7 zmien v zákone o správe daní od roku 2018 (novela daňového poriadku)

Daňové tajomstvo, nové zoznamy na stránke finančnej správy, rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie aj index daňovej spoľahlivosti. Toto sú významné zmeny v daňovom poriadku od roku 2018.

1. Úprava daňového tajomstva od roku 2018

Do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") pribudnú nové ustanovenia o daňovom tajomstve. Zavádza sa aj jeho definícia, pričom daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. Základnou myšlienkou úpravy daňového tajomstva je zákonná garancia, že informácie, ktoré daňový subjekt poskytne správcovi dane, budú dôverné. Ide napríklad o informácie o odberateľoch, dodávateľoch, o bankových úveroch, finančnej situácii a pod. Zákon upravuje povinnosť zachovávať daňové tajomstvo a účel, na ktorý môže byť použité. Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, vrátane bývalého zamestnanca. Výnimky z daňového tajomstva už nebudú presne vymedzené v zákone, ale príslušný orgán bude musieť preukázať oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, ktoré bude vyplývať z plnenia jeho úloh. Ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, napríklad súd alebo orgány činné v trestnom konaní majú právo oboznamovať sa s daňovým tajomstvom. Naopak, novinári či verejnosť nemajú právo sa oboznamovať s daňovým tajomstvom (okrem verejných zoznamov).

2. Nové verejné zoznamy na stránke finančnej správy od roku 2018

Finančná správa už v súčasnosti zverejňuje na svojej webstránke rôzne informačné zoznamy. Asi najznámejšie sú tzv. čierna listina platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (napr. sú to osoby nekontaktné, s nedoplatkami, nepodávajúce výkazy a pod.) alebo zoznam daňových dlžníkov.

Od roku 2018 pribudnú ďalšie štyri zoznamy:

  • zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka,
  • zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku,
  • zoznam vybraných finančných inštitúcií, a to do konca prvého štvrťroka kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok na základe evidencie úhrad osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a
  • zoznam regulovaných osôb, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe rozhodnutí o zúčtovaní osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach, ktoré nadobudli právoplatnosť v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

Informácie napríklad o výške nadmerných odpočtov budú pre verejnosť a tretí sektor určite zaujímavé. Tieto zoznamy majú prispieť k verejnej kontrole, podobne ako je to pri zverejňovaní zmlúv a pomôcť v boji s daňovými únikmi.

Ďalšie informácie o daňovom tajomstve a informačných zoznamoch si prečítajte v článku Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy.

3. Povinná elektronická komunikácia pre firmy aj pre živnostníkov od roku 2018

Povinná elektronická komunikácia sa doteraz týkala len platiteľov DPH, daňových poradcov a advokátov za daňový subjekt, ktorého zastupovali pri správe daní, príp. iného zástupcu za platiteľa DPH.

Prečítajte si tiež

Od roku 2018 nastanú v tejto oblasti zmeny. Okruh osôb povinných doručovať podania finančnej správe elektronicky sa rozšíri. Od roku 2018 sú povinné komunikovať elektronicky aj právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov, aj ich zástupcovia. Pre fyzické osoby - podnikateľov zmena neplatí hneď od 1. januára 2018, ale túto povinnosť majú až od 1. júla 2018. Fyzické osoby, ktoré sú len prenajímateľmi nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia (majú príjmy podľa §6, ods. 3 zákona o dani z príjmov), sa povinnosť komunikovať elektronicky netýka.

Viac o povinnej elektronickej komunikácii od roku 2018 sa dozviete v článku Elektronická komunikácia firiem a živnostníkov s daňovými úradmi od roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Index daňovej spoľahlivosti

Ďalšia novinka, ktorú priniesla novela daňového poriadku, je index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe. Pôjde o interné hodnotenie finančnej správy. Spoľahlivé daňové subjekty budú mať možnosť užívať určité výhody (tzv. osobitný daňový režim) v rámci zákonných možností, čo by malo motivovať daňové subjekty správať sa voči finančnej správe zodpovedne. Osobitné daňové režimy budú verejne známe. Podrobnosti týkajúce sa kritérií určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy a zoznam osobitných daňových režimov uverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle. Podrobnosti teda zatiaľ nie sú známe.

Ďalšie informácie o indexe daňovej spoľahlivosti, ktoré sú aktuálne známe, sa dočítate v článku Index daňovej spoľahlivosti od roku 2018.

5. Lacnejšie záväzné stanoviská od roku 2018

Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, napr. v oblasti posúdenia osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty alebo daňovej uznateľnosti výdavkov. O záväzné stanoviská však nie je zo strany daňových subjektov záujem, predovšetkým kvôli ich cene. Tieto budú od roku 2018 znížené nasledovne:

  • 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
  • 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2 500 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
  • 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 3 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.

Viac o záväzných stanoviskách sa dozviete v článku Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie.

6. Úprava zásady prednosti obsahu pred formou

Už v súčasnosti daňový poriadok upravuje, že pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. To znamená, že rôzne umelé transakcie a štruktúry, ktoré boli vytvorené za účelom agresívneho daňového plánovania a optimalizácie, sa neberú do úvahy. Novelizovaná však bola druhá veta a od roku 2018 bude platiť, že na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.

7. Súhrnný protokol

Finančné riaditeľstvo na účely správy daní môže v odôvodnených prípadoch vyhotoviť súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov. Ide najmä o prípady, keď sú daňové subjekty zapojené v podvodnom reťazci. Správcovia dane budú mať naďalej povinnosť vyhotovovať protokoly z jednotlivých daňových kontrol, avšak súhrnný protokol bude mať komplexnú vypovedaciu hodnotu. Ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, v prípade navzájom prepojených obchodných transakcií prax ukázala potrebu takéto transakcie preverovať ako celok, t. j. ako komplexné prípady s posúdením všetkých faktorov vytváraných reťazcov.

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky