Zmeny v druhom pilieri od 1.1.2023

Zmeny v poplatkoch, sadzbe príspevkov či pri prestupe medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Prehľad noviniek v 2. pilieri, ktoré budú do praxe zavedené v roku 2023 a 2024.

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení (v 2. pilieri) v roku 2023 sú najpočetnejšie od jeho vzniku. V rámci nich je možné nájsť vážne zmeny, ktoré budú mať zásadný vplyv na výšku dôchodku (najmä predvolená investičná stratégia), je preto priam nevyhnutné, aby každý sporiteľ v 2. pilieri v kontexte týchto zmien venoval vlastnému dôchodkovému sporeniu čas a nastavil si ho správne.        

Prehľad zmien v 2. pilieri v roku 2023

Poplatky v druhom pilieri – od 1. januára 2023

Dva typy poplatkov v druhom pilieri sa zrušili:

  • poplatok za vedenie účtu (ktorý bol vo výške 1 % zo sumy prijatých príspevkov),
  • poplatok za zhodnotenie (ktorý bol vo výške 10 % pri dosiahnutí nového maxima).

Jeden typ poplatku – maximálny poplatok za správu dôchodkového fondu za zvýšil, a to z 0,3 % ročne z hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na 0,45 % ročne v roku 2023, ale následne sa zníži na:

  • 0,425 % v roku 2024 a 
  • 0,4 % ročne od 2025.

Príspevky do 2. piliera – od 1. januára 2023

Výška povinných príspevkov do druhého piliera sa od roku 2017 postupne zvyšovala zo 4 % vymeriavacieho základu (napr. hrubej mzdy pri zamestnancoch) na cieľových 6 % v roku 2024 (každoročne o 0,25 % s cieľom dosiahnuť 6 % vymeriavacieho základu v roku 2024).

Toto zvyšovanie sa ale predĺži o 2 roky. Pre sporiteľov to znamená, že príspevky do 2. piliera budú rásť oproti pôvodnému plánu pomalšie. V rokoch 2023 - 2024 budú príspevky v rovnakej výške ako v roku 2022, t. j. 5,50 % z vymeriavacieho základu, v rokoch 2025 - 2026 5,75 % a až v roku 2027 dosiahnu plánovanú výšku 6 % z vymeriavacieho základu (ak sa to dovtedy opäť nezmení). 

Sadzba povinných príspevkov - prehľad

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Výška príspevku v % z vymeriavacieho základu
od vzniku 2. piliera 8 %
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 %
rok 2017 4,25 %
rok 2018 4,5 %
rok 2019 4,75 %
rok 2020 5 %
rok 2021 5,25 %
roky 2022 - 2024 5,50 %
roky 2025 - 2026 5,75 %
od roku 2027 6 %

Garancie v 2. pilieri – od 1. januára 2023

Zmeny nastali aj v garanciách (nasporenej sumy), a to tak, že sa z priebežných garancií presunuli až na čas žiadosti o dôchodok. Dôchodkové správcovské spoločnosti pri žiadostiach sporiteľov o dôchodok (týka sa tak programového výberu, ako aj doživotného dôchodku) musia sporiteľom v garantovaných dlhopisových fondoch doplatiť rozdiel, ak by nastala situácia, že výška ich majetku je nižšia ako suma odvedených povinných príspevkov do garantovaného fondu. Dobrovoľných príspevkov sa táto tzv. individuálna garancia netýka.

Prestup v rámci druhého piliera (zmena DSS, nie fondu) – od 1. januára 2023

Pri zmene dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) už nie je potrebný akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. Pri prestupe sporiteľ uzatvorí iba novú zmluvu s novou DSS.

Zmena DSS je možná najskôr do 12 mesiacov od uzatvorenia prvej zmluvy, následne do 6 mesiacov od posledného prestupu. (Doteraz to bolo regulované poplatkom 16 eur za vydanie akceptačného listu, ktorí sporitelia platili, ak chceli meniť DSS skôr ako jeden rok od poslednej zmeny, resp. dva roky od prvého vstupu).

Článok pokračuje pod reklamou

Vstup do 2. piliera – od 1. mája 2023

Dobrovoľný vstup do druhého piliera sa mení na automatický vstup s možnosťou vystúpenia. Zároveň sa zvyšuje maximálny vek, kedy je vstup možný (z 35 rokov na 40 rokov).

Automatický vstup vyzerá v praxi tak, že ak osoba nedovŕšila dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia maximálny vek (40 rokov), tak:

  • do 60 dní jej Sociálna poisťovňa pošle informáciu, o tom, že si môže uzatvoriť zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS) podľa vlastného výberu do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia,
  • ak si neuzatvorí zmluvu do 180 dní od vzniku poistenia, Sociálna poisťovňa ju sporiteľovi vyberie (bude to robiť rovnomerne, nie podľa abecedy, ako v minulosti),
  • do 730 dní (do 2 rokov) odo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia môže sporiteľ z 2. piliera vystúpiť.

Automatický vstup sa bude týkať aj študentov, ktorí pracujú (brigádujú) tak, že budú dôchodkovo poistení.

Ostatní (do veku 40 rokov) vstúpia do druhého piliera rovnako ako doteraz - uzatvorením zmluvy. Týka sa to aj ľudí, ktorí v minulosti z 2. piliera vystúpili (a to bez ohľadu na dôvod). Ich pôvodne nasporené peniaze však nedostanú.

Zmeny v investičnej stratégii 2. piliera: predvolená investičná stratégia  – od 1. mája 2023

Zavádza sa predvolená investičná stratégia (PIS), ktorá určuje pomer rozloženia majetku (a príspevkov sporiteľa v indexovom (akciovom) negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa.

V praxi to znamená, že do veku 50 rokov (vek určený pre rok 2023) musí byť sporiteľ v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Od tohto veku sa majetok v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o štyri percentuálne body v prospech dlhopisového garantovaného fondu.

Vek 50 rokov sa bude zvyšovať podľa toho, ako sa bude zvyšovať oficiálny dôchodkový vek. To znamená, ak sa oficiálny dôchodkový vek posunie zo 63 na 64 rokov, vek 50 rokov sa zvýši na 51.

Pre komplexnosť uvádzame, že od roku 2024 sa zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života (týka sa to ľudí narodených od ročníka 1967). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tak ustanoví vek na 5 rokov dopredu všeobecne záväzným právnym predpisom. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.

PIS sa týka najmä sporiteľov, ktorí sú narodení od roku 1969 a v roku 2013 boli presunutí do tzv. garantovaných fondov a od vtedy nespravili žiadnu zmenu investičnej stratégie (tzv. pasívnych sporiteľov), a to nasledovne:

  • do konca februára (do 28.2.2023) ich DSS-ky informovali o presune (majetku a príspevkov) do indexových fondov,
  • do konca mája (do 31.5.2023) budú mať čas na to, aby vyjadrili nesúhlas s tzv. predvolenou investičnou stratégiou,
  • ak tak neurobia, budú od 1. júla 2023 v predvolenej stratégii, čo v praxi znamená, že DSS začne do indexového fondu presúvať nové príspevky, ale aj majetok. Presun majetku musí prebehnúť najneskôr do 31. decembra 2025. Detaily zosúladenia investičnej stratégie mala vypracovať každá DSS v pláne, ktorý bola povinná zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.

Pre komplexnosť uvádzame, že PIS sa týka aj pasívnych sporiteľov narodených do roku 1968, ale aj sporiteľov so vstupom do 2. piliera od 1. mája 2023. Detailne sa téme PIS budeme venovať v samostatnom článku.  


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky