Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR

Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové subjekty (podnikatelia) budú môcť od 1. 9. 2014 požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov.

Kokretizáciu právnych predpisov, ku ktorým bude Finančné riaditeľstvo SR vydávať záväzné stanoviská, pripraví a zverejní Ministerstvo financií SR.

Záväzné stanoviská budú vzhľadom na ich cenu určené skôr väčším podnikom a podnikateľským združeniam. Cena záväzného stanoviska k jednému daňovému predpisu bude najmenej 4 000 eur. Záväzné stanovisko bude v praxi riešiť nejednoznačný výklad príslušných ustanovení daňových predpisov a zvyšovať právnu istotu daňového subjektu pri realizácii zamýšľaného obchodného prípadu. Účinnosť zákona v tomto bude je od 1. septembra 2014, teda daňové subjekty budú môcť požiadať o záväzné stanovisko až po tomto dátume.

Žiadosť o záväzné stanovisko musí byť písomná a musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Na podaní žiadosti sa budú pravdepodobne podieľať aj experti z daňovej oblasti, nakoľko v žiadosti musí daňový subjekt uviesť  aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov. Zároveň treba brať na vedomie, že záväzné stanovisko sa predpokladá uplatňovať na zložité prípady s veľkým finančným objemom obchodných transakcií. Stanovisko je povinné zaujať Finančné riaditeľstvo SR. Ďalej je potrebné v žiadosti uviesť aj právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.

Finančné riaditeľstvo SR vyzve daňový subjekt na doplnenie žiadosti, ktorá neobsahuje predpísané náležitosti alebo nedostatočne podrobne opísané skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané. Daňový subjekt má lehotu 8 dní na doplnenie požadovaných údajov, inak sa žiadosť bude považovať za nepodanú. Žiadosť sa bude považovať za nepodanú aj vtedy, ak výzve daňový subjekt nevyhovie v plnom rozsahu, aj keď bola dodržaná lehota.

Zároveň novela daňového poriadku definuje prípady, kedy Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, a to v prípadoch, ak:

  • na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu, alebo
  • daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie.
Prečítajte si tiež

Základná lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní od doručenia žiadosti. V mimoriadne zložitých prípadoch možno so súhlasom daňového subjektu (žiadateľa) lehotu na vydanie záväzného stanoviska predĺžiť najviac na šesť kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Lehotu navrhuje Finančné riaditeľstvo SR.

V prípade, že daňový subjekt nebude súhlasiť s predĺžením lehoty alebo sa nevyjadrí, bude sa žiadosť považovať za späťvzatú.

Záväzné stanovisko stráca účinky (t. j. postup v ňom uvedený nebude pre správcu dane a druhostupňový orgán záväzný) napríklad vtedy, ak dôjde k zmene právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané – novelizuje sa zákon.

Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt (podnikateľ) záväzné stanovisko žiadal, môže daňový subjekt (podnikateľ) proti nemu podať Finančnému riaditeľstvu SR námietku do ôsmi dní od jeho doručenia.

Úhrada za záväzné stanovisko sa bude platiť bez výzvy pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.

Záväzné stanovisku k uplatneniu Suma úhrady ako % z predpokladaného obchodného prípadu Minimálna výška úhrady za záväzné stanovisko Maximálna výška úhrady za záväzné stanovisko
jedného daňového predpisu 1 % 4 000 eur 30 000 eur
dvoch a viac daňových predpisov 2 % 5 000 eur 30 000 eur
daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady 3 % 6 000 eur 30 000 eur

V prípade, že suma obchodné prípadu bude v skutočnosti vyššia najmenej o 10 % ako bola pôvodne predpokladaná v žiadosti o záväzné stanovisko, daňový subjekt bude povinný doplatiť rozdiel, prípadne aj ročný úrok 1 %. Úrok sa bude platiť za dni.

Ak Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu. Ak záväzné stanovisko nebolo vydané v dôsledku prejavu nesúhlasu daňového subjektu s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, Finančné riaditeľstvo SR zaplatí daňovému subjektu úrok vo výške 1 % p. a. Úrok sa bude platiť za dni (t. j. denný úrok = úroková sadzba/počet dní v roku*výška zaplatenej úhrady za záväzné stanovisko).

Prečítajte si aj informácie o vyhláške upravujúcej vydávanie záväzných stanovísk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky