Kedy je výhodné mať na každý projekt samostatnú firmu

Niektorí podnikatelia majú viacero firiem, aby od seba oddelili rôzne druhy biznisov. Kedy je takéto „podnikateľské portfólio“ výhodnejšie v porovnaní s alternatívou mať na všetko jednu firmu?

Jedna firma na všetko alebo osobitná firma na každý biznis (tzv. SPV)?

Mnohí podnikatelia svoje aktivity rozbiehajú nielen v jednom segmente podnikania, ale radi prijímajú výzvy a púšťajú sa aj do úplne nových podnikateľských projektov, ktoré s ich primárnym predmetom podnikania vôbec nesúvisia. Vtedy prichádza na rad otázka: „Ktorá firma bude zastrešovať úplne nový predmet podnikania?“ Možnosti sú v zásade dve. Prvou možnosťou je, že úplne nový podnikateľský projekt bude tiež vykonávaný už existujúcou firmou, s ktorou podnikateľ v súčasnosti vykonáva podnikanie v inom predmete podnikania. Druhou možnosťou je, že existujúca firma bude vo svojom súčasnom podnikaní naďalej pokračovať a na nový podnikateľský projekt bude založená osobitná firma.

V praxi to znamená, že ak má podnikateľ napríklad reklamnú agentúru a chystá sa otvoriť reštauráciu, má na výber, či oba tieto odlišné predmety podnikania bude vykonávať jednou firmou alebo sa pôvodná firma bude zaoberať len reklamnou agentúrou a novozaložená firma bude výhradne len pre reštauráciu. Práve druhá zo spomínaných možností, ktorá oddeľuje odlišné predmety podnikania do niekoľkých samostatných firiem, môže byť z rôznych dôvodov vhodnejšou voľbou . V angličtine sa takémuto spôsobu organizovania rozmanitých predmetov podnikania hovorí „Special Purpose Entities“ alebo „Special Purpose Vehicles“, čo v preklade znamená „spoločnosti na osobitný účel“.

Na nové biznisy sa zakladajú tzv. SPVéčka

Skúsenejší podnikatelia radšej na každý projekt vytvoria osobitnú firmu

Na otázku, či je vhodné mať na každý podnikateľský projekt osobitnú firmu, sa odlišne pozerajú začínajúci a skúsenejší podnikatelia. Začínajúci podnikatelia skôr preferujú vykonávanie rôznorodých podnikateľských aktivít jednou a tou istou firmou. Od rozdelenia biznisov na samostatné spoločnosti ich odrádza predovšetkým predstava, že čím by mali viac spoločností, tým by mali viac administratívnych a organizačných povinností, museli by viesť viacero účtovníctiev, podávať viacero daňových priznaní, komunikovať s úradmi osobitne za každú firmu a podobne. Negatívom pre nich teda je, že niektoré veci sa robia „na viac krát“, pričom by sa pre jednu firmu mohli robiť raz. Skúsenejší podnikatelia sa napriek tomu skôr prikláňajú k možnosti mať na každý podnikateľský projekt osobitnú firmu. Vidia v tom výhody, o ktorých si povieme v nasledujúcich častiach článku.

Výhodou rozdelenia biznisov na samostatné firmy je podrobný prehľad o hospodárení každého podnikania

Pre podnikateľov môže byť veľkou výhodou organizácie svojho podnikateľského portfólia spôsobom, že budú mať samostatnú firmu na každý jeden osobitný predmet podnikania, aj detailnosť prehľadu o ich hospodárení. V prípade, že máte na každý podnikateľský projekt samostatnú firmu, tak aj účtovníctvo týchto firiem je od seba oddelené, pretože sa vedie pre každú firmu osobitne. Získavate tým podrobný prehľad o tom, aké výsledky hospodárenia dosahuje každá jedna z Vašich firiem venujúcich sa odlišným biznisom. Z manažérskeho hľadiska to predstavuje veľkú výhodu. Z účtovníctva dostávate presné informácie o tom, aké vysoké náklady a v akej štruktúre má Váš konkrétny podnikateľský projekt a rovnaký prehľad máte aj o jeho výnosoch. Ľahšie takto odhalíte nielen slabé, ale aj silné miesta konkrétneho podnikania, jeho úspešnosť alebo neúspešnosť, z čoho si potom môžete veľmi rýchlo vyhodnotiť, či ho chcete rozvíjať aj naďalej, alebo sa Vám to už neoplatí.

Všetky spomínané výhody podrobného prehľadu o hospodárení každého samostatného podnikateľského projektu už neplatia vtedy, ak tieto projekty vykonávate jednou firmou. Vtedy sa účtovníctvo vedie len raz za firmu ako celok bez ohľadu na to, koľko odlišných podnikaní sa ňou uskutočňuje. Nemáte prehľad o tom, či je niektorý z Vašich projektov úspešný alebo neúspešný, čo by mohlo viesť k tomu, že úspešný projekt by v celkových výsledkoch mohol zastierať stratovosť ostatných projektov, ktoré sa Vám prevádzkovať neoplatí. Je potrebné povedať, že aj v prípade jednej firmy vykonávajúcej viacero podnikaní by sa za istých okolností mohlo dať sledovať hospodárenie každého projektu samostatne. Vyžadovalo by si to však podrobnú analytickú evidenciu účtovníctva a v prípade spoločných nákladov aj uplatňovanie rôznych kalkulácií, podľa ktorých by sa tieto spoločné náklady na jednotlivé projekty rozpočítavali. Vedenie takejto evidencie však v praxi nemusí byť vôbec jednoduché.

Ak sa vrátime k vyššie spomínanému príkladu, kde podnikateľ prevádzkuje reklamnú agentúru a reštauráciu, pri oddelení týchto odlišných biznisov na samostatné firmy mu účtovníctvo poskytuje cenné informácie pre manažovanie týchto podnikaní . Podnikateľ má prehľad o tom, aké tržby dosahuje reklamná agentúra a aké dosahuje reštaurácia. Pri každom projekte vidí, či jeho najväčšiu časť nákladov tvoria mzdy, energie, služby, odpisy alebo iné náklady a môže sa zamerať na ich optimalizáciu. Porovnaním výnosov a nákladov napríklad na mesačnej báze zistí výsledok hospodárenia reklamnej agentúry a reštaurácie a môže odhadnúť smerovanie každého podnikateľského projektu.

Pri oddelení biznisov na samostatné firmy sa nemôže stať, že by sa problémy jedného preniesli do ostatných

Rozdelenie podnikateľského portfólia na niekoľko samostatných firiem podľa odlišných biznisov má svoju výhodu aj z rizikového hľadiska. V prípade, že má podnikateľ na každý podnikateľský projekt vytvorenú samostatnú firmu, eliminuje sa tým aj riziko, že by problémy jedného projekty mohli ohroziť existenciu ostatných. Napríklad v prípade s.r.o. každá zodpovedá samostatne za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Aj keď je podnikateľ spoločníkom v niekoľkých s.r.o., za svoje záväzky vždy zodpovedá samostatne každá z nich a nikdy sa nemôže stať, že za záväzky jednej spoločnosti budú zodpovedať aj ostatné spoločnosti toho istého podnikateľa len preto, že majú rovnakého majiteľa. Znamená to, že oddelením podnikateľských projektov na samostatné firmy sa zaisťuje aj ochrana bezpečného chodu všetkých ostatných.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrým príkladom na to, ako oddelenie podnikateľských projektov na samostatné firmy eliminuje prelievanie rizika z jednej firmy do ostatných je situácia, kedy by sa jedna z firiem podnikateľského portfólia mala dostať do bankrotu alebo odborne povedané ísť do konkurzu. Konkurz nastáva vtedy, ak má firma záporné vlastné imanie alebo nie je schopná uhradiť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažného záväzky voči aspoň dvom veriteľom. Konkurzné konanie spočíva v ukončení podnikania, rozpredávaní majetku a uspokojovaní záväzkov voči veriteľom.

Pre praktickú ilustráciu môžeme znovu vychádzať z nášho príkladu, kde má podnikateľ dve firmy, jednu prevádzkujúcu reklamnú agentúru a druhú prevádzkujúcu reštauráciu. Ak by sa reštaurácia dostala do problémov a nebola by schopná uhradiť faktúry, nastal by možno jej konkurz a neskôr likvidácia. Tým by však nijakým spôsobom nebolo ohrozené podnikanie reklamnej kancelárie, ktorá by bez akejkoľvek ujmy v ňom pokračovala ďalej. Ak by mal ale podnikateľ na reklamnú agentúru a reštauráciu len jednu firmu, problémy reštaurácie by negatívne zasiahli aj bezproblémové a možno omnoho ziskovejšie podnikanie reklamnej agentúry. Ak by došlo ku konkurzu, rozpredával by sa nielen majetok reštaurácie, ale aj reklamnej agentúry. Problémy jedného predmetu podnikania by tak zasiahli celú firmu.

Pri predaji biznisu sú výhody oddelenia podnikaní na samostatné firmy jednoznačné

Ďalšia veľká výhoda rozdelenia podnikateľských projektov na viacero firiem súvisí s príležitosťou, že by ste mohli toto svoje podnikanie neskôr predať alebo do konkrétneho projektu pribrať spoločníkov . V takomto prípade je výhoda mať pre každé podnikanie samostatnú firmu v porovnaní s jednou firmou pre všetky podnikania celkom jednoznačná. Ak by ste mali jednu firmu, ktorá by sa venovala napríklad dvom celkom odlišným predmetom podnikania a niekto by mal záujem jedno z týchto podnikaní kúpiť, mohlo by to byť z administratívneho a časového hľadiska pomerne zložité. V takomto prípade musíte počítať minimálne s dlhým kolobehom prevodu všetkých možných súvisiacich zmlúv a oprávnení z Vašej firmy na firmu nového majiteľa a pri tomto procese sa pravdepodobne nezaobídete bez služieb právnej kancelárie. Rovnako je potrebné ukončiť všetky vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi. Tieto zmluvné vzťahy sa potom musia nanovo uzatvoriť s novým majiteľom, ktorý toto podnikanie kupuje.

Vychádzajme z nášho príkladu za predpokladu, že podnikateľ má len jednu firmu, ktorá sa zaoberá reklamnými službami a zároveň prevádzkuje aj reštauráciu. Ak by mal niekto záujem len o kúpu reštaurácie, znamenalo by to pre predávajúceho a kupujúceho podnikateľa podpisovanie mnohých zmlúv. Základnou však bude zmluva o predaji časti podniku, ktorá je pomerne zložitá. Veľmi dôležitá bude podrobná špecifikácia časti podniku, ktorý sa stáva predmetom kúpy a predaja. Ďalej bude potrebné podrobne spísať aj všetok majetok, pohľadávky, záväzky, práva a podobne, ktoré sa prevádzajú z predávajúceho na kupujúceho. V prípade predaja reštaurácie by bolo potrebné spísať nové zmluvy s dodávateľmi surovín, dodávateľmi energií, poskytovateľom platobného terminálu, spoločnosťami poskytujúcimi stravné lístky, vykonať nové nahlasovanie zamestnancov do všetkých inštitúcií a mnoho iných. Rovnako, predtým bude musieť predávajúci tieto zmluvné vzťahy ukončiť. Okrem toho, pri podnikaní vo viacerých predmetoch s jednou firmou je predaj časti podniku náročnou transakciou aj z účtovného a daňového hľadiska.

V prípade, že by mal podnikateľ pre každý podnikateľský projekt samostatnú firmu, predaj celého takého podnikania by bol omnoho jednoduchšou záležitosťou. Postačovalo by totiž uskutočniť predaj celej firmy, v prípade s.r.o. podpísaním zmluvy o prevode obchodného podielu a dať túto skutočnosť zapísať do obchodného registra. Žiadne komplikované prevodné zmluvy by nebolo potrebné uzatvárať. Pre predávajúceho by tiež nebolo potrebné ukončovať zmluvné vzťahy a pre kupujúceho by nebolo potrebné uzatvárať nové, pretože by zostali v platnosti pre pôvodnú firmu, ktorá by len zmenila majiteľa.

Samostatné firmy pre každý podnikateľský projekt sú pre investorov omnoho lákavejšie

Všetky vyššie spomínané výhody rozdelenia podnikateľského portfólia na niekoľko samostatných firiem sú príčinou aj toho, že takéto samostatné firmy sú pre potenciálnych investorov omnoho lákavejšie. Jedna firma, ktorá sa venuje niekoľkým rôznorodým predmetom podnikania, je pre investorov celkom neprehľadná, pretože v jej verejne dostupnej účtovnej závierke sú výsledky zhrnuté za všetky predmety podnikania. Kúpa celej takejto firmy by mohla byť riziková kvôli ostatným, možno aj pre investorov nezaujímavým predmetom podnikania. Ideálnejšia by bola kúpa len časti podniku, čo je však časovo a administratívne veľmi náročný proces. Analýza výhodnosti a samotná kúpa firmy vykonávajúcej len jeden biznis je pre investorov omnoho jednoduchšia a prijateľnejšia.

TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.


Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky