Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2015

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným si ako právne formy podnikania často konkurujú. Aké kritériá vyhodnocovať pri výbere, ktorá právna forma a v ktorých situáciach je výhodnejšia?

Porovnanie s.r.o a živnosti z hľadiska spôsobov výpočtu základu dane v roku 2015

Právnu formu podnikania je dôležité prispôsobiť aj predmetu podnikania. Výber správnej právnej formy podnikania ovplyvňuje celý rad faktorov. Pre mnohých podnikateľov je dôležité porovnávacie kritérium najmä výška daňovo-odvodového zaťaženia. Výšku zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov závisí aj od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov. Živnostník (fyzická osoba) má na výber z rôznych spôsobov uplatňovania výdavkov (nákladov). Spoločnosť s ručením obmedzeným môže viesť len podvojné účtovníctvo. Živnostník (fyzická osoba) má na výber viac možností pri výbere spôsobu uplatňovania daňových výdavkov (nákladov) a navyše môže tento spôsob každoročne meniť podľa konkrétnej situácie a podnikateľských výsledkov.

Spôsoby preukazovania výdavkov v živnosti a s.r.o.

Živnostník (fyzická osoba) Spoločnosť s ručením obmedzeným
jednoduché účtovníctvo
podvojné účtovníctvo
daňová evidencia
paušálne výdavky
podvojné účtovníctvo

Poznámka: Jednoduché účtovníctvo,podvojné účtovníctvo a daňová evidencia zaznamenávajú skutočne skutočne vynaložené a preukázateľné výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Paušálne výdavky je zjednodušene povedané fiktívna výška výdavkov (bez ohľadu na ich skutočnú výšku), ktorú si môže od príjmov daňovník odrátať pri výpočte základu dane z podnikania.

Ak sa pri podnikaní dosahujú vysoké príjmy pri nízkych prevádzkových nákladoch (čo je príznačné napríklad pre IT služby) už nie je vo väčšine prípadov výhodnejšie uplatňovanie paušálnych výdavkov. Paušálne výdavky sú obmedzené maximálnou fixnou sumou 420 eur mesačne, resp. 5 040 eur ročne. Pri príjmoch vyšších ako 12 600 eur teda už ich suma nerastie.

V článku Živnosť alebo s.r.o. v roku 2015? je zhrnutých sedem okruhov, ktorým by mal podnikateľ pri rozhodovaní venovať zvýšenú pozornosť. Pri rozhodovaní medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným by mal podnikateľ brať na vedomie aj možnosti použitia zisku dosiahnutého z podnikania na súkromné potreby. Jeho dostupnosť sa v týchto dvoch právnych formách podnikania radikálne líši.

Príklad porovnania živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2015

Pre lepšie pochopenie problematiky uvedieme najskôr príklad. Pre zjednodušenie budeme príjmy, výnosy, výdavky, náklady, výsledok hospodárenia a základ dane považovať za zhodné. Podnikateľ by mal príjmy v roku 2015 vo výške 80 000 eur a výdavky vo výške 45 000 eur. Okrem toho by poistné a príspevky na sociálne poistenie a poistné na povinné verejné zdravotné poistenie predstavovali 8 200 eur (v prípade živnosti). Na porovnanie, ak by sa rozhodol založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, mesačne by si vyplácal ako zamestnanec čistú mzdu 500 eur, 1 000 eur alebo 1 500 eur (alternatívne). Pre porovnanie sa uvedie v poslednom stĺpci možnosť vyplatenie jednorazovej dividendy po skončení zdaňovacieho obdobia.

Tabuľka č. 1 živnosť s.r.o. - čistá mzda 500 s.r.o. - čistá mzda 1 000 s.r.o. - čistá mzda 1 500 s.r.o. - podiel na zisku (dividenda)
Príjmy (výnosy) 80000 80000 80000 80000 80000
Výdavky (náklady) 45000 45 000 45000 45000 45000
Poistné (odvody) 8200     24630,24  
Suma hrubých miezd   7522,92 16076,52    
Poistné – zamestnávateľ   2647,44 5658,36 8669,52  
Výsledok hospodárenia (základ dane) 26800 24829,64 13265,12 1700,24  
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2055,58        
Sadzba dane z príjmov 19 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Daň z príjmov 4701,43 5462,52 2918,32 480,00 7700
Zisk po zdanení 22098,57 19367,12 10346,8 1220,24 27300
Sadzba zdravotného poistenia z dividend   14 % 14 % 14 % 14 %
Poistné z dividend (z vyplateného zisku)   2711,39 1448,55 170,83 3822
Čistý príjem zo závislej činnosti (suma čistých miezd)   6 000 12 000 18 000  
Celkový disponibilný ročný príjem 22098,57 22655,73 20898,25 19049,41 23478
Disponibilný mesačný príjem ľubovoľný 500 1 000 1 500 0
Tabuľka č. 2 živnosť s.r.o. - čistá mzda 500 s.r.o. - čistá mzda 1 000 s.r.o. - čistá mzda 1 500 s.r.o. - podiel na zisku (dividenda)
živnosť - - 557,16 1 200,32 3 049,16 - 1 379,43
s.r.o - mzda 500 557,16 - 1 757,48 3 606,32 - 822,27
s.r.o. - mzda 1 000 - 1 200,32 - 1 757,48 - 1 848,84 - 2 579,75
s.r.o. - mzda 1 500 - 3 049,16 - 3 606,32 - 1 848,84 - - 4 428,59
dividenda 1 379,43 822,27 2 579,75 4 428,59 -

Z porovnania živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (a vyplácania čistej mzdy, resp. dividendy) z hľadiska daňovo odvodového zaťaženia pre rok 2015 v uvedenom ilustračnom príklade vyplývajú z uvedeného príkladu tieto závery:

  • Ak podnikateľ potrebuje na osobnú spotrebu 500 eur mesačne, bude pre neho výhodnejšie podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade živnosti je celkový disponibilný ročný príjem mierne nižší.
  • Ak podnikateľ potrebuje mesačne pravidelne 1 000 eur a viac, viac sa mu oplatí živnosť.
  • Ak podnikateľ má dostatok úspor pre financovanie osobných potrieb v priebehu roka, najviac sa mu oplatí vyplácanie dividend (podielov na zisku) v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré je však možné až po skončení zdaňovacieho obdobia a zostavení účtovnej závierky.
Článok pokračuje pod reklamou

Právne odlišnosti medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným v roku 2015

Ak chce fyzická osoba podnikať a zvažuje právnu formu živnosť a právu formu spoločnosť s ručením obmedzeným musí si byť vedomá niektorých základných právnych skutočností. Mnohí podnikatelia sa často rozhodnú pre spoločnosť s ručením obmedzeným a až následne zistia, že výsledky, ktoré podnikaním dosiahnu (najmä zarobené peniaze) nepatria im, ale spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným nie je možné peniaze „len tak zo spoločnosti vybrať“ ako v prípade živnosti.

Pokiaľ bude podnikateľ podnikať ako živnostník, podniká vo svojom mene, na svoj účet, na svoju zodpovednosť. Do právnych vzťahov vstupuje sám za seba. Je zvyčajne vlastníkom majetku používaného na podnikanie a taktiež úžitkov, ktoré z predaja alebo využívania tohto majetku plynú. Pokiaľ ide o peniaze nadobudnuté podnikaním, môže ich z podnikania presunúť do osobného vlastníctva (avšak nepôjde o daňový výdavok). Uvedené výhody sú kompenzované najmä rizikom vyplývajúcim z neobmedzeného ručenia. Živnostník (fyzická osoba) ručí za záväzky z podnikania aj celým osobným majetkom, t. j. aj tým, ktorý nie je zaradený do obchodného majetku (ide o osobný majetok). V prípade neplnenia záväzkov z podnikania môže byť osobný majetok živnostníka speňažený a pohľadávky veriteľov uspokojené.

Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným, vznikne nový právny subjekt (právnická osoba). Podnikateľ tento nový právny subjekt môže zastupovať a riadiť. Vlastnícke právo k obchodnému majetku a výsledkom podnikateľskej činnosti (najmä zarobeným peniazom) má spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločník (podnikateľ) v spoločnosti s ručením obmedzeným ručí obmedzene, t. j. osobným majetkom ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Obmedzené ručenie je jedným zo základných dôvodov, prečo podnikatelia uprednostnia spoločnosť s ručením obmedzeným pred živnosťou.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným existuje niekoľko spôsobov vyplácania príjmov (zisku) dosiahnutých z podnikania:

  • mzda – podnikateľ sa zamestná v s. r. o.,
  • odmena konateľa za výkon funkcie – s. r. o. musí mať konateľa, ktorý ju zastupuje,
  • podiel na zisku (dividenda) – spoločník má v spoločnosti obchodný podiel na základe čoho má nárok na podiel na zisku.

Aj z uvedených dôvodov je uvedené v tabuľke č. 1 v bunke živnosť a disponibilný mesačný príjem „ľubovoľný“. Živnostník si môže vybrať z podnikateľského účtu alebo pokladnice akúkoľvek sumu. Nie je minimálna požiadavka na objem hotovosti alebo finančných prostriedkov na bankovom účte. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným boli porovnávané možnosť vyplatenia mzdy v rôznej výške a podielu na zisku. Nenávratný výber z pokladnice spoločnosti s ručením obmedzeným na osobné potreby nie je v súlade s právnymi predpismi.

Živnosť alebo s.r.o. z z hľadiska kapitálu, poplatkov a času potrebného na štart podnikania v roku 2015

Spoločnosť s ručením obmedzeným vyžaduje tvorbu základného imania. Je to určitý štartovací vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý musí byť najmenej 5 000 eur. Môže mať podobu peňažného vkladu alebo nepeňažného vkladu. Vklady sa následne používajú na podnikateľskú činnosť. V prípade živnosti nie je tvorba základného imania povinná. Na začatie podnikania sú spravidla potrebné zdroje, výhodou živnosti je, že ak podnikateľ potrebuje na začatie podnikania 2 000 eur, môže začať ako živnostník aj s týmto vkladom.

Cena a administratívna jednoduchosť, resp. zložitosť začatia podnikania živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným sú tiež rozdielne. V prípade voľnej živnosti stačí živnosť ohlásiť na miestne príslušnom okresnom úrade (odbore živnostenského podnikania). Poplatok za ohlásenie voľnej živnosti je 5 eur (0 eur v prípade elektronického ohlásenia) a v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti 15 eur (7,5 eura v prípade elektronického ohlásenia). Spoločnosť s ručením obmedzeným musí byť založená a následne vzniká.  Ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá jeden zakladateľ, podpisuje zakladateľskú listinu. Pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená. Cena za osvedčenie pravosti podpisu na okresnom úrade alebo obcou je 1,50 eura a u notára 1,99 eura. Súdny poplatok za prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 331,50 eura (165,75 eura v prípade, ak sa celý návrh podáva elektronickými prostriedkami). Aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ak chce podnikať, musí mať živnostenské oprávnenie. Poplatky sú v rovnakej výške ako v prípade živnosti.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne podnikať ako živnostník, môže podnikať už odo dňa ohlásenia živnosti, t. j. už v rovnaký deň, ako na okresnom úrade odbore živnostenského podnikania ohlásil živnosť. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení je preukazom živnostenského oprávnenia rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné rátať s obdobím založenia a vzniku spoločnosti. Čas založenia spoločnosti závisí od schopností zakladateľov. Na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je potrebný písomný súhlas správcu dane. Správca dane má na vydanie písomného súhlasu lehotu päť pracovných dní. Registrový súd zapíše spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Viac o založení s.r.o. v roku 2015 sa dočítate v článku Založenie s.r.o. v roku 2015. Ak hľadáte informácie o založení živnosti, prečítajte si článok Založenie živnosti v roku 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2015

Aj v roku 2015 je potrebné počítať s minimálnou daňou pre spoločnosť s ručením obmedzeným, t. j. daňovou licenciou 480 eur, 960 eur alebo 2 880 eur. Novovzniknuté spoločnosti s ručením obmedzeným za prvé zdaňovacie obdobie daňovú licenciu síce neplatia, ale je vhodné jej vplyv zohľadňovať v budúcnosti. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby je 22 % a sadzba dane z príjmov fyzickej osoby je 19 %, prípadne 25 %. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 25 % sa použije až na tú časť základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 eur, ale porovnávanie 22 % a 19 % sadzby dane neprinesie relevantné závery, nakoľko výpočet základu dane z príjmov je (resp. môže byť) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti odlišný.

Živnostník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky, vychádza pri výpočte základu dane z príjmov fyzickej osoby (čiastkového základu dane) z podnikania z rozdielu príjmov a výdavkov. Má nárok na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vedie povinne podvojné účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo je založené na akruálnom princípe, čo veľmi zjednodušene znamená, že oddelene sa vedie evidencia výnosov a nákladov a oddelene sa sledujú príjmy a výdavky súvisiace s týmito výnosmi a nákladmi. Príkladom môže byť faktúra vystavená v decembri 2014 a zaplatená v januári 2015. V podvojnom účtovníctve vznikne výnos v decembri 2014 a zdaní sa ešte v roku 2014. Peňažný príjem ovplyvní peňažné toky v roku 2015 a tento príjem sa už nezdaňuje. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže viesť daňovú evidenciu ani uplatňovať paušálne výdavky. Pri výpočte základu dane sa vychádza z rozdielu výnosov a nákladov, t. j. výsledku hospodárenia, ktorý sa upravuje na základ dane.

Živnostník musí platiť poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a môže mu vzniknúť povinnosť platiť poistné a príspevky na sociálne poistenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným neplatní poistné a príspevky za seba, ale ak niekoho zamestnáva alebo platí konateľovi odmenu za výkon funkcie, povinnosti v súvislosti s platením poistného ju zaťažia. V tabuľke č. 1 ide o riadok „Poistné - zamestnávateľ“, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Zamestnávateľom môže byť aj živnostník a rovnaké povinnosti sa vzťahujú aj na neho. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide však o jeden z nástrojov vyplácania príjmov osobe podnikateľa – fyzickej osobe.

Porovnaniu spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti sme sa venovali aj v roku 2014. Mnohé informácie je možno využiť aj v roku 2015.Zároveň odporúčame článok Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2016

Komu sa oplatí podnikať ako živnostník Komu sa oplatí podnikať formou s. r. o.
ak chcem podnikať krátko (skúsiť ako podnikanie pôjde),
ak postačuje mesačne nižší príjem ale potrebujem flexibilný prístup k príjmom (jednoduchý prístup k príjmom zo živnosti)
živnostníci majú uložené účtovné závierky v neverejnej časti registra účtovných závierok (ochrana informácií o finančnej situácii)
ak chcem obmedziť riziko ručenia (v s. r. o. ručí podnikateľ obmedzene),
ak vstupuje do podnikania investor (pri živnosti táto možnosť nie je),
ak plánujem predávať alebo previesť podiel v s. r. o.
jednoduchšie pristúpenie ďalšieho spoločníka k podnikaniu (v prípade živnosti je alternatívou združenie bez právnej subjektivity)
imidž obchodnej spoločnosti


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky