Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023
Zdroj: Unsplash.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Účtovná jednotka pri vykonávaní svojej hospodárskej činnosti využíva dlhodobý hmotný majetok (napr. osobný automobil, výrobnú linku, budovu, počítače, nábytok) a tiež dlhodobý nehmotný majetok (napr. rôzne druhy licencii, softvér). Používaním dlhodobého majetku účtovnou jednotkou dochádza obvykle k jeho postupnému znižovaniu hodnoty – majetok stráca svoje pôvodné vlastnosti, opotrebúva sa. Na vyjadrenie trvalého opotrebenia majetku v účtovníctve slúžia odpisy.

Rozlišovanie účtovných a daňových odpisov

Odpisy môžu byť dvojaké – rozoznávame účtovné a daňové odpisy.

Daňové odpisy upravuje zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“). Daňové odpisy sú zákonom stanovené a účtovná jednotka si ich nemôže určovať sama. Daňové odpisy je možné prerušiť a ich výška ovplyvňuje základ dane.

Účtovné odpisy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”), ako aj ďalšie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie majetku, na rozdiel od daňových odpisov ich účtovná jednotka nemôže prerušiť a ich výška ovplyvňuje náklady účtovnej jednotky.

Ktorý majetok je predmetom odpisovania?

Zákon o dani z príjmov definuje v § 22 ods. 2 odpisovaný hmotný majetok ako:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá (podrobne definované v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, napr. živé dojnice, kozy, husi, ovce, ošípané a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 €,
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 € vykonané a odpisované nájomcom,
 • technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov (napr. parné kotly, počítače a periférne zariadenia, turbíny, optické a fotografické zariadenia) vyššie ako 1 700 €, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku daný majetok, ku ktorému sa technické zhodnotenie viaže, a na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície.

Hmotný majetok, ktorého vstupná cena je do 1 700 € vrátane, ale doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa môže účtovná jednotka rozhodnúť či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať alebo ho jednorazovo odpíše do nákladov pri jeho obstaraní. Spôsob, akým bude o takomto majetku účtovať by mal byť upravený v internom predpise účtovnej jednotky.

Príklad na obstaranie a zatriedenie hmotného majetku

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala vo februári tieto druhy majetku: osobný počítač (1 500 €), nákladný automobil (15 000 €) a kancelársky stôl (700 €). Účtovná jednotka má v internom predpise stanovené, že majetok so vstupnou cenou nad 1 400 €, ktorého doba použiteľnosti je dlhšie ako 1 rok, bude evidovať ako dlhodobý hmotný majetok a majetok so vstupnou cenou od 500 € do 1 400 € bude účtovať priamo do spotreby, pričom o tomto majetku vedie podrobnú evidenciu. Ktorý majetok bude spoločnosť odpisovať?

Spoločnosť bude odpisovať nákladný automobil a na základe interného predpisu bude odpisovať aj osobný počítač so vstupnou cenou 1 500 €. Kancelársky stôl so vstupnou cenou 700 € zaúčtuje jednorazovo do spotreby, pričom kancelársky stôl zapíše do evidencie drobného majetku.

Nehmotný majetok na účely zákona o dani z príjmov je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu (zákona o účtovníctve), ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje v súlade s účtovnými odpismi.

Účtovné odpisy majetku v roku 2022 a 2023

Účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie majetku a účtovná jednotka si ich stanovuje sama v odpisovom pláne. Pri tvorbe odpisového plánu ku obstaranému majetku by účtovná jednotka mala brať do úvahy očakávané opotrebenie majetku a intenzitu jeho využívania. Taktiež by účtovná jednotka mala vedieť reagovať na zmeny podmienok využívania majetku príslušnou úpravou doby odpisovania alebo sadzby odpisovania. Začiatok doby odpisovania, počet desatinných miest a spôsob zaokrúhlenia účtovných odpisov si určuje účtovná jednotka v internom predpise.

Prečítajte si tiež

Účtovné odpisy majú vplyv na náklady účtovnej jednotky, účtujú sa na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok mesačne.

Pri výpočte účtovných odpisov rozlišujeme dve metódy účtovného odpisovania:

 • časovú metódu – vychádza z predpokladaného obdobia, počas ktorého sa bude majetok využívať a výška mesačného odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a času, počas ktorého bude účtovná jednotka používať majetok na vykonávanie podnikateľskej činnosti;
 • výkonovú metódu – pri výkonovej metóde je potrebné určiť základňu, z ktorej sa bude vychádzať pri výpočte odpisov (napr. pri výpočte odpisov za auto sa spravidla ako základňa použije počet najazdených kilometrov).

Výpočet účtovných odpisov v roku 2022 a 2023

Príklad na stanovenie začiatku odpisovania majetku a výpočet účtovných odpisov časovou metódou

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala dňa 15.5.2022 počítač, ktorého vstupná cena je 1 890 €. Do majetku ho zaradila dňa 1.6.2022. V internom predpise má spoločnosť uvedené, že majetok začne odpisovať v mesiaci nasledujúcom po jeho zaradení do užívania a účtovné odpisy zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Kedy začne spoločnosť Assets s.r.o. účtovať o účtovných odpisoch počítača? Vypočítajte tiež ročný účtovný odpis počítača pre celú dobu jeho životnosti.

Spoločnosť má v internom predpise stanovené, že majetok začne odpisovať v mesiaci nasledujúcom po zaradení majetku do užívania. Spoločnosť Assets s.r.o. zaradila počítač do majetku dňa 1.6.2022, čo znamená, že o účtovných odpisoch začne účtovať až od 1.7.2022. Ročné účtovné odpisy vypočítame:

Rok odpisovania Vstupná cena Ročný odpis Zostatková hodnota
2022 1 890 € (1 890 / (4*12))*6 = 236,25 € 1 653,75 €
2023 (1 890 / 4) = 472,50 € 1 181,25 €
2024 (1 890 / 4) = 472,50 € 708,75 €
2025 (1 890 / 4) = 472,50 € 236,25 €
2026 236,25 € 0 €

Daňové odpisy majetku v roku 2022 a 2023

Daňové odpisy vyjadrujú hodnotu zo vstupnej ceny majetku, ktorú si môže účtovná jednotka v danom roku uplatniť do daňových výdavkov. Na rozdiel od účtovných odpisov sú stanovené zákonom a účtovná jednotka si ich nemôže určovať sama.

V prvom roku odpisovania zaradí účtovná jednotka hmotný majetok do príslušnej odpisovej skupiny, čím určí dobu odpisovania. Odpisové skupiny sú definované priamo v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov takto:

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny č. 2.

Účtovná jednotka môže majetok daňovo odpisovať dvomi metódami – rovnomernou a zrýchlenou. Metódou zrýchleného odpisovania môže účtovná jednotka odpisovať iba hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy sa zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica väčšia ako 5, sa zväčšuje o jednu.

V prípade, že je fyzická alebo právnická osoba mikrodaňovníkom, môže využívať zvýhodnenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj odpisovania majetku. Mikrodaňovník si môže pre hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem tzv. luxusných automobilov) určiť ľubovoľnú výšku odpisu najviac počas určenej doby odpisovania, maximálne však do výšky vstupnej ceny. Napríklad, ak si mikrodaňovník v roku 2022 obstará auto so vstupnou cenou 12 000 eur, ktoré je zaradené v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky, môže sám rozhodnúť, v akej výške (najviac do výšky vstupnej ceny hmotného majetku) a v akom období (najviac počas stanovenej doby odpisovania) bude odpisy auta zahrňovať do daňových výdavkov. V zdaňovacom období 2022 si teda mikrodaňovník môže zahrnúť do daňových výdavkov daňový odpis tohto auta až do výšky 12 000 eur.

Viac informácií nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022.

Výpočet daňových odpisov v roku 2022 a 2023

Pri rovnomernej metóde sa ročný odpis majetku určí podielom vstupnej ceny a doby odpisovania, ktorá je stanovená pre príslušnú odpisovú skupinu. Pri zaradení majetku sa v prvom roku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu a to len za mesiace od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnená pomerná časť odpisu z prvého roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Príklad na výpočet daňových odpisov pri použití rovnomernej metódy výpočtu odpisov

Spoločnosť Assets s.r.o. obstarala dňa 11.6.2022 kancelársky nábytok v hodnote 10 500 €. Majetok zaradila do používania 18.6.2022. Akú výšku ročného odpisu si spoločnosť môže zahrnúť pri použití rovnomernej metódy odpisovania do daňových výdavkov v roku 2022 a v ďalších rokoch?

Kancelársky nábytok spoločnosť zatriedi do 2. odpisovej skupiny, t.j. doba odpisovania sa rozvrhne na 6 rokov. V prvom roku odpisovania si spoločnosť môže do daňových výdavkov zahrnúť iba pomernú časť daňového odpisu – od doby zaradenia do konca zdaňovacieho obdobia, t.j. od júna do decembra. Daňový odpis pre jednotlivé roky vypočítame:

Rok odpisovania Vstupná cena Ročný odpis Zostatková hodnota Poznámka
2022 10 500 € (10 500 / (6*12))*7 = 1 020,83 € 9 479,17 € Uplatnenie pomernej časti odpisu v prvom roku.
2023 10 500 / 6 = 1 750 € 7 729,17 €
2024 10 500 / 6 = 1 750 € 5 979,17 €
2025 10 500 / 6 = 1 750 € 4 229,17 €
2026 10 500 / 6 = 1 750 € 2 479,17 €
2027 10 500 / 6 = 1 750 € 729,17 €
2028 729,17 € 0 € Uplatnenie pomernej časti odpisu v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina Koeficient pre prvý rok odpisovania Koeficient pre ďalšie roky odpisovania Koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Postup na určenie odpisov pri zrýchlenom odpisovaní je nasledovný:

 • v prvom roku odpisovania sa uplatní iba pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platné pre prvý rok, pričom treba brať do úvahy počet mesiacov od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia,
 • v ďalších rokoch odpisovania sa ročný odpis vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia

Účtovné odpisy majú priamy vplyv na náklady účtovnej jednotky, čo znamená, že o účtovné odpisy je upravený účtovný výsledok hospodárenia za zdaňovacie obdobie.

Daňové odpisy sa neúčtujú, no majú vplyv na základ dane účtovnej jednotky – ten vychádza z účtovného výsledku hospodárenia. Daňové odpisy nám určujú, akú maximálnu výšku odpisov si môžeme do základu dane za zdaňovacie obdobie zahrnúť. Z tohto dôvodu je potrebné porovnávať účtovné odpisy a daňové odpisy. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi predstavuje:

 • pripočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy,
 • odpočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy.

Príklad na výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi pri vyčíslení základu dane z príjmov právnickej osoby

Spoločnosť Assets s.r.o. dosiahla výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva porovnaním nákladov a výnosov v roku 2022 – zisk 9 000 €. V roku 2022 zaúčtovala účtovné odpisy kancelárskej zostavy v hodnote 1 500 €. Prepočtom (viď vyššie príklad na výpočet daňových odpisov pri použití rovnomernej metódy výpočtu odpisov) účtovná jednotka zistila, že si môže do daňových výdavkov zahrnúť odpis vo výške 1 020,83 €. Aký vplyv bude mať rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi na vyčíslený výsledok hospodárenia v roku 2022?

Porovnaním účtovných a daňových odpisov zistíme charakter rozdielu => 1 500 – 1 020,83 = 479,17 €. O čiastku 479,17 € sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy, čo znamená že vypočítaný rozdiel bude mať charakter pripočítateľnej položky. Základ dane prepočítame nasledovne:

9 000 + 479,17 = 9 479,17 €. Spoločnosť Assets s.r.o. dosiahla základ dane - zisk, z ktorého sa vypočíta daň (podľa príslušnej sadzby) vo výške 9 479,17 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky