Aké sú výhody riešenia sporov v rozhodcovskom konaní (arbitráži)?

Porovnanie hlavných výhod rozhodcovského konania (arbitráže) oproti bežnému riešeniu sporov pred všeobecnými súdmi.

Obchodný partner neuhradí faktúru, podá odpor proti platobnému rozkazu, odvolá sa proti rozsudku a dlžnú sumu nakoniec zaplatí až po niekoľko rokov trvajúcich súdnych konaniach. Bežná prax mnohých podnikateľov, ktorí sa pri riešení najrôznejších sporov spoliehajú na všeobecné súdy. Zabúdajú pritom na to, že súčasná právna úprava im dáva možnosť využiť rovnako účinnú alternatívu – rozhodcovské konanie, resp. arbitráž. Prečítajte si, v čom spočívajú hlavné výhody rozhodcovského konania.

Porovnanie rozhodcovského konania (arbitráže) a súdneho konania

V nasledujúcej tabuľke prinášame rýchle porovnanie základných parametrov konania pred rozhodcovským (arbitrážnym) súdom či individuálnym rozhodcom a všeobecným súdom:

Parameter Rozhodcovský súd alebo individuálny rozhodca Všeobecný súd
Rýchlosť vydania rozhodnutia Obvykle už do 1 mesiaca Bez akejkoľvek obrany protistrany do 10 dní, navrhovateľ však nemá nijakú istotu.   V prípade podania námietok, odporu alebo ďalších opravných prostriedkov môže súdne konanie trvať aj niekoľko rokov.
Cena konania Podľa dohody, často menej než 6 % z hodnoty sporu 6 % z hodnoty sporu, najmenej 16,50 EUR
Možnosť odvolania sa proti rozhodnutiu Nie, ibaže by sa strany dohodli na preskúmaní rozhodcovského rozsudku áno
Priznanie trov konania (uhradený poplatok a náklady advokáta) úspešnému účastníkovi áno áno
Možnosť zahájiť na základe rozhodnutia exekúciu áno áno
Možnosť dohodnúť sa počas konania na zmieri áno áno
Možnosť vydania predbežného opatrenia áno áno
Potreba nariadiť ústne pojednávanie vo veci podľa dohody, obvykle nie obvykle áno
Použitie slovenského rozhodnutia bez ďalších formalít v zahraničí áno nie*
Možnosť zahájiť konanie proti zahraničnej osobe na Slovensku vždy** iba niekedy***

*K tomu, aby mohol byť slovenský rozsudok použitý v zahraničí (väčšinou kvôli exekúcii v inej krajine EÚ), je potrebný ďalší formulár s názvom osvedčenie o európskom exekučnom titule, prípadne musí v zahraničí prebehnúť ďalšie súdne konanie o prehlásenie vykonateľnosti.

**Ak sa slovenský a zahraničný podnikateľ dohodnú, že ich spory budú riešené pred konkrétnym rozhodcom alebo rozhodcovským súdom so sídlom na Slovensku, konanie bude prebiehať práve pred týmto orgánom.

***V prípade sporu o zaplatenie sa žaloba obvykle podáva tam, kde má žalovaný svoje sídlo či bydlisko. Ak ide o zahraničného podnikateľa, slovenský žalobca musí podať žalobu do zahraničia. Na Slovensku možno žalovať napr. vtedy, ak tu slovenskému podnikateľovi vznikla škoda. Bližšie informácie prinášame v článku o voľnom pohybe dlžníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozhodcovské konanie (arbitráž) je oveľa pružnejšie a menej formálne

Zatiaľ čo konanie pred všeobecným súdom podlieha striktne stanoveným procesným pravidlám, rozhodcovské konanie (arbitráž) býva oveľa pružnejšie. Rozhodcovská doložka alebo zmluva stranám umožňuje dohodnúť sa na mnohých zjednodušeniach a modifikáciách, ako napríklad na vylúčení ústneho pojednávania, prostriedkoch komunikácie, jazyku a pod.

V prípade, že strany nevylúčia, prípadne výslovne požiadajú o nariadenie ústneho pojednávania, môžu sa spolu s rozhodcom alebo rozhodcovským (arbitrážnym) súdom dohodnúť na termíne alebo mieste, ktoré im najviac vyhovuje, dokonca pri tom môžu využívať prostriedky ako email či Skype. Pojednávanie sa nesie skôr v duchu vzájomnej diskusie, než v duchu formálneho procesu sprevádzaného neustálym vstavaním a sadaním si, čakaním na slovo či rešpektovaním osoby sudcu ako najvyššej autority v miestnosti.

Ako správne naformulovať platnú rozhodcovskú doložku?

Rozhodcovská doložka alebo samostatná zmluva sú dohodou zmluvných strán o tom, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, napr. spory o zaplatenie dlžných faktúr, zmluvnej pokuty či náhrady škody, budú riešené za pomoci rozhodcovského konania. Bez platne uzatvorenej rozhodcovskej doložky nie je možné spor prerokovať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní.

K tomu, aby mohli podnikatelia naplno využívať vyššie spomenuté výhody rozhodcovského konania, odporúčame, aby sa obrátili na odborníka z danej oblasti, ktorý im pomôže s naformulovaním a zakomponovaním rozhodcovskej doložky do obchodných dokumentov. Nesprávne naformulovaná rozhodcovská doložka totiž môže byť neplatná a s ňou taktiež rozhodcovský rozsudok, ktorý by bol vydaný v konaní zahájenom na základe neplatnej rozhodcovskej doložky. Výsledok by bol taký, že zaplatený poplatok za rozhodcovské konanie sa nevracia a pohľadávku nie je možné vymáhať v exekúcii.

Zároveň je potrebné dávať pozor na špecifické aspekty rozhodcovského konania pri riešení sporov so spotrebiteľmi. Rozhodcovská doložka už totiž nemôže byť zakomponovaná do spotrebiteľskej zmluvy. Musí byť uzatvorená iba ako samostatná zmluva so zákonom vymedzenými obsahovými náležitosťami. Aj v tejto súvislosti je preto konzultácia s odborníkom viac než žiadaná.

Zdroje, ktoré problematiku rozhodcovského konania (arbitráže) upravujú

  • Zákon č. 244/2002 Z. z., zákon o rozhodcovskom konaní
  • Zákon č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky