Spoločník/konateľ s.r.o. a podpora v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti je jednou zo štátnych sociálnych dávok, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa ako prostriedok na zabezpečenie príjmu osoby, ktorá sa stala nezamestnanou. Má spoločník alebo konateľ s.r.o. nárok na dávku v nezamestnanosti, ak nepoberá príjem?

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti má osoba, ktorá:

 • je uchádzačom o zamestnanie, a
 • v posledných troch rokoch (do konca roku 2017), prípadne štyroch rokoch (od januára 2018) bola pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Uchádzačom o zamestnanie podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:

 • nie je zamestnanec,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Aká zmena nastáva od 1. júla 2020 vo výške maximálnej dávky v nezamestnanosti, nájdete v článku Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2020 a podporné obdobie.

Má nárok na dávku v nezamestnanosti konateľ alebo spoločník s.r.o.?

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti je samostatne zárobkovo činná osoba definovaná ako fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného teda vyplýva, že spoločník s.r.o. a konateľ s.r.o. nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, nakoľko nemôžu byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z dôvodu, že sa považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Prečítajte si tiež

Je dôležité podotknúť, že konateľ a spoločník s.r.o. nemôžu byť zaradení do evidencie uchádzačov s účinnosťou od 1.1.2016, kedy došlo k novele zákona o službách zamestnanosti. Do uvedeného dátumu mohli byť konateľ a spoločník s.r.o. zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko osoba, ktorá bola súčasne konateľom alebo spoločníkom s.r.o. a zamestnancom sa považovala v rámci zákona o službách zamestnanosti za zamestnanca a nie za zárobkovo činnú osobu. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie mohol byť zaradený spoločník alebo konateľ s.r.o., ktorého mzda alebo odmena nepresiahla 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá bola platná k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazovala výška mzdy alebo odmeny.

Spoločník s.r.o. nemohol byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pred 1. májom 2013, nakoľko dovtedy platil zákonný stav, na základe ktorého bolo možné do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradiť len konateľa, pretože spoločník s.r.o. sa považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Aby spoločník alebo konateľ s.r.o. mal nárok na dávku v nezamestnanosti nemôže mať uzatvorený žiadny pracovný pomer a taktiež nemôže byť v postavení konateľa ani spoločníka s.r.o.

V ďalšej časti článku sa budeme venovať podmienkam nároku na dávku v nezamestnanosti ako aj jej výške.

Ako si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatní osoba na základe písomnej žiadosti (oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.

K uvedenej žiadosti je potrebné predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké podmienky musí splniť osoba, aby mala nárok na dávku v nezamestnanosti?

Ako sme už písali, základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je to, aby osoba, ktorá žiada o dávku v nezamestnanosti bola v posledných troch rokoch (platilo do konca roku 2017), prípadne v posledných štyroch rokoch (platí od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť na to, že spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu (napr. skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou a pod.) nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti a ani na jej výšku.

To, že osoba, ktorá žiada o dávku v nezamestnanosti, musí byť pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v zamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 730 dní znamená obdobie:

 • od vzniku po zánik povinného poistenia v nezamestnanosti (napr. od vzniku pracovného pomeru do skončenia pracovného pomeru),
 • poistenia, resp. zamestnania alebo obdobie samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré bolo nadobudnuté v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie, ktoré sa preukazuje formulárom E301 alebo prenosným dokumentom PD U1 vydaným príslušnou inštitúciou členského štátu,
 • od vzniku po zánik dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu,
 • poistenia na výsluhový príspevok príslušníkov Policajného zboru a iných príslušníkov uvedených v zákone.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Výšku dávky v nezamestnanosti vypočítame nasledovne:

50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ pritom vypočítame takto:

súčet vymeriavacích základov, z ktorých bolo platené poistné na poistenie v nezamestnanosti / počet dní rozhodujúceho obdobia

pričom: rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov prechádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Denný vymeriavací základ môže byť najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365.

Dávka v nezamestnanosti je vyplácaná mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky