Dávka v nezamestnanosti v roku 2021

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemá každý uchádzač o zamestnanie. Aké podmienky musí splniť pre priznanie nároku a aká je výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021?

Kedy sa vypláca dávka v nezamestnanosti?

Poistenie v nezamestnanosti slúži ako poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku straty zamestnania a slúži na zabezpečenie jeho príjmu. Zamestnanec (spravidla) má nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorá sa vypláca z poistenia v nezamestnanosti, a to po splnení zákonom stanovených podmienok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Na dávku v nezamestnanosti v roku 2021 má nárok osoba, ktorá spĺňa 2 základné podmienky:

 • je uchádzačom o zamestnanie, t. j. je osoba registrovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a
 • v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Nárok na dávku v nezamestnanosti môže mať pritom osoba, ktorá bola:

 • povinne poistenou osobou v nezamestnanosti, t. j. bola zamestnancom (napr. zamestnanec zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom), alebo
 • dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, t. j. napr. SZČO, ktorá nie je povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Upozorňujeme, že do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne, resp. zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

V prípade, ak o dávku v nezamestnanosti žiada osoba, ktorá bola zamestnancom, je potrebné vedieť, že vplyv na posúdenie nároku na dávku nemá to, akým spôsobom bol ukončený pracovnoprávny vzťah, ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas.

Príklad na posúdenie splnenia podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, ktorou je 730 dní poistenia v nezamestnanosti:

František bol zamestnaný od 1.1.2017 do 31.12.2017 a následne od 1.9.2019 do 1.1.2021. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zaradený dňa 2.1.2021. Pre posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti sa bude brať do úvahy, to, či v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 730 dní. Bude sa teda posudzovať obdobie od 1.1.2017 do 1.1.2021 a to znamená, že bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, nakoľko počas tohto obdobia bol poistený v nezamestnanosti 854 dní (2017: 365 dní, 2018: 0 dní, 2019: 122 dní, 2020: 366 dní, 2021: 1 deň).

Ak ste boli spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným a zaujíma vás, či budete mať nárok na dávku v nezamestnanosti, odporúčame článok Spoločník/konateľ s. r. o. a podpora v nezamestnanosti.

Obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti v roku 2021 – tzv. podporné obdobie

Po splnení zákonom stanovených podmienok má osoba nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom nárok na dávku zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré je šesť mesiacov.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr, ako po uplynutí podporného obdobia, ktoré je šesť mesiacov, nárok na dávku v nezamestnanosti mu automaticky zanikne týmto dňom (dňom vyradenia).

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však, že ak osoba, ktorá bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas podporného obdobia, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období najviac dvoch rokov bola táto osoba opätovne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie bude mať v tomto prípade nárok na dávku v nezamestnanosti v rovnakej výške, v akej mu bola vyplácaná za predchádzajúce obdobie, ale len na zostávajúci počet mesiacov podporného obdobia.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa, a to mesačne pozadu.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Uchádzač o zamestnanie môže požiadať o dávku v nezamestnanosti dvoma možnými spôsobmi:

 • v pobočke Sociálnej poisťovne na predpísanom tlačive „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“ (nevyhnutné je uviesť dátum zaradenia do evidencie), alebo
 • v pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca za kalendárne dni a je vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), to znamená, že v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom má uchádzač o zamestnanie nárok na dávku v nezamestnanosti, vypočítame výšku mesačnej dávky nasledovne: 50 % x DVZ x počet kalendárnych dní v mesiaci.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame nasledovne:

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor

Rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky v nezamestnanosti je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom z tohto obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (napr. obdobie, počas poskytovania materského, 10 dní OČR a iné uvedené v § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období (t. j. v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie) vymeriavací základ na platenie poistného, DVZ sa určí z mesačného minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2021 predstavuje sumu 546 €, a to znamená, že suma denného vymeriavacieho základu určená z minimálneho vymeriavacieho základu je v roku 2021:

 • 17,6130 €, v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 18,20 €, v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2021 po ukončení rodičovskej dovolenky

V prípade, ak v rozhodujúcom období (t. j. v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie) je len obdobie poistenia v nezamestnanosti dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky. Takto zistený vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. zo sumy platnej v roku 2021: 546 €).

Obdobne sa vypočíta denný vymeriavací základ pri tzv. reťazových pôrodoch, t. j. v prípade materskej, rodičovskej dovolenky a opätovne materskej a rodičovskej dovolenky s ďalším dieťaťom.

Prečítajte si tiež

Ak mala zamestnankyňa počas materskej alebo rodičovskej dovolenky vymeriavací základ (napr. práca na dohodu o pracovnej činnosti), tak sa na tento vymeriavací základ neprihliada, ak je nižší ako vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky.

Príklad na výpočet dávky v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky (počas materskej a rodičovskej dovolenky nemala zamestnankyňa žiaden príjem):

Jana je zamestnankyňou v spoločnosti ABCX, s. r. o. od 1.2.2010, v súčasnosti je na rodičovskej dovolenke, na ktorú nastúpila bezprostredne po materskej dovolenke. Pred nástupom na materskú dovolenku mala Jana vymeriavací základ, t. j. hrubý mesačný príjem vo výške 1 000 €. Na rodičovskej dovolenke bude Jana do 29.4.2021, t. j. do dátumu kedy jej dieťa dovŕši tri roky, zároveň sa so svojím zamestnávateľom dohodla na ukončení pracovného pomeru k tomu istému dátumu, t. j. k 29.4.2021. Dňa 30.4.2021 sa Jana prihlási do evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti. Z akého vymeriavacieho základu sa jej vypočíta dávka v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana nemala v rozhodujúcom období, t. j. v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie žiaden vymeriavací základ (bola na rodičovskej dovolenke), dávka v nezamestnanosti sa jej vypočíta z rozhodujúceho obdobia, ktoré je dva roky pred začatím čerpania rodičovskej dovolenky. Nakoľko bola pred rodičovskou dovolenkou na materskej dovolenke a predtým poberala hrubý príjem vo výške 1 000 €, dávka v nezamestnanosti sa jej zjednodušene vypočíta ako 50 % z 1 000 € = 500 € mesačne.

Príklad na výpočet dávky v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky (návrat do zamestnania a následné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie):

Aj pri tomto prípade použijeme ako príklad pani Janu z predchádzajúceho príkladu, akurát s tým rozdielom, že zamestnankyňa sa dohodne na ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom k 30.4.2021 a to znamená, že na 1 deň by mala nastúpiť do práce. Uvedené znamená, že zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni skončenie rodičovskej dovolenky k 29.4.2021 a k 30.4.2021 oznámi ukončenie pracovného pomeru, avšak Jana v tento deň bude čerpať dovolenku, za čo jej zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy vo výške 50 € a vyplatí jej aj náhradu za 10 dní nevyčerpanej dovolenky vo výške 500 €.  Z akého vymeriavacieho základu sa jej vypočíta dávka v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana v rozhodujúcom období, t. j. v posledných dvoch rokoch pre zaradením do evidencie mala vymeriavací základ, z ktorého zamestnávateľ zaplatil poistné (vyplatená a čerpaná dovolenka vo výške 550 €, zaplatené poistné je však z maximálneho VZ, ktorý je v roku 2021 vo výške 7 644 €/30 dní = 254,80 €, t. j. za 1 deň, ktorý bola prihlásená zamestnankyňa v Sociálnej poisťovni), dávka v nezamestnanosti sa jej vypočíta z tohto vymeriavacieho základu.

Denný vymeriavací základ vypočítame: 254,80 € / 1 deň = 254,80 €, nakoľko však v prvom polroku 2021 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 71,8028 €, Jana bude mať nárok na maximálnu dávku v nezamestnanosti, t. j. okolo 1 100 € mesačne (viac o maximálnej dávke v nezamestnanosti sa dozviete ďalej v článku).

Maximálna dávka v nezamestnanosti v roku 2021

Prečítajte si tiež

Dávka v nezamestnanosti sa určí vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), pričom vypočítaný DVZ môže byť najviac vo výške maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý sa v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 určí z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej za rok 2019 a v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 sa určí z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej za rok 2020.

DVZ v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 je najviac vo výške 71,8028 €, a to znamená, že maximálna suma dávky v nezamestnanosti, ktorá vznikne v tomto období, môže byť:

 • 1 113 €, v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 1 077,10 €, v mesiaci, ktorý má 30 dní.

V prípade, ak vás zaujíma výška maximálnych nemocenských dávok v roku 2021, odporúčame článok Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské).

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021

Od júla 2021 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2021 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2021 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 154,80 eur (v súčasnosti je 1 113 eur) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 117,50 eur (v súčasnosti 1 077,10 eur). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu podporu vyššiu o viac ako 40 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov.

Viac o maximálnej dávke v nezamestnanosti od 1.7.2021 sa dozviete v článku Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Zánik, resp. prerušenie nároku na dávku v nezamestnanosti v roku 2021

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemá osoba za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

 • nemocenskej dávky, tzv. PN-ky,
 • ošetrovného, tzv. OČR-ky,
 • materského,
 • rodičovského príspevku.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká, ako sme už vyššie uviedli dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie (pred uplynutím podporného obdobia), uplynutím podporného obdobia (šiestich mesiacov), ako aj:

 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dňom smrti fyzickej osoby,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia (na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti má osoba, ktorá o to písomne požiada a splní zákonom stanovené podmienky).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky