Minimálna mzda v roku 2023 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Viete, ako je stanovená minimálna mzda napríklad pre skladníka, inštruktora autoškoly či výkonného riaditeľa? Sumy platné pre rok 2023 nájdete v tomto článku.

Zákonník práce v ust. § 119 ods. 1 upravuje pravidlo, podľa ktorého mzda zamestnanca nemôže byť nižšia ako minimálna mzda upravená osobitným predpisom. Ide konkrétne o zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy, a to s ohľadom na spôsob odmeňovania zamestnancov.

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú nemôže zamestnávateľ znížiť. Práve naopak, so zástupcami odborov si môže dohodnúť aj vyššiu sumu minimálnej mzdy. Cieľom zavedenia inštitútu minimálnej mzdy je predovšetkým zabezpečenie určitej životnej úrovne zamestnancov s ohľadom na vývoj cien na trhu.

Stupne náročnosti práce – charakteristiky a možné príklady

Každého zamestnanca preto bude zaujímať, aké mzdové minimum sa vzťahuje priamo na jeho pracovnú pozíciu. Výška sumy minimálnej mzdy však bude závisieť aj od ďalšieho faktora, ktorým je stupeň náročnosti práce. Z toho vyplýva, že každá profesia môže mať iný minimálny mzdový nárok.

Stupeň náročnosti sa určuje podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Je určený s ohľadom na najnáročnejšie pracovné činnosti, ktorých výkon sa od zamestnanca vyžaduje. Poznáme 6 stupňov s tým, že Zákonník práce disponuje pomôckou a obsahuje charakteristiku jednotlivých stupňov náročnosti, podľa ktorej je možné toho – ktorého zamestnanca zaradiť do príslušnej kategórie.

Podľa tejto tabuľky uvedenej v prílohe č. 1 k Zákonníku práce stupeň 1 náročnosti platí pre pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov a naopak stupeň 6 sa vzťahuje na výkon tej pracovnej činnosti, ktorá si už vyžaduje napríklad vysokú mieru zodpovednosti za škodu, riadenie a organizáciu najzložitejších systémov či výkon certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti a pod. Kým teda do 1 stupňa náročnosti môžeme zaraďovať napríklad skladníka, v šiestom stupni môžu byť zaradení napríklad generálni riaditelia či primári oddelení.

Prečítajte si tiež

Možné príklady povolaní podľa jednotlivých stupňov náročnosti (zaradenie však závisí od konkrétnej náplne práce zamestnanca a jeho najnáročnejších činností, nie je možné aplikovať to všeobecne, nakoľko Zákonník práce neupravuje stupne náročnosti podľa povolaní, ale podľa charakteristík):

 1. stupeň náročnosti: upratovač/upratovačka, operátor/operátorka výroby
 2. stupeň náročnosti: administratívny pracovník/pracovníčka, predavač/predavačka
 3. stupeň náročnosti: zdravotná sestra/zdravotný brat, účtovník/účtovníčka
 4. stupeň náročnosti: oblastný manažér/manažérka, hlavný účtovník/účtovníčka, inštruktor/inštruktorka autoškoly
 5. stupeň náročnosti: manažér/manažérka výroby, všeobecný lekár/lekárka pre dospelých
 6. stupeň náročnosti: generálny riaditeľ/riaditeľka, primár/primárka oddelenia

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Vzhľadom na narastajúcu náročnosť práce a zvyšujúcu mieru zodpovednosti, ktorá je v tom – ktorom stupni vykonávaná, Zákonník práce upravuje aj výšku minimálneho mzdového nároku. Tento minimálny mzdový nárok zodpovedá minimálnej mzde zamestnanca podľa stupňa náročnosti. To znamená, že iný minimálny nárok, teda inú minimálnu sumu bude musieť zamestnávateľ zaplatiť za prácu operátora/operátorky a inú manažérovi/manažérke výroby. Na účel výpočtu tohto nároku Zákonník práce upravuje pre jednotlivé stupne náročnosti konkrétne koeficienty minimálnej mzdy nasledovne:

 1. stupeň = koeficient 1
 2. stupeň = koeficient 1,2
 3. stupeň = koeficient 1,4
 4. stupeň = koeficient 1,6
 5. stupeň = koeficient 1,8
 6. stupeň = koeficient 2
Prečítajte si tiež

Uvedený koeficient potom slúži na výpočet minimálneho mzdového nároku zamestnanca podľa toho – ktorého stupňa náročnosti práce. Je ale potrebné upozorniť, že tento koeficient, resp. minimálny mzdový nárok tak, ako ho popisujeme v tomto článku, sa povinne aplikuje v prípade, ak zamestnávateľ nemá dohodnuté odmeňovanie zamestnancov priamo v kolektívnej zmluve.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna mzda pre stupne náročnosti v roku 2023

Ako ste sa mohli dočítať v článku Minimálna mzda od 1. 1. 2023, suma minimálnej mzdy za mesiac pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok, je na budúci rok 2023 dohodnutá vo výške 700 eur. Suma hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom 40 hodinovom pracovnom čase, t. j. ak zamestnanec podľa pracovnej zmluvy odpracuje 8 hodín 5 dní v týždni, bude v roku 2023 vo výške 4,023 eur.

Prečítajte si tiež

Uvedená suma však ešte neodzrkadľuje minimálny mzdový nárok zamestnanca, t. j. výšku sumy, ktorú minimálne musí za odpracovaný mesiac dostať od zamestnávateľa (v hrubom) zaplatenú. Zákonník práce upravuje konkrétny výpočet tohto minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Pre rok 2023 teda bude platiť výpočet minimálneho mzdového nároku podľa nasledujúceho vzorca:

(mesačná minimálna mzda za rok 2023 – mesačná minimálna mzda za rok 2020)
+
(mesačná minimálna mzda na rok 2020 x koeficient podľa stupňa náročnosti)
=
minimálny mzdový nárok

Pre rok 2020 bola minimálna mzda dohodnutá v sume 580 eur. Zamestnancom podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce tak v roku 2023 vznikne minimálny mzdový nárok (minimálna mzda) na mesačnú odmenu, ktorého sumy porovnávame v tabuľke s minimálnym mzdovým nárokom v roku 2022:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti Minimálny mzdový nárok v roku 2023 Minimálny mzdový nárok v roku 2022
1. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 1) = 700 eur 646 eur
2. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 1,2) = 816 eur 762 eur
3. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 1,4) = 932 eur 878 eur
4. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 1,6) = 1 048 eur 994 eur
5. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 1,8) = 1 164 eur 1 110 eur
6. stupeň náročnosti (700 eur – 580 eur) + (580 x 2) = 1 280 eur 1 226 eur

Od roku 2023 tak možno evidovať nárast minimálneho mzdového nároku zamestnancov podľa jednotlivých stupňov náročnosti o 54 eur mesačne. Uvedený mzdový nárok predstavuje hrubý nárok zamestnanca, bez započítania daní a odvodov.

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti v roku 2023 vzrastie o 54 eur.

Pokiaľ by mala ale nastať situácia, že mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne ani sumu minimálneho mzdového nároku vypočítanú vyššie, bude mu zamestnávateľ povinný doplatiť rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci jeho pracovnému miestu.

Príklad na uplatnenie minimálnej mzdy v praxi v roku 2023

Predavačovi/predavačke v obchode bude v mesiaci február 2023 vychádzať mzda za vykonanú prácu len vo výške cca 800 eur. Tento mesiac pritom odpracoval/odpracovala úplne celý. Vzhľadom na skutočnosť, že tento druh práce spadá do 2. stupňa náročnosti, minimálny mzdový nárok na mesiac predstavuje 816 eur. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ bude musieť k dosiahnutej mzde 800 eur doplatiť ešte 16 eur.

O sumách minimálnej mzdy v roku 2024 sa dočítate v článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Inflácia a platy: ako firmy zohľadnili krízu v mzdách zamestnancov?

Mnohí zamestnanci nemali zvýšený plat vôbec, a tam, kde mzdy rástli, boli pracovníci spokojní len výnimočne. Ktorí zamestnanci si prilepšili najviac a akým chybám sa pri zvyšovaní platu vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky