Platenie dane a označovanie platby dane

Od roku 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky na nové číslo účtu s novým variabilným symbolom. Od 1. 2. 2014 je zase potrebné uvádzať číslo účtu v tvare IBAN.

Podľa vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane sa platba dane bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, označí:

 • číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
 • číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza oznámené daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu,
 • variabilným symbolom,
 • sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
 • informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

Platba dane poštovým poukazom sa označí rovnako ako platba dane bezhotovostným prevodom, okrem čísla účtu daňového subjektu. Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

Osobný účet daňovníka

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho osobné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu. Overiť si alebo zistiť toto číslo účtu je možné na stránke http://oud.drsr.sk/, pričom je potrebné zadať rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo (DIČ) daňovníka.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:

Upozorňujeme, že o d 1. 2. 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN . Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Previesť číslo účtu do formátu IBAN môžete na tejto stránke.

Zoznam predčíslí účtov pre platbu dane

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312

Príklad

V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (so sídlom v tuzemsku) je tvorba čísla účtu, na ktorý sa preddavok uhradí, nasledovná:

 • predčíslie pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku je 500224
 • osobný účet daňovníka je možné zistiť na http://oud.drsr.sk/
 • kód banky je 8180

Číslo účtu je v tomto prípade 500224- základné číslo účtu /8180
Toto číslo účtu následne prevedieme do formátu IBAN.

Variabilný symbol pri úhrade dane

Zmena nastala od roku 2012 aj pri tvorbe variabilného symbolu, variabilným symbolom už nie je daňové identifikačné číslo daňového subjektu. Na označenie platby dane sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom:

 • prvé štyri číslice označujú druh platby dane

1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu

1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty

8100 – iná platba dane,

 • ďalších šesť číslic označuje obdobie , za ktoré sa platba dane vykonáva a označí sa číselnými hodnotami v tvare
 1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01 – január

02 – február

03 – marec

04 – apríl

05 – máj

06 – jún

07 – júl

08 – august

09 – september

10 – október

11 – november

12 – december,

 1. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

41 – 1. štvrťrok

42 – 2. štvrťrok

43 – 3. štvrťrok

44 – 4. štvrťrok,

 1. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

21 – 1. polrok

22 – 2. polrok,

 1. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
 2. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Príklady

Na príkladoch preddavkov na daň z príjmov uvedieme tvorbu variabilného symbolu pri ich platení:

 1. Ak ide o platiteľa mesačných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za mesiac máj 2014 vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 2. 6. 2014 bude označená variabilným symbolom 1100052014:

 

                    


 1. Ak ide o platiteľa štvrťročných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za 2. kalendárny štvrťrok roku 2014 vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 30. 6. 2014 bude označená variabilným symbolom 1100422014:

V prípade, že ide o platbu dane z príjmov právnickej osoby (alebo fyzickej osoby) na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014, takáto platba bude označená variabilným symbolom 1700992014:

 

Na stránke Finančnej správy sa pravidelne nachádza zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na určité obdobia. Na 2. štvrťrok 2014 ich nájdete tu.

Do medzirezortného pripomienkového konania sa nedávno dostala novela vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Navrhovaná novela dopĺňa pôvodnú vyhlášku v dvoch bodoch a jej účinnosť sa navrhuje na 1. januára 2015.

Na aký účet musíte zaplatiť daň z príjmov a aké použiť predčíslie nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky