Príspevok za ubytovanie odídenca a jeho zdaňovanie

Ako má zdaňovať príspevok za ubytovanie odídenca nepodnikateľ a ako podnikateľ? Kedy je od dane príspevok oslobodený?

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zdanení príspevku za ubytovanie odídenca vydalo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie. V ňom priblížila, ako má postupovať fyzická osoba, ktorá vojnovým utečencom poskytla napr. svoj byt a ako právnická osoba, napríklad majiteľ hotela, ktorý ubytovanie poskytol vo svojom zariadení.

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle - nepodnikatelia

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (vždy musí ísť o nepodnikateľské subjekty). V súlade so zákonom o azyle sa príspevok poskytuje za noc ubytovania odídenca (nepodnikatelia ho však môžu dostať aj vtedy, ak poskytli ubytovanie skôr ako odídenec získal dočasné útočisko, najviac ale za 7 nocí pred udelením tohto statusu).

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom je v prípade nepodnikateľov:

  • 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a
  • 3,50 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb mladších ako 15 rokov.

Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky a ak táto osoba predložila obci výkaz s vymedzenými náležitosťami v zákonom stanovenej lehote (do 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca). Za podmienok uvedených v zákone o azyle Ministerstvo vnútra SR poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami a obec potom vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej od MV SR.

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu – podnikatelia

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou bola v zákone o podpore cestovného ruchu doplnená legislatívna úprava, na základe ktorej sa budú poskytovať príspevky za poskytnutie ubytovania odídencovi a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení fyzickým osobám alebo právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie aj na základe živnostenského zákona, a to odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje podnikateľom vo výške:

  • 7,70 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) staršej ako 15 rokov,
  • 3,85 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) mladšej ako 15 rokov.

Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca – fyzické osoby

Podľa zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené napr. štipendiá, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, no tiež podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov. Aj príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle či zákona o cestovnom ruchu je poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Príspevok podľa zákona o azyle môže byť fyzickej osobe poskytnutý v súvislosti aj bez súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Preto platí, že:

  • ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý fyzickej osobe, pričom nie je poskytnutý v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa zákona o dani z príjmov, je príjmom oslobodeným od dane z príjmov fyzickej osoby (príjem oslobodený od dane sa nezahŕňa do základu dane),
  • ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa zákona o dani z príjmov, potom nie je príjmom oslobodeným od dane z príjmov fyzickej osoby.

V prípade živnostníkov príspevok za ubytovanie odídencov nie je podľa zákona o dani z príjmov  oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby.

V situácii, keď príspevok nie je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby, zahŕňa sa do základu dane v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov.

Výdavky vynaložené daňovníkom v súvislosti s poskytnutím ubytovania, na ktoré bol poskytnutý príspevok, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie sú daňovým výdavkom.

U daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu sa pri zahrnutí dotácie, podpory a príspevku do základu dane postupuje v súlade s § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Postup zahrnutia dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane, je možné uplatniť len v takom prípade, ak dotácia, podpora a príspevok boli poskytnuté na úhradu výdavkov. Ak však dotácia, podpora a príspevok nie je viazaná na výdavky príjemcu, zahrnie sa v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník prijal. Príspevky nie sú poskytované účelovo na úhradu výdavkov, preto sa na ich zahrnutie do základu dane neuplatní postup podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Daňovník zahrnie prijatý príspevok za poskytnutie ubytovania medzi zdaniteľné príjmy v čase ich prijatia.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov zahrnie prijatý príspevok medzi zdaniteľné príjmy v čase prijatia. Výdavky percentom z príjmov nemôže daňovník uplatniť pri príjmoch podľa zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník, ktorý je fyzickou osobou, účtuje v sústave podvojného účtovníctva, príspevok za poskytnutie ubytovania zahrnie do základu dane v súlade s podvojným účtovníctvom rovnako ako daňovník, ktorý je právnickou osobou podnikateľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca – právnické osoby

Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, nárok na dotáciu (príspevok), ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Vo všeobecnosti platí, že dotácie, podpory a príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a iných zdrojov sú predmetom dane z príjmov a sú zdaniteľným príjmom.

Ak je príspevok podľa zákona o azyle poskytnutý prostredníctvom obce oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe, ktorá je právnickou osobou a nemá príjem z prenájmu od dane oslobodený, príjem (výnos) z poskytnutého príspevku sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu (príspevok).

Ak príjem (výnos) z poskytnutého príspevku je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu (bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov), výdavky oprávnenej právnickej osoby, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie resp. výdavky ďalšej oprávnenej (právnickej) osoby na prevádzku nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, sú daňovým výdavkom.

Ak je príjemcom príspevku podľa zákona o azyle právnická osoba, ktorá je na účely zákona o dani z príjmov považovaná za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, pričom príjem z prenájmu (príspevku) je od dane z príjmov oslobodený (napr. obec, VÚC), príjem zo zaúčtovaného príspevku nezahrnie do základu dane a výdavky (náklady), ktoré možno priamo priradiť k príspevku, napr. na spotrebu energií v poskytnutej nehnuteľnosti alebo nebytovej budove, sa v nadväznosti na zákon o dani z príjmov neuplatnia.

Poznámka:

Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí sú uvedení v 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, sú od dane oslobodené, ak plynú z činností, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom (okrem príjmov z predaja majetku, nájomného, z reklám či z členských príspevkov). Od dane z príjmov právnickej osoby sú oslobodené príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa a od dane sú oslobodené príjmy obcí a VÚC z prenájmu a z predaja majetku.

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o cestovnom ruchu, ktorý je poskytovaný právnickej osobe poskytujúcej ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa živnostenského zákona, tzn. v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Výdavky oprávnenej právnickej osoby vynaložené v súvislosti s ubytovacím zariadením sú daňovým výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Zdroj: Odbor daňovej metodiky FR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie dotácií na energie a ich zdaňovanie

Ako zaúčtovať dotácie na energie v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve a ako na energodotácie z pohľadu zdaňovania, sa dočítate v článku.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky