Živnosť alebo s.r.o. v roku 2015?

Ak chcete začať podnikať a rozmýšľate, či sa vám viac oplatí začať ako živnostník alebo si založíte spoločnosť s ručením obmedzeným, pri rozhodovaní by ste mali prihliadať na množstvo faktorov. O siedmych dôležitých kritériách, ktoré by ste mali zvažovať si prečítajte v tomto článku.

1. sadzba dane z príjmov v roku 2015

Jedným zo zásadných rozdielov medzi živnosťou a s.r.o. je vo výške sadzby dane. Pre živnosť, teda fyzickú osobu, platia aktuálne dve sadzby dane v závislosti od výšky dosiahnutého základu dane. Ak má živnostník základ dane nižší ako 35 022,31 €, použije sa iba sadzba dane 19 %. Ak však túto hranicu presiahne, suma prevyšujúca 35 022,31 €, sa zdaní sadzbou 25 %. Pre právnické osoby je sadzba dane na úrovni 22 %. Ak podnikateľ vie, že jeho základ dane nepresiahne sumu 35 022,31 eur, sadzba dane je výhodnejšia u fyzickej osoby. Netreba zabúdať ani na to, že pre právnické osoby sa zaviedla minimálna výška dane – daňová licencia, ktorú je potrebné zaplatiť vždy, aj v prípade, že by firma vykázala napríklad daňovú stratu. Výška daňovej licencie je závislá od výšky obratu a od skutočnosti, či firma je alebo nie je platiteľom DPH. Najnižšia daňová licencia je vo výške 480 €, najvyššia 2880 €.

2. nezdaniteľné časti základu dane pre rok 2015

Pre živnostníka je výhodou, že si môže uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane. Nezdaniteľná časť na daňovníka je v roku 2015 vo výške 3 803,33 €. Po splnení zákonných podmienok je možné si uplatniť aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela v maximálnej výške 3 803,33 €. Okrem toho si môže živnostník uplatniť aj nezdaniteľné časti vo výške zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Článok pokračuje pod reklamou

3. daňový bonus na dieťa pre rok 2015

Ak má živnostník deti, výšku dane mu môže ovplyvniť aj daňový bonus. Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je vo výške 21,41 € a bude platiť pre celý rok 2015. Daňový bonus sa po novom bude meniť vždy k 1.1., nie k 1.7., ako tomu bolo doteraz. Ročne teda vďaka daňovému bonusu na jedno dieťa môže živnostník ušetriť na dani 256,92 €.

4. spôsob zisťovania výsledku hospodárenia/základu dane

Prečítajte si tiež

Zásadným rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je spôsob zisťovania výsledku hospodárenia a základu dane. S.r.o. musí viesť povinne podvojné účtovníctvo, preto sa zisk alebo strata vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov. Výnos vzniká napríklad v momente predaja tovaru alebo služby (zjednodušene možno povedať pri vystavení faktúry), bez ohľadu na to, kedy bude zaplatená a či vôbec bude zaplatená. Náklad vzniká napríklad pri spotrebe materiálu alebo služieb (zjednodušene možno povedať pri prijatí faktúry od dodávateľa) bez ohľadu na to, kedy bude zaplatená a či bude zaplatená. Môže sa teda stať, že firma musí zaplatiť daň zo sumy vystavenej faktúry, ktorú nemá od odberateľa zaplatenú. V prípade živnostníka sa základ dane vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov, ktoré boli skutočne inkasované alebo zaplatené.

5. paušálne výdavky

Živnostník môže využiť paušálne výdavky, a to vo výške 40 % z príjmov, do výšky 5040 € ročne, pričom do výdavkov si môže okrem toho zahrnúť skutočne zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v danom roku. Výdavky pri tomto spôsobe teda živnostník nemusí preukazovať, napriek tomu si ich môže odpočítať z daní. V s.r.o. nie je možné uplatňovať paušálne výdavky.

6. výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, spôsob vyplácania

Živnostník prvý rok nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vznik povinného poistenia živnostníka sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. 1. 10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. Ak živnostník v roku 2014 dosiahol príjmy vyššie ako 4 944 €, od 1. 7. 2015 musí začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne.

Je potrebné upozorniť, že ak živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, nemá nárok ani na sociálne dávky, napríklad nemocenské. Taktiež sa mu toto obdobie nezapočítava do dôchodku.

O odvodoch SZČO v roku 2015 si prečítajte viac v tomto článku.

Pri rozhodovaní medzi živnosťou a s.r.o. je potrebné plánovať niekoľko rokov dopredu, príp. zvážiť v priebehu podnikania zmenu. Výška poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov do zdravotnej poisťovne sa totiž vypočítava na základe výsledkov za minulé roky. Ak by mal živnostník dobrý rok a mal vysoký základ dane, čaká ho vysoké odvodové zaťaženie, aj keby také vysoké príjmy už nedosahoval. Vtedy by sa mohol zamyslieť nad zmenou právnej formy.

V s.r.o. nie je výška odvodov závislá od výšky príjmov, resp. základu dane živnostníka, ale od toho, akou formou sa bude majiteľ firmy vyplácať a akú výšku odmeny si určí napr. v zmluve o výkone funkcie konateľa. Ak by si vyplácal len nízku odmenu, odvody by platil z tejto nízkej sumy, nie je tu totiž stanovené minimum. Ak by sa vyplácal napríklad len zo zisku spoločnosti po zdanení (čo je však možné až po skončení zdaňovacieho obdobia), takýto príjem podlieha zdravotným odvodom vo výške 14 %. Vyhol by sa tak aspoň plateniu vysokých sociálnych odvodov.

7. ručenie

Dôležitým prvkom pri rozhodovaní medzi živnosťou a s.r.o. je ručenie. Pri živnosti podnikateľ ručí neobmedzene, teda celým svojím majetkom. V s.r.o. spoločníci ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Či sa oplatí založiť v roku 2020 z hľadiska daní a odvodov živnosť alebo s.r.o. približujeme v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 alebo Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Rozdelenie obchodných spoločností od 1. 3. 2024

Aké druhy vnútroštátneho a cezhraničného rozdelenia zavádza nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024?

Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev prípustná a kedy, naopak, nie?

Neprípustnosť premeny obchodných spoločností od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná premena (fúzia alebo rozdelenie) obchodných spoločností prípustná a kedy, naopak, nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky