby dlžníkovi Sociálna poisťovňa odpustila penále?

„Alikvotné“ odpúšťanie penále nie je možné. Znamená to, že dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Len vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

Čo ak dlžník dlžné poistné v minulosti už zaplatil? Má ešte niečo urobiť?

Na dlžníkov, voči ktorým eviduje Sociálna poisťovňa už iba pohľadávku na penále, t. j. poistné už majú dávno zaplatené (a tiež majú – zamestnávatelia a zahraničné SZČO – splnenú aj podmienku predložených mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie), sa bude generálny pardon v roku 2023 vzťahovať automaticky.

Čo ak má dlžník dohodnutý splátkový kalendár?

Ak už má dlžník splátkový kalendár povolený, tak treba, aby si vyrovnal všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023 (v prípade odloženého poistného kvôli koronakríze), a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. To znamená, že mu dlžné penále Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusí ho teda ani uhradiť, t. j. splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona). Základným predpokladom však je, aby dlžník uhradil všetky splátky, ktoré sa týkali dlžného poistného pred 1. júlom 2022.

Čo ak už od dlžníka exekútor alebo Sociálna poisťovňa pohľadávky vymáhala pred začiatkom generálneho pardonu?

Začiatkom roka 2023 Sociálna poisťovňa odoslala všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú jej pohľadávky, oznámenie o blížiacom sa zániku pohľadávky na penále a o tom, že v jednotlivých exekučných konaniach pravdepodobne dôjde k uplatneniu generálneho pardonu. Informatívny list o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza generálny pardon, ako aj o vplyve na exekučné konania, v ktorých sa vymáha pohľadávka Sociálnej poisťovne na penále, zaslala Sociálna poisťovňa ešte v januári aj Slovenskej komore exekútorov.

Pri pohľadávkach, ktoré Sociálna poisťovňa vymáha interne (v tzv. správnom výkone), uplatňuje poisťovňa od 1. februára 2023 plošné a bezprecedentné opatrenie, a to hromadné odloženie (prerušenie) všetkých správnych výkonov, kde je vymáhaná čo i len časť penále. Dlžníkovi zároveň doručí písomné rozhodnutie o odložení vymáhania s informáciou o generálnom pardone. Toto opatrenie bude účinné do momentu riadneho preverenia skutočností rozhodujúcich o definitívnom zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, minimálne však do 31. augusta 2023.

Nové rozhodnutia na penále za obdobie spadajúce do generálneho pardonu sa nebudú počas účinnosti generálneho pardonu uplatňovať v správnom výkone vôbec, a to až do odvolania.

Čo v prípade, že súdny exekútor naďalej vymáha penále napriek tomu, že by malo byť odpustené v rámci generálneho pardonu?

Áno, môže sa to stať v tom prípade, keď exekútor nemá v rozhodujúcom čase z objektívnych príčin informáciu o zániku penále. Práve preto Sociálna poisťovňa pristúpila preventívne k intenzívnej informačnej kampani. Už počas januára informovala o generálnom pardone Slovenskú komoru exekútorov a adresne listom aj všetkých exekútorov. Vo februári Sociálna poisťovňa zasiela exekútorom aj Oznámenia o zániku pohľadávky na penále v exekučnom konaní. Ak by aj napriek tomu mal dlžník vedomosť, že mu exekútor naďalej vymáha „zaniknuté“ penále, bezodkladne nech kontaktuje či už priamo exekútora alebo Sociálnu poisťovňu, ktorá zo svojej pozície poskytne klientovi maximálnu súčinnosť.

Čo ak dlžník neplatí riadne poistné po 1. júli 2022?

Je potrebné ho uhradiť čím skôr, aby mu nerástlo penále. Na nezaplatené poistné od 1. júla 2022 sa generálny pardon nevzťahuje.

Kedy najneskôr je potrebné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, aby sa dlžník dozvedel výšku svojho dlhu spadajúcu pod generálny pardon a následne ho stihol v ten istý deň uhradiť a dodať aj chýbajúce mesačné výkazy?

Teoreticky je to možné aj 31. augusta 2023. Je to však mimoriadne hraničný termín a v žiadnom prípade to neodporúčame. Podmienka úhrady je splnená, ak v prípade platenia bezhotovostným prevodom je uvedený dátum splatnosti 31. august 2023; a v prípade platenia poštovou poukážkou je to deň, kedy to dlžník zaplatí na pošte.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky