Marža, prirážka a rabat – v čom je rozdiel?

Marža, prirážka a rabat sú pojmy, ktoré sa často mylne zamieňajú. Čo znamenajú a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je marža a ako sa počíta?

Marža (niekedy označovaná aj ako hrubá marža alebo obchodná marža) sa vyjadruje v percentách a predstavuje percentuálny podiel rozdielu medzi predajnou cenou a nákupnou cenou na predajnej cene. Iná interpretácie marže znie tak, že marža vyjadruje to, aký je percentuálny podiel zisku na predajnej cene. Najjednoduchšie pre vysvetlenie je vyjadriť si maržu vzorcom.

Marža = (predajná cena – nákupná cena) / predajná cena x 100

Vychádzajúc z podstaty vzorca na výpočet marže je možné konštatovať, že výška obchodnej marže nikdy nepresiahne 100 %.

Príklad na výpočet marže

Obchodník nakupuje tovar za 90 eur a predáva ho za 120 eur. Jeho marža pri tomto tovare vypočíta takto: (120 – 90) / 120 x 100. Výsledkom je marža 25 %, ktorú môžeme interpretovať tak, že 25 % z predajnej ceny tvorí hrubý zisk.

Čo je obchodná prirážka ako sa počíta?

Prirážka býva častokrát označovaná aj ako obchodná prirážka. Obchodná prirážka sa obvykle vyjadruje v percentách a predstavuje percentuálny podiel rozdielu medzi predajnou cenou a nákupnou cenou na nákupnej cene. Jednoduchšie sa obchodná prirážka interpretuje tak, že vyjadruje to, o koľko percent obchodník zvýšil nákupnú cenu pri výpočte predajnej ceny alebo aký je percentuálny podiel zisku na nákupnej cene.

Prirážka = (predajná cena – nákupná cena) / nákupná cena x 100

Na rozdiel od obchodnej marže, výška obchodnej prirážky môže presiahnuť aj 100 %.

Príklad na výpočet prirážky

Na ilustráciu výpočtu obchodnej prirážky použijeme rovnaký príklad, aký bol uvedený pri marži. Obchodník nakupuje tovar za 90 eur a predáva ho za 120 eur. Obchodná prirážka sa pri tomto tovare vypočíta takto: (120 – 90) / 90 x 100. Výsledkom je obchodná prirážka 33,33 %, ktorú môžeme interpretovať tak, že hrubý zisk je vo výške 33,33 % z nákupnej ceny. Inými slovami povedané, zistená obchodná prirážka znamená, že obchodník vypočítal predajnú cenu tak, že nákupnú cenu zvýšil o 33,33 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký je rozdiel medzi maržou a prirážkou

Obchodná marža a obchodná prirážka sa častokrát medzi sebou zamieňajú. Rozdiel medzi nimi je na prvý pohľad nepatrný, ale v skutočnosti zásadný. Kým pri marži sa dáva zisk do pomeru k predajnej cene a tým marža vyjadruje percento zisku z predajnej ceny, tak pri prirážke sa dáva zisk do pomeru k nákupnej cene a tým prirážka vyjadruje percento zisku z nákupnej ceny. V tomto je zásadný rozdiel a je dôležité ho poznať. Ak sa napríklad obchodní partneri pri rokovaní rozprávajú o obchodnej prirážke 100 %, tak hovoria o marži vo výške 50 %. Rozdiel medzi obchodnou prirážkou a maržou je aj v tom, že obchodná prirážka môže byť aj vyššia ako 100 %, ale marža môže byť najviac 100 %. Ak teda niekto hovorí o obchodnej marži viac ako 100 %, tak je isté, že si ju mylne zamieňa s obchodnou prirážkou a v skutočnosti hovorí o nej.

Rozdiel medzi obchodnou maržou a obchodnou prirážkou je možné si ľahko zapamätať podľa toho, že prirážka vychádza zo slova „priraziť“, čo by malo myšlienky smerovať k tomu, že ide o to, aký hrubý zisk si obchodník „prirazil“ (pripočítal) k nákupnej cene. Naopak, „prirazenie“ (pripočítanie) zisku k predajnej cene znie už na prvé vyslovenie nelogicky.

Čo je rabat?

Na rozdiel od obchodnej marže a obchodnej prirážky, ktoré sa používajú v súvislosti so zvýšením ceny, tak rabat znamená zľavu z predajnej ceny. Tiež sa najčastejšie vyjadruje v percentách. Rabat môže obchodník poskytnúť z rôznych dôvodov.

Podľa dôvodu poskytnutia rabatu sa najčastejšie rozlišuje:

  • množstevný rabat (pri nákupe tovaru vo väčšom množstve),
  • vernostný rabat (určený pre zákazníkov, ktorí pravidelne nakupujú),
  • sezónny rabat (pri príležitosti predaja tovaru sezónneho charakteru),
  • časový rabat (časovo obmedzený napríklad pri príležitosti uvedenia výrobku na trh) a
  • funkčný rabat (odberatelia predávajú tovar konečným zákazníkom za jednotné ceny vopred určené výrobcom a nakupujú ho od výrobcu za vopred určenú nižšiu cenu).

Pri rabate buď poznáme jeho výšku v eurách a chceme ju vypočítať v percentách, alebo naopak, poznáme výšku rabatu v percentách a chceme ju vypočítať v eurách:

  • Rabat (zľava v percentách) = zľava v eurách / pôvodná predajná cena x 100
  • Rabat (zľava v eurách) = zľava v percentách / 100 x pôvodná predajná cena

Príklad na výpočet rabatu

Obchodník poskytuje svojim odberateľom rabat 2 % pri nákupe vo výške aspoň 5 000 eur. Odberateľ uskutoční u obchodníka nákup presne vo výške 5 000 eur. Rabat (zľava) v eurách sa vypočíta takto: 2 / 100 x 5 000. Výsledkom je rabat 100 eur. Ak by bol naopak rabat určený tak, že pri nákupe vo výške 5 000 eur je rabat 100 eur, tak jeho výšku v percentách vypočítame takto: 100 / 5 000 x 100. Výsledkom by bol rabat (zľava) vo výške 2 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kalkulačný vzorec

Ako kalkulovať cenu pri cenovej stratégii vychádzajúcej z nákladov? Aké položky obsahuje kalkulačný vzorec a ako sa počíta cena produktu vychádzajúca zo všeobecného kalkulačného vzorca.

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?

Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?

Zastropovanie distribučných poplatkov za elektrinu od 1.5.2023

Vláda schválila maximálnu výšku distribučných poplatkov za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov, teda aj pre firmy. V akej výške budú jednotlivé tarify od mája?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky