Saldokonto – prehľad o osobnom účte daňovníka od Finančnej správy

Saldokonto je nová služba finančnej správy, ktorá umožní daňovníkom mať lepší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Obsahuje prehľad platieb, preplatky, nedoplatky či nepriradené platby.

Od 15. apríla 2021 spustila Finančná správa SR službu, ktorú majú napríklad zdravotné či Sociálna poisťovňa dostupné už dlhšiu dobu. Ide o saldokonto alebo inak povedané, o prezeranie údajov osobného účtu daňovníkov a získanie prehľadu o stave na tomto účte. Saldokonto online sprístupňuje informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch, čím je možné skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti. Rovnako je k dispozícii aj informácia v prípade preplatkov a daňový subjekt si môže preveriť, či je potrebné požiadať o jeho vrátenie alebo overiť si včasné vrátenie v prípade uplatnených a splatných vratiek nadmerných odpočtov.

Nová elektronická služba finančnej správy je dostupná online a overenie údajov je pre daňovníkov zadarmo. Využívať službu môže 750 tisíc daňových subjektov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky.

Kto uvidí vo svojich elektronických službách saldokonto?

Saldokonto môžu využívať všetky daňové subjekty, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky. Prístup k údajom saldokonta majú:

  • používatelia s plným prístupom k službám portálu finančnej správy (štatutárny orgán/konateľ právnickej osoby alebo zástupca s generálnou plnou mocou),
  • používatelia s obmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy, ktorí majú vyznačené oprávnenie Osobný účet.

Príslušné oprávnenie sa používateľovi prideľuje na základe právneho postavenia, alebo vyplýva z plnej moci /poverenia, pričom ide o štandardné pravidlá prístupu k službám PFS. Používatelia, ktorí tento prístup nemajú, musia o možnosť vyznačenia oprávnenia pre prezeranie saldokonta požiadať daňový úrad. 

Ako požiadať o oprávnenie k prístupu k údajom do saldokonta?

Finančná správa SR na svojej webstránke uvádza, akým spôsobom sa dá získať prístup k údajom. Saldokonto je sprístupnené na prezeranie iba osobám oprávneným pristupovať k príslušným dátam daňového subjektu. Prístup k údajom saldokonta nie je možné členiť podľa daní alebo agendy. Ak má používateľ prístup k saldokontu, má sprístupnené vždy všetky dáta saldokonta. Prístup k saldokontu môže byť vyznačený súbežne aj viacerým používateľom autorizovaným pre ten istý daňový subjekt.

Prístup k saldokontu pre používateľa PFS sa prideľuje v aplikácii IAM PFS.

Osobný účet – prístup k údajom
Ak je vyznačené toto oprávnenie, používateľovi sa umožní prístup k osobnému účtu subjektu (saldokontu).

Osobný účet – vytváranie výstupov
Ak je vyznačené toto oprávnenie, používateľovi sa umožní vytvárať výstupy z osobného účtu subjektu (saldokonta). Toto oprávnenie nie je možné vyznačiť, ak zároveň nie je vyznačené aj oprávnenie na Osobný účet – prístup k údajom.

Všetci používatelia s neobmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy (PFS), ktorým neobmedzený prístup k službám PFS vyplýva z ich právneho postavenia alebo z plnej moci, majú prístup k saldokontu vytvorený automaticky. Patrí sem PTK Osobné konanie, Štatutárny orgán, Zákonný zástupca / opatrovník, Prokurista, Správca v konkurznom konaní, Likvidátor a PTZ Likvidátor a PTZ Správca v konkurznom konaní. Systém automaticky dané oprávnenie vyznačí aj pre PTK Pokračovateľ v živnosti a PTK Pozostalý (pozostalý len prístup k údajom).

Ak má používateľ PFS prístup do IAM PFS vytvorený na základe udelenej moci (PTK/PTZ Splnomocnená osoba), má saldokonto dostupné iba v prípade, že má vyznačené oprávnenie Osobný účet – prístup k údajom. Každá splnomocnená osoba s generálnou plnou mocou má prístup k saldokontu automaticky na základe vyznačeného oprávnenia Neobmedzený prístup k službám PFS. Ak má splnomocnená osoba obmedzené oprávnenia (napríklad zastupuje subjekt len v rámci jednej dane), nemusí mať prístup k saldokontu. Osoba, ktorá zastupuje subjekt v obmedzenom rozsahu má mať prístup k saldokontu, len ak jej toto oprávnenie vyplýva z plnej moci.

Ak teda splnomocnená osoba nemá prístup k saldokontu, pretože má plnú moc len na vybrané agendy alebo dane, musí pre získanie prístupu k saldokontu predložiť žiadosť o autorizáciu alebo zastupovanie, ku ktorej doloží plnú moc, z ktorej vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu. Takúto žiadosť vybavuje registrátor daňového úradu štandardným spôsobom.

Prečítajte si tiež

Prístup k saldokontu pre poverenú osobu môže poverenej osobe vytvoriť vo vlastnej réžii aj daňový subjekt sám vo svojej osobnej internetovej zóne na PFS – môže to vykonať každý jeho autorizovaný používateľ, ktorý má neobmedzený prístup k službám PFS a je oprávnený udeľovať prístupy pre ďalšie poverené osoby. Ak požiada o vytvorenie prístupu pre poverenú osobu registrátora daňový úrad, k žiadosti priloží poverenie, z ktorého vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu.

Kde je možné saldokonto nájsť?

Po príhlásení sa na portál finančnej správy (prostredníctvom mena a hesla, resp. kvalifikovaného elektronického podpisu) sa do saldokonta dostanete cez Osobný účet – Výpis z osobného účtu. Ak máte dostatočné oprávnenie, zobrazí sa vám zoznam vašich daní, ako aj nepriradené a neidentifikované platby (viď obrázok).

Zdroj: Portál finančnej správy
Zdroj: Portál finančnej správy

Po kliknutí na lupu si môžete pozrieť detail stavu konkrétnej dane, ako vidíte na obrázku.

Zdroj: Portál finančnej správy
Zdroj: Portál finančnej správy

Ikonka listu papiera umožní zobraziť výpis obratov pre konkrétnu daň, ktoré si môžete vyfiltrovať za určité časové obdobie (viď obrázok).

Zdroj: Portál finančnej správy
Zdroj: Portál finančnej správy

Aké údaje je možné nájsť v saldokonte?

Na osobnom účte daňového subjektu sa zobrazujú:

  • neuhradené predpisy, nevrátené preplatky (označené mínusom), nevrátené nadmerné odpočty (označené mínusom), nepriradené platby,
  • uhradené predpisy s históriou jedného roka,
  • predpisy uhradené po lehote splatnosti jeden rok po dátume poslednej úhrady,
  • predpisy preddavkov s históriou dvoch rokov (z dôvodu, aby si daňovník mohol pozrieť a skontrolovať uhradené preddavky pred podaním daňového priznania, a to aj v prípade hospodárskeho roku).
Prečítajte si tiež

Údaje z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva. Po ich spracovaní bude mať tiež subjekt k dispozícii informáciu o výške preddavkov na daň z príjmov a o termínoch ich splatnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Vysvetlivky pojmov v saldokonte

Celková suma je rozdiel medzi položkami Vyrubené – Uhradené.

Vyrubené je súčet všetkých vyrubených predpisov, okrem predpisov preddavkov.

Uhradené sú súčet úhrad priradených k predpisom zahrnutým v položke „Vyrubené“.

Predpísané preddavky je súčet predpisov preddavkov.

Uhradené preddavky je súčet úhrad preddavkov priradených k predpisom preddavkov.

Riadky „Predpísané preddavky“ a „Uhradené preddavky“ sú zobrazené len u daňového subjektu, ktorému z predpokladanej dane na dani z motorových vozidiel resp. z poslednej známej daňovej povinnosti na dani z príjmov vznikla povinnosť platiť preddavky.

Neuhradené pred splatnosťou sú predpisy, u ktorých k dátumu zobrazenia neuplynula lehota splatnosti.

Uhradené po splatnosti sú predpisy, ktoré boli uhradené po lehote splatnosti.

Neidentifikované/Nepriradené sú platby zaúčtované na osobnom účte daňovníka ako neúplne identifikované a voľné platby zaúčtované na daniach, ktoré nie sú priradené ku žiadnemu predpisu.

Vytvorenie platobných inštrukcií

Zaujímavou novinkou je aj možnosť vytvorenia platobných inštrukcií. Pomôže vám s vygenerovaním čísla účtu v tvare IBAN, aj s variabilným symbolom. Po zadaní údajov je možné platobný príkaz vytlačiť, dať do PDF, či vygenerovať QR kód. Možnosť úhrady cez internet banking avizoval prezident FS do konca roka.

Zdroj: Portál finančnej správy
Zdroj: Portál finančnej správy

Ako často sa bude saldokonto aktualizovať?

Údaje sa budú zobrazovať so stavom k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia na portáli finančnej správy.

Čo robiť v prípade, ak ste v saldokonte našli nedoplatok či nepriradenú platbu?

Odpoveď poskytla hovorkyňa Finančnej správy SR, Martina Rybanská. Finančná správa odporúča, že pri prezeraní dát saldokonta by mal dáta daňový subjekt preveriť až na detail jednotlivých položiek. Nestačí pozrieť len sumárne obrazovky. Až detail položiek ozrejmí, dá odpoveď, o aký predpis ide, resp. platbu. Detail položky obsahuje informácie, či ide o predpis dane z daňového priznania, vyrubenej dane po daňovej kontrole na základe rozhodnutia, preddavku, pokuty či úroku z omeškania. Detail položky obsahuje aj dátum splatnosti predpisu, zdaňovacie obdobie, či dátum úhrady.

Prečítajte si tiež

Len v prípade, že daňový subjekt skutočne nemá vedomosť o existencii rozhodnutia a predpise pokuty či úroku z omeškania, musí kontaktovať svojho správcu dane, lebo tu prichádza do úvahy aj možnosť, že daňový subjekt si rozhodnutie o uložení pokuty či vyrubení úroku z omeškania neprevzal. Podľa § 31 daňového poriadku, správca dane považuje zásielku za doručenú aj v prípade, ak si ju adresát v odbernej lehote neprevzal, pokuta je právoplatná, splatná a lehoty na zaplatenie plynú.

Aj v prípade, že subjekt preverovaním údajov zistí existenciu neidentifikovanej, resp. nepriradenej platby, by mal kontaktovať svojho správcu dane, čím skôr a vysvetliť, čo platil.

Obojsmerná elektronická komunikácia ako ďalší krok Finančnej správy

Ďalším proklientskym opatrením, na ktorom finančná správa pracuje, bude zavedenie obojsmernej elektronickej komunikácie. Aj táto služba je dlho odkladaným krokom. Elektronická komunikácia smerom k daňovým subjektom zo strany Finančnej správy SR bola zavedená od januára 2016, avšak ani v súčasnosti nie je do nej zapojených množstvo subjektov (predovšetkým ide o komunikáciu so subjektmi v oblasti spotrebných daní a v oblasti hazardných hier a v oblasti správnych konaní). Naproti tomu, povinná elektronická komunikácia pre daňovníkov bola spustená v roku 2014 pre platiteľov DPH, od roku 2018 už pre všetkých podnikateľov. Zásielky od Finančnej správy SR sú však väčšine subjektov zasielané poštou. Prezident FS, Jiří Žežulka, avizoval spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie do konca roka 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky