Dávka v nezamestnanosti v roku 2021

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemá každý uchádzač o zamestnanie. Aké podmienky musí splniť pre priznanie nároku a aká je výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021?

Kedy sa vypláca dávka v nezamestnanosti?

Poistenie v nezamestnanosti slúži ako poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku straty zamestnania a slúži na zabezpečenie jeho príjmu. Zamestnanec (spravidla) má nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorá sa vypláca z poistenia v nezamestnanosti, a to po splnení zákonom stanovených podmienok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Na dávku v nezamestnanosti v roku 2021 má nárok osoba, ktorá spĺňa 2 základné podmienky:

 • je uchádzačom o zamestnanie, t. j. je osoba registrovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a
 • v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Nárok na dávku v nezamestnanosti môže mať pritom osoba, ktorá bola:

 • povinne poistenou osobou v nezamestnanosti, t. j. bola zamestnancom (napr. zamestnanec zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom), alebo
 • dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, t. j. napr. SZČO, ktorá nie je povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Upozorňujeme, že do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne, resp. zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

V prípade, ak o dávku v nezamestnanosti žiada osoba, ktorá bola zamestnancom, je potrebné vedieť, že vplyv na posúdenie nároku na dávku nemá to, akým spôsobom bol ukončený pracovnoprávny vzťah, ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas.

Príklad na posúdenie splnenia podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, ktorou je 730 dní poistenia v nezamestnanosti:

František bol zamestnaný od 1.1.2017 do 31.12.2017 a následne od 1.9.2019 do 1.1.2021. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zaradený dňa 2.1.2021. Pre posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti sa bude brať do úvahy, to, či v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 730 dní. Bude sa teda posudzovať obdobie od 1.1.2017 do 1.1.2021 a to znamená, že bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, nakoľko počas tohto obdobia bol poistený v nezamestnanosti 854 dní (2017: 365 dní, 2018: 0 dní, 2019: 122 dní, 2020: 366 dní, 2021: 1 deň).

Ak ste boli spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným a zaujíma vás, či budete mať nárok na dávku v nezamestnanosti, odporúčame článok Spoločník/konateľ s. r. o. a podpora v nezamestnanosti.

Obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti v roku 2021 – tzv. podporné obdobie

Po splnení zákonom stanovených podmienok má osoba nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom nárok na dávku zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré je šesť mesiacov.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr, ako po uplynutí podporného obdobia, ktoré je šesť mesiacov, nárok na dávku v nezamestnanosti mu automaticky zanikne týmto dňom (dňom vyradenia).

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však, že ak osoba, ktorá bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas podporného obdobia, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období najviac dvoch rokov bola táto osoba opätovne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie bude mať v tomto prípade nárok na dávku v nezamestnanosti v rovnakej výške, v akej mu bola vyplácaná za predchádzajúce obdobie, ale len na zostávajúci počet mesiacov podporného obdobia.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa, a to mesačne pozadu.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Uchádzač o zamestnanie môže požiadať o dávku v nezamestnanosti dvoma možnými spôsobmi:

 • v pobočke Sociálnej poisťovne na predpísanom tlačive „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“ (nevyhnutné je uviesť dátum zaradenia do evidencie), alebo
 • v pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca za kalendárne dni a je vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), to znamená, že v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom má uchádzač o zamestnanie nárok na dávku v nezamestnanosti, vypočítame výšku mesačnej dávky nasledovne: 50 % x DVZ x počet kalendárnych dní v mesiaci.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame nasledovne:

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor

Rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky v nezamestnanosti je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom z tohto obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (napr. obdobie, počas poskytovania materského, 10 dní OČR a iné uvedené v § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období (t. j. v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie) vymeriavací základ na platenie poistného, DVZ sa určí z mesačného minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2021 predstavuje sumu 546 €, a to znamená, že suma denného vymeriavacieho základu určená z minimálneho vymeriavacieho základu je v roku 2021:

 • 17,6130 €, v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 18,20 €, v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021 po ukončení rodičovskej dovolenky

V prípade, ak v rozhodujúcom období (t. j. v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie) je len obdobie poistenia v nezamestnanosti dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky. Takto zistený vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. zo sumy platnej v roku 2021: 546 €).

Obdobne sa vypočíta denný vymeriavací základ pri tzv. reťazových pôrodoch, t. j. v prípade materskej, rodičovskej dovolenky a opätovne materskej a rodičovskej dovolenky s ďalším dieťaťom.

Prečítajte si tiež

Ak mala zamestnankyňa počas materskej alebo rodičovskej dovolenky vymeriavací základ (napr. práca na dohodu o pracovnej činnosti), tak sa na tento vymeriavací základ neprihliada, ak je nižší ako vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky.

Príklad na výpočet dávky v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky (počas materskej a rodičovskej dovolenky nemala zamestnankyňa žiaden príjem):

Jana je zamestnankyňou v spoločnosti ABCX, s. r. o. od 1.2.2010, v súčasnosti je na rodičovskej dovolenke, na ktorú nastúpila bezprostredne po materskej dovolenke. Pred nástupom na materskú dovolenku mala Jana vymeriavací základ, t. j. hrubý mesačný príjem vo výške 1 000 €. Na rodičovskej dovolenke bude Jana do 29.4.2021, t. j. do dátumu kedy jej dieťa dovŕši tri roky, zároveň sa so svojím zamestnávateľom dohodla na ukončení pracovného pomeru k tomu istému dátumu, t. j. k 29.4.2021. Dňa 30.4.2021 sa Jana prihlási do evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti. Z akého vymeriavacieho základu sa jej vypočíta dávka v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana nemala v rozhodujúcom období, t. j. v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie žiaden vymeriavací základ (bola na rodičovskej dovolenke), dávka v nezamestnanosti sa jej vypočíta z rozhodujúceho obdobia, ktoré je dva roky pred začatím čerpania rodičovskej dovolenky. Nakoľko bola pred rodičovskou dovolenkou na materskej dovolenke a predtým poberala hrubý príjem vo výške 1 000 €, dávka v nezamestnanosti sa jej zjednodušene vypočíta ako 50 % z 1 000 € = 500 € mesačne.

Príklad na výpočet dávky v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky (návrat do zamestnania a následné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie):

Aj pri tomto prípade použijeme ako príklad pani Janu z predchádzajúceho príkladu, akurát s tým rozdielom, že zamestnankyňa sa dohodne na ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom k 30.4.2021 a to znamená, že na 1 deň by mala nastúpiť do práce. Uvedené znamená, že zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni skončenie rodičovskej dovolenky k 29.4.2021 a k 30.4.2021 oznámi ukončenie pracovného pomeru, avšak Jana v tento deň bude čerpať dovolenku, za čo jej zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy vo výške 50 € a vyplatí jej aj náhradu za 10 dní nevyčerpanej dovolenky vo výške 500 €.  Z akého vymeriavacieho základu sa jej vypočíta dávka v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana v rozhodujúcom období, t. j. v posledných dvoch rokoch pre zaradením do evidencie mala vymeriavací základ, z ktorého zamestnávateľ zaplatil poistné (vyplatená a čerpaná dovolenka vo výške 550 €, zaplatené poistné je však z maximálneho VZ, ktorý je v roku 2021 vo výške 7 644 €/30 dní = 254,80 €, t. j. za 1 deň, ktorý bola prihlásená zamestnankyňa v Sociálnej poisťovni), dávka v nezamestnanosti sa jej vypočíta z tohto vymeriavacieho základu.

Denný vymeriavací základ vypočítame: 254,80 € / 1 deň = 254,80 €, nakoľko však v prvom polroku 2021 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 71,8028 €, Jana bude mať nárok na maximálnu dávku v nezamestnanosti, t. j. okolo 1 100 € mesačne (viac o maximálnej dávke v nezamestnanosti sa dozviete ďalej v článku).

Maximálna dávka v nezamestnanosti v roku 2021

Prečítajte si tiež

Dávka v nezamestnanosti sa určí vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), pričom vypočítaný DVZ môže byť najviac vo výške maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý sa v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 určí z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej za rok 2019 a v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 sa určí z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej za rok 2020.

DVZ v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 je najviac vo výške 71,8028 €, a to znamená, že maximálna suma dávky v nezamestnanosti, ktorá vznikne v tomto období, môže byť:

 • 1 113 €, v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 1 077,10 €, v mesiaci, ktorý má 30 dní.

V prípade, ak vás zaujíma výška maximálnych nemocenských dávok v roku 2021, odporúčame článok Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské).

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021

Od júla 2021 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2021 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2021 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 154,80 eur (v súčasnosti je 1 113 eur) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 117,50 eur (v súčasnosti 1 077,10 eur). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu podporu vyššiu o viac ako 40 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov.

Viac o maximálnej dávke v nezamestnanosti od 1.7.2021 sa dozviete v článku Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Zánik, resp. prerušenie nároku na dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemá osoba za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

 • nemocenskej dávky, tzv. PN-ky,
 • ošetrovného, tzv. OČR-ky,
 • materského,
 • rodičovského príspevku.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká, ako sme už vyššie uviedli dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie (pred uplynutím podporného obdobia), uplynutím podporného obdobia (šiestich mesiacov), ako aj:

 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dňom smrti fyzickej osoby,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia (na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti má osoba, ktorá o to písomne požiada a splní zákonom stanovené podmienky).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky