Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako upraviť výsledok hospodárenia na základ dane za rok 2015? Dosiahnutie účtovného zisku nemusí znamenať, že z rovnakej sumy sa bude platiť daň z príjmov.

Podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným) sú povinní účtovať o všetkých nákladoch, výdavkoch, výnosoch a príjmoch, ktoré s daným obdobím súvisia. Rozdiel výnosov a nákladov je výsledkom hospodárenia (zisk alebo strata). Daň z príjmov právnickej osoby sa však vyčísľuje zo základu dane, ktorý sa zisťuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”).

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015 - základné pravidlá

Pri zisťovaní základu dane (resp. daňovej straty) sa vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý sa pri úprave na základ dane:

 • zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
 • upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa zahrňujú do základu dane,
 • upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrňujú do základu dane.

Pre uvedené úpravy výsledku hospodárenia sa v praxi taktiež používajú pojmy pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia. Rozdiely medzi výsledkom hospodárenia a základom dane vznikajú z najmä dôvodov, že zákon o dani z príjmov:

 • umožňuje zdaňovanie zrážkou,
 • neumožňuje niektoré náklady uznať ako daňové výdavky,
 • limituje sumu niektorých nákladov ako daňových výdavkov,
 • oslobodzuje niektoré výnosy od zdanenia,
 • podmieňuje uznanie nákladu alebo výnosu na účely zdanenia zaplatením.

Pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia pri úprave na základ dane za rok 2015

Pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • náklady na reprezentáciu (s výnimkou reklamných predmetov do limitu),
 • dary,
 • spotreba PHL nad limit,
 • strata z predaja obchodného podielu,
 • suma daňovej zostatkovej ceny presahujúca príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (u vybraných druhov majetku),
 • platby sankčného charakteru (napr. zmluvné a zákonné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky),
 • tvorba opravných položiek, ktoré nie sú daňovo uznané (napr. opravná položka k zásobám, opravná položka k dlhodobému majetku),
 • tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovo uznané (napr. rezerva na overenie účtovnej závierky, rezerva na zostavenie daňového priznania),
 • suma účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca daňové odpisy,
 • náklady, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení (napr. nájomné, výdavky na prieskum trhu, marketingové štúdie, sprostredkovanie)

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. odpisuje notebook na účely účtovníctva 3 roky a na účely dane z príjmov 4 roky. Účtovné odpisy sú vo výške 700 eur a daňový odpis je vo výške 525 eur. Suma 175 eur (700 - 525) je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Aké ďalšie pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Článok pokračuje pod reklamou

Odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia pri úprave na základ dane za rok 2015

Odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • výnosy, ktoré sú zdaniteľné až po zaplatení (výnosy za realizáciu prieskumu trhu, marketingovej štúdie a inej štúdie),
 • výnosy zdaňované zrážkou, ktoré sa daňovník nerozhodne považovať za preddavok (napr. úroky z bežného účtu),
 • suma daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca účtovné odpisy.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. odpisuje notebook na účely účtovníctva 5 rokov a na účely dane z príjmov 4 roky. Účtovné odpisy sú vo výške 420 eur a daňový odpis je vo výške 525 eur. Suma 105 eur (525 - 420) je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.

Účtovníctvo a úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane sa vykonáva mimo účtovné knihy (denník a hlavnú knihu),v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. Položky upravujúce výsledok hospodárenia na základe dane sa v daňovom priznaní uvádzajú vo formálne upravených tabuľkách.

Členenie nákladov a výnosov na účely zistenia základu dane z príjmov je potrebné zabezpeičť aj počas vedenia účtovníctva. Podnikateľ (účtovná jednotka z pohľadu účtovníctva, daňovník z pohľadu dane z príjmov) musí analytické účty vytvoriť v členení podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, t. j. vrátane dane z príjmov.

Príklad: K účtu 501 - Spotreba materiálu si spoločnosť Podnikajte, s.r.o. vytvorí napríklad takéto analytické účty:

 • 501.601 - Spotreba materiálu (nákup PHL daňovo uznaný),
 • 501.699 - Spotreba materiálu (nákup PHL daňovo neuznaný),
 • 501.701 - Spotreba materiálu (reklamné predmety daňovo uznané),
 • 501.799 - Spotreba materiálu (reklamné predmety daňovo neuznané).

Aj keď je výsledkom hospodárenia zisk, nemusí to pre podnikateľa znamenať, že bude platiť daň z príjmov (zo zisku). Úpravami podľa zákona o dani z príjmov sa môže dopracovať k daňovej strate. Platí to aj naopak, ak je výsledkom hospodárenia strata. Podnikateľ sa môže úpravami podľa zákona o dani z príjmov dopracovať k základu dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky