Daňové odpisy majetku v roku 2016

Rok 2015 bol bohatý na zmeny v odpisovaní majetku na daňové účely. V roku 2016 nastala len drobná zmena v odpisovaní majetku u prenajímateľa. V nasledujúcom článku Vám prinášame stručný prehľad, ako odpisovať majetok v roku 2016 z daňového hľadiska.

Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku v roku 2016

V súlade s § 22, ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”)sa nehmotný majetok odpíše v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”) najviac do výšky vstupnej ceny. Výnimku tvorí goodwill a záporný goodwill, ktorý sa zahrnie do základu dane podľa § 17a až 17c zákona o dani z príjmov.

Na základe § 28, ods. 4 zákona o účtovníctve sa nehmotný majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku v roku 2016

Hmotný majetok sa v roku 2016 zaradí do jednej zo 6 odpisových skupín podľa Prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov - ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN. Odpisové skupiny majú nasledujúce doby odpisovania:

Odpisová skupina Doba odpisovania1 v rokoch
1 4
2 6
3 8
4 12
5 20
6 40

Pri odpisových skupinách 1, 4, 5, 6 môže daňovník použiť len metódu rovnomerného odpisovania. V prípade zaradenia majetku do odpisových skupín 2 a 3 sa môže daňovník rozhodnúť medzi:

 • rovnomernou metódou odpisovania,
 • zrýchlenou metódou odpisovania.

V súlade s § 26, ods. 4 zákona o dani z príjmov sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie. V prípade použitia zrýchlenej metódy odpisovania sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.

V prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov. Odpisovanie majetku začína mesiacom zaradenia do užívania.

Ročný odpis aj pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Príklad na výpočet daňových odpisov v roku 2016

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaradila od obchodného majetku osobný automobil v sume 5700 €. Osobný automobil zaradila v októbri 2016.

Rok Výpočet daňových odpisov Daňový odpis (v EUR) Zostatková cena (v EUR)
2016 5700/4/12*3 357 5343
2017 5700/4 1425 3918
2018 5700/4 1425 2493
2019 5700/4 1425 1068
2020 1068<5700/4 = doodpisuje sa zostatková cena 1068 1068 0

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Daňové odpisy majetku v roku 2016 pri prenájme (lízingu)

Odpisovanie majetku v roku 2016 pri finančnom lízingu

Od začiatku roku 2015 bola zrušená lízingová metóda odpisovania. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu nájomca odpisuje počas doby odpisovania určenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je daný majetok zaradený. Daňovník odpíše majetok buď rovnomernou metódou alebo zrýchlenou metódou (ak sa majetok zaradí do 2. alebo 3. odpisovej skupiny).

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpíše do výšky vstupnej ceny, pričom v prípade osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac sa prípadne vykoná úprava základu dane daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie majetku v roku 2016 pri operatívnom lízingu

Novelou zákona o dani z príjmov nastáva od 1.1.2016 zmena v uplatňovaní odpisov pri prenajímanom majetku formou operatívneho prenájmu u prenajímateľa. Prenajímateľ zahrnie odpisy do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu daného majetku na príslušné zdaňovacie obdobie. Pri majetku, ktorý je prenajímaný iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, zahrnie prenajímateľ od 1.1.2016 do daňových výdavkov odpisy, ktoré sa určia podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Príklad na výpočet odpisov u prenajímateľa pri operatívnom prenájme

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. začala prenajímať osobný automobil v máji 2016. Ročný odpis automobilu je 2400€. Nájomné sa platí do 10. dňa daného mesiaca, v ktorom sa prenajíma a to vo výške 230€/mesiac.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. bude pri zisťovaní výšky daňových výdavkov porovnávať sumu 230*8=1840€ (príjmy z prenájmu v roku 2016) so sumou 2400/12*8=1600€ (pomerná časť odpisov prislúchajúca na mesiace prenájmu). Keďže výška vypočítaných odpisov je menšia ako suma časovo rozlíšených príjmov (výnosov), prenajímateľ môže dať do daňových výdavkov odpisy v sume 1600€.

Obmedzenie odpisovania osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 € a viac sa v roku 2015 zaviedlo obmedzenie zahrňovania daňových odpisov týchto automobilov do základu dane, ak bude mať daňovník v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto osobných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. Ak napríklad daňovník obstará jeden osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 € a viac, jeho základ dane sa zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z tohto automobilu za zdaňovacie obdobie a úhrnom ročného odpisu, príp. pomernej časti z ročného odpisu za zdaňovacie obdobie z tohto automobilu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 € rovnomernou metódou odpisovania. Základ dane sa zvýši na základe tohto výpočtu len v tom zdaňovacom období, v ktorom bude základ dane nižší ako 12 000 €, čo predstavuje ročný odpis jedného osobného automobilu vypočítaný z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €.

Prečítajte si tiež

V prípade, že by daňovník obstaral viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac, robí úpravu základu dane v prípade, že tento základ dane je nižší ako počet týchto automobilov*odpis takéhoto osobného automobilu z limitovanej vstupnej ceny.

V súlade s § 17, ods. 35 zákona o dani z príjmov sa zavádza obmedzenie aj pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 € a viac obstaraných formou operatívneho prenájmu. Pri operatívnom prenájme sa základ dane u nájomcu zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Táto úprava základu dane sa urobí len v tom zdaňovacom období, v ktorom si bude prenajímať osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 € a viac a zároveň bude jeho základ dane v danom zdaňovacom období nižší ako 14 400 €.

Ak by si daňovník prenajal viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac, robí úpravu základu dane v prípade, že tento základ dane je nižší ako počet týchto automobilov*limitované nájomné v sume 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

Viac o tom, ako odpisovať automobil v roku 2019 nájdete v článku Odpisovanie automobilu v roku 2019

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku v roku 2016

Zákon o dani z príjmov povoľuje prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku. Daňovník môže prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku na jedno celé alebo viac celých zdaňovacích období. Po skončení prerušenia odpisovania sa majetok v ďalších zdaňovacích obdobiach odpisuje tak, ako by odpisovanie nebolo vôbec prerušené. Daňovník však musí dobu odpisovania predĺžiť o dobu prerušenia odpisovania.

Daňovník, ktorý v roku 2016 uplatňuje paušálne výdavky, nemôže v roku 2016 prerušiť odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.

Prečítajte si tiež

Poznámka.: Na základe ustanovení zákona o daní z príjmov sa môže prerušiť uplatňovanie odpisov len pri hmotnom majetku. Nehmotný majetok sa musí odpisovať nepretržite v súlade s ustanovenia zákona o účtovníctve.

Zákon o dani z príjmov prikazuje v troch prípadoch prerušiť odpisovanie hmotného majetku, a to v tom zdaňovacom období:

 • v ktorom tento majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (povinnosť prerušiť odpisovanie neplatí pre majetok poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky majetku v používaní),
 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia (pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak), ak druhá zmena nastane počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov,
 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšku.

  Viac o povinnosti prerušiť odpisovanie hmotného majetku sa dozviete v článku Povinnosť prerušiť odpisovanie majetku od roku 2015.

  Daňové odpisy majetku, ktorý sa len sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľných príjmov

  V prípade, že sa hmotný a nehmotný majetok používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu len sčasti, do daňových výdavkov môže daňovník dať len pomernú časť odpisov . Ročný odpis takéhoto majetku môže daňovník uplatniť v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku používaného sčasti aj na súkromné účely.

  Daňovník sa môže rozhodnúť, či tieto výdavky (vrátane odpisov) zahrnie do daňových výdavkov:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80% alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

  Viac o krátení odpisov pri používaní dlhodobého majetku sčasti na súkromné účely aj o výnimkách, pri ktorých sa krátenie odpisov neuplatňuje, sa dozviete v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu.

">

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky