Ako založiť jazykovú školu?

Plánujete si založiť súkromnú jazykovú školu? V tomto článku nájdete návod na to, ako pri tom postupovať spolu s osobitosťami, na ktoré treba pri tomto predmete podnikania myslieť.

Jazykovú školu môžete prevádzkovať ako fyzická osoba - živnostník alebo prostredníctvom právnickej osoby - obchodnej spoločnosti. V našom článku budeme ďalej ilustrovať postup založenia jazykovej školy len na príklade obchodnej spoločnosti, konkrétne spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú zakladajú fyzické osoby.

Získanie živnostenského oprávnenia na vyučovanie v odbore cudzích jazykov

Ak sa chystáte podnikať ako jazyková škola, potrebujete pre takéto podnikanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Tento predmet podnikania podľa bodu 23 prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) patrí medzi viazané živnosti. Žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia sa podáva na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa sídla právnickej osoby. V súčasnosti už všetky okresné (živnostenské) úrady plnia úlohy jednotného kontaktného miesta.

Správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení u viazanej živnosti je 15 eur za každú viazanú živnosť. Pri podaní žiadosti prostredníctvom elektronických prostriedkov je tento poplatok polovičný - 7,50 eur za každú viazanú živnosť. Po splnení všetkých podmienok vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti.

Pri viazaných živnostiach sa vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie presne špecifikovanej odbornej spôsobilosti. U právnických osôb (napr. s.r.o.) túto odbornú spôsobilosť musí spĺňať jej zodpovedný zástupca, o ktorom sa viac dočítate v nasledujúcom bode článku. Pre viazanú živnosť „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“ uvedenú v spomínanej časti prílohy č. 2 živnostenského zákona sa vyžaduje preukázanie jednej nasledujúcich odborných spôsobilostí:

 • dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole (napríklad vysokoškolský diplom z odboru Anglický jazyk a kultúra v rámci študijného odboru 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo) alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky (napríklad vysvedčenie o vykonaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vydané jazykovou školou, ktorá ma na to oprávnenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo
 • preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať (preukazovanie tohto spôsobu získania odbornej spôsobilosti nie je bližšie špecifikované, takže uznanie predložených dokladov môže závisieť aj od úradníkov na živnostenskom úrade, ale asi najdôveryhodnejšími dokladmi v tejto súvislosti môžu byť dokumenty preukazujúce pracovný pomer v zahraničí, štúdium v zahraničí, trvalý pobyt v zahraničí alebo ich kombinácia).

Rovnaké požiadavky na odbornú spôsobilosť ako na prevádzkovanie vyučovania v odbore cudzích jazykov sa vyžadujú aj na viazanú živnosť „Prekladateľské a tlmočnícke služby“ s výnimkou činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Ohlásenie živnosti sa podáva len k príslušnému jazyku, ku ktorému bola preukázaná odborná spôsobilosť a následne sa aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydáva len k tomu jazyku, ku ktorému bola preukázaná odborná spôsobilosť. Z toho vyplýva, že pri vyučovaní viacerých cudzích jazykov je potrebné ohlasovať viacero živností a preukazovať odbornú spôsobilosť pre každý z nich. Živnostenský úrad potom vydá pre každý z jazykov samostatné živnostenské oprávnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Ustanovenie zodpovedného zástupcu pre vyučovanie cudzích jazykov

Ak právnická osoba (napr. s.r.o.) prevádzkuje viazanú alebo remeselnú živnosť, je povinná ustanoviť svojho zodpovedného zástupcu vždy. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba určená podnikateľom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca tak musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania viazanej alebo remeselnej živnosti. V prípade jazykovej školy musí teda zodpovedný zástupca spĺňať podmienky na odbornú spôsobilosť uvedené v predchádzajúcom bode článku.

Zodpovedným zástupcom nemusí byť nutne konateľ spoločnosti, ale môže ním byť aj akákoľvek iná osoba, ak napríklad konateľ spoločnosti nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť. Podmienkou je, že musí byť vo vzťahu k právnickej osobe v pracovnom pomere, tzn. že tento vzťah musí byť založený pracovnou zmluvou (v živnostenskom zákone nie je špecifikovaný typ úväzku) a nie dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pri právnickej osobe ale platí u jej spoločníka výnimka a medzi spoločníkom ako zodpovedným zástupcom a právnickou osobou nemusí byť uzatvorený pracovný pomer. Na druhej strane, zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu alebo ukončenie jeho funkcie je potrebné oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní odo dňa zmeny. Jedna osoba môže funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať len pre jednu prevádzkareň, no živnostenský úrad môže v tomto smere udeliť podnikateľovi výnimku. To znamená, že ak plánujete poskytovať jazykové kurzy vo viacerých prevádzkarňach, potrebujete pre každé takéto miesto jedného zodpovedného zástupcu, pokiaľ vám živnostenský úrad neudelí výnimku. Bližšie informácie o tom, ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň, vám sprostredkuje článok Prevádzkareň.

Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra

Ak sa rozhodnete prevádzkovať jazykovú školu ako právnická osoba, ešte pred tým, než podstúpite ďalšie kroky spojené so zakladaním jazykovej školy, vám najskôr odporúčame získať súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Ide o jednoduchú administratívna záležitosť, ktorá sa vykonáva podaním žiadosti na miestne príslušnom daňovom úrade podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá hodlá založiť jazykovú školu.

Ak spoločnosť zakladá viacero spoločníkov, je potrebné získať súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra pre každého z nich. Žiadosť je možné podať písomne, osobne na daňovom úrade alebo elektronicky. V prípade elektronického podania nepodpísaného zaručeným elektronickým podpisom je potrebné do piatich dní dodať daňovému úradu aj písomnú žiadosť. Do piatich pracovných dní od podania žiadosti daňový úrad vydá písomný súhlas so zápisom do obchodného registra za podmienky, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. Vydanie tohto súhlasu nepodlieha žiadnemu poplatku.

Návrh na zápis do obchodného registra a dokumenty k tomu potrebné

Pred samotným vznikom jazykovej školy si je potrebné pripraviť množstvo dokumentov, ktoré bude potrebné predložiť pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra. Patria medzi ne minimálne nasledujúce dokumenty:

 • samotný formulár návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • zakladateľská listina (ak jazykovú školu zakladá jedna osoba) alebo spoločenská zmluva (ak jazykovú školu zakladajú aspoň dve osoby) s úradne osvedčenými podpismi všetkých zakladateľov,
 • ak spoločnosť zakladá jedna osoba, tak vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným,
 • listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie konateľa spolu s jej podpisovým vzorom,
 • písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu jednotlivými spoločníkmi a ak ide o splatenie peňažných vkladov, výpis z bankového účtu preukazujúci splatenie peňažných vkladov,
 • živnostenské oprávnenie, ktorým sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vyučovanie v odbore cudzích jazykov,
 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude mať nová spoločnosť sídlo alebo miesto podnikania, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s jej zápisom ako sídla alebo miesta podnikania,
 • súhlas správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra,
 • doklad preukazujúci zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra vo výške 331,50 eur (v prípade podania elektronickými prostriedkami vo výške 165,75 eur).

Listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa predkladajú registrovému súdu v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na zápis. Ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, registrový súd vykoná zápis spoločnosti do obchodného registra v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Prax však ukazuje, že v niektorých prípadoch je potrebné počítať s oveľa dlhšou lehotou.

Návrh na zápis do obchodného registra je pritom potrebné podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od získania živnostenského oprávnenia na výučbu cudzích jazykov. Návrh na zápis jazykovej školy do obchodného registra je možné aj spolu s príslušnými údajmi a dokladmi podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta pri vybavovaní živnostenského oprávnenia.

Ak hľadáte ešte podrobnejšie informácie súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2014 so všeobecným predmetom podnikania, prečítajte si článok Založenie s. r. o. v roku 2014. Po zápise do obchodného registra vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi.

Registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade

V zmysle § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má každá právnická osoba, ktorá získala na území Slovenskej republiky povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. Žiadosť o registráciu je potrebné podať na miestne príslušnom daňovom úrade podľa sídla jazykovej školy do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Týmto dňom je podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pri novozaložených spoločnostiach až deň, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra.

Ak teda jazyková škola získa živnostenské oprávnenie na vyučovanie v odbore cudzích, lehota na splnenie registračnej povinnosti na daň z príjmov jej začína plynúť až dňom zápisu do obchodného registra a nie dňom ohlásenia živnosti. Podobne ako v prípade žiadosti o zápis jazykovej školy do obchodného registra, je možné si žiadosť o registráciu na daň z príjmov splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ktoré túto povinnosť za vás po predchádzajúcom získaní informácie o zápise do obchodného registra vykoná.

Prevádzkareň jazykovej školy a povinnosti s ňou spojené

Založenie jazykovej školy si celkom určite bude vyžadovať aj zriadenie prevádzkarne. V zmysle § 17 ods. 1 zákona o živnostenskom podnikaní sa za prevádzkareň považuje priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Jazyková škola bude pravdepodobne fungovať v priestoroch podobným školským učebniam, kde sa bude výučba cudzích jazykov uskutočňovať. Práve tieto priestory sa v prípade jazykovej školy budú považovať za prevádzkareň. V súčasnosti je pomerne populárna aj výučba cudzích jazykov prostredníctvom internetových videohovorov (napríklad cez Skype). Živnostenský zákon takéto situácie v súvislosti s prevádzkarňou neošetruje a v takýchto prípadoch je vhodné si na živnostenskom úrade radšej overiť, čo sa v konkrétnom prípade považuje za prevádzkareň a či o ňu vôbec ide alebo nie.

V súvislosti so samotným zriadením prevádzkarne pre jazykovú školu a následne aj s jej samotným chodom vám bude vyplývať niekoľko povinností, ktoré si budete musieť voči rôznym inštitúciám splniť.

Zriadenie prevádzkarne je potrebné oznámiť:

 • živnostenskému úradu,
 • daňovému úradu,
 • regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a
 • obci, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená.

Medzi povinnosti súvisiace so zriadením prevádzkarne patrí napríklad získania záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky alebo oznámenia prevádzkovej doby obci. Podrobné informácie týkajúce sa týchto oznámení a povinností spojených so zriadením prevádzkarne spolu lehotami na ich dodržanie, pokutami pri ich nesplnení a informáciami, ktoré budú od vás jednotlivé inštitúcie vyžadovať nájdete v článku Zriadenie prevádzkarne. O ďalších povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať počas celého fungovania prevádzkarne napríklad v podobe označenia prevádzkarne alebo vypracovania reklamačného poriadku, vás podrobne oboznámi článok Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaním .

Povinnosť používania registračnej pokladnice

Od 1. apríla 2015 sa novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) výrazne rozširuje povinnosť evidencie tržieb z poskytovania služieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo po novom od roku 2015 aj prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice. Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb z ich poskytovania v registračnej pokladnici, sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP označené kódom Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE). Služby jazykovej školy v podobe poskytovania jazykových kurzov patria do triedy 85.59 Ostatné vzdelávanie i. n SK NACE. Takéto služby sa v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP ani po novele tohto predpisu nebudú nachádzať čo znamená, že jazyková škola tržby z poskytovania týchto služieb evidovať v registračnej pokladnici evidovať nemusí.

Môže sa však stať, že jazyková škola bude poskytovať aj prekladateľské a tlmočnícke služby, ktoré spadajú do triedy 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti SK NACE. Tieto činnosti pritom patria do rovnakého bodu 23 prílohy č. 2 k zákonu o živnostenskom podnikaní označované ako „Prekladateľské a tlmočnícke služby“ (nepatria sem tie, ktoré spadajú pod výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov) a vyžaduje sa pri nich aj rovnaká odborná spôsobilosť, ako na výučbu cudzích jazykov.

Od 1. apríla 2015 sa pritom na prekladateľské a tlmočnícke služby bude vzťahovať povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti potom takémuto podnikateľovi vznikne niekoľko povinností ohľadom používania a uvedenia registračnej pokladnice do prevádzky, o ktorých, a tiež o registračnej pokladnici celkovo, sa dočítate v podrobnom článku Elektronická registračná pokladnica a jej používanie od roku 2012.

Keď už máte jazykovú školu založenú, tak je kľúčové získať prvých zákazníkov a rozbehnúť vaše podnikanie. V článku Ako vybudovať úspešnú jazykovú školu nájdete rady ako na to. Odporúčame tiež článok Založte si jazykovú školu s overeným know-how – licenčný systém EMPIRE.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Klaudia Bednárová (The Bridge): Jazyky učíme v Bratislave a testujeme v Ázii

Keď ju prijímali ako lektorku do jazykovej školy, nikto nezisťoval, či ovláda angličtinu. Dnes má vlastné jazykové centrum a na lektorov vysoké nároky.

Tri ženy, ktoré vzdelávajú Slovensko vďaka úspešnej franšíze Berlitz

Denisa, Petra a Katarína začínali ako zamestnankyne, neskôr od materskej firmy odkúpili jazykovú školu formou franšízy. Ich lektori ročne odučia 50 000 hodín a u jedného zákazníka učia aj 450 študentov.

Plánujete si otvoriť vlastnú zubnú ambulanciu? Ukážeme vám ako na to!

Podľa Slovenskej komory zubných lekárov na Slovensku chýba viac ako 1 000 zubárov. V mestách je situácia lepšia, na vidieku a v niektorých regiónoch horšia. Ak uvažujete nad otvorením vlastnej ambulancie ukážeme vám ako na to.

Život za značkou: Banik a syn - podnikanie s ľudskou tvárou

František Baník riadi rodinnú firmu netradičným spôsobom. Jeho metódy pripadajú mnohým podnikateľom zvláštne a niektorým aj smiešne. On je však presvedčený, že práve vďaka nim je ich firma úspešná. Svoje postupy odporúča aj iným. Tvrdí, že zmena prístupu k zamestnancom dokáže vyriešiť väčšinu problémov v mnohých firmách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky