Ako sa oplatí zdaniť autorské honoráre za rok 2017

Ako sa oplatí zdaniť autorské honoráre za rok 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Autori môžu inkasovať zdanené autorské honoráre alebo si ich zdania v daňovom priznaní. Aký spôsob je výhodnejší?

Autori rôznych autorských diel, najmä však autori literárnych diel, hudobných diel, grafických diel, filmov či softvéru, majú aj v roku 2017 na výber z dvoch možností zdanenia autorských honorárov. Primárne sa každý autorský honorár zdaní zrážkou pri jeho výplate sadzbou 19 %. Autor sa môže s platiteľom honoráru dohodnúť, že daň zrážkou nevyberie (t. j. honorár nezdaní). K výplate autor dostane nezdanený honorár a daňovú povinnosť si vysporiada sám v daňovom priznaní.

Nie je jedno aký spôsob zdanenia autorských honorárov autor zvolí. Autor môže ušetriť, ak sa na svoju situáciu pozrie v súvislostiach, napríklad aké má druhy príjmov, či je zamestnaný alebo či je študent.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Zdaňovanie príjmov z autorských honorárov v roku 2017 – zdanenie zrážkou

Zdanenie zrážkou a inkasovanie zdaneného autorského honoráru je pre autora pohodlné riešenie. Voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nemá žiadne povinnosti. Daň z príjmov z autorského honoráru vypočíta, zrazí a odvedie spoločnosť, ktorá mu ho vypláca.

Sadzba dane z príjmov vyberanej zrážkou je 19 %. Daň z príjmov sa počíta zo sumy autorského honoráru, ktorá je znížená o dvojpercentný príspevok do príslušného umeleckého fondu, napr. Literárneho fondu alebo Hudobného fondu. Efektívna sadzba daňového a odvodového zaťaženia je vo výške 20,62 %.

Príklad: Ivona prispieva do odborného časopisu každý mesiac. Autorskú činnosť vykonáva popri zamestnaní. Vydavateľstvo jej mesačne vypláca honorár 200 eur. Z honoráru zrazí a odvedie 2 % príspevok do Literárneho fondu (4 eurá) a daň z príjmov (37,24 eura). Na bankový účet jej vydavateľstvo vyplatí čistý honorár vo výške 158,76 eura.

Za 12 mesiacov v roku 2017 jej vydavateľstvo vyplatí čistý honorár 1 905,12 eura. Vydavateľstvo za ňu odvedie príspevky do Literárneho fondu vo výške 48 eur a zrážkovú daň vo výške 446,88 eura.

Zdaňovanie príjmov z autorských honorárov v roku 2017 – zdanenie v daňovom priznaní

Ak chce autor zdaniť autorské honoráre v daňovom priznaní, musí s platiteľom honoráru (napr. s vydavateľstvom) uzavrieť písomnú dohodu o tom, že vydavateľstvo jej z honoráru nevyberie daň z príjmov zrážkou.

Zároveň sa musí registrovať na daňovom úrade ako samostatne zárobkovo činná osoba. Tlačivo musí podať na daňový úrad najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uzavrie uvedenú dohodu o nezdanení autorského honoráru zrážkou.

Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní môže uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú od roku 2017 vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Limit paušálnych výdavkov sa zvýšil na 20 000 eur ročne, bez ohľadu na dĺžku podnikania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2017.

Uzavretím dohody vzniká autorovi povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného (do 8 dní). Autor sa stáva platiteľom poistného, nakoľko získal postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. V tejto súvislosti je autor povinný platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2017 najmenej 61,81 eura. Ak je súčasne napríklad zamestnaný, tak mesačné preddavky platiť nemusí. Táto povinnosť mu vznikne najskôr od roku 2019, ak ich suma bude vyššia ako 3 eurá.

Zdravotná poisťovňa autorovi vykoná po skončení roka 2017 ročné zúčtovanie poistného, najneskôr do konca septembra v roku 2018. Výšku poistného určí na základe daňového priznania za rok 2017 a skutočnosti, či v danom roku bol napr. súčasne zamestnancom. Ak bol autor súčasne zamestnancom, nevzťahuje sa na neho minimálny základ a poistné zaplatí len na základe údajov z daňového priznania.

Sadzba poistného je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. Zdravotne postihnutá osoba má sadzbu poistného 7 %. Vymeriavací základ je súčet základu dane a zaplatených odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorý je vydelený koeficientom 1,486.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Ivana prispieva do odborného časopisu každý mesiac. Autorskú činnosť vykonáva popri zamestnaní. Vydavateľstvo jej mesačne vypláca honorár 200 eur. Z honoráru zrazí a odvedie 2 % príspevok do Literárneho fondu (4 eurá). Nakoľko má s vydavateľstvom uzavretú dohodu o nevybratí dane z príjmov zrážkou, na bankový účet jej vydavateľstvo vyplatí čistý honorár vo výške 196 eur.

Za 12 mesiacov v roku 2017 jej vydavateľstvo vyplatí nezdanený honorár 2 352 eur. Vydavateľstvo za ňu odvedie príspevky do Literárneho fondu vo výške 48 eur. Keďže je súčasne zamestnaná, neplatí v priebehu roka 2017 preddavky na zdravotné poistenie.

V daňovom priznaní za rok 2017 prizná zdaniteľný honorár vo výške 2 400 eur. Uplatní paušálne výdavky vo výške 1 440 eur. Príspevok do Literárneho fondu je súčasťou paušálnych výdavkov. Základ dane je vo výške 960 eur. Predpokladajme, že nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si celú uplatní pri príjmoch zo zamestnania. Daň z príjmov pri použití sadzby 19 % bude vo výške 182,4 eura.

Prečítajte si tiež

Zdravotná poisťovňa jej za rok 2017 vykoná ročné zúčtovanie a vyčísli vymeriavací základ zo samostatnej zárobkovej činnosti 646,02 eura. Poistné (14 % z vymeriavacieho základu) za rok 2017 bude vo výške 90,44 eura.

Celkový čistý honorár za rok 2017, bude predstavovať 2 079,16 eura. Po zohľadnení uplatnenia zaplateného poistného na zdravotné poistenie v daňových výdavkoch bude čistý honorár za rok 2017 vo výške 2 096,35 eura. Ak by išlo o zdravotne postihnutú osobu, jej čistý honorár za rok 2017 po zohľadnení zaplateného poistného na zdravotné poistenie v daňových výdavkoch bude vo výške 2 132,98 eura.

Sociálne poistenie by autor, ktorý podáva daňové priznanie, platil v rovnakom režime, ako živnostník. Ak by bol súčasne zamestnancom, povinnosť platiť mesačné odvody na sociálne poistenie to neovplyvňuje. Viac na tému odvodov živnostníkov a SZČO pre rok 2017 nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

Kedy sa oplatí zdaniť autorský honorár zrážkou a kedy v daňovom priznaní za rok 2017?

Rozhodnutie závisí vždy od viacerých faktorov, predovšetkým do postavenia autora z pohľadu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia. V zásade je výhodnejšie podať daňové priznanie. Ak je autor súčasne napr. študentom strednej školy, študentom vysokej školy alebo zamestnancom, tak sa na neho nevzťahujú minimálne odvody na zdravotné poistenie. Efektívna sadzba zdanenia je v prípade podania daňového priznania nižšia ako je efektívna sadzba zdanenia v prípade zdanenia zrážkou. S rastom autorského honoráru sa ušetrená suma zvyšuje.

Zdanenie v daňovom priznaní je výhodné až do momentu, kým autorovi nevznikne povinnosť platiť mesačné odvody na sociálne poistenie, t. j. v roku 2017 nepresiahnu príjmy z autorských honorárov približne 5 500 eur (presná suma zatiaľ nie je známa).

Zdanenie v daňovom priznaní je výhodné predovšetkým z týchto dôvodov:

  • je možné využiť paušálne výdavky (zdaňuje sa 40 % príjmov),
  • je možné uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka (nezdaniteľnú časť základu dane),
  • vymeriavací základ, z ktorého sa platí zdravotné poistenie, sa kráti koeficientom,
  • sadzba na zdravotné poistenie je nižšia ako sadzba zrážkovej dane.

V prípade nízkych súm autorských honorárov, napr. do 150 eur ročne, by bolo pre autora vhodnejšie zdaniť ich zrážkou. Ušetrená suma by predstavovala približne 20 eur ročne, pričom autor:

  • sa musí registrovať na daňovom úrade,
  • musí oznámiť zdravotnej poisťovni, že je SZČO,
  • musí podať daňové priznanie typ – B (zamestnávateľ mu nemôže urobiť ročné zúčtovanie),
  • musí včas zaplatiť daň a zdravotné poistenie.

Uvedené povinnosti môže autor plniť sám alebo s pomocou odborníkov. Úspora 20 eur sa v konečnom dôsledku v pomere k vynaloženému času (zorientovanie sa v daniach a odvodoch, vyplňovanie a podávanie tlačív, cesty na úrady alebo poštu) alebo sume zaplatenej za poradenské služby môže obrátiť na stratu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky