Zrušenie lízingovej metódy odpisovania od roku 2015

Od roku 2015 bude lízingová metóda odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu zrušená a pri operatívneho lízingu dôjde k obmedzeniu odpisovania.

Zrušenie lízingovej metódy odpisovania hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) nastanú veľké zmeny aj v odpisovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu (finančného lízingu). Podmienka, aby doba trvania finančného prenájmu bola najmenej 60 % doby odpisovania majetku podľa príslušnej odpisovej skupiny zostáva naďalej v platnosti, ale podmienka, aby doba trvania nájmu bola aspoň tri roky bola zrušená. Rovnako bolo zrušené aj ustanovenie, podľa ktorého sa doba trvania finančného prenájmu 60 % doby odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu vzťahovala na nájomnú zmluvu ako celok (sčítavala sa). Znamená to, že pri postúpení zmluvy na nového nájomcu, aby išlo o finančný prenájom, bude musieť byť doba trvania tohto nového prenájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny.

Osobitné podmienky sa v § 2 písm. s) 3, 4 a 5 bode zákona o dani z príjmov ustanovujú pre posúdenie finančného prenájmu vzhľadom na dobu trvania prenájmu pozemku alebo pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba v závislosti od toho, v ktorej odpisovej skupine je táto budova alebo stavba zaradená.

Zmenou je aj zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na spôsob jeho obstarania. Ruší sa lízingová metóda odpisovania majetku, podľa ktorej sa hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpisoval počas doby trvania prenájmu do 100 % hodnoty istiny. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa bude od roku 2015 odpisovať počas doby odpisovania ustanovenej zákonom o dani z príjmov a nie počas doby trvania prenájmu . Odpisovanie takéhoto majetku sa teda bude uskutočňovať buď metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 alebo metódou zrýchleného odpisovania (touto metódou len ak ide o odpisovú skupinu dva alebo tri) podľa § 28 zákona o dani z príjmov. Pri odpisovaní sa tento majetok odpíše do výšky vstupnej ceny, pričom sa na účely prípadnej úpravy základu dane tiež bude zohľadňovať limit vstupnej ceny u osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac.

S ohľadom na uvedené zmeny sa technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu už nebude považovať za osobitne odpisovaný majetok tak, ako tomu bolo doteraz, ale bude súčasťou vstupnej ceny tohto hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie dokončené a zaradené do užívania.

Účinnosť zmien odpisovania majetku obstaraného formou finančného lízingu

Pri hmotnom majetku obstaranom formou finančného prenájmu (na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci) sa pravidlá nového zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2015 použijú aj pri zmluvách uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014. Nové podmienky trvania každého individuálneho nájmu aj pri postúpení zmluvy najmenej 60 % doby odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny sa nepoužijú na zmluvy uzatvorené od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014. Zmenu doby trvania týchto zmlúv bude možné vykonať len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímateľa v rozsahu vyplývajúcom zo skrátenia alebo predĺženia doby odpisovania hmotného majetku podľa príslušnej odpisovej skupiny.

Príklad na odpisovanie majetku obstaraného formou finančného lízingu od roku 2015

Daňovník v januári v roku 2014 obstaral osobný automobil formou finančného lízingu v celkovej hodnote 14 400 eur. Doba trvania prenájmu bola v zmluve dohodnutá na 36 mesiacov.

Rok 2014:

Podľa znenia zákona o dani z príjmov z roku 2014 sa v tomto roku ešte pri určení spôsobu odpisovania nepoužije rovnomerná alebo zrýchlená metóda odpisovania podľa zákona o dani z príjmov, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby trvania prenájmu. Výška mesačného odpisu v roku 2014 sa potom určí ako podiel hodnoty osobného automobilu (14 400 eur) a počtu mesiacov trvania finančného prenájmu (36 mesiacov). Výška mesačného odpisu v roku 2014 tak bude 400 eur (14 400 / 36). Daňové odpisy za celých 12 mesiacov roku 2014 tak budú vo výške 4 800 eur (400 x 12).

Rok 2015 a nasledujúce:

Lízingová metóda odpisovania bude od roku 2015 zrušená a na odpisy majetku obstaraného formou finančného prenájmu sa budú uplatňovať ustanovenia o rovnomernom alebo zrýchlenom odpisovaní. Daňovník preto od roku 2015 zaradí osobný automobil podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky a bude uplatňovať rovnomernú metódu odpisovania majetku (zrýchlená metóda odpisovania je povolená len pre odpisovú skupinu dva a tri). Výška ročného odpisu sa od roku 2015 vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine. Ročný odpis bude od roku 2015 vo výške 3 600 eur (14 400 / 4). V poslednom roku odpisovania sa odpíše zvyšná časť zostatkovej ceny vzhľadom na to, že výška ročného odpisu (3 600 eur) je vyššia ako zostatková cena (2 400 eur).

Rok Odpisy do konca roka 2014 (v EUR) Odpisy od roku 2015 (v EUR) Zostatková cena (v EUR)
2014 4 800 - 9 600
2015 - 3 600 6 000
2016 - 3 600 2 400
2017 - 2 400 0
Spolu 4 800 9 600 -

Obmedzenie zahrnutia odpisov hmotného majetku prenajatého formou operatívneho lízingu do daňových výdavkov u prenajímateľa

Novelou zákona o dani z príjmov sa zavádza obmedzenie zahrňovania odpisov hmotného majetku poskytnutého na operatívny prenájom (operatívny lízing) do základu dane. Odpisy hmotného majetku poskytnutého na operatívny prenájom sa u prenajímateľa zahrnú do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu. Neuplatnená časť ročného odpisu hmotného majetku prenajatého formou operatívneho lízingu sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku. Aj vtedy ale najviac do výšky príjmov z prenájmu.

Ak je celková výška daňových odpisov príslušného majetku poskytnutého na operatívny prenájom vyššia ako výška časovo rozlíšených príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku v danom zdaňovacom období, základ dane sa musí zvýšiť. Základ dane z príjmov sa zvýši o kladný rozdiel medzi výškou odpisov a výškou príjmov (výnosov) z prenájmu majetku. Odpisy každého jednotlivého hmotného majetku sa pritom posudzujú samostatne voči príjmom dosiahnutým z prenájmu tohto konkrétneho majetku.

Príklad na obmedzenie zahrnutia odpisov hmotného majetku prenajatého formou operatívneho lízingu do daňových výdavkov u prenajímateľa

Daňovník sa zaoberá operatívnym prenájmom osobných automobilov. Vstupná cena prenajímaného automobilu bola 12 000 eur a zaradený do používania bol v januári 2015. Výška daňových odpisov, príjmov (výnosov) z prenájmu tohto automobilu a prípadná úprava základu dane z príjmov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Rok Daňový odpis (v EUR) Príjmy (výnosy) z prenájmu (v EUR) Zvýšenie základu dane (v EUR)
2015 2 500 2 800 -
2016 2 500 2 400 100
2017 2 500 2 800 -
2018 2 500 2 300 200
Spolu 10 000 10 300 300

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky