Dotácia na elektromobily – podmienky výzvy

Od 11. decembra 2019 bude možné požiadať o dotáciu na elektromobil alebo plug-in hybrid. V článku sa dozviete viac o konkrétnej výške dotácie a kritériách hodnotenia žiadostí.

Dňa 18. novembra 2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webe uverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (ďalej len „výzva“ v príslušnom tvare).

Všeobecné informácie o tejto forme dotácie si prečítate v článku Dotácie na elektromobily a iné automobily s alternatívnym pohonom 2019.

Na aké elektromobily bude možné získať dotáciu

Ako už vyplýva z názvu výzvy, zatiaľ bude možné dotáciu získať len na nákup:

  1. batériových elektrických vozidiel (teda „čistých elektromobilov“, ktoré majú ako druh paliva/zdroj energie v osvedčení o evidencii časť II uvedené „BEV“) a
  2. vozidiel s najmenej jednou pohonnou jednotkou na elektrický pohon s možnosťou dobíjania z externého zdroja elektrickej energie (teda „plug-in hybridov“, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II ako druh paliva/zdroj energie uvedené „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie).

Zároveň musí ísť o vozidlá kategórie M1 a N1. Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča. Do kategória N1 patria vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Dotácie na vozidlá s iným alternatívnym pohonom (napríklad CNG, LPG, LNG) a iných kategórií zatiaľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nebude poskytovať.

Aká bude výška dotácie na jeden elektromobil alebo plug-in hybrid

Na jedno vozidlo je stanovená pevná výška dotácie (výška dotácie sa na každé vozidlo uplatňuje vždy v plnej výške) podľa alternatívneho pohonu vozidla, a to:

  • 8 000 eur pre jedno batériové elektrické vozidlo kategórie M1 a N1,
  • 5 000 eur pre jedno plug-in hybridné elektrické vozidlo kategórie M1 a N1.

Podmienkou je, že obstarávacia cena vozidla nesmie byť vyššia ako 41 666,67 eur bez DPH. Ďalšou podmienkou pre získanie dotácie je to, že vozidlo, na ktoré má byť poskytnutá dotácia, nesmie byť obstarané formou leasingu. Najvyššia výška dotácie poskytnutá na základe tejto výzvy pre právnické osoby – podnikateľov bude spolu 200 000 eur, čo znamená, že obchodná spoločnosť môže dostať dotáciu napríklad na najviac 25 elektromobilov alebo 40 plug-in hybridov (samozrejme, sú možné aj iné kombinácie obstarania). Najvyššia výška dotácie pre fyzické osoby – nepodnikateľov, fyzické osoby – podnikateľov, obce a vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie bude 8 000 eur (v rámci tejto výzvy môžu tieto skupiny žiadateľov získať dotáciu len na jedno vozidlo). Na základe tejto výzvy nebudú môcť dostať dotáciu právnické osoby – nepodnikatelia.

Na túto výzvu je zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených 5 miliónov eur.

Ako požiadať o poskytnutie dotácie na elektromobil alebo plug-in hybrid

Prvým krokom pre poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel bude vykonanie online registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie. Táto registrácia žiadosti sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke www.chcemelektromobil.sk. Online registrácia žiadostí a rezervácia zdrojov bude možná najskôr od 11. decembra 2019, každý pracovný deň od 12:00 do 20:00. Online rezervácia slúži na registráciu žiadateľa a rezervovanie požadovanej výšky dotácie počas administrácie a schvaľovania žiadosti až po uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie. Následne (najskôr od 17. decembra 2019) bude žiadateľov e-mailom kontaktovať Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá ich týmto spôsobom oboznámi s ďalším postupom pre oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti o poskytnutie dotácie. 

Prečítajte si tiež

Posledný deň na podanie žiadosti o dotáciu nie je stanovený, ale po tom, ako budú vyčerpané finančné prostriedky vyčlenené na túto výzvu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu uzavrie a ďalšie predkladanie žiadostí nebude možné.

Článok pokračuje pod reklamou

Kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie

Na základe všetkých príloh priložených k žiadosti o poskytnutie dotácie pridelený osobný administrátor Slovenskej inovačnej a administratívnej agentúry overí, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky oprávnenosti poskytnutia dotácie. Záverečným výrokom administrátora bude, že žiadosť spĺňa alebo nespĺňa všetky podmienky oprávnenosti poskytnutia dotácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra potom každú žiadosť predloží komisii.

Komisia pri schvaľovaní žiadosti o poskytnutie dotácie prihliada na nasledujúce kritériá:

  1. kritérium – výrok o tom, či boli alebo neboli splnené všetky podmienky oprávnenosti poskytnutia dotácie na elektromobil alebo plug-in hybrid,
  2. kritérium – zdôvodnenie motivácie žiadateľa o poskytnutie dotácie (žiadateľ toto zdôvodnenie v maximálne 500 slovách uvádza v online registrácii žiadosti).

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bude informovať žiadateľa o konečnom rozhodnutí o jeho žiadosti do 40 pracovných dní odo dňa riadneho podania úplnej žiadosti.

S úspešným žiadateľom bude napokon uzatvorená zmluvy o poskytnutí dotácie. Príjemca dotácie bude povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po dobu dvoch rokov každé podporené vozidlo formou nálepky s logom a nápisom „Jazdím ekologicky s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“. Príjemca dotácie tiež bude povinný mať na dotované vozidlo uzatvorené havarijné poistenie najmenej po dobu dvoch rokov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky