Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017

Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V roku 2017 je možné uplatniť pri zdaňovaní autorských honorárov dva režimy zdanenia. Pozrite si výhody a nevýhody ich uplatnenia v roku 2017.

Príjmy autorov (z autorských honorárov) sa na účely zdaňovania zatrieďujú do príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Konkrétne ide o príjmy upravené v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zároveň sa označujú ako aktívne príjmy z autorskej činnosti. Sú nimi autorské honoráre za vytvorenie diela alebo autorské honoráre za podanie umeleckého výkonu.

Príklad: Martin napíše článok do časopisu, za ktorý mu vydavateľstvo vyplatí honorár 200 eur. Ide o autorský honorár, ktorý sa zatriedi na účely zdanenia ako aktívny príjem z autorskej činnosti.

Príklad: Martina vystúpi ako speváčka na mestskom podujatí. Za vystúpenie jej mesto vyplatí honorár 100 eur. Ide o autorský honorár, ktorý sa zatriedi na účely zdanenia taktiež ako aktívny príjem z autorskej činnosti.

Pri zdaňovaní príjmov autorov (z autorských honorárov) sú v roku 2017 na výber dva režimy zdaňovania, a to:

  • zdanenie v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka),
  • zdanenie zrážkou pri vyplatení autorského honoráru.

Nadriadeným, resp. všeobecným režimom zdanenia je vybranie dane z príjmov zrážkou pri vyplatení, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady (=autorského honoráru) v prospech autora.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Zdanenie príjmov autorov (z autorských honorárov) v daňovom priznaní za rok 2017

Základnou podmienkou uplatnenia tohto režimu zdanenia je uzavretie písomnej dohody autora a vydavateľa (platiteľa autorských honorárov) o nevybratí dane z príjmov zrážkou. Dohoda musí byť uzavretá písomne. Len príjmy autorov (z autorských honorárov) vyplatené po uzavretí tejto dohody sa zdania v daňovom priznaní.

Uzavretie takejto dohody je vydavateľ (platiteľ autorských honorárov) povinný oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu do pätnásteho dňa po skončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k jej uzavretiu. Oznámenie sa vykoná v súlade so spôsobom komunikácie s daňovým úradom (elektronicky alebo fyzicky – listinne).

V daňovom priznaní môže autor uplatniť skutočné (preukázateľné) daňové výdavky vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie, alebo výdavky vyčíslené percentom z úhrnu príjmov (tzv. paušálne výdavky).

Prečítajte si tiež

Viac k paušálnym výdavkom od roku 2017 nájdete v článku Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia.

Ak budú skutočné daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy autora (z autorských honorárov), rozdiel predstavuje daňovú stratu, o ktorú bude autor môcť v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (kalendárnych rokoch) znížiť základ dane.

Základ dane z aktívnych príjmov z autorskej činnosti je možné znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, predovšetkým o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Jej výška je 3 803,33 eura aj pre rok 2017.

Príklad: Katarína prispieva v roku 2017 každý mesiac svojimi skúsenosťami a receptami do časopisu o zdravej výžive. V priemere je jej mesačný autorský honorár za príspevky vo výške 500 eur. V kalendárnom roku 2017 jej vydavateľstvo vyplatí brutto autorský honorár 5 500 eur (1 až 11 mesiac v roku 2017). Tento ešte pred vyplatením znižuje o 2 % povinný príspevok do Literárneho fondu.

V daňovom priznaní uplatní paušálne výdavky (60 % z 5 500 €) vo výške 3 300 eur. Jej základ dane za rok 2017 predstavuje sumu 2 200 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka môže uplatniť len v sume základu dane (keďže tento je nižší ako 3 803,33 eura). Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka bude v sume 0,00 eura. Daň z príjmov platiť nebude.

Autor (príjemca príjmov z autorských honorárov) má povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Musí podať žiadosť o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať zárobkovú činnosť ako autor.

Ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj vzor dohodyo nezdaňovaní autorských odmien nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Zdanenie príjmov autorov (z autorských honorárov) zrážkou v roku 2017

V tomto prípade sú autorovi vyplatené už zdanené príjmy z autorských honorárov. Daň z príjmov zrazí a odvedie daňovému úradu platiteľ autorského honoráru (napr. vydavateľ). Sadzba dane vyberanej zrážkou je vždy 19 %. Autor nemá v prípade uplatnenia tohto režimu zdanenia voči daňovému úradu žiadne povinnosti.

Prečítajte si tiež

Platiteľ autorského honoráru (napr. vydavateľ) je povinný:

  • oznámiť daňovému úradu, že sa stal platiteľom dane vyberanej zrážkou (ak to už v minulosti nevykonal z iného dôvodu),
  • vypočítať a zraziť z príjmov autora (z autorského honoráru) daň vyberanú zrážkou,
  • odviesť túto daň daňovému úradu a oznámiť túto skutočnosť.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Katarína prispieva v roku 2017 každý mesiac svojimi skúsenosťami a receptami do časopisu o zdravej výžive. V priemere je jej mesačný autorský honorár za príspevky vo výške 500 eur, ktorý sa zdaní zrážkou.

Vydavateľstvo jej autorský honorár zníži o 2 % príspevok do Literárneho fondu. Z rozdielu, t. j. z čiastky 490 eur, jej vydavateľstvo vypočíta a zrazí daň z príjmov vyberanú zrážkou vo výške 93,10 eura. Vydavateľstvo daň z príjmov odvedie do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bude autorský honorár vyplatený, na účet daňového úradu. V rovnakej lehote túto skutočnosť daňovému úradu oznámi na príslušnom tlačive a spôsobom, ktorým s daňovým úradom komunikuje.

Porovnanie výhod a nevýhod režimov zdanenia príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017 (z pohľadu autora)

Zdaňovanie v daňovom priznaní Zdaňovanie zrážkou
Výhody
možno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane možno uplatniť daňový bonus možno uplatniť skutočné výdavky alebo paušálne výdavky (príspevok do Literárneho fondu je už súčasťou paušálnych výdavkov) sadzba zrážkovej dane vždy 19 % zrážkou sú splnené všetky daňové povinnosti za vykonanie zdanenia zodpovedá platiteľ autorských honorárov (nie autor) neplatia sa odvody na sociálne a zdravotné poistenie
Nevýhody
registrácia na daňovom úrade (žiadosť o pridelenie DIČ) zahrnutie do základu dane môže viesť k zdaneniu aj 25 % sadzbou dane podávanie daňového priznania (ak by sa inak nepodávalo) povinnosti vo vzťahu k zdravotnému poisteniu a sociálnemu poisteniu môže byť vykonaná daňová kontrola (napr. oprávnenosť daňových výdavkov) nemožnosť uplatniť daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane ako daňový výdavok nie je možné uplatniť iné výdavky ako príspevok do Literárneho fondu nie je možné uplatniť paušálne výdavky

Nie je jedno aký spôsob zdanenia autorských honorárov autor zvolí. Autor môže ušetriť, ak sa na svoju situáciu pozrie v súvislostiach. V článku Ako sa oplatí zdaniť autorské honoráre za rok 2017 sa dozviete viac.

Príjmy autorov (z autorských honorárov) a odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2017

Pri príjmoch autorov z autorských honorárov vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie. Povinnosť platiť poistné na môže vzniknúť len pri prekročení zákonom stanovenej sumy príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Zdravotným a sociálnym odvodom pre rok 2017, ktoré sa týkajú aj autorov s aktívnymi príjmami z autorskej činnosti, sa venujeme v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky