Príspevok za ubytovanie odídenca a jeho zdaňovanie

Ako má zdaňovať príspevok za ubytovanie odídenca nepodnikateľ a ako podnikateľ? Kedy je od dane príspevok oslobodený?

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zdanení príspevku za ubytovanie odídenca vydalo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie. V ňom priblížila, ako má postupovať fyzická osoba, ktorá vojnovým utečencom poskytla napr. svoj byt a ako právnická osoba, napríklad majiteľ hotela, ktorý ubytovanie poskytol vo svojom zariadení.

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle - nepodnikatelia

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (vždy musí ísť o nepodnikateľské subjekty). V súlade so zákonom o azyle sa príspevok poskytuje za noc ubytovania odídenca (nepodnikatelia ho však môžu dostať aj vtedy, ak poskytli ubytovanie skôr ako odídenec získal dočasné útočisko, najviac ale za 7 nocí pred udelením tohto statusu).

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom je v prípade nepodnikateľov:

  • 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a
  • 3,50 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb mladších ako 15 rokov.

Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky a ak táto osoba predložila obci výkaz s vymedzenými náležitosťami v zákonom stanovenej lehote (do 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca). Za podmienok uvedených v zákone o azyle Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami a obec potom vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej od MV SR.

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu – podnikatelia

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou bola v zákone o podpore cestovného ruchu doplnená legislatívna úprava, na základe ktorej sa budú poskytovať príspevky za poskytnutie ubytovania odídencovi a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení fyzickým osobám alebo právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie aj na základe živnostenského zákona, a to odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje podnikateľom vo výške:

  • 7,70 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) staršej ako 15 rokov,
  • 3,85 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) mladšej ako 15 rokov.

Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca – fyzické osoby

Podľa zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené napr. štipendiá, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, no tiež podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov. Aj príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle či zákona o cestovnom ruchu je poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Príspevok podľa zákona o azyle môže byť fyzickej osobe poskytnutý v súvislosti aj bez súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Preto platí, že:

  • ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý fyzickej osobe, pričom nie je poskytnutý v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa zákona o dani z príjmov, je príjmom oslobodeným od dane z príjmov fyzickej osoby (príjem oslobodený od dane sa nezahŕňa do základu dane),
  • ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa zákona o dani z príjmov, potom nie je príjmom oslobodeným od dane z príjmov fyzickej osoby.

V prípade živnostníkov príspevok za ubytovanie odídencov nie je podľa zákona o dani z príjmov  oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby.

V situácii, keď príspevok nie je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby, zahŕňa sa do základu dane v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov.

Výdavky vynaložené daňovníkom v súvislosti s poskytnutím ubytovania, na ktoré bol poskytnutý príspevok, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie sú daňovým výdavkom.

U daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu sa pri zahrnutí dotácie, podpory a príspevku do základu dane postupuje v súlade s § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Postup zahrnutia dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane, je možné uplatniť len v takom prípade, ak dotácia, podpora a príspevok boli poskytnuté na úhradu výdavkov. Ak však dotácia, podpora a príspevok nie je viazaná na výdavky príjemcu, zahrnie sa v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník prijal. Príspevky nie sú poskytované účelovo na úhradu výdavkov, preto sa na ich zahrnutie do základu dane neuplatní postup podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Daňovník zahrnie prijatý príspevok za poskytnutie ubytovania medzi zdaniteľné príjmy v čase ich prijatia.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov zahrnie prijatý príspevok medzi zdaniteľné príjmy v čase prijatia. Výdavky percentom z príjmov nemôže daňovník uplatniť pri príjmoch podľa zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník, ktorý je fyzickou osobou, účtuje v sústave podvojného účtovníctva, príspevok za poskytnutie ubytovania zahrnie do základu dane v súlade s podvojným účtovníctvom rovnako ako daňovník, ktorý je právnickou osobou podnikateľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca – právnické osoby

Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, nárok na dotáciu (príspevok), ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Vo všeobecnosti platí, že dotácie, podpory a príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a iných zdrojov sú predmetom dane z príjmov a sú zdaniteľným príjmom.

Ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý prostredníctvom obce oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe, ktorá je právnickou osobou a nemá príjem z prenájmu od dane oslobodený, príjem (výnos) z poskytnutého príspevku sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu (príspevok).

Ak príjem (výnos) z poskytnutého príspevku je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu (bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov), výdavky oprávnenej právnickej osoby, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie resp. výdavky ďalšej oprávnenej (právnickej) osoby na prevádzku nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, sú daňovým výdavkom.

Ak je príjemcom príspevku podľa zákona o azyle právnická osoba, ktorá je na účely zákona o dani z príjmov považovaná za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, pričom príjem z prenájmu (príspevku) je od dane z príjmov oslobodený (napr. obec, VÚC), príjem zo zaúčtovaného príspevku nezahrnie do základu dane a výdavky (náklady), ktoré možno priamo priradiť k príspevku, napr. na spotrebu energií v poskytnutej nehnuteľnosti alebo nebytovej budove, sa v nadväznosti na zákon o dani z príjmov neuplatnia.

Poznámka:

Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí sú uvedení v 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, sú od dane oslobodené, ak plynú z činností, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom (okrem príjmov z predaja majetku, nájomného, z reklám či z členských príspevkov). Od dane z príjmov právnickej osoby sú oslobodené príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa a od dane sú oslobodené príjmy obcí a VÚC z prenájmu a z predaja majetku.

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o cestovnom ruchu, ktorý je poskytovaný právnickej osobe poskytujúcej ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa živnostenského zákona, tzn. v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Výdavky oprávnenej právnickej osoby vynaložené v súvislosti s ubytovacím zariadením sú daňovým výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Zdroj: Odbor daňovej metodiky FR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky