Prevádzkovanie taxislužby od 1. apríla 2019

Od apríla vstúpia pre prevádzkovateľov taxislužby do účinnosti viaceré dôležité zmeny. Taxikárom mnoho povinností ubudne a začatie tohto podnikania bude oveľa jednoduchšie.

Podmienky prevádzkovania taxislužby sú upravené v zákone č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o cestnej doprave“). V decembri 2018 bol v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý zákon, ktorým sa tento zákon novelizoval. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa vďaka tomu zásadným spôsobom zmenia pravidlá prevádzkovania taxislužby.

Získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby bude od 1. apríla jednoduchšie

Koncesiu na prevádzkovanie taxislužby je možné od 1. apríla 2019 udeliť žiadateľovi, ktorý:

 • má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný (fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutár právnickej osoby),
 • má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, môže mať aj jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo.

Podmienka finančnej spoľahlivosti sa pre taxikárov od 1. apríla 2019 úplne zruší

Do 31. marca 2019 platí, že koncesiu na prevádzkovanie taxislužby je možné vydať len tomu, kto spĺňa podmienky finančnej spoľahlivosti. Finančná spoľahlivosť sa u prevádzkovateľov taxislužby preukazuje v sume 1 000 eur na každé vozidlo taxislužby, a to buď otváracou súvahou, súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch potvrdenými audítorom alebo daňovým poradcom. Prevádzkovatelia taxislužby mohli finančnú spoľahlivosť preukazovať aj zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.

Táto podmienka sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 úplne zruší. Po novom už začínajúci a ani existujúci prevádzkovatelia taxislužby nebudú musieť preukázať finančnú spôsobilosť. Vďaka tejto zmene sa stane prevádzkovanie taxislužby dostupnejšie. 

Zrušenie podmienky odbornej spôsobilosti v taxislužbe

Ďalšou z podmienok na vydanie koncesie pre prevádzkovanie taxislužby platnej do 31. marca 2019 je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Osvedčenie podnikateľ získa po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky pred komisiou.. Od 1. apríla 2019 už odborná spôsobilosť nebude podmienkou na získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Zrušenie podmienky je tak ďalšou zo zmien vyplývajúcich z novely zákona o cestnej doprave, ktorá má za cieľ zjednodušiť prevádzkovanie tohto typu podnikania a uľahčiť vstup do neho novým záujemcom.

Zmeny v požiadavkách na vodičov taxislužby

Novela zákona o cestnej doprave od 1. apríla 2019 prináša výrazné zmeny aj v požiadavkách kladených na samotných vodičov taxislužby. Aj naďalej bude môcť byť vodičom taxislužby len osoba, ktorá bude držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Menia sa však podmienky týkajúce sa toho, komu bude môcť byť tento preukaz vydaný .

Preukaz vodiča vozidla taxislužby je možné od 1. apríla 2019 vydať tomu, kto je:

 • držiteľom vodičského oprávnenia oprávňujúceho viesť vozidlo taxislužby,
 • spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
 • psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
 • bezúhonný.

Od 1. apríla 2019 sa v získavaní preukazu vodiča vozidla taxislužby zmení toho ešte viac. Vodič taxislužby už nebude musieť byť najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia, nebude musieť mať najmenej 21 rokov a nebude musieť spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti, ktorá sa získava písomnou a ústnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Na druhej strane, od 1. apríla 2019 bude musieť byť ten, kto bude chcieť byť vodičom taxislužby, zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla. 

Na tento účel sa bude musieť budúci vodič taxislužby podrobiť lekárskej prehliadke (posúdenie zdravotnej spôsobilosti) a psychologickému vyšetreniu (posúdenie psychologickej spôsobilosti) u príslušných lekárov.

Vodič taxislužby bude môcť mať aj 18 rokov a nebude musieť spĺňať odbornú spôsobilosť.

Podrobnosti upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 90 tohto predpisu). Pripomíname, že podľa tohto zákona sú vodiči taxislužby povinní sa podrobiť pravidelným lekárskym prehliadkam a pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov. Ak vodič vozidla taxislužby túto povinnosť nesplní, bude mu preukaz vodiča vozidla taxislužby odňatý.

Povinnosti vodičov taxislužby pri poskytovaní dopravných služieb

Vodič vozidla taxislužby je od 1. apríla 2019 povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä:

 • prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy,
 • používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
 • naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
 • umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,
 • uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
 • vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
 • mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy.

V porovnaní so stavom, ktorý platí do 31. marca 2019, došlo v povinnostiach vodiča taxislužby k niekoľkým zmenám. Napríklad vodič vozidla taxislužby už nemusí mať vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho umiestnený preukaz vodiča vozidla taxislužby.

Do 31. marca 2019 môže vodič taxislužby vziať iného cestujúceho len so súhlasom aktuálne prepravovaného cestujúceho alebo na jeho návrh. Ak napríklad prvý cestujúci cestoval z bodu A do bodu C a prechádzal cez bod B, tak ak chcel taxikár vziať z bodu B druhého cestujúceho, musel na to získať súhlas prvého cestujúceho. Od 1. apríla 2019 sa vodič vozidla taxislužby nemusí pýtať či môže vziať aj ďalšieho cestujúceho.

Zmena sa dotkla aj strešného svietidla vozidiel taxislužby. Do 31. marca 2019 mohlo mať toto svietidlo len žltú farbu. Po novom bude môcť mať akúkoľvek farbu okrem modrej, červenej a oranžovej.

Zmeny týkajúce sa požiadaviek na vozidlá taxislužby

Novela zákona o cestnej doprave pomerne zásadným spôsobom mení aj požiadavky na samotné vozidlá taxislužby. Prevádzkovať taxislužbu bude od 1. apríla 2019 možné v zásade s akýmkoľvek vozidlom, ktoré bude zaevidované v koncesii a spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke tak, ako aj každé iné vozidlo. Po novom tak už nemusí umožňovať prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo mať batožinový priestor s objemom najmenej 375 litrov. Od 1. apríla 2019 je možné prevádzkovať taxislužbu aj s najmenšími autami. 

Ako vozidlo taxislužby bude možné použiť prakticky akékoľvek vozidlo.

Taktiež vozidlo taxislužby nebude musieť mať najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich. Pomerne zásadnou zmenou je aj zrušenie obmedzenia týkajúceho sa veku vozidla, podľa ktorého vozidlo taxislužby mohlo mať najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky. Taxislužbu od 1. apríla 2019 bude možné prevádzkovať aj so staršími autami. 

Článok pokračuje pod reklamou

Nový typ podnikania – prevádzkovanie dispečingu taxislužby

Novela zákona o cestnej doprave zavádza nový typ podnikania – dispečing. Nepôjde o podnikanie, pre ktoré sa bude získavať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ale o podnikanie, ktoré bude upravené práve zákonom o cestnej doprave. Dispečingom sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy (napríklad aplikácie) alebo iným spôsobom.

Na prevádzkovanie dispečingu je potrebné buď osobitné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia na prevádzkovanie taxislužby. Ak teda podnikateľ má koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, môže prevádzkovať aj dispečing bez toho, aby musel získavať ďalšie povolenie. Ale ak chce niekto prevádzkovať dispečing a nemá koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, musí získať povolenie na prevádzkovanie dispečingu. Postačuje mať pobyt, miesto podnikania alebo sídlo v Európskej únii, byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.

Taxameter – kedy ho vozidlo taxislužby nemusí mať

Podľa zákona o cestnej doprave, ktorý bude účinný do 31. marca 2019, taxameter nemusí mať len vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

S účinnosťou od 1. apríla 2019 v tejto súvislosti bude platiť, že vozidlo taxislužby musí byť vybavené taxametrom len vtedy, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času. Ak je napríklad taxislužba poskytovaná na území jedného mesta a cena prepravy je stanovená fixnou sumou päť eur, takéto vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené taxametrom. A to preto, že cena dopravy v tomto prípade je vždy päť eur, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť alebo čas.

Zverejnenie prepravného poriadku taxislužby

Prevádzkovatelia taxislužby sú podľa doterajších predpisov povinní mať prepravný poriadok zverejnený na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Od 1. apríla 2019 v tejto súvislosti nastane zmena. Prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu (ak je dispečing zriadený) alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie), ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.

Prečítajte si tiež

Od 1. apríla 2019 si tak prevádzkovateľ taxislužby môže zvoliť spôsob sprístupnenia prepravného poriadku pre svojich cestujúcich. Do 31. marca 2019 ešte platí, že prepravný poriadok musí byť povinne zverejnený na webovom sídle. 

Kontrola taxikárov od 1. apríla 2019

Prevádzkovatelia taxislužieb budú od 1. apríla 2019 povinní orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na požiadanie poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonali prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania.

Zároveň pribúdajú nové kompetencie aj príslušníkom obecnej polície. Príslušník obecnej polície bude oprávnený zastavovať vozidlá taxislužby a kontrolovať u nich dodržiavanie podmienok prevádzkovania taxislužby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky