Porovnanie jednoduchého účtovníctva a daňovej evidencie v roku 2014

Podnikateľovi – fyzickej osobe sa od 1.1.2014 po zrušení obmedzení pre vedenie daňovej evidencie otvorila nová možnosť. Aké výhody a nevýhody ponúka daňová evidencia pre podnikateľa – fyzickú osobu v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom?

Porovnanie jednoduchého účtovníctva a daňovej evidencie

Porovnávací faktor Jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia
Právna úprava (povinnosť riadiť sa právnymi predpismi) zákon o účtovníctve postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve daňové zákony (najmä zákon o dani z príjmov, príp. zákon o dani z pridanej hodnoty) zákon o dani z príjmov zákon o dani z pridanej hodnoty
Forma evidencie Podnikateľ vedie v peňažných jednotkách účtovné knihy, a to : peňažný denník knihu pohľadávok knihu záväzkov pomocné knihy (ak je ich vedenie potrebné) Podnikateľ vedie zjednodušenú formu, a to evidenciu o : príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch
Uchovávanie dokumentov povinnosť uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby uvedenej § 35 ods. 3 zákona o účtovníctve doba uchovávania dokumentov je päť rokov, pri niektorých dokumentoch (napr. účtovná závierka, výročná správa) ide o dobu 10 rokov povinnosť uchovávať účtovné doklady nevyhnutné pre stanovenie základu dane, doba uchovávania dokumentov je päť rokov
Výkazy pri zostavovaní účtovnej závierky účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch) pri vedení daňovej evidencie podnikateľ nezostavuje účtovnú závierku, podnikateľ podáva len daňové priznanie v stanovenej lehote
Možnosť tvorby rezerv časť rezerv, ktorú podnikateľ vytvorí, možno uznať ako daňový výdavok podnikateľ nemá možnosť vytvorené rezervy zahnúť do základu dane
Kvalita poskytnutých informácii informácie poskytujú účtovné knihy, pomocné knihy, ako aj výkazy účtovnej závierky informácie poskytuje evidencia forma evidencie nie je predpísaná podnikateľ rozhoduje, ako bude evidenciu viesť

Porovnanie právnej úpravy jednoduchého účtovníctva a daňovej evidencie

Zákon o účtovníctve, ako aj postupy účtovania stanovujú podnikateľovi viacero povinností, medzi ktoré patria napríklad povinnosť otvárať a uzatvárať účtovné knihy, povinnosť vykonávať inventarizáciu, povinnosť vyčísľovať kurzové rozdiely, atď. V prípade daňovej evidencie nie je podnikateľ účtovnou jednotkou, preto sa naňho nevzťahujú účtovné predpisy a povinnosti a správca dane nemôže podnikateľa sankcionovať za správnosť vedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie formy daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva

Forma daňovej evidencie nie je predpísaná, podnikateľ si tak môže zvoliť menej náročnejšiu a lacnejšiu formu evidencie, ako je to v prípade jednoduchého účtovníctva. Môže to byť tabuľka, zošit, ale aj jednoduchý softvér,

Vzhľadom na to, že daňová evidencia nemá predpísanú formu, môže poskytovať menej kvalitatívne informácie ako účtovné knihy, ktoré vedie podnikateľ v jednoduchom účtovníctve.

Porovnanie uchovávania dokumentov z jednoduchého účtovníctva a daňovej evidencie

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve uchováva dokumenty vo väčšom rozsahu ako aj dlhšiu dobu, čo môže zvyšovať jeho administratívne náklady.

Porovnanie výkazov účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii

Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu tak môže ušetriť čas ako i náklady, ktoré by vynaložil pri zostavovaní účtovnej závierky. Účtovnú závierku zostavuje iba v prípade vedenia jednoduchého účtovníctva, ak vedie daňovú evidenciu, tak túto povinnosť nemá.

Vývoj daňovej evidencie a jej vypovedacia schopnosť

Vypovedacia hodnota daňovej evidencie z roka na rok rastie, čo môže potvrdiť aj vývoj daňových priznaní fyzických osôb (typ B). V jednoduchom účtovníctve zostavuje podnikateľ účtovnú závierku, ktorá je prílohou k daňovému priznaniu. Z účtovnej závierky vedia používatelia informácii vyčítať informácie o majetkových pomeroch podnikateľa. Podnikateľ, ktorý viedol daňovú evidenciu a podával daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2012 (1.1 2012 - 31.12.2012) uviedol v daňovom priznaní výšku príjmov a daňových výdavkov, z rozdielu ktorých bol vyčíslený základ dane. Dodatočné informácie o majetkovej situácii podnikateľa daňové priznanie neposkytovalo. Od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia (2013) nastala zmena. Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, vypĺňa v daňovom priznaní výšku príjmov a daňových výdavkov. Následne však podnikateľ musí vyplniť prehľad informácii o hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do podnikania, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Z daných informácii už možno vyčítať majetkové pomery podnikateľa. Daňová evidencia z roka na rok poskytuje kvalitnejšie a komplexnejšie informácie a svojou vypovedacou hodnotou približujúce sa k informáciám, ktoré poskytuje jednoduché účtovníctvo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

Daňová evidencia v praxi a jej vzor

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s preukázateľnými výdavkami, môže ísť aj o platiteľov DPH. Prinášame vzor na stiahnutie, ako aj pomôcku pri zápise do evidencie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky