Voľný pohyb dlžníkov v EÚ - ako ich dobehnúť?

Voľný pohyb v rámci Európskej únie prináša podnikateľom mnohé výhody ako aj nové problémy a riziká s nimi spojené. Rozvoj medzinárodného obchodu závisí okrem iného na dodržiavaní základných pravidiel podnikateľskej „slušnosti“, medzi ktoré nepochybne patrí aj platenie dlhov. Omeškanie s platbami častokrát ohrozuje existenciu mnohých malých a stredných podnikov, pričom komplikovanosť vymáhania pohľadávok v cudzine dokáže odradiť nejedného ambiciózneho podnikateľa od uzatvárania nových kontraktov so zahraničnými subjektmi. Problémov, ktoré môže pri domáhaní sa svojich práv klasickým spôsobom zapríčiniť jeden dlžník z cudziny, je hneď niekoľko – nájdenie dlžníka, zabezpečenie prekladov, porozumenie právnemu či súdnemu systému v zahraničí atď. S ich riešením sa Vám pokúsime pomôcť.

Rozmanitosť zahraničných právnych systémov a snaha o  zjednodušenie a zrýchlenie súdnych procesov viedla v Európskej únii k vydaniu niekoľkých nariadení. Ich cieľom je zaistiť spoluprácu európskych krajín v občianskych a obchodných veciach s medzinárodným prvkom, zjednotiť základné inštitúty v rámci rôznych štátov a umožniť tak veriteľom efektívne brániť svoje práva. Nariadenie o európskom platobnom rozkaze  a nariadenie, ktorým sa zavádza európske konanie o drobných nárokoch  predstavujú základnú alternatívu ku klasickému súdnemu konaniu vo veciach občianskych a obchodných.

Čo majú tieto nariadenia spoločné?

Obe nariadenia upravujú veľmi podobnú skupinu prípadov, a preto si hneď na začiatku musíte položiť zopár otázok. Po ich zodpovedaní zistíte, či je postup s nimi spojený pre Vás  skutočne použiteľný.

Po prvé - je v mojom spore medzinárodný prvok, t.j. ide o cezhraničný spor? Na naplnenie tejto podmienky postačuje, ak aspoň jedna zo strán má bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte, u právnických osôb sa má na mysli ich sídlo či hlavná prevádzka.

Po druhé - ide o spor občianskeho či obchodného charakteru? Obe nariadenia sa totiž vzťahujú iba na tieto dve oblasti, aj keď nie bezvýhradne. Medzi oblasti vylúčené z použitia oboch nariadení zaraďujeme napríklad veci daňové, správne, úpadkové, spory týkajúce sa výživného a pod. (oblasť pôsobnosti je v oboch nariadeniach presne definovaná v článku 2).

Ak je Vaša odpoveď na obidve otázky kladná a zároveň samotná pohľadávka spĺňa obecné predpoklady vymáhania, môžete začať uvažovať o využití postupu v rámci jedného zo zmienených nariadení.

Článok pokračuje pod reklamou

Európsky platobný rozkaz

Rýchle a účinné vymáhanie splatných pohľadávok je pre hospodárske subjekty nesmierne dôležité. Prvou z dostupných alternatív je konanie o európskom platobnom rozkaze. Jeho účelom je zjednodušiť a urýchliť konanie, znížiť vynaložené náklady  a umožniť voľný pohyb európsky platobných rozkazov v EÚ. Tieto ciele sú napĺňané nasledovne:

Konanie je formulárové. Nemusíte sa trápiť so zložitými formuláciami a právnickou terminológiou. Prílohou nariadenia o európskom platobnom rozkaze sú vzorové formuláre, ktoré sa používajú pri podaní návrhu, komunikácii so súdom ako aj pri samotnom vydaní rozhodnutia. Sú dostupné na internete spolu s podrobnými informáciami k jednotlivým políčkam, ktoré je potrebné vyplniť. Nakoľko údaje a skutočnosti uvádzané v návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu nie sú súdom detailne preskúmavané, musí žalobca podpísať prehlásenie o ich pravdivosti.

Rýchlosť vydania rozhodnutia. Po preskúmaní formálnych náležitostí a opodstatnenosti návrhu (ako aj po prípadnej výzve k doplneniu / zmene návrhu), súd vo veľmi krátkom časovom období vydá európsky platobný rozkaz. Spravidla ide o dobu do 30 dní. V porovnaní s klasickým súdnym sporom, ktorý sa môže natiahnuť až na niekoľko rokov, je 30 dní pre podnikateľa veľmi prijateľná doba - skoro ako splatnosť faktúry.

Ako už bolo uvedené, súd neskúma skutkový stav veci a rozhoduje iba na základe informácií poskytnutých žalobcom. Preto v prípade, že je Váš nárok sporný alebo vykazuje vyššiu mieru komplikácií, je možné, že protistrana podá opravný prostriedok (odpor) a európsky platobný rozkaz nebude možné vykonať v exekúcii. Ak ste naopak dlžníkom Vy a Váš veriteľ podal návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, neváhajte podať odpor - nemusíte pritom uviesť žiadne dôvody. Spor sa v takomto prípade automaticky prevedie na klasický spor a bude pokračuje podľa vnútroštátnych pravidiel daného štátu. Tomuto prevedeniu sa dá však zabrániť vyjadrením nesúhlasu zo strany žalobcu, a to do doby vydania rozkazu. V opačnom prípade, ak dlžník nepodá odpor, európsky platobný rozkaz sa stane vykonateľným a nič Vám nebráni v ďalšom vymáhaní.

Konanie o drobných nárokoch

Ako už samotný názov napovedá, druhé unijné konanie je určené predovšetkým pre jednotlivcov a drobných podnikateľov, nakoľko nariadenie o európskom konaní o drobných nárokoch stanovuje hranicu výšky pohľadávky, ktorú je možné týmto spôsobom vymáhať. Ak Vaša pohľadávka nepresahuje 2.000 €, samozrejme bez úrokov a iného príslušenstva, bude pre Vás veľmi výhodné skúsiť cestu konania o drobných nárokoch, čím si uľahčíte a najmä urýchlite získanie peňazí späť. Tak ako v predchádzajúcom prípade aj toto konanie je formulárové. Európska únia sa tak snaží predchádzať zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam, čo prináša obrovské výhody aj pre veriteľov. Zjednodušene postup v zmysle daného nariadenia vyzerá nasledovne.

Vy, alebo Váš zástupca, vyplníte formulár a zašlete ho na príslušný súd. Súd vyplní svoju časť formuláru a všetko doručí žalovanému dlžníkovi. Ten opäť využije formulár a zašle svoje vyjadrenie späť súdu. Ak dlžník svoj záväzok voči Vám nerozporuje a dôkazy dokladajú opodstatnenosť nároku, súd do 30 dní od obdržania vyjadrení vydá rozhodnutie.  V opačnom prípade môže nasledovať dokazovanie či ústne konanie, avšak aj po ich vykonaní platí 30-dňová lehota pre vydanie rozhodnutia.
Rozdielom v porovnaní s predchádzajúcim postupom, teda vydaním európskeho platobného rozkazu, je skutočnosť, že súd v tomto konaní skúma dôkazy spolu s názorom žalovaného a rozhodnutie vydané v konaní o drobných nárokoch je preto ťažie napadnuteľné. Nestačí už len zaslať súdu list, v ktorom stojí: „Týmto podávam odpor“, tak ako je tomu pri európskom platobnom rozkaze. Žalovaný môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia, alebo použiť klasický vnútroštátny opravný prostriedok, ktorým je odvolanie.

Chcem využiť nariadenie o európskom platobnom rozkaze alebo o konaní o drobných nárokoch. Na ktorý súd sa mám obrátiť?

Pri určovaní príslušného súdu, ku ktorému sa podáva „formulár“ na zahájenie konania, sa postupuje podľa nariadenia nazývaného Brusel I (nariadenie č. 44/2001).  Základné pravidlo stanovuje, že sa žaluje v štáte bydliska žalovaného, ak sa nachádza na území EÚ. Nariadenie okrem tohto pravidla umožňuje aj iné alternatívy. Napríklad v prípade zmluvného záväzku je možné žalovať v štáte, kde mal byť záväzok splnený. Teda ak ste uzatvorili kúpnu zmluvu s podnikateľom z Českej republiky a dohodli ste sa, že tovar doručí na Slovensko, je možné žalovať ho aj na Slovensku.

V prípade spotrebiteľských, poistných či pracovných zmlúv nariadenie chráni slabšie strany a stanovuje pre príslušnosť súdu osobitné pravidlá. Pred zahájením konania sa preto radšej bližšie zoznámte s podmienkami stanovenými v nariadení Brusel I pre spory so spotrebiteľmi, pretože pri ich naplnení môžete zažalovať spotrebiteľa len v mieste jeho bydliska.

Pre určenie konkrétneho súdu v rámci jednotlivých krajín príslušných podľa nariadenia Brusel I je možné využiť portál Európskej komisie dostupný tu.

Európske konania o európskom platobnom rozkaze a o drobných nárokoch poskytujú subjektom, a to nielen hospodárskym, rýchly a efektívny spôsob vyriešenia cezhraničných sporov. Strany tak môžu ušetriť nielen peniaze na zbytočných nákladoch, ale hlavne čas, ktorý je najmä pre podnikateľov veľmi dôležitý. Len málokto, ak vôbec niekto, si môže dovoliť čakať celé roky na zaplatenie pohľadávky podľa faktúry či zmluvy

Pýtate sa, čo robiť v prípade, keď už máte „európske“ rozhodnutie a dlžník Vám stále nezaplatil? Aj táto situácia má v rámci EÚ svoje špecifické riešenie a my sa touto problematikou budeme zaoberať v ďalšom článku. Ak máte nejaké nejaké otázky k téme, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného pod článkom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky