Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení v roku 2024

Súhrn podstatných informácií k valorizácii dôchodkov, dôchodkovému veku, zmenám v 13. dôchodkoch či odvodoch do II. piliera od 1.1.2024.

Od nového roka čaká dôchodkové dávky viacero zmien, na novinky by sa mali pripraviť aj tí, ktorí si na penziu ešte len šetria. Sociálna poisťovňa pripravila prehľad podstatných informácií v kocke.

Valorizácia dôchodkov – poberané dôchodky sa zvýšia o 3,6 %, novopriznané o 14,5 %

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýši (valorizuje) všetky dôchodkové dávky, dôchodcovia o to nemusia osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024 aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024.

V roku 2024 percento valorizácie dôchodkov závisí od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a za prvý polrok 2023. Podľa oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12,5 % a za prvý polrok 2023 bolo 14,5 %. Dôchodky priznané v roku 2024 sa teda zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, keďže táto hodnota je vyššia. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa prihliadne na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto navýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eur. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. 

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávku vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur.

Od 1. januára 2023 sa ADH každoročne upravuje o 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok daného roku voči 3. štvrťroku predchádzajúceho roku.

Prehľad súčasných aj historických dôchodkových hodnôt. Zdroj: socpoist.sk
Kalendárny rok Aktuálna dôchodková hodnota
2024 17,7688 eur
2023 16,4764 eur
2022 15,1300 eur
2021 14,2107 eur
2020 13,6361 eur
2019 12,6657 eur
2018 11,9379 eur
2017 11,3505 eur
2016 10,9930 eur
2015 10,6865 eur
2014 10,2524 eur
2013 10,0098 eur
2012 9,8182 eur
2011 9,5756 eur
2010 9,2246 eur
2009 8,9955 eur

Dôchodkový vek od 1.1.2024

Dôchodkový vek sa v roku 2024 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov).

V roku 2024 nastane zmena pre ročníky narodenia poistenca od r. 1967. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť  rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Článok pokračuje pod reklamou

Prehodnocovanie niektorých invalidných dôchodkov pokračuje

Prioritou Sociálnej poisťovne bude aj v roku 2024 realizácia kontrolných lekárskych prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Súvisí to s novelou Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od  1. augusta 2023 a podľa ktorej mali posudkoví lekári do konca roka 2023 prehodnotiť 25 % prípadov invalidity, ktorých sa novela týka a ďalšie prípady počas nasledujúcich dvoch rokov. Samotný proces prehodnocovania percenta invalidity je podľa novely rozplánovaný až do 31. júla 2025.

Prečítajte si tiež

Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že do 30. novembra 2023 bola v 715 prípadoch zvýšená miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na vyššiu percentuálnu skupinu o viac ako 70 %. V ďalších 6 380 prípadoch bola miera poklesu určená naďalej v rozpätí 41 % - 70 %. Celkovo sa Sociálnej poisťovni k 30. novembru 2023 podarilo prehodnotiť viac prípadov ako sa očakávalo – posudkoví lekári posúdili už približne 33 % plánovaných prípadov, ktoré zahŕňajú stavy trvalé, plánované kontrolné lekárske prehliadky a prehodnotenie zdravotného stavu na základe žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

V roku 2024 bude prehodnotených ďalších 50 % všetkých prípadov, ktorých sa novela týka a zvyšok v roku 2025. Ide o preskúmanie trvania invalidity ex offo (stavy trvalé), riadne určené kontrolné lekárske prehliadky, ktorých sa  zmena Prílohy č. 4 týka a neformálne žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Individuálny účet poistenca nahrádza Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa v roku 2024 nahradí doterajšie vedenie Individuálneho účtu poistenca vedením Elektronického účtu poistenca (EUP). Na vyžiadanie poistenca mu bude zasielať raz ročne Výpis z EUP. Základný výpis bude obsahovať prehľad údajov dôchodkového poistenia, ktoré sa o poistencovi nachádzajú v evidencii Sociálnej poisťovne. Obsah výpisu si poistenec bude môcť voliteľne rozšíriť aj o informácie o dobách nemocenského poistenia za posledných 5 rokov a dobách poistenia v nezamestnanosti za posledných 7 rokov. Výpis z EUP poskytne Sociálna poisťovňa poistencovi najneskôr do 60 dní od dátumu doručenia žiadosti o jeho vyhotovenie.

13. dôchodok a výplata rodičovského dôchodku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má v roku 2024 ustanoviť pre poberateľov dôchodkov vyplatenie 13. dôchodku v priemernej výške.   

Aktualizácia 10.01.2024: Vláda SR schválila 13. dôchodok vo výške 606,30 eur. Dávku penzisti dostanú pred Vianocami. Trináste dôchodky dostanú aj ostatní poberatelia dôchodkov, a to vo výške:

  • invalidný dôchodok nad 70 % - 493,8 eur,
  • invalidný dôchodok do 70 % - 300 eur,
  • vdovský dôchodok - 339 eur,
  • vdovecký dôchodok - 300 eur,
  • sirotský dôchodok - 300 eur. 

13. dôchodok dostanú aj výsluhoví dôchodcovia, teda bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek štátu. Vláda bude zároveň vyplácať 13. dôchodok aj predčasne, ak to bude potrebné.

V rámci zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačného balíčka) schválil parlament zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku. Rodičovský dôchodok sa bude vyplácať každý rok raz ročne v júni v jednej úhrnnej splátke. V prípade, že nárok na rodičovský dôchodok vznikne prvýkrát napr. v auguste, vyplatí sa rodičovský dôchodok za mesiace august až december v mesiaci, v ktorom sa prvýkrát vyplatí dôchodok, od ktorého je odvodený nárok na výplatu rodičovského dôchodku.

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50% sa v roku 2024 na základe konsolidačného balíka zmení na 4 %. 

Jednorazová výplata dôchodku z II. piliera v hotovosti a jeho zdanenie

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2024 je stanovená vo výške 651,70 eur. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

Prečítajte si tiež

Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2024 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 651,70 eur bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

V roku 2024 sa jednorazová výplata nasporenej sumy ešte nezdaňuje.

Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z II. piliera zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou ich vyplatenia bude, že žiadateľ o starobný dôchodok z II. piliera už poberá dôchodky (najmä starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, resp. obdobný dôchodok z cudziny) v úhrne prevyšujúcom referenčnú sumu platnú v roku 2024.

Dôchodková prognóza – prvýkrát ju bude Sociálna poisťovňa zasielať v roku 2026

Na základe novely zákona o sociálnom poistení vzniká Sociálnej poisťovni nová povinnosť zaslať poistencovi informáciu o predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Dôchodkovú prognózu bude Sociálna poisťovňa zasielať do 31. mája kalendárneho roka, pričom údaje v nej uvedené budú vychádzať zo stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy závisí od veku poistenca. Sociálna poisťovňa je povinná zaslať dôchodkovú prognózu prvýkrát v roku 2026.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky