Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Finančná správa bude vydávať záväzné stanoviská, z čiernej listiny bude možné podnikateľa vymazať a dôjde k miernemu zníženiu administratívneho zaťaženia pri registrácii.

Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR

Daňové subjekty (podnikatelia) budú môcť písomne požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. Záväzné stanoviská budú vzhľadom na ich cenu určené skôr väčším podnikom a podnikateľským združeniam. Cena záväzného stanoviska k jednému daňovému predpisu bude najmenej 4 000 eur. Záväzné stanovisko bude v praxi riešiť nejednoznačný výklad príslušných ustanovení daňových predpisov a zvyšovať právnu istotu daňového subjektu pri realizácii zamýšľaného obchodného prípadu. Účinnosť zákona v tomto bude je od 1. septembra 2014, teda daňové subjekty budú môcť požiadať o záväzné stanovisko až po tomto dátume.

Úhrada za záväzné stanovisko sa bude platiť bez výzvy pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.

Záväzné stanovisku k uplatneniu Suma úhrady ako % z predpokladaného obchodného prípadu Minimálna výška úhrady za záväzné stanovisko Maximálna výška úhrady za záväzné stanovisko
jedného daňového predpisu 1 % 4 000 eur 30 000 eur
dvoch a viac daňových predpisov 2 % 5 000 eur 30 000 eur
daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady 3 % 6 000 eur 30 000 eur

Zároveň novela daňového poriadku definuje prípady, kedy Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, a to v prípadoch, ak:

  • na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu, alebo
  • daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie.

Základná lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní od doručenia žiadosti. V mimoriadne zložitých prípadoch možno so súhlasom daňového subjektu (žiadateľa) lehotu na vydanie záväzného stanoviska predĺžiť najviac na šesť kalendárnych mesiacov.

Viac informácií nájdete v článku Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR

Výmaz daňového subjektu z čiernej listiny

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie sa zverejňuje na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, takzvaná čierna listina. Po novele daňového poriadku bude z čiernej listiny vymazaný daňový subjekt, u ktorého odpadli dôvody, na základe ktorých bol v zozname zverejnený (opakovane v kalendárnom roku porušil povinnosť podať daňové priznanie, nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť, nebol zastihnuteľný alebo porušoval povinnosti pri daňovej kontrole) a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov daňový subjekt neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, neporušil povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne. Z čiernej listiny bude vymazaný aj daňový subjekt, ktorému bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty (DPH).

Z čiernej listiny budú vymazaní aj platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí spĺňali podmienky na vymazanie z čiernej listiny už pred 1. januárom 2014.

Informácia o daňovo rizikovom subjekte úplne z webového sídla Finančného riaditeľstva nezmizne. Súčasne s takzvanou čiernou listinou bude Finančné riaditeľstvo zverejňovať aj zoznam vymazaných daňových subjektov. Rozsah údajov v tomto zozname bude:

  • identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty,
  • dátum zverejnenia v čiernej listine,
  • kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody pre zápis do čiernej listiny,
  • v prípade fyzickej osoby sa uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
  • v prípade právnickej osoby sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby a sídlo,
  • dátum výmazu z čiernej listiny.

K dátumu vydania článku je v zozname daňovo rizikových subjektov (čierna listina) zapísaných 7 434 subjektov. Dáta boli aktualizované naposledy 1. 9. 2013.

Precizovanie základných zásad správy daní

Ustanovenie § 3 ods. 6 sa precizuje, aby poskytovalo istejší základ pre rozhodovanie orgánov v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním. Princíp podstaty nad formou má tak mať silnejší právny základ v boji proti neoprávnenému vyhýbaniu sa zdaneniu, t. j. ešte stále legálnou cestou  využívať možnosti znižovania základu dane. Pri správe daní neprihliada na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti.

Preúčtovanie platby uhradenej na účet iného daňového subjektu

Ak daňový subjekt nedopatrením uhradí platbu na nesprávny účet pre platbu dane, môže požiadať o jej preúčtovanie. Mylne uhradená platba bude do 30 dní od podania žiadosti preúčtovaná na  účet daňového subjektu, ktorý má pridelený na platbu dane, vo výške, v akej ju správca dane eviduje ako daňový preplatok. Primárne sa teda platba uhradená nedopatrením na iné číslo účtu pre platbu dane použije na úhradu nedoplatkov v zmysle poradia ustanoveného daňovým poriadkom. Správca dane informuje žiadateľa o vybavení preúčtovania.

Nové pravidlá pre preúčtovanie mylne uhradenej platby sa použijú na platby vykonané po 31. decembri 2013.

Porušovanie účtovných predpisov nebude zastrešované daňovým tajomstvom

Zverejnenie údajov o porušení povinností uložených daňovým subjektom zákonom o účtovníctve nebude porušením daňového tajomstva, ak budú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou.

Vypustenie niektorých údajov v žiadosti o registráciu

Právnická osoba nebude musieť v žiadosti o registráciu uvádzať hlavný predmet činnosti a štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak sú uvedené v obchodnom registri. Fyzická osoba nebude musieť v žiadosti o registráciu uvádzať hlavný predmet činnosti.

 Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky