Ako na exekúciu v EÚ?

Nemôžete sa domôcť svojich práv napriek tomu, že miestny súd už Vám dal za pravdu alebo dlžník svoj záväzok voči Vám písomne uznal?

Mať všetko čierne na bielom nie je vždy zárukou úspechu. V prostredí globálneho obchodu sa podnikatelia často dostávajú do styku s „medzinárodnými neplatičmi“, a sú preto nútení obracať sa na zahraničné orgány za účelom vykonania exekúcie v inom štáte. V súčasnosti je pomerne bežné, že snaha o získanie peňazí od Vášho zahraničného (resp. „európskeho“) obchodného partnera sa rozplynie v spleti rozličných úradných postupov. Európska únia ako spoločenstvo štátov stavajúcich na vzájomnej dôvere vyvíja dlhodobo úsilie k zjednodušeniu a zefektívneniu súdnej spolupráce medzi členskými štátmi. Liberálny režim umožňuje občanom alebo firmám z rôznych štátov Únie prístup k orgánom cudzích štátov, a to bez diskriminácie či zbytočných komplikácií. Môžete sa tak obrátiť na zahraničné súdy a požadovať vydanie rozhodnutia či dokonca viesť exekúciu v inom členskom štáte. Práve problematika vedenia exekúcie na území Únie je predmetom tohto článku.

Dostupné možnosti exekúcie v rámci EÚ

V rámci Európskej únie funguje niekoľko alternatívnych postupov slúžiacich k výkonu (exekúcii) súdnych rozhodnutí či iných úradných listín. Každý spôsob vykazuje svoje špecifiká, stanovuje vlastné podmienky a pred zvolením jedného z nich je dôležité zhodnotiť ich použiteľnosť pre Váš konkrétny prípad.

V zásade môžeme rozlíšiť tri postupy:

  1. získanie európskeho exekučného titulu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky)
  2. získanie vyhlásenia o vykonateľnosti (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu)
  3. získanie rozhodnutia v rámci jedného z „európskych konaní“ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu– viď článok o vymáhaní pohľadávok v EÚ

Každý z postupov je upravený samostatným nariadením EÚ, prípadne príslušnou vnútroštátnou úpravou upresňujúcou postup v danom štáte.

Základné podmienky exekúcie v rámci EÚ

Použiteľnosť európskych nariadení upravujúcich vyššie uvedené možnosti exekúcie na území EÚ je viazaná na 3 základné podmienky, ktoré musia byť pred samotnou exekúciou bezpodmienečne splnené. V prvom rade sa musí jednať o vec občianskoprávnu či obchodneprávnu (napríklad nesplatená faktúra alebo pôžička), nariadenie musí byť platné a účinné (nie je možné potvrdiť súdne rozhodnutie či schválený zmier, ak boli vydané pred 21. 1. 2004, pretože príslušné nariadenie ešte neexistovalo) a zainteresované štáty musia byť členskými štátmi EÚ.

Článok pokračuje pod reklamou

1) Európsky exekučný titul

Európsky exekučný titul (EET) je osvedčením, ktoré umožňuje pohyb rozhodnutí, súdnych zmierov a verejných listín (tj. dokumentov priznávajúcich Vašu pohľadávku) v rámci EÚ.

Príklad: Slovenský podnikateľ disponuje rozsudkom slovenského súdu proti rakúskemu partnerovi. Aby s týmto rozsudkom mohol zahájiť exekúciu v Rakúsku potrebuje práve EET.

Jeho získanie Vám umožní zahájiť exekúciu voči zahraničnému dlžníkovi v inom štáte bez nutnosti získať v tomto štáte tzv. prehlásenie o vykonateľnosti – v náväznosti na uvedený príklad: v Rakúsku už preto nepotrebujete viesť samostatné konanie pred rakúskym súdom, aby uznal slovenský rozsudok. To znamená, že ak disponujete EET zahraničné orgány už nebudú preskúmavať dané rozhodnutie/listinu a vy sa môžete obrátiť priamo na miestneho exekútora. Aby ste však toto osvedčenie získali, musí sa jednať o nesporný peňažitý nárok, pričom nárok sa považuje za nesporný ak dlžník výslovne súhlasil, či nevzniesol žiadne námietky – dlžník napríklad obdržal platobný rozkaz, avšak nepodal odpor a veriteľovu pohľadávku tak nerozporoval. 

Ako získať Európsky exekučný titul (EET)?

O osvedčenie EET je možné požiadať súd, ktorý rozhoduje o Vašom spore, a to buď na začiatku súdneho konania alebo v jeho priebehu. Tento postup je vhodné použiť ak už vopred viete, že exekúciu budete pravdepodobne uplatňovať v zahraničí. Napríklad: dlžník nemá majetok na Slovensku, ale má ho v Rakúsku, tj. v záujme vymoženia pohľadávky v Rakúsku môže zasiahnuť iba rakúsky exekútor.

Súdu nemusíte vôbec vysvetľovať prečo EET chcete, stačí ho len požiadať o vydanie osvedčenia. V tejto situácii je dôležité, aby boli splnené minimálne procesné požiadavky stanovené nariadením. Jedná sa hlavne o doručovanie písomností dlžníkovi (musí vedieť, že bolo voči nemu zahájené nejaké konanie, že sa má niekam dostaviť, atď.), o poskytnutie dostatočných informácií o uplatňovanom nároku (kto dlžníka žaluje, čo požaduje, z akého dôvodu) a o možnostiach jeho napadnutia. Bez splnenia týchto požiadaviek nie je možné rozhodnutie osvedčiť ako EET, takže si pri podávaní žaloby skontrolujte, či ste uviedli všetky dôležité informácie – dlžník tak nebude môcť namietať, že o niečom nevedel. 

V prípade, že už rozhodnutie súdu máte a rozhodli ste sa, že je pre Vás výhodnejšie viesť exekúciu v zahraničí, je možné požiadať o potvrdenie rozhodnutia ako EET aj neskôr, a to v časovo neobmedzenej lehote. Svoju žiadosť pošlite súdu, ktorý vydal rozhodnutie. Za účelom zjednodušenia postupu je pre dodatočné osvedčenie EET vytvorený špeciálny formulár (príloha nariadenia), ktorý si môžete stiahnuť na internete.

Ako náhle sa rozhodnutie stane vykonateľné (to znamená, že uplynula lehota stanovené pre splnenie povinnosti – napr. 15 dní od doručenia platobného rozkazu / 3 dni od právnej moci rozsudku) a súd zistí, že boli dodržané všetky vyššie uvedené podmienky, vydá osvedčenie o EET na príslušnom formulári. Vy následne môžete s rozhodnutím a daným formulárom iniciovať exekúciu kdekoľvek v rámci EÚ.  

Veľmi podobný postup funguje aj pri osvedčovaní súdnych zmierov a verejných listín (napríklad notárske zápisnice), kedy je opäť dôležité vyžiadať si osvedčenie o EET od príslušných orgánov členského štátu, v ktorom došlo k ich spísaniu či schváleniu. Na Slovensku sú vo všetkých prípadoch príslušné obecné súdy, i keď k spísaniu došlo napríklad u notára. 

2) Prehlásenie o vykonateľnosti podľa nariadenia Brusel I

V rámci Európskej únie panuje medzi členskými štátmi atmosféra vzájomnej dôvery v oblasti rozhodovania sporov. Rozhodnutia jedného členského štátu sú preto v druhom automaticky uznávané bez nutnosti zahájenia zvláštneho konania. To znamená, že nemusíte žiadať cudzí súd, aby znova preskúmal všetky skutočnosti, ktoré už raz boli skúmané napr. slovenským súdom. Dôvody pre neuznanie sú veľmi špecifické, jedná sa napríklad o rozpor s verejným poriadkom, nezlučiteľnosť s iným rozhodnutím v danej veci či nedodržanie podmienok stanovených nariadením pre „slabšie“ strany ako sú napríklad spotrebitelia. Na rozdiel od predchádzajúceho postupu vedúceho k osvedčeniu o EET stanovuje nariadenie Brusel I úplne iný postup.

Ako postupovať?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, na ktoré orgány v cudzom štáte sa musíte za účelom vykonania exekúcie obrátiť. Nariadenie Brusel I síce hovorí, že súdne rozhodnutia z jedného členského štátu sú v ďalšom členskom štáte uznávané automaticky (takže ich už nikto viac nepreskúmava), avšak neznamená to, že sú hneď zahraničným exekútorom tiež vykonateľné. Ešte pred zahájením samotnej exekúcie je nutné získať tzv. prehlásenie o vykonateľnosti, ktoré dosvedčí, že Váš exekučný titul môžete vymáhať aj v zahraničí. Ktorákoľvek zo strán môže podať návrh na zahájenie konania o vykonateľnosti. V tomto prípade sa predmetný návrh adresuje súdu alebo príslušnému orgánu v štáte, kde chcete exekúciu viesť, teda nie v štáte, kde bolo vydané rozhodnutie či spísaná listina tak ako to bolo v prípade EET.

Príklad: Slovenský podnikateľ disponuje rozhodnutím slovenského súdu, ale pretože jeho protistrana je z Rakúska, kde vlastní aj značný majetok, rozhodne sa viesť exekúciu tam. Obráti sa teda na rakúsky súd, kde zaháji konanie o vykonateľnosti slovenského rozhodnutia v Rakúsku.

Celý postup sa následne riadi právom štátu, v ktorom žiadate o prehlásenie vykonateľnosti. Žiadateľ musí k návrhu pripojiť predmetné rozhodnutie, osvedčenie od orgánu, ktorý ho vydal a na požiadanie taktiež preklad písomností. Ako už bolo povedané, súd či iný príslušný orgán nepreskúmava samotné rozhodnutie, ale iba kontroluje splnenie formálnych náležitostí (priloženie požadovaných listín). Ak je všetko v poriadku, rozhodnutie bude zahraničným súdom prehlásené za vykonateľné, tj. v danom štáte na základe tohto rozhodnutia už môžete bez problémov iniciovať exekúciu.

Prečítajte si tiež

Možno si teraz kladiete otázku prečo v takmer rovnakej situácii, keď už mám právoplatné slovenské rozhodnutie, raz žiadam o osvedčenie EET slovenské súdy a inokedy sa obraciam na zahraničné orgány, aby mi vykonateľnosť rozhodnutia potvrdili? Je síce pravdou, že ako jednoduchší postup sa javí požiadať vlastné súdy o potvrdenie EET. V danej situácii je však dôležité uvedomiť si, že európskym exekučným titulom je možné osvedčiť len nesporné nároky, tj. prípady, kedy dlžník nič nenamieta. V praxi je však takýchto situácií menej. Dlžníci sa väčšinou snažia bojovať do poslednej chvíle, namietajú a využívajú dostupné opravné prostriedky, napríklad voči platobnému rozkazu radšej podajú odpor. V takomto prípade už nie je možné hovoriť o nespornom nároku a ak chceme viesť exekúciu v zahraničí, musíme sa obrátiť aj na zahraničné orgány so „žiadosťou o pomoc“- prehlásenie o vykonateľnosti podľa nariadenia Brusel I.

Uvedený postup je opäť možné aplikovať aj na súdne zmiery či verejné listiny.

3) Európsky platobný rozkaz a rozhodnutia vo veciach s nízkou hodnotou

Poslednou skupinou sú rozhodnutia vydané v rámci tzv. európskych konaní, ktorých postup je priamo upravený „európskym právom“. V prípade, že disponujete rozhodnutím vydaným v takomto konaní, bude Vaša cesta za vymožením pohľadávky ešte o niečo ľahšia. Európske platobné rozkazy a rozhodnutia vydané v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú uznávané a vykonávané v členských štátoch EÚ bez potreby doložky vykonateľnosti a bez možnosti napadnúť ich uznanie. EÚ stanovila presný postup a podmienky, za akých je takéto rozhodnutie možné vydať, čo jej umožnilo upustiť od ďalšieho zbytočného preskúmavania. Disponovanie jedným z týchto typov rozhodnutí Vám umožní „preskočiť“ konanie o prehlásení vykonateľnosti a Vy môžete rovno mieriť za exekútorom.

Vo všetkých troch prípadoch sa samotné exekučné konanie riadi právom členského štátu výkonu, tj. právom štátu, v ktorom žiadate o zahájenie exekúcie voči dlžníkovi. Jednotná európska úprava neexistuje a jednotlivé špecifiká krajín si musíte zistiť v ich právnom poriadku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky