Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023
Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička, vždy som teda mala jasnú predstavu o svojej profesijnej budúcnosti. Vyštudovala som ho v kombinácii s audítorstvom a odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 10 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Účtovná jednotka pri vykonávaní svojej hospodárskej činnosti využíva dlhodobý hmotný majetok (napr. osobný automobil, výrobnú linku, budovu, počítače, nábytok) a tiež dlhodobý nehmotný majetok (napr. rôzne druhy licencii, softvér). Používaním dlhodobého majetku účtovnou jednotkou dochádza obvykle k jeho postupnému znižovaniu hodnoty – majetok stráca svoje pôvodné vlastnosti, opotrebúva sa. Na vyjadrenie trvalého opotrebenia majetku v účtovníctve slúžia odpisy.

Rozlišovanie účtovných a daňových odpisov

Odpisy môžu byť dvojaké – rozoznávame účtovné a daňové odpisy.

Daňové odpisy upravuje zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“). Daňové odpisy sú zákonom stanovené a účtovná jednotka si ich nemôže určovať sama. Daňové odpisy je možné prerušiť a ich výška ovplyvňuje základ dane.

Účtovné odpisy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”), ako aj ďalšie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie majetku, na rozdiel od daňových odpisov ich účtovná jednotka nemôže prerušiť a ich výška ovplyvňuje náklady účtovnej jednotky.

Ktorý majetok je predmetom odpisovania?

Zákon o dani z príjmov definuje v § 22 ods. 2 odpisovaný hmotný majetok ako:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá (podrobne definované v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, napr. živé dojnice, kozy, husi, ovce, ošípané a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 €,
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 € vykonané a odpisované nájomcom,
 • technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov (napr. parné kotly, počítače a periférne zariadenia, turbíny, optické a fotografické zariadenia) vyššie ako 1 700 €, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku daný majetok, ku ktorému sa technické zhodnotenie viaže, a na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície.

Hmotný majetok, ktorého vstupná cena je do 1 700 € vrátane, ale doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa môže účtovná jednotka rozhodnúť či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať alebo ho jednorazovo odpíše do nákladov pri jeho obstaraní. Spôsob, akým bude o takomto majetku účtovať by mal byť upravený v internom predpise účtovnej jednotky.

Príklad na obstaranie a zatriedenie hmotného majetku

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala vo februári tieto druhy majetku: osobný počítač (1 500 €), nákladný automobil (15 000 €) a kancelársky stôl (700 €). Účtovná jednotka má v internom predpise stanovené, že majetok so vstupnou cenou nad 1 400 €, ktorého doba použiteľnosti je dlhšie ako 1 rok, bude evidovať ako dlhodobý hmotný majetok a majetok so vstupnou cenou od 500 € do 1 400 € bude účtovať priamo do spotreby, pričom o tomto majetku vedie podrobnú evidenciu. Ktorý majetok bude spoločnosť odpisovať?

Spoločnosť bude odpisovať nákladný automobil a na základe interného predpisu bude odpisovať aj osobný počítač so vstupnou cenou 1 500 €. Kancelársky stôl so vstupnou cenou 700 € zaúčtuje jednorazovo do spotreby, pričom kancelársky stôl zapíše do evidencie drobného majetku.

Nehmotný majetok na účely zákona o dani z príjmov je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu (zákona o účtovníctve), ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje v súlade s účtovnými odpismi.

Účtovné odpisy majetku v roku 2022 a 2023

Účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie majetku a účtovná jednotka si ich stanovuje sama v odpisovom pláne. Pri tvorbe odpisového plánu ku obstaranému majetku by účtovná jednotka mala brať do úvahy očakávané opotrebenie majetku a intenzitu jeho využívania. Taktiež by účtovná jednotka mala vedieť reagovať na zmeny podmienok využívania majetku príslušnou úpravou doby odpisovania alebo sadzby odpisovania. Začiatok doby odpisovania, počet desatinných miest a spôsob zaokrúhlenia účtovných odpisov si určuje účtovná jednotka v internom predpise.

Prečítajte si tiež

Účtovné odpisy majú vplyv na náklady účtovnej jednotky, účtujú sa na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok mesačne.

Pri výpočte účtovných odpisov rozlišujeme dve metódy účtovného odpisovania:

 • časovú metódu – vychádza z predpokladaného obdobia, počas ktorého sa bude majetok využívať a výška mesačného odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a času, počas ktorého bude účtovná jednotka používať majetok na vykonávanie podnikateľskej činnosti;
 • výkonovú metódu – pri výkonovej metóde je potrebné určiť základňu, z ktorej sa bude vychádzať pri výpočte odpisov (napr. pri výpočte odpisov za auto sa spravidla ako základňa použije počet najazdených kilometrov).

Výpočet účtovných odpisov v roku 2022 a 2023

Príklad na stanovenie začiatku odpisovania majetku a výpočet účtovných odpisov časovou metódou

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala dňa 15.5.2022 počítač, ktorého vstupná cena je 1 890 €. Do majetku ho zaradila dňa 1.6.2022. V internom predpise má spoločnosť uvedené, že majetok začne odpisovať v mesiaci nasledujúcom po jeho zaradení do užívania a účtovné odpisy zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Kedy začne spoločnosť Assets s.r.o. účtovať o účtovných odpisoch počítača? Vypočítajte tiež ročný účtovný odpis počítača pre celú dobu jeho životnosti.

Spoločnosť má v internom predpise stanovené, že majetok začne odpisovať v mesiaci nasledujúcom po zaradení majetku do užívania. Spoločnosť Assets s.r.o. zaradila počítač do majetku dňa 1.6.2022, čo znamená, že o účtovných odpisoch začne účtovať až od 1.7.2022. Ročné účtovné odpisy vypočítame:

Rok odpisovania Vstupná cena Ročný odpis Zostatková hodnota
2022 1 890 € (1 890 / (4*12))*6 = 236,25 € 1 653,75 €
2023 (1 890 / 4) = 472,50 € 1 181,25 €
2024 (1 890 / 4) = 472,50 € 708,75 €
2025 (1 890 / 4) = 472,50 € 236,25 €
2026 236,25 € 0 €

Daňové odpisy majetku v roku 2022 a 2023

Daňové odpisy vyjadrujú hodnotu zo vstupnej ceny majetku, ktorú si môže účtovná jednotka v danom roku uplatniť do daňových výdavkov. Na rozdiel od účtovných odpisov sú stanovené zákonom a účtovná jednotka si ich nemôže určovať sama.

V prvom roku odpisovania zaradí účtovná jednotka hmotný majetok do príslušnej odpisovej skupiny, čím určí dobu odpisovania. Odpisové skupiny sú definované priamo v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov takto:

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny č. 2.

Účtovná jednotka môže majetok daňovo odpisovať dvomi metódami – rovnomernou a zrýchlenou. Metódou zrýchleného odpisovania môže účtovná jednotka odpisovať iba hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy sa zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica väčšia ako 5, sa zväčšuje o jednu.

V prípade, že je fyzická alebo právnická osoba mikrodaňovníkom, môže využívať zvýhodnenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj odpisovania majetku. Mikrodaňovník si môže pre hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem tzv. luxusných automobilov) určiť ľubovoľnú výšku odpisu najviac počas určenej doby odpisovania, maximálne však do výšky vstupnej ceny. Napríklad, ak si mikrodaňovník v roku 2022 obstará auto so vstupnou cenou 12 000 eur, ktoré je zaradené v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky, môže sám rozhodnúť, v akej výške (najviac do výšky vstupnej ceny hmotného majetku) a v akom období (najviac počas stanovenej doby odpisovania) bude odpisy auta zahrňovať do daňových výdavkov. V zdaňovacom období 2022 si teda mikrodaňovník môže zahrnúť do daňových výdavkov daňový odpis tohto auta až do výšky 12 000 eur.

Viac informácií nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022.

Výpočet daňových odpisov v roku 2022 a 2023

Pri rovnomernej metóde sa ročný odpis majetku určí podielom vstupnej ceny a doby odpisovania, ktorá je stanovená pre príslušnú odpisovú skupinu. Pri zaradení majetku sa v prvom roku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu a to len za mesiace od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnená pomerná časť odpisu z prvého roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Príklad na výpočet daňových odpisov pri použití rovnomernej metódy výpočtu odpisov

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala dňa 11.6.2022 kancelársky nábytok v hodnote 10 500 €. Majetok zaradila do používania 18.6.2022. Akú výšku ročného odpisu si spoločnosť môže zahrnúť pri použití rovnomernej metódy odpisovania do daňových výdavkov v roku 2022 a v ďalších rokoch?

Kancelársky nábytok spoločnosť zatriedi do 2. odpisovej skupiny, t.j. doba odpisovania sa rozvrhne na 6 rokov. V prvom roku odpisovania si spoločnosť môže do daňových výdavkov zahrnúť iba pomernú časť daňového odpisu – od doby zaradenia do konca zdaňovacieho obdobia, t.j. od júna do decembra. Daňový odpis pre jednotlivé roky vypočítame:

Rok odpisovania Vstupná cena Ročný odpis Zostatková hodnota Poznámka
2022 10 500 € (10 500 / (6*12))*7 = 1 020,83 € 9 479,17 € Uplatnenie pomernej časti odpisu v prvom roku.
2023 10 500 / 6 = 1 750 € 7 729,17 €
2024 10 500 / 6 = 1 750 € 5 979,17 €
2025 10 500 / 6 = 1 750 € 4 229,17 €
2026 10 500 / 6 = 1 750 € 2 479,17 €
2027 10 500 / 6 = 1 750 € 729,17 €
2028 729,17 € 0 € Uplatnenie pomernej časti odpisu v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina Koeficient pre prvý rok odpisovania Koeficient pre ďalšie roky odpisovania Koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Postup na určenie odpisov pri zrýchlenom odpisovaní je nasledovný:

 • v prvom roku odpisovania sa uplatní iba pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platné pre prvý rok, pričom treba brať do úvahy počet mesiacov od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia,
 • v ďalších rokoch odpisovania sa ročný odpis vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia

Účtovné odpisy majú priamy vplyv na náklady účtovnej jednotky, čo znamená, že o účtovné odpisy je upravený účtovný výsledok hospodárenia za zdaňovacie obdobie.

Daňové odpisy sa neúčtujú, no majú vplyv na základ dane účtovnej jednotky – ten vychádza z účtovného výsledku hospodárenia. Daňové odpisy nám určujú, akú maximálnu výšku odpisov si môžeme do základu dane za zdaňovacie obdobie zahrnúť. Z tohto dôvodu je potrebné porovnávať účtovné odpisy a daňové odpisy. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi predstavuje:

 • pripočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy,
 • odpočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy.

Príklad na výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi pri vyčíslení základu dane z príjmov právnickej osoby

Spoločnosť Assets s.r.o. dosiahla výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva porovnaním nákladov a výnosov v roku 2022 – zisk 9 000 €. V roku 2022 zaúčtovala účtovné odpisy kancelárskej zostavy v hodnote 1 500 €. Prepočtom (viď vyššie príklad na výpočet daňových odpisov pri použití rovnomernej metódy výpočtu odpisov) účtovná jednotka zistila, že si môže do daňových výdavkov zahrnúť odpis vo výške 1 020,83 €. Aký vplyv bude mať rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi na vyčíslený výsledok hospodárenia v roku 2022?

Porovnaním účtovných a daňových odpisov zistíme charakter rozdielu => 1 500 – 1 020,83 = 479,17 €. O čiastku 479,17 € sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy, čo znamená že vypočítaný rozdiel bude mať charakter pripočítateľnej položky. Základ dane prepočítame nasledovne:

9 000 + 479,17 = 9 479,17 €. Spoločnosť Assets s.r.o. dosiahla základ dane - zisk, z ktorého sa vypočíta daň (podľa príslušnej sadzby) vo výške 9 479,17 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička, vždy som teda mala jasnú predstavu o svojej profesijnej budúcnosti. Vyštudovala som ho v kombinácii s audítorstvom a odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 10 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.


Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.

Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy je možné pracovné oblečenie uznať ako daňový výdavok? Môžu si konatelia kúpiť oblek a zahrnúť ho do svojich daňových výdavkov?

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022 a 2023

Aký majetok je možné odpisovať? Od čoho závisí výška daňového odpisu majetku a aké odpisové skupiny či metódy odpisovania sú platné v roku 2022 a v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky