Ako registrovať ochrannú známku?

Logo firmy alebo značka výrobku sú typickými príkladmi ochrannej známky. Pozrite sa, ako postupovať pri registrovaní ochrannej známky.

Zákazníci často nepoznajú podnikateľa podľa celého názvu jeho spoločnosti, ale podľa jeho loga alebo určitého obrázku, ktorý používa na svojich výrobkoch. Je preto praktické, aby sa podnikateľ snažil toto svoje jedinečné označenie ochrániť a zabrániť tomu, aby niekto iný toto označenie zneužil a začal ho používať na svojich výrobkoch.

Čo je ochranná známka?

Ochrannou známkou môže byť čokoľvek, čo môžeme graficky znázorniť. Ako ochrannú známku si teda môžeme zaregistrovať svoje logo. Môže ním byť však rovnako aj určitý obrázok, ten nemusíme nutne zobrazovať priamo na svojich výrobkoch, ale môže to byť obrázok maskota spoločnosti, ktorého využívame v reklamách alebo na letákoch.

Pri známych značkách sa stretávame dokonca s tým, že majú ako ochrannú známku zaregistrovaný určitý tvar výrobku (napr. špeciálny tvar fľaše, podľa ktorého zákazníci výrobok podnikateľa rozpoznajú).

V prípade, že si zaregistrujete ochrannú známku, toto označenie nemôže používať nikto iný okrem vás. Ochrannú známku budete mať zaregistrovanú po zákonom stanovenú dobu a na území štátu, kde si ochrannú známku zaregistrujete.

Ochranná známka môže byť zaregistrovaná pre jedného podnikateľa ako individuálna ochranná známka alebo pre skupinu podnikateľov ako kolektívna ochranná známka.

Kde si môžeme zaregistrovať ochrannú známku?

Na území Slovenska je možno ochrannú známku zaregistrovať na Úrade priemyselného vlastníctva („Úrad“). Takýmto spôsobom však bude vaša ochranná známka chránená len na území Slovenska.

Príklad: Ak si podnikateľ zaregistruje ochrannú známku na území Slovenska, má ju chránenú len pre územie Slovenskej republiky. Je teda možné, že český podnikateľ si rovnakú ochrannú známku zaregistruje pre územie Českej republiky alebo aj ďalších štátov s výnimkou Slovenska.

Čo musí splniť registrovaná ochranná známka?

Ochrannou známkou môže byť len označenie, ktoré možno graficky znázorniť, môžu to byť slová, číslice, obrázky, tvary alebo ich kombinácie, ktoré môžu odlíšiť váš výrobok od výrobku iného podnikateľa. Ochrannou známkou teda nemôže byť zvukový záznam.

Príklad: Podnikateľ si nemôže zaregistrovať tvar obyčajného pohára, pokiaľ sa v ničom neodlišuje od bežne predávaných pohárov. Tvar pohára je možno zaregistrovať ako ochrannú známku pokiaľ je dizajnovo dostatočne odlišný od bežných pohárov.

Ochrannou známkou nemôže byť výlučne pomenovanie druhu tovaru (napr. zošity), jeho zemepisného pôvodu (napr. slovenský nábytok) alebo kvality (napr. najlepší chlieb).

Rovnako ochrannou známkou nemôže byť výlučne označenie alebo údaj, ktoré sa stali obvyklými v bežnom alebo obchodnom jazyku, je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, nesmie klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov.

Pozor! Pred registráciou si skontrolujte v registri ochranných známok, či už podobnú ochrannú známku nemá zaregistrovanú iný podnikateľ.

Koľko stojí registrácia ochrannej známky?

Poplatok za podanie prihlášky je stanovený na 166 € pre zápis individuálnej známky do troch tried tovarov alebo služieb, pri kolektívnej známke je poplatok za zápis do troch tried 332 €. V prípade každej ďalšej triedy sa poplatok zvyšuje o 17 €. Zoskupenie tovarov do rôznych tried sa riadi tzv. niceským triedením, ktoré rozlišuje celkom 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. Jednotlivé triedy obsahujú súbory výrazov (ako napr. pivo, káva, topánky) pre určenie tých výrobkov a služieb, o ktorých ochranu sa v prihláške ochrannej známky žiada. To, do akej triedy spadá Váš tovar, služba a obrazový prvok, si ľahko overíte na internetových stránkach Úradu priemyselného vlastníctva.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo musí obsahovať prihláška ochrannej známky?

O zápis ochrannej známky sa žiada prostredníctvom prihlášky – formuláru zverejneného Úradom. Okrem identifikácie a podpisu žiadateľa musí prihláška obsahovať hlavne:

  • zreteľné vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
  • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré bude ochranná známka zapísaná. Ochranné známky sa zapisujú k jednotlivým triedam tovarov a služieb uvedeným v zozname zverejnenom Úradom.

Pozor! Triedy, pod ktoré v minulosti zaradila iná spoločnosť pri registrácii svoju ochrannú známku, nemusia byť aktuálne. Preto vždy kontrolujte aktuálny zoznam tried služieb a výrobkov.

Ako dlho trvá, kým mi zapíšu ochrannú známku?

Po podaní prihlášky Úrad preskúma, či prihláška spĺňa všetky náležitosti. Ak tieto náležitosti spĺňa, zverejní prihlášku vo Vestníku Úradu. Zverejnením začne plynúť lehota 3 mesiacov, počas ktorých môže voči prihláške podať námietky každý, kto:

  • kto je majiteľom staršej ochrannej známky, ktorá sa podobá alebo zhoduje s našou ochrannou známkou a mohlo by teda dôjsť k zámene našich ochranných značiek,
  • kto používa nezapísané označenie, ktoré sa na verejnosti a v obchodnom styku spája s jeho výrobkami,
  • kto by mohol byť dotknutý používaním takejto ochrannej známky, napr. ak ochranná známka obsahuje jeho meno,
  • koho autorské práva by mohli byť dotknuté používaním takejto ochrannej známky, napr. autor umeleckého diela, ktoré bolo prihlásené ako ochranná známka.

Pokiaľ nikto nepodá v lehote 3 mesiacov žiadne námietky alebo sa konanie o námietkach skončilo rozhodnutím o zastavení konania či zamietnutím námietok, Úrad zapíše ochrannú známku do registra ochranných známok.

Po akú dobu bude chránená zaregistrovaná ochranná známka?

Zápis ochrannej známky platí po dobu 10 rokov, ale počíta sa už odo dňa podania prihlášky. Najskôr v poslednom roku platnosti ochrannej známky si môžete podať žiadosť o obnovu ochrannej známky, ktorá bude obnovená znovu na 10 rokov – táto doba sa potom bude počítať odo dňa, kedy skončila platnosť pôvodnej ochrannej známky.

Poplatok za obnovu ochrannej známky je u individuálnej kolektívnej známky do troch tried tovarov a služieb 133 €, pri kolektívnej ochrannej známke 266 €. Za každú ďalšiu triedu tovarov sa poplatok zvyšuje o 16,50 €.

Ako môžem ochrániť svoju ochrannú známku v zahraničí?

Ochrannú známku s platnosťou pre územie všetkých členských štátov EÚ si môžete zaregistrovať na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. Mimo štátov EÚ sú ochranné známky upravené medzinárodnými dohodami, medzinárodné ochranné známky registruje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku ochrannej známky upravujú:

Zákon č. 506/2009 Z. z., o ochranných známkach

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky