Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Medzinárodná preprava sa od tuzemskej líši predovšetkým svojím dlhším trvaním a počtom účastníkov, ktorí do prepravy tovaru počas tejto doby zasahujú. S tým sa spája aj väčšie riziko vzniku nepredvídaných udalostí a extra nákladov. Na čo dať by sa mali importéri a exportéri pripraviť a ako sa zbytočným extra nákladom vyhnúť?

Situácie, kedy dochádza v medzinárodnej preprave k nákladom navyše?

Dodatočné náklady závisia od typu prepravy. Pri kamiónovej sa štandardne objavujú prestoje spojené s neskorým dodaním dokumentácie zo strany objednávateľa alebo jeho zákazníka, hrozia napríklad pokuty za preťaženie dopravného prostriedku, nedodržanie označenia vozidla počas prepravy alebo predpísanej rýchlosti a môžu sa vyskytnúť aj sankcie za zrušenie prepravy. V medzinárodnej kombinovanej preprave sa ale môže rozličných extra nákladov objaviť ešte viac. Možno ich roztriediť do viacerých kategórií, no pre zjednodušenie ich rozdelíme na:

  1. Extra náklady spojené s dodacími podmienkami;
  2. Extra náklady spojené s priebehom prepravy

Extra náklady spojené s dodacími podmienkami

Ide o náklady, ktoré môžu vzniknúť pri použití nesprávnej dodacej podmienky, jej rozdielnej interpretácii medzi kupujúcim a predávajúcim alebo nedodržaní dodacích podmienok.

Pri ilustrácii extra nákladov viažucich sa na dodacie podmienky, vychádzame z medzinárodných dodacích podmienok Incoterms. Keďže sa možno stretnúť s vyčerpávajúcim množstvom poplatkov, približujeme tie najčastejšie.

Pri dodacej parite EXW, pri ktorej musí kupujúci zabezpečiť nakládku tovaru u predávajúceho v sklade, sa môže napríklad stať, že v čase príchodu dopravcu zazmluvneného kupujúcim ešte nie je nachystaný tovar na vyzdvihnutie a predávajúci pošle šoféra preč s tým, že má prísť vyzdvihnúť tovar v iný deň. So zlyhaním vyzdvihnutia sa ale spája náklad na čas šoféra, palivo aj stratenú príležitosť spoločnosti realizovať prepravu iného tovaru. Preto si v tomto prípade účtuje väčšina prepravných spoločností poplatok za storno prepravy, ktorý znáša objednávateľ prepravy, v tomto prípade kupujúci. Kupujúcemu odporúčame spojiť sa s predávajúcim ešte pred zajednaním vyzdvihovania tovaru a jasne si dohodnúť konkrétny deň. Ak predávajúci aj napriek potvrdeniu dátumu v deň vyzdvihnutia tovar nepripraví, kupujúci by mal trvať na tom, že extra náklady spojené so stornom prepravy bude znášať predávajúci.

V prípade parity FCA, pri ktorej je povinnosťou predávajúceho precliť tovar v krajine odoslania a doručiť ho na určené miesto (najčastejšie sklad prepravcu alebo transportný terminál), sa môže stať, že predávajúci odmieta pokryť náklady spojené s colným konaním a snaží sa ich preniesť na kupujúceho. Kupujúci by mal v tomto prípade trvať na riadnom výklade dodacích podmienok Incoterms, ktoré jasne stanovujú zodpovednosti zmluvných strán.

Prečítajte si tiež

Pri podmienke FOB, ktorá stanovuje predávajúcemu povinnosť precliť tovar v krajine odoslania a zaplatiť všetky náklady až do bodu naloženia tovaru na palubu lode, sa stáva, že predávajúci skúša taktiku, ako získať dodatočný profit z obchodu. Zvyčajne ide o lož, že prepravca zazmluvnený kupujúcim má extrémne vysoké terminálové poplatky a predávajúci vyžaduje, aby niektoré z týchto poplatkov kupujúci uhradil za neho. Na takýto krok neodporúčame pristupovať. 

Ďalšou dodacou podmienkou je CIF, ktorú pre importy (nielen) z Ázie slovenským a českým firmám neodporúčame. Pri tejto dodacej podmienke je povinnosťou predávajúceho doručiť tovar až do prístavu destinácie (napríklad Koper, Hamburg či Gdansk) a zaplatiť s tým súvisiace poplatky. V praxi ale neraz dochádza k situácii, kedy poplatky nie sú uhradené vôbec alebo iba v minimálnej výške. Tým vznikajú nevysporiadané nároky terminálu v európskom prístave, ktoré sú v plnej výške prenesené na kupujúceho. Problémom je aj to, že v čase doručenia tovaru do prístavu v Európe, už kupujúci väčšinou plne vyplatil tovar predávajúcemu, takže nárokovať extra náklady na kompenzáciu je prakticky nemožné.

Pre importy z tretích krajín odporúčame kupujúcim (zo Slovenka a Česka) využitie parít EXW alebo FOB (ak ide o námornú prepravu), prípadne DAP pri leteckej preprave. Avšak, pri podmienke DAP kupujúci často zabúdajú, že si od predávajúceho majú pýtať sledovacie číslo pre zásielku, ktorá prichádza letecky a odsledovať si jej prijatie za účelom včasného vybavenia colných a ďalších formalít. Spoločnosti zabezpečujúce expresnú prepravu balíkov majú štandardne limitovaný počet dní po príjazde zásielky, kedy ju preskladnia zadarmo. Po vyčerpaní dní skladovania zadarmo, účtujú prepravcovia príjemcom zásielok skladné, preto odporúčame riešiť prípravu podkladov k precleniu hneď, ako predávajúci odošle zásielku.

Článok pokračuje pod reklamou

Extra náklady spojené s priebehom prepravy

Počas prepravy sa môžu vyskytnúť tiež rôzne náklady, ktorým sa dá predchádzať. Ide hlavne o náklady spojené s:

  • chýbajúcimi licenciami a ďalšou dokumentáciou,
  • nesprávne zabaleným tovarom,
  • colnými a ďalšími kontrolami,
  • zmenou ceny prepravy,
  • skladovaním tovaru (skladné, stojné a zádržné).

Chýbajúca dokumentácia

Pri obchodovaní s tretími krajinami sa môže stať, že jedna zmluvná strana nedisponuje dokumentáciou potrebnou k preprave alebo precleniu a že ju v prípade záujmu o obchod musí zabezpečiť druhá strana na vlastné náklady. Pri dovoze z Číny sa napríklad stáva, že dodávateľ nemá exportnú licenciu a kupujúci ju musí pre preclenie na export v Číne zakúpiť, čo mu zvyšuje dovozné náklady jednorazovo o približne 100 USD (približne 92 eur). Ak chce slovenský podnikateľ dovážať tovar, ktorý podlieha špeciálnym povoleniam, napríklad ako sú zváracie plyny alebo med, odporúčame overiť si s dodávateľom ešte pred objednaním tovaru, či majú skúsenosť s exportom týchto produktov do Európy a či vedia poskytnúť na vlastné náklady potrebnú dokumentáciu k preprave. Firma sa tak vyhne prípadným problémom, keď dodávateľ po prijatí platby nevie zabezpečiť dokumentáciu a zaplatený tovar by mohol uviaznuť v Číne.

Nesprávne zabalený tovar

Ďalším nepríjemným nákladom, ktorý sa môže vyskytnúť počas prepravy, je náklad spojený s prebalením nesprávne zabaleného tovaru. Ak firma tovar na export nesprávne zabalila a v termináli ho odmietnu dopravcovia naložiť na loď, vlak, lietadlo alebo kamión, tovar môžu vrátiť k prebaleniu alebo ho prebaliť za firmu a naúčtovať jej za to náklady. Ak je tovar nevhodne zabalený, ale vyzerá na prvý pohľad v poriadku, môže sa stať, že ho dopravca postúpi na prepravu a problém sa ukáže až počas nej. V takomto prípade ho má právo dopravca vyložiť z dopravného prostriedku a dať exportérovi uhradiť všetky škody spojené s extra manipuláciou, čistením a prebalením tovaru na pokračovanie prepravy.

Colné kontroly

Importérov a exportérov môžu počas realizácie prepravy prekvapiť colné kontroly. Tie sa môžu vyskytnúť na vývoze aj na dovoze. Okrem extra nákladu za samotnú colnú kontrolu, ktorý sa pohybuje v desiatkach eur, je potrebné v prípade fyzickej kontroly počítať aj s nákladmi na novú plombu - tovar naložený v kontajneri je totiž pre účely skontrolovania potrebné odplombovať a neskôr opäť zapečatiť. Tento náklad je štandardne okolo 100 eur. Navyše môže colná kontrola spôsobiť aj zmeškanie plavby lode, ktorou mal byť tovar prepravený. V takom prípade treba počítať so skladným v termináli do času, kedy loď skutočne odpláva. Tiež sa môže medzi časom, kedy mal tovar opustiť terminál pôvodne a kedy ho opustí skutočne, zmeniť cena prepravy, čo pre jej objednávateľa môže byť v prípade zvýšenia nepríjemným nákladom. 

Okrem colnej kontroly môže byť tovar podrobený aj fytosanitárnej kontrole, napríklad ak ide o potraviny a zvieratá (táto kontrola sa sústreďuje na to, či dovážaný tovar, ktorý je označený ako citlivý a podliehajúci tejto extra kontrole, spĺňa všetky požiadavky pre dovoz do Európskej únie a či bola dodržaná počas prepravy správna manipulácia a balenie, rovnako ako či je k tovaru pribalená všetka potrebná dokumentácia), preto odporúčame pred realizáciou prepravy overiť, aké regulácie a dokumentácia sa vzťahuje na tovar, ktorý sa firma chystá prepravovať.

Zmena v cenníku prepravy

Čo sa týka už načrtnutej zmeny ceny prepravy, pri medzinárodnej preprave je potrebné počítať s tým, že neexistujú cenníky platné na rok tak, ako to je pri vnútroštátnej preprave balíkov. Ceny sa v medzinárodnej preprave menia dynamicky a ich platnosť je zvyčajne na niekoľko dní, prípadne týždňov. Najkratšie časy platnosti cien sa spájajú s leteckou prepravou, kde štandardne platia na konkrétny týždeň, môžu sa ale meniť aj niekoľkokrát za deň, v závislosti od voľných kapacít, dopytu a medzinárodných konfliktov, ktoré vplývajú na cenotvorbu leteckých spoločností. Pri železničnej a námornej preprave sú ceny štandardne platné na aktuálny mesiac, môžu sa ale tiež meniť zo dňa na deň na základe arbitrážneho rozhodnutia lodiarskych spoločností. Neraz sa teda stane, že si firma objedná leteckú prepravu z USA na Slovensko a prepravca jej dá aktuálne platnú cenu iba v prípade, ak potvrdí realizáciu prepravy do niekoľkých minút a ak bude môcť vyzdvihnúť tovar u predávajúceho v USA hneď v nasledujúci deň. Pri námornej preprave sa môže zasa stať, že firma bude mať objednanú prepravu kontajnera naplneného tovarom z Číny do Česka, a plavba lode z Číny bude stanovená na 10. máj. Loď sa ale naplní a lodná spoločnosť presunie daný kontajner na nakládku až na ďalšiu loď, ktorá vypláva 18. mája. Cena tejto novej prepravy môže byť aj o 10 % vyššia.

Náklady na skladné (stojné a zádržné)

Nemenej dôležitými nákladmi, ktoré je v kontexte medzinárodnej prepravy potrebné priblížiť, je skladné a jeho špecifické formy, známe ako detention a demurrage, ktoré poznáme aj pod pojmami stojné a zádržné. Tieto náklady sa vyskytujú najčastejšie pri námornej preprave a sú spojené s kontajnerovými zásielkami. Kontajnery patria tretím stranám, najčastejšie lodným prepravcom ako Maersk, MSC, či COSCO. Po realizácii prepravy nezostávajú kupujúcemu a musí sa vrátiť naspäť na prepravu, aby previezol ďalší tovar. Z tohto dôvodu majú vlastníci kontajnerov nastavené voľné dni v prístave dodania a tiež dni v termináli do doručenia príjemcovi, kým sa opäť kontajner vráti. Stojné a zádržné sa účtujú po presiahnutí termínov za každý extra deň a ich finálna výška vie dosiahnuť stovky až tisíce eur. Importéri by si mali vždy overiť u prepravcu počet voľných dní na doručenie kontajnera po jeho príchode a asistovať prepravcovi a colnej deklarácii tak, aby nedošlo k vyčerpaniu daného obdobia, napríklad v dôsledku oneskorenia uvoľnenia tovaru do voľného obehu colnicou pre chýbajúcu importnú dokumentáciu.

Na extra náklady sa treba náležite pripraviť

Hoci dodatočných nákladov sa môže pri medzinárodnej (kombinovanej) preprave vyskytnúť niekoľko, cieľom článku bolo čitateľov informovať, nie odradiť od realizácie importov a exportov. Z praxe môžeme potvrdiť, že veľké množstvo realizovaných prepráv prebehne bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Máme ale za to, že je lepšie vedieť o tom, čo sa môže stať, aby sa na to importéri a exportéri vedeli pripraviť a vyhli sa nepríjemným prekvapeniam. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky