Agentúra dočasného zamestnávania

Aké podmienky musí podnikateľ splniť, ak si chce založiť agentúru dočasného zamestnávania? Ako získať povolenie na túto činnosť a aké podmienky je potrebné dodržiavať počas prevádzkovania agentúry dočasného zamestnávania?

Agentúra dočasného zamestnávania

Činnosť agentúr dočasného zamestnávania je legislatívne upravená zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Okrem tohto predpisu sa na dočasné zamestnávanie vzťahujú aj rozsiahle ustanovenia zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ako aj iných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnancom.

Agentúrou dočasného zamestnávania je právnická osoba (napríklad s. r. o.) alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (tzv. „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na prácu do iného členského štátu Európskej únie. Užívateľský zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí na výkon práce svojho zamestnanca.

Agentúra dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania sú odlišné činnosti

Pomerne dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi činnosťou agentúry dočasného zamestnávania a činnosťou sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Agentúra dočasného zamestnávania je upravená v § 29 až 31 zákona o službách zamestnanosti a sprostredkovanie zamestnania je upravené v § 25 až 28 zákona o službách zamestnanosti.

Agentúra dočasného zamestnávania má so zamestnancom uzatvorený pracovný pomer a stáva sa jeho zamestnávateľom (pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, nesmie ísť o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Následne agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí tohto zamestnanca k inému zamestnávateľovi, u ktorého tento zamestnanec vykonáva prácu podľa jeho pokynov. Mzdu tomuto zamestnancovi aj naďalej poskytuje agentúra dočasného zamestnávania. V porovnaní s tým, sprostredkovateľ zamestnania vykonáva len sprostredkovanie zamestnania, pričom má s občanom uzatvorenú písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania, ale nemá s ním uzatvorený pracovný pomer. Sprostredkovateľ sa tak nestáva zamestnávateľom občana, ako je tomu v prípade agentúry dočasného zamestnávania, len mu zamestnávateľa vyhľadáva. Úhradu za sprostredkovanie zamestnania sprostredkovateľ zamestnania nesmie požadovať od občana, len od jeho nového zamestnávateľa.

Okrem toho, rozdielom medzi agentúrou dočasného zamestnávania a sprostredkovaním zamestnania je aj to, že činnosť agentúr dočasného zamestnávania nie je živnosťou podľa § 3 ods. 2 písm. x) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zatiaľ čo sprostredkovania zamestnania za úhradu živnosťou je. Na prevádzkovanie agentúry dočasného zamestnávania sa teda vyžaduje získanie iného povolenia, o ktorom sa viac dočítate v ďalších častiach článku.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od svojho zamestnanca poberať poplatok

Zákon o službách zamestnanosti zakazuje agentúre dočasného zamestnávania od svojho dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Agentúra dočasného zamestnávania si za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže účtovať úhradu v dohodnutej výške len od užívateľského zamestnávateľa. Napríklad podľa počtu hodín odpracovaných dočasným agentúrnym zamestnancom pre užívateľského zamestnávateľa.

Podmienky získania povolenia pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

Podmienkou pre vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je bezúhonnosť, skončeného vysokoškolské vzdelania druhého stupňa a povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prečítajte si tiež

Ak chcete vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania ako fyzická osoba, musíte podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať Vy osobne. Ak chcete vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania ako právnická osoba, musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (napríklad v prípade s. r. o. konateľ spoločnosti). Na účely získavania povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že chcete prevádzkovať agentúru dočasného zamestnávania ako právnická osoba, je podmienkou na vydanie povolenia na túto činnosť aj vlastné imanie v hodnote najmenej 30 000 eur. Splnenie tejto podmienky nie je potrebné preukazovať žiadnym dokladom, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si výšku vlastného imania overuje vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Podmienku minimálnej výšky vlastného imania v hodnote 30 000 eur musí agentúra dočasného zamestnávania v postavení právnickej osoby spĺňať počas celej doby prevádzkovania tejto činnosti.

Žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania

Činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa môže vykonávať len na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa vydáva na dobu neurčitú. Ak spĺňate podmienky pre získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, môžete o jeho vydanie požiadať poštou (adresa je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava) alebo osobne v podateľni Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formuláruŽiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre fyzickú osobu“, ak ste fyzickou osobou, alebo „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre právnickú osobu“, ak ste právnickou osobou.

Prílohy k žiadosti o vydanie povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania

K žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania fyzická osoba alebo právnická osoba prikladá ( tieto doklady potvrdzujú splnenie ďalších podmienok prevádzkovania agentúry dočasného zamestnávania):

 1. projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov (odporúčaná osnova projektu),
 2. doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby (overená kópia),
 3. výpis z registra trestov fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby (nie starší ako tri mesiace),
 4. doklad o vlastníctve priestorov (výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti) alebo zmluva o nájme priestorov,
 5. potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 6. potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 7. potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 8. doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 9. doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 10. doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 11. okruh spolupracujúcich subjektov.

Fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, k žiadosti priloží navyše doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur. Osoba, ktorá na konanie o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania poverí zastupovaním inú osobu, priloží k žiadosti aj úradne overené plnomocenstvo na zastupovanie.

Správny poplatok za vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania

Za vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa platí správny poplatok, ktorého výška je v prípade fyzickej osoby 500 eur a v prípade právnickej osoby 1 000 eur. Tento správny poplatok sa neuhrádza už pri podaní žiadosti, ale až na základe predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po predložení žiadosti o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania.

Správny poplatok sa platí aj za zmenu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. V prípade fyzickej osoby je výška správneho poplatku za tento úkon 250 eur a v prípade právnickej osoby 500 eur. Za zmenu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa považuje napríklad aj zmena sídla právnickej osoby, zmena osoby, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (napríklad zmena konateľa s. r. o.), zmena adresy trvalého pobytu osoby, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (napríklad zmena trvalého pobytu konateľa s. r. o.).

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania v priebehu jej prevádzkovania

Zákon o službách zamestnanosti ukladá agentúram dočasného zamestnávania niekoľko osobitných podmienok, ktoré musia počas prevádzkovania svojej činnosti dodržiavať. Patrí medzi ne napríklad zabezpečenie ochrany osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca, umožnenie dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie, umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť (a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi).

Osobitnou povinnosťou agentúr dočasného zamestnávania je poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Túto povinnosť si musí agentúra dočasného zamestnávania splniť v termíne do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa poskytuje. Správa o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa podáva na formulári, ktorého vzor pre každý roku určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej internetovej stránke. Obsahuje údaje predovšetkým o pridelených dočasných agentúrnych zamestnancoch v členení podľa rôznych kritérií. Pokiaľ je agentúrou dočasného zamestnávania právnická osoba, musí počas celej doby prevádzkovania svojej činnosti disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur. Splnenie tejto podmienky si Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny overuje z registra účtovných závierok.

Nepredloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania, nedostatočná výška vlastného imania, nepridelenie dočasných agentúrnych zamestnancov v priebehu jedného roka a porušenie zákazu nelegálneho zamestnávaniu sú dôvodom na zrušenie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Rozsiahle zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

S účinnosťou od 1. marca 2015 nadobudli v Zákonníku práce účinnosť viaceré dôležité zmeny vo fungovaní agentúrneho zamestnávania. Týkajú sa napríklad povinnosti agentúry dočasného zamestnávania zabezpečiť mzdové podmienky pre dočasne pridelených zamestnancov najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, obmedzenia dĺžky dočasného pridelenia zamestnanca, počtu opätovných pridelení a predĺžení dočasného pridelenia a podobne. O všetkých týchto zmenách sa podrobne dočítate v článku Agentúry dočasného zamestnávania a nové pravidlá ich fungovania od 1. 3. 2015.

Aktuálne informácie o agentúrnom zamestnávaní nájdete v článku Dočasné pridelenie zamestnancov – agentúrne zamestnávanie

Zdroj formulárov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky