Dotácie na elektromobily a iné automobily s alternatívnym pohonom 2019

Občania aj podnikatelia budú môcť získať pomerne vysokú dotáciu na kúpu nového motorového vozidla s pohonom na alternatívne palivo.

V septembri bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Jediným cieľom novely tohto zákona bolo zavedenie nového druhu dotácie určeného na podporu kúpy nových automobilov poháňaných niektorým z alternatívnym druhov paliva.

Na aké vozidlá je možné získať dotáciu

Dotáciu financovanú Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“ v príslušnom tvare) možno získať na nákup nových vozidiel kategórie L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.

Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely dotácie rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, a ktoré má

 • pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn (označenie CNG), skvapalnený zemný plyn (označenie LNG) alebo skvapalnený ropný plyn (označenie LPG) a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo (napríklad benzín alebo naftu),
 • najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
 • najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie (nejde o hybrid, ale len o tzv. „plug-in hybrid“), alebo
 • výhradne elektrický pohon, a to batériové elektrické vozidlo alebo elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.

Poznámka: Dotáciu je možné získať len na vozidlá kategórie L, M a N. Do kategórie L patria dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky. Do kategórie M patria motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny (v prípade kategórie M ide, jednoducho povedané, o osobné vozidlá, akými sú napríklad bežné osobné autá, mikrobusy alebo autobusy). Do kategórie N patria motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu (v prípade kategórie N, zjednodušene povedané, ide o nákladné vozidlá ako sú napríklad dodávky alebo kamióny).

Kto môže získať dotáciu na elektromobil a vozidlo s iným alternatívnym pohonom

Príspevok na kúpu nového vozidla s pohonom na alternatívne palivá môže získať v zásade ktokoľvek. Presnejšie povedané, dotáciu možno poskytnúť fyzickej osobe – nepodnikateľovi, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe, obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii. Dotáciu teda môže získať aj bežný občan, aj samostatne zárobkovo činná osoba (napríklad živnostník) a rovnako aj obchodná spoločnosť (napríklad s. r. o.).

Dotáciu možno získať na osobné aj nákladné vozidla na alternatívny pohon.

Podmienkou pre získanie dotácie na vozidlo s alternatívnym pohonom je aj to, že žiadateľ je povinný prihlásiť toto vozidlo do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie

Dotáciu na kúpu nového vozidla s alternatívnym pohonom možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 3. nie je voči nemu vedený výkon exekučného rozhodnutia,
 4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 5. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
 9. je bezúhonný (za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku),
 10. nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
 11. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie.
Článok pokračuje pod reklamou

Výška dotácie na elektromobil a iné vozidlo s alternatívnym pohonom

Dotáciu na kúpu nového vozidla s pohonom na alternatívne palivá možno poskytnúť na jedno vozidlo najviac vo výške:

 • 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1 (vysvetlenie v poznámke nižšie),
 • 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
 • 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.

Konkrétne sumy dotácie určí až výzva ministerstva hospodárstva. Minister hospodárstva Peter Žiga 21. septembra na Dňoch ekomobility povedal, že štát prispeje na elektromobil v cene do 50 000 eur sumou 8 000 eur a na nákup plug-in hybridu sumou 5 000 eur. Výzva by mohla byť otvorená na prelome novembra a decembra.

Výšku príspevku na kúpu vozidla s pohonom na alternatívne palivo ovplyvňujú predovšetkým dve skutočnosti. Prvou z nich je tá, či žiadateľ o dotáciu v súvislosti s kúpou nového vozidla vyradil z evidencie vozidiel vozidlo s klasickým spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov alebo nie. Druhou skutočnosťou ovplyvňujúcou výšku dotácie je to, do akej kategórie vozidiel patrí nové vozidlo s alternatívnym pohonom.

Prečítajte si tiež

V prípade, že v súvislosti s kúpou nového vozidla na alternatívne palivo vyradíte z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom (jednoducho povedané, vozidlo na benzín alebo naftu) staršie ako 15 rokov, môžete na kúpu nového vozidla na alternatívne palivo získať dotáciu až do výšky 35 % z jeho celkovej obstarávacej ceny (bez ohľadu na to, do akej kategórie bude patriť toto nové vozidlo na alternatívne palivo).

Ak v súvislosti s kúpou nového vozidla na alternatívny pohon nevyradíte vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov, potom výška potenciálneho príspevku na kúpu nového vozidla závisí len od jeho kategórie, resp. podkategórie. Pre nové vozidlá s alternatívnym palivom patriace do kategórií M1 a N1 je výška dotácie najviac 10 000 eur. Pre vozidlá iných kategórií, teda kategórií M2, M3, N2, N3 a L je možné získať dotáciu najviac vo výške 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.

Ak sa zbavíte starého vozidla, môže vám byť dotácia poskytnutá až na tretinu ceny nového.

Poznámka: Do kategórie M1 patria vozidlá konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno. Typickým príkladom pre vozidlo kategórie M1 je bežné osobné auto. Do kategórie vozidiel N1 patria vozidlá konštruované najmä na prepravu nákladu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Reprezentatívnym zástupcom vozidiel kategórie N1 sú dodávky.

Ako požiadať o dotáciu na nákup elektromobilu a iného vozidla s alternatívnym pohonom

Žiadosti o poskytnutie dotácie na nákup elektromobilu alebo iného vozidla s alternatívnym pohonom sa budú predkladať ministerstvu hospodárstva na základe výziev na predkladanie žiadostí a schválenej schémy pomoci. Tieto dokumenty by mali byť čoskoro zverejnené na internetovej stránke ministerstva hospodárstva vrátane maximálnej výšky dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.

Rovnako budú na internetovej stránke ministerstva hospodárstva v súvislosti s touto dotáciou zverejnené aj kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, váha týchto kritérií, formulár žiadosti v elektronickej podobe, disponibilný objem finančných prostriedkov a aj najneskorší termín vyhodnocovania žiadostí.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup vozidla s alternatívnym palivom sa bude predkladať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom vrátane jej príloh. Žiadosti bude vyhodnocovať najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky.

Na dotáciu na nákup nového vozidla s alternatívnym pohonom nie je právny nárok, čo znamená, že aj keď splníte všetky podmienky pre jej poskytnutie, nemusí vám byť schválená. V prípade schválenia dotácie vám ju ministerstvo hospodárstva poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú s ním ako úspešný žiadateľ podpíšete.

18. novembra Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Viac sa dočítate v článku Dotácia na elektromobily – podmienky výzvy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky