Výpis z osobného dôchodkového účtu v druhom pilieri

Čo ak vo výpise nie sú evidované príspevky za niektoré obdobia? Môže sa stať, že Sociálna poisťovňa neposiela príspevky do II. piliera aj niekoľko mesiacov? Prehľad najčastejších otázok a odpovedí.

Dôchodkové správcovské spoločnosti mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Sporitelia sa po doručení týchto výpisov obracajú s viacerými otázkami aj na Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa preto pre klientov pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí.

Doručenie výpisu a zmluva s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou

Kde požiadať o výpis z osobného dôchodkového účtu, ak sporiteľovi nebol doručený?

Osobný dôchodkový účet sporiteľa spravuje a výpis z neho vyhotovuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa tento výpis sporiteľom nevyhotovuje, preto oň treba požiadať príslušnú DSS.

Ako zistiť, s ktorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

Sociálna poisťovňa ponúka klientom v rámci Elektronického účtu poistenca (EÚP) popri evidovaných obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch, odvedených platbách od zamestnávateľa, či elektronickej práceneschopnosti (ePN) aj informácie o účasti klienta na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ tam teda nájde aj informácie o DSS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. EÚP je moderný a komfortný spôsob, ako si z pohodlia domova tieto informácie preveriť.

Ak si nie ste istí, či druhý pilier máte, v našom článku sa dozviete, ako to zistiť - Ako zistím, či mám druhý pilier?

Údaje na výpise a rôzne situácie

Na doručenom výpise nie sú evidované príspevky za obdobie november a december minulého kalendárneho roka. Ako je to možné?

Sociálna poisťovňa je povinná postúpiť príspevky na osobný dôchodkový účet sporiteľa do 60 dní od ich úhrady odvádzateľom. Napríklad poistné na sociálne poistenie a príspevky za obdobie december 2022 má zamestnávateľ riadne uhradené v lehote splatnosti dňa 31. januára 2023 za predpokladu, že predložil v lehote splatnosti aj mesačný výkaz poistného za dané obdobie. Príspevky sporiteľa od takéhoto odvádzateľa Sociálna poisťovňa postúpi pri najbližšej úhrade príspevkov do dôchodkových správcovských spoločností nasledujúci mesiac, čiže vo februári 2023.

DSS vyhotovujú sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov so stavom k 31. 12. 2022, keď dobiehajúce príspevky za obdobie december, príp. november ešte neboli pripísané. Sociálna poisťovňa preto sporiteľom odporúča aktívne využívať aj elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu v DSS, kde majú možnosť overiť si aktuálny stav pripísaných príspevkov.

Na doručenom výpise nie sú evidované ani príspevky za iné obdobia minulého kalendárneho roka. Prečo je to tak? 

Sociálna poisťovňa postupuje príspevky hromadne pravidelne každý mesiac na účty DSS. Príspevky na II. pilier sú súčasťou starobných odvodov zaplatených Sociálnej poisťovni za obdobie dôchodkového poistenia sporiteľa.

Dôvodom nepostúpenia príspevku za konkrétne obdobie môže byť:

  • chýbajúci predpis poistného a príspevku (mesačný výkaz alebo výkaz poistného nepredložený zamestnávateľom),
  • vylúčenie povinnosti sporiteľa platiť poistné, keď mu vznikol nárok na nemocenské dávky,
  • prerušenie alebo zánik poistenia sporiteľa, keď zamestnávateľ nemá povinnosť platiť starobné odvody za svojho zamestnanca, resp. SZČO neodvádza za seba,
  • posun splatnosti poistného a príspevkov u odvádzateľov, ktorí si uplatnili možnosť odkladu platby v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že vo výpise chýbajú príspevky, je potrebné si overiť, či sporiteľ naozaj bol v danom čase dôchodkovo poistený, najmä ako zamestnanec, resp. ako SZČO a zároveň nebol práceneschopný. Aj tieto informácie si spoľahlivo možno overiť v Sociálnej poisťovni cez svoj Elektronický účet poistenca, kde sú evidované všetky obdobia dôchodkového poistenia.

Ako sa môže stať, že Sociálna poisťovňa neposiela moje príspevky do druhého piliera aj niekoľko mesiacov?  

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie nemusia byť postupované dlhšie obdobie, a to aj počas obdobia dôchodkového poistenia sporiteľa, z dôvodu prebiehajúceho zúčtovania. Ide o prípady, keď sporiteľovi boli v minulosti postúpené príspevky vo vyššej sume, ako mu patrili. Sociálna poisťovňa si tieto neoprávnené príspevky nevyžiada späť z DSS, ale pozastaví postupovanie nových oprávnených príspevkov, kým sa ich suma nevyrovná.

Prečítajte si tiež

Toto zúčtovanie sa týka najmä mamičiek, keď po ich návrate do zamestnania nedošlo k odhláseniu sa z poistenia štátu (v minulosti, pred rokom 2018, to zákon o sociálnom poistení ešte vyžadoval). Príspevky za týchto sporiteľov následne platil štát aj zamestnávateľ, až kým nedošlo k oprave v registrácii poistných vzťahov. Po spätnom ukončení poistenia štátu automaticky nastal proces zúčtovania príspevkov, v rámci ktorého došlo k spomínanému dočasnému pozastaveniu príspevkov. Po vyrovnaní tejto neoprávnene postúpenej sumy sa proces zúčtovania ukončí a ďalšie príspevky Sociálna poisťovňa za sporiteľa postupuje do DSS priebežne.

Hodnota osobného dôchodkového účtu nezodpovedá sume pripísaných príspevkov. Ako je to možné?

Suma príspevkov, ktoré Sociálna poisťovňa postúpila do DSS, sa nemusí zhodovať s celkovou nasporenou sumou, ktorú oznamuje DSS vo výpise. Je to otázka zhodnotenia, či znehodnotenia úspor na osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa za kolísanie sumy úspor na vašom dôchodkovom účte nezodpovedá. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na svoju DSS.

Prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a vystúpenie z druhého piliera

Čo má urobiť sporiteľ, ktorý chce prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti?

V prípade záujmu o prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti stačí uzatvoriť prestupovú zmluvu s DSS, do ktorej chce sporiteľ prestúpiť. Ak od uzatvorenia prvej zmluvy uplynul viac ako jeden rok, resp. od posledného prestupu uplynulo viac ako šesť mesiacov, Sociálna poisťovňa túto prestupovú zmluvu akceptuje.

Existuje možnosť vystúpiť z druhého piliera?

Táto možnosť sa bude týkať len sporiteľa, ktorému vznikla účasť v II. pilieri automaticky po 1. 5. 2023. Prvopoistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. 5. 2023 (najmä jeho vstupom na trh práce) totiž zároveň vzniká jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier), a je len na ňom, či si sám vyberie DSS, ktorá mu bude viesť jeho osobný dôchodkový účet. Ak tak neurobí v lehote 180 dní, DSS mu určí Sociálna poisťovňa. Tento prvopoistenec má právo počas prvých dvoch rokov z II. piliera vystúpiť. Sporiteľ, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. 5. 2023 a do II. piliera vstúpil samostatne – dobrovoľným uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení – možnosť vystúpiť z II. piliera nemá.

Odpovede na ďalšie časté otázky ohľadom výpisu z 2. piliera, približujeme aj v článku Výpis z druhého piliera – otázky a odpovede.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Povinne dôchodkovo poistené SZČO s nárokom na predčasný dôchodok

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže byť živnostník dôchodkovo poistený a zároveň mu bol priznaný predčasný dôchodok či jeho výplata.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky