Nová pandemická pomoc za marec 2022 pre SZČO

SZČO budú mať nárok na novú finančnú pomoc za marec 2022 na prekonanie negatívnych dopadov pandémie. Ide o náhradu kurzarbeitu. Aké sú podmienky a dokedy o pomoc žiadať?

Aktualizácia k 24.2.2022: Vláda dňa 23.2.2022 schválila úpravu podmienok projektu na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje SZČ v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. V materiáli schváleného návrhu sa uvádza: Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa poskytuje vo výške 60 % vymeriavacieho základu SZČO, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac v sume príspevku 810 eur." Táto úprava sa dotkne tých SZČO, ktorých vymeriavací základ presahuje 1 350 eur.

Vláda v stredu 16.2.2022 schválila nové znenie návrhu podmienok projektu na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Od 1.3.2022 nahradí schému „Prvej pomoci“ zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), avšak to platí len pre zamestnávateľov. Pomoc na prekonanie ekonomických dopadov počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu ale potrebujú aj SZČO – podpora sa preto zabezpečí realizáciou samostatného projektu / nástroja na základe zákona o službách zamestnanosti. Realizácia projektu bude v marci 2022, a to s ohľadom na postupné uvoľňovanie opatrení a na predpokladané ukončenie mimoriadnej situácie. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Žiadosti je možné podávať od 1. apríla do 30. apríla 2022.

Kto je oprávneným žiadateľom pomoci pre SZČO v marci 2022?

Oprávneným žiadateľom sú SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby najmenej o 40 %.

Na výpočet poklesu tržieb je možné použiť 2 spôsoby:

  1. Porovnať tržbu za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019, 2020 alebo 2021. Napr. pre vykazované obdobie 03/2022 je predchádzajúcim obdobím buď 03/2019, alebo 03/2020, resp. 03/2021.
  2. Porovnať priemer tržby v roku 2019, 2020 či 2021 - to znamená 1/12 tržieb za rok 2019, 2020 alebo 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac. Oprávnení sú ale iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, 2020 alebo 2021.

Prevádzkovať svoju činnosť musí takáto SZČO nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok, čo znamená, že ku dňu predloženia žiadosti alebo výkazu nesmie mať prerušené či zastavené prevádzkovanie živnosti. Splnená musí byť taktiež podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní.

Príspevok sa ale neposkytuje v prípade, že bol SZČO poskytnutý príspevok v rámci iného aktívneho opatrenia trhu práce v období 2 rokov pred podaním žiadosti. Výnimkou sú projekty „Prvá pomoc“, „Prvá pomoc+“, „Prvá pomoc++“. Príspevok taktiež nie je možné poskytnúť samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá poberá materské, rodičovský príspevok alebo nemocenské, ak poberanie patrilo za celý kalendárny mesiac.

Medzi ďalšími podmienkami je napr.:

  • splnenie daňových povinností,
  • splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • nemať voči úradu splatné finančné záväzky.

Na druhej strane platí, že oprávneným žiadateľom je aj ten, komu:

  • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach (preukazuje sa čestným vyhlásením),
  • Sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného (preukazuje sa notifikáciou alebo potvrdením),
  • zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné či nedoplatku z ročného zúčtovania poistného (preukazuje sa notifikáciou alebo potvrdením),
  • úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov (overí úrad).

V akej výške bude poskytnutý príspevok SZČO za marec 2022?

Príspevok bude vo výške 60 % vymeriavacieho základu. Ak má žiadateľ aj iný pracovný pomer alebo dohodu, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa bude odpočítavať od výšky príspevku. Tie osoby, ktoré príspevok dostanú, musia pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej 2 mesiace po mesiaci, v ktorom čerpali finančnú pomoc.

Príklad na výpočet pandemickej pomoci pre SZČO za marec 2022:

Živnostníčka Lenka v marci 2022 dosiahne tržby 200 €. Rozhodla sa porovnať tieto tržby s mesiacom marec 2019, kedy mala tržby 1 000 € - ide teda o pokles tržieb o 80 %. Keďže splnila aj ďalšie vyššie uvedené podmienky, môže žiadať o príspevok. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí v minimálnej výške, t. j. jej vymeriavací základ je vo výške 566,50 €. Výška príspevku sa vypočíta ako 60 % z 566,50 €, teda jej bude vyplatená suma 339,90 €.

Dokedy predložiť žiadosť o príspevok?

Žiadatelia o príspevok musia vyplniť a podpísať žiadosť, vrátane vyhlásenia o poskytnutí pomoci, a odoslať ju poštou alebo doručiť osobne na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa územného obvodu, kde vykonávajú zárobkovú činnosť. Živnostníci majú možnosť aj elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Na stránke pomahameludom.sk sú zverejnené všetky potrebné informácie a dokumenty, vrátane žiadosti o poskytnutie príspevku a automatického vyhľadávača príslušného úradu, kam adresovať žiadosť. Žiadosti za kalendárny mesiac marec 2022 je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2022.

Po doručení žiadosti a kontrole splnenia podmienok oprávnenosti, úrad práce vyhotoví dohodu o poskytnutí príspevku. Následne vyzve (telefonicky / emailom) žiadateľa na podpis. Úrad práce bude uprednostňovať osobné podpísanie predmetnej dohody. V prípade, ak žiadateľ nemôže prísť na úrad osobne, bude mu zaslaná dohoda poštou na podpis.

Zdroj: Vlastný materiál návrhu zákona; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky