Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako upraviť výsledok hospodárenia na základ dane za rok 2015? Dosiahnutie účtovného zisku nemusí znamenať, že z rovnakej sumy sa bude platiť daň z príjmov.

Podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným) sú povinní účtovať o všetkých nákladoch, výdavkoch, výnosoch a príjmoch, ktoré s daným obdobím súvisia. Rozdiel výnosov a nákladov je výsledkom hospodárenia (zisk alebo strata). Daň z príjmov právnickej osoby sa však vyčísľuje zo základu dane, ktorý sa zisťuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”).

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015 - základné pravidlá

Pri zisťovaní základu dane (resp. daňovej straty) sa vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý sa pri úprave na základ dane:

 • zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
 • upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa zahrňujú do základu dane,
 • upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrňujú do základu dane.

Pre uvedené úpravy výsledku hospodárenia sa v praxi taktiež používajú pojmy pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia. Rozdiely medzi výsledkom hospodárenia a základom dane vznikajú z najmä dôvodov, že zákon o dani z príjmov:

 • umožňuje zdaňovanie zrážkou,
 • neumožňuje niektoré náklady uznať ako daňové výdavky,
 • limituje sumu niektorých nákladov ako daňových výdavkov,
 • oslobodzuje niektoré výnosy od zdanenia,
 • podmieňuje uznanie nákladu alebo výnosu na účely zdanenia zaplatením.

Pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia pri úprave na základ dane za rok 2015

Pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • náklady na reprezentáciu (s výnimkou reklamných predmetov do limitu),
 • dary,
 • spotreba PHL nad limit,
 • strata z predaja obchodného podielu,
 • suma daňovej zostatkovej ceny presahujúca príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (u vybraných druhov majetku),
 • platby sankčného charakteru (napr. zmluvné a zákonné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky),
 • tvorba opravných položiek, ktoré nie sú daňovo uznané (napr. opravná položka k zásobám, opravná položka k dlhodobému majetku),
 • tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovo uznané (napr. rezerva na overenie účtovnej závierky, rezerva na zostavenie daňového priznania),
 • suma účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca daňové odpisy,
 • náklady, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení (napr. nájomné, výdavky na prieskum trhu, marketingové štúdie, sprostredkovanie)

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. odpisuje notebook na účely účtovníctva 3 roky a na účely dane z príjmov 4 roky. Účtovné odpisy sú vo výške 700 eur a daňový odpis je vo výške 525 eur. Suma 175 eur (700 - 525) je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia pri úprave na základ dane za rok 2015

Odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • výnosy, ktoré sú zdaniteľné až po zaplatení (výnosy za realizáciu prieskumu trhu, marketingovej štúdie a inej štúdie),
 • výnosy zdaňované zrážkou, ktoré sa daňovník nerozhodne považovať za preddavok (napr. úroky z bežného účtu),
 • suma daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca účtovné odpisy.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. odpisuje notebook na účely účtovníctva 5 rokov a na účely dane z príjmov 4 roky. Účtovné odpisy sú vo výške 420 eur a daňový odpis je vo výške 525 eur. Suma 105 eur (525 - 420) je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.

Účtovníctvo a úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane sa vykonáva mimo účtovné knihy (denník a hlavnú knihu),v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. Položky upravujúce výsledok hospodárenia na základe dane sa v daňovom priznaní uvádzajú vo formálne upravených tabuľkách.

Členenie nákladov a výnosov na účely zistenia základu dane z príjmov je potrebné zabezpeičť aj počas vedenia účtovníctva. Podnikateľ (účtovná jednotka z pohľadu účtovníctva, daňovník z pohľadu dane z príjmov) musí analytické účty vytvoriť v členení podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, t. j. vrátane dane z príjmov.

Príklad: K účtu 501 - Spotreba materiálu si spoločnosť Podnikajte, s.r.o. vytvorí napríklad takéto analytické účty:

 • 501.601 - Spotreba materiálu (nákup PHL daňovo uznaný),
 • 501.699 - Spotreba materiálu (nákup PHL daňovo neuznaný),
 • 501.701 - Spotreba materiálu (reklamné predmety daňovo uznané),
 • 501.799 - Spotreba materiálu (reklamné predmety daňovo neuznané).

Aj keď je výsledkom hospodárenia zisk, nemusí to pre podnikateľa znamenať, že bude platiť daň z príjmov (zo zisku). Úpravami podľa zákona o dani z príjmov sa môže dopracovať k daňovej strate. Platí to aj naopak, ak je výsledkom hospodárenia strata. Podnikateľ sa môže úpravami podľa zákona o dani z príjmov dopracovať k základu dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2019

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osobe v roku 2019 vznikne, ak daň za prechádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne sumu 2 500 eur. Postup výpočtu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby nájdete v tomto článku.

Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

Akým spôsobom môže právnická osoba (napríklad s.r.o.) obstarať automobil na podnikanie? A aké výdavky (náklady) si môže pri jednotlivých formách obstarania uplatniť do daňových výdavkov?

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2018

Kedy je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov? Ako vyrátať výšku preddavkov na daň v roku 2018?

Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2018?

Potrebujete praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní, ak ste právnická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane a dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku.