Spoločník/konateľ s.r.o. a podpora v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti je jednou zo štátnych sociálnych dávok, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa ako prostriedok na zabezpečenie príjmu osoby, ktorá sa stala nezamestnanou. Má spoločník alebo konateľ s.r.o. nárok na dávku v nezamestnanosti, ak nepoberá príjem?

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti má osoba, ktorá:

 • je uchádzačom o zamestnanie, a
 • v posledných troch rokoch (do konca roku 2017), prípadne štyroch rokoch (od januára 2018) bola pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Uchádzačom o zamestnanie podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:

 • nie je zamestnanec,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Aká zmena nastáva od 1. júla 2020 vo výške maximálnej dávky v nezamestnanosti, nájdete v článku Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2020 a podporné obdobie.

Má nárok na dávku v nezamestnanosti konateľ alebo spoločník s.r.o.?

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti je samostatne zárobkovo činná osoba definovaná ako fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného teda vyplýva, že spoločník s.r.o. a konateľ s.r.o. nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, nakoľko nemôžu byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z dôvodu, že sa považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Prečítajte si tiež

Je dôležité podotknúť, že konateľ a spoločník s.r.o. nemôžu byť zaradení do evidencie uchádzačov s účinnosťou od 1.1.2016, kedy došlo k novele zákona o službách zamestnanosti. Do uvedeného dátumu mohli byť konateľ a spoločník s.r.o. zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko osoba, ktorá bola súčasne konateľom alebo spoločníkom s.r.o. a zamestnancom sa považovala v rámci zákona o službách zamestnanosti za zamestnanca a nie za zárobkovo činnú osobu. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie mohol byť zaradený spoločník alebo konateľ s.r.o., ktorého mzda alebo odmena nepresiahla 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá bola platná k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazovala výška mzdy alebo odmeny.

Spoločník s.r.o. nemohol byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pred 1. májom 2013, nakoľko dovtedy platil zákonný stav, na základe ktorého bolo možné do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradiť len konateľa, pretože spoločník s.r.o. sa považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Aby spoločník alebo konateľ s.r.o. mal nárok na dávku v nezamestnanosti nemôže mať uzatvorený žiadny pracovný pomer a taktiež nemôže byť v postavení konateľa ani spoločníka s.r.o.

V ďalšej časti článku sa budeme venovať podmienkam nároku na dávku v nezamestnanosti ako aj jej výške.

Ako si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatní osoba na základe písomnej žiadosti (oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.

K uvedenej žiadosti je potrebné predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké podmienky musí splniť osoba, aby mala nárok na dávku v nezamestnanosti?

Ako sme už písali, základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je to, aby osoba, ktorá žiada o dávku v nezamestnanosti bola v posledných troch rokoch (platilo do konca roku 2017), prípadne v posledných štyroch rokoch (platí od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť na to, že spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu (napr. skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou a pod.) nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti a ani na jej výšku.

To, že osoba, ktorá žiada o dávku v nezamestnanosti, musí byť pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v zamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 730 dní znamená obdobie:

 • od vzniku po zánik povinného poistenia v nezamestnanosti (napr. od vzniku pracovného pomeru do skončenia pracovného pomeru),
 • poistenia, resp. zamestnania alebo obdobie samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré bolo nadobudnuté v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie, ktoré sa preukazuje formulárom E301 alebo prenosným dokumentom PD U1 vydaným príslušnou inštitúciou členského štátu,
 • od vzniku po zánik dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu,
 • poistenia na výsluhový príspevok príslušníkov Policajného zboru a iných príslušníkov uvedených v zákone.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Výšku dávky v nezamestnanosti vypočítame nasledovne:

50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ pritom vypočítame takto:

súčet vymeriavacích základov, z ktorých bolo platené poistné na poistenie v nezamestnanosti / počet dní rozhodujúceho obdobia

pričom: rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov prechádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Denný vymeriavací základ môže byť najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365.

Dávka v nezamestnanosti je vyplácaná mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023 – príklady

Zamestnávatelia musia od 1.1.2023 nahlasovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. Ako túto povinnosť splniť v praxi a čo v prípade zmien v týchto údajoch?

Rodičovský dôchodok (bonus): otázky a odpovede

Sociálna poisťovňa doplnila odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nového rodičovského dôchodku (bonusu), ktorý sa od roku 2023 zaviedol na Slovensku.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky