Príplatky v roku 2022 – tabuľka

Ako sa bude meniť výška príplatkov platených zamestnávateľom za prácu cez víkend, sviatok, prácu nadčas a ďalšie? Stiahnite si praktickú pomôcku so sumami príplatkov od 1.1.2022.

Spôsob výpočtu príplatkov za prácu cez víkend, cez sviatok, prácu nadčas alebo nočnú prácu sa od 1.1.2021 zmenil. Výška väčšiny príplatkov od 1.1.2021 nie je stanovená percentom z hodinovej minimálnej mzdy (ako tomu bolo do roku 2021). Spôsob výpočtu výšky príplatkov je vymedzený v zákone č. 311/20021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“).

Vo všeobecnosti možno spôsoby výpočtu príplatkov rozdeliť do troch skupín:

 • príplatky určené pevnou sumou,
 • príplatky určené na základe priemerného zárobku zamestnanca a
 • príplatky určené na základe minimálnej mzdy.

Príplatky stanovené pevnou sumou sú:

 • príplatok za prácu v sobotu (§ 122a zákonníka práce),
 • príplatok za prácu v nedeľu (§ 122b zákonníka práce),
 • príplatok za nočnú prácu – riziková aj neriziková práca (§ 123 zákonníka práce),
 • príplatok za sťažený výkon práce (§ 124 zákonníka práce),
 • príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (§ 96 zákonníka práce),
 • príplatok za prácu cez sviatok u dohodárov (§ 223 ods. 2).

Príplatky, ktorých výška sa určuje na základe priemerného zárobku zamestnanca:

 • príplatok za prácu cez sviatok u zamestnancov (§ 122 zákonníka práce),
 • príplatok za prácu nadčas - riziková aj neriziková práca (§ 121 zákonníka práce).

Príplatky, ktorých výška sa určuje na základe minimálnej mzdy:

 • príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku (§ 96 zákonníka práce).

Podrobné informácie o príplatkoch zamestnávateľa od 1.1.2022 sa dočítate v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022.

Prečítajte si tiež

Keďže väčšina príplatkov je stanovená pevnou sumou alebo na základe priemerného zárobku zamestnanca, ich výška sa oproti minulému roku vo väčšine nemení. Ide však o minimálne sumy príplatkov, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancami dohodnúť na inej sume príplatkov v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Avšak dohodnutá odmena za prácu nadčas, cez víkend, sviatok alebo prácu v sťažených pracovných podmienkach nesmie byť v rozpore so zákonníkom práce.

Článok pokračuje pod reklamou

V tabuľkách nižšie prinášame prehľad súm príplatkov platných od 1.1.2022:

Mzdové zvýhodnenia - príplatky od 1.1.2022 (stanovené pevnou sumou) na hodinu

*zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za prácu v noci u rizikového povolania)
Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov mzdového zvýhodnenia – príplatku: Pevná suma príplatku Pevná suma zníženého príplatku*
Typ pracovno-právneho vzťahu: Pracovná zmluva/Dohoda o práci mimo pracovného pomeru Pracovná zmluva/Dohoda
o práci mimo pracovného pomeru
Príplatok za prácu v sobotu najmenej 1,79 € najmenej 1,61 €
Príplatok za prácu v nedeľu najmenej 3,58 € najmenej 3,22 €
Príplatok za nočnú prácu – neriziková práca najmenej 1,43 € najmenej 1,25 €
Príplatok za nočnú prácu – riziková práca najmenej 1,79 €
Príplatok (mzdová kompenzácia) za sťažený výkon práce najmenej 0,72 €
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska náhrada najmenej 0,72 € (nevzťahuje sa na dohodu o práci mimo pracovného pomeru)
Príplatok za prácu cez sviatok najmenej 3,58 € (týka sa len dohody o práci mimo pracovného pomeru)

Mzdové zvýhodnenia - príplatky od 1.1.2022 (stanovené na základe priemerného zárobku zamestnanca)

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Suma príplatku
Príplatok za prácu cez sviatok (u zamestnanca) najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca
Príplatok za prácu nadčas – nerizikové práce najmenej 25 % priemerného zárobku zamestnanca
Príplatok za prácu nadčas – rizikové práce najmenej 35 % priemerného zárobku zamestnanca

Mzdové zvýhodnenia - príplatky od 1.1.2022 (stanovené na základe minimálnej mzdy)

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Suma príplatku
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. j. 3,713 € (nevzťahuje sa na dohodu o práci mimo pracovného pomeru)

Tabuľka príplatkov za nočnú prácu, prácu cez víkend, sviatok a ďalšie platná od 1.1.2022 na stiahnutie

Stiahnite si praktickú pomôcku: Prehľad minimálnej výšky mzdových zvýhodnení, t. j. príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok, za pracovnú pohotovosť a sťažený výkon práce od 1.1.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu a minimálne mzdové nároky v roku 2023 (návrh)

Od roku 2023 sa navrhuje zvýšenie príplatkov za prácu cez víkend či nočnú prácu a ich opätovné naviazanie na minimálnu mzdu. Zvýšiť by sa mali aj minimálne mzdové nároky. Na aké sumy a čo na návrh hovoria zamestnávatelia?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023

Na akú výšku príplatkov za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok, za prácu nadčas a ďalšie má zamestnanec v roku 2023 nárok? Ktoré sumy sa zmenili a ktoré ostali zachované?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022

Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Všetko v prehľadných tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky

Od 1.1.2022 je stanovená výška hodinovej minimálnej mzdy v sume 3,713 €/hod. Vplýva zmena minimálnej mzdy na hodinu na výšku príplatkov v roku 2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky