Užitočné doložky a dojednania v zmluvách medzi podnikateľmi

Prehľad často používaných doložiek a dojednaní v zmluvách medzi podnikateľmi.

Zmluvy napísané podnikateľmi alebo vzory stiahnuté z internetu väčšinou upravujú iba základné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami. Existuje však množstvo dôležitých aspektov, na ktoré takéto zmluvy nemyslia. Vyriešené pritom môžu byť jednoducho, a to za pomoci špeciálnych doložiek alebo zmluvných dojednaní. Príklady niektorých z nich prinášame v nasledujúcom článku.

Musia byť všetky zmluvy uzatvárané písomne?

Písomná forma zmluvy je povinná vtedy, keď to výslovne vyžaduje zákon. Zatiaľ čo najčastejšie používané zmluvy ako kúpna zmluva alebo zmluva o dielo môžu byť uzatvorené aj ústne, iné typy zmlúv ako zmluva o obchodnom zastúpení alebo zmluva o predaji podniku môžu byť platne uzatvorené len písomne.

Upozornenie: To, či je písomná forma zmluvy povinná, možno overiť nahliadnutím do príslušných ustanovení obchodného alebo občianskeho zákonníka.

Napriek tomu, že podnikatelia sa obvykle neradi zaoberajú uzatváraním písomných zmlúv, ich používanie možno vo všeobecnosti odporučiť. Takto uzatvorená zmluva je totiž jednoznačným dôkazom o podmienkach, na akých sa podnikatelia medzi sebou dohodli. Písomná zmluva sa môže navyše zísť pri mnohých okolnostiach spojených s podnikateľskou činnosťou - napr. pri dobrovoľnej registrácii k DPH.

Keď už sa podnikateľ rozhodne uzatvoriť zmluvu písomne, môže pritom použiť niektorú z nasledujúcich doložiek a užitočných zmluvných dojednaní.

Dojednanie o zmluvnej pokute a zmluvnom úroku z omeškania

Mnohí podnikatelia sa domnievajú, že v prípade porušenia zmluvy môžu svojmu obchodnému partnerovi vyúčtovať zmluvnú pokutu (prípadne penále) podľa vlastného uváženia. K tomu, aby si takúto sankciu mohli skutočne uplatniť, je však potrebné zmluvnú pokutu dohodnúť písomne, ideálne v príslušnej zmluve. Akékoľvek jednostranné prehlásenie o zmluvnej pokute, napríklad na faktúre, nebude mať žiadnu relevanciu.

Rovnako je možné dohodnúť aj zmluvný úrok z omeškania, ktorý bude vyšší (napr. 30 % ročne), než ten, ktorý vyplýva priamo zo zákona (momentálne 8,05 % ročne).

Článok pokračuje pod reklamou

Dojednanie o započítaní pohľadávok

Obchodný zákonník umožňuje, aby sa podnikatelia dohodli na vzájomnom započítaní akýchkoľvek pohľadávok a vyrovnali tak medzi sebou aj tie záväzky, ktoré ešte nie sú splatné. Môže ísť pritom o dohodu obsiahnutú v zmluve, ktorá pôsobí do budúcna na vopred nepredvídané prípady. Dojednanie o započítaní pohľadávok preto môže byť užitočné hlavne medzi podnikateľmi, ktorí spolu často obchodujú.

Príklad: Živnostník dlží spoločnosti sumu vo výške 10 000 EUR. Živnostník vystaví spoločnosti faktúru za dodanie služieb v hodnote 15 000 EUR, ktorej splatnosť ešte len nastane. Keďže spoločnosť momentálne nemá dostatok prostriedkov, využije dohodu o započítaní a živnostníkovi oznámi, že oproti jeho pohľadávke započítava tú svoju v súlade s už existujúcou dohodou o započítaní. Tým dochádza k platnému započítaniu aj takej pohľadávky, ktorá ešte nie je splatná, a spoločnosti zostáva doplatiť už iba 5 000 EUR. Ak sa na tom zmluvné strany dohodnú, rovnaký postup možno aplikovať aj na pohľadávky rôzneho druhu.

Rozhodcovská doložka

Za pomoci rozhodcovskej doložky sa môžu podnikatelia dohodnúť, že o ich budúcich sporoch bude rozhodovať nimi zvolený rozhodcovský súd alebo individuálne ustanovený rozhodca. Namiesto zdĺhavého (niekedy dokonca niekoľko ročného) vymáhania pohľadávok z nezaplatených faktúr, zmluvných pokút a pod. pred všeobecným súdom tak podnikatelia získajú možnosť získať právoplatný rozsudok už do niekoľkých týždňov. Použiteľnosť rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká, ako použiteľnosť platobného rozkazu či rozsudku súdu - aj na základe rozhodcovského rozsudku je totiž možné vymáhať nezaplatené pohľadávky v exekúcii. K tomu, aby bola rozhodcovská doložka naformulovaná správne a bola platná, odporúčame využiť služieb odborníka.

Konkurenčná doložka

Konkurenčná doložka je typická pre zmluvu o obchodnom zastúpení, jej použitie v iných zmluvných typoch však nie je vylúčené. Na základe takejto doložky sa môže podnikateľ zaviazať, že po určitú dobu nebude vykonávať činnosť, ktorá by mala voči pôvodnému obchodnému partnerovi konkurenčný charakter. K tomu, aby bola konkurenčná doložka platná, musí obsahovať vymedzenie územia, prípadne okruhu konkrétnych subjektov, a doby, po ktorú zákaz konkurencie trvá, najviac však 2 roky po ukončení zmluvy. Porušenie zákazu konkurencie môže byť sankcionované zmluvnou pokutou, ktorá taktiež musí byť výslovne dohodnutá.

Upozornenie: Konkurenčná doložka v zmluve o obchodnom zastúpení medzi podnikateľmi je odlišná od konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve uzatvorenej zo zamestnancom, ktorý pracuje ako obchodný reprezentant.

Inflačná doložka

Tento typ doložky sa využíva predovšetkým v zmluvách s dlhodobým plnením - napríklad v nájomných zmluvách. Inflačná doložka slúži k tomu, aby výška pôvodne dohodnutého plnenia (typicky nájomného) dlhodobo odrážala reálnu hodnotu, na ktorej zmluvné strany dohodli, aj pri raste cenovej hladiny. Cena dohodnutá pred niekoľkými rokmi, ktorá by nekorešpondovala s priebežnou mierou inflácie, by bez takejto doložky mohla byť menená iba po dohode zmluvných strán vo forme dodatku alebo úplne novej zmluvy.

Zdroje, ktoré problematiku užitočných doložiek a zmluvných dojednaní upravujú

Dôležité predpisy, ktoré upravujú problematiku zmlúv

  • Zákon č. 40/1964 Zb., obchodný zákonník
  • Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky