Členské príspevky ako daňový výdavok

Členské príspevky ako daňový výdavok
Alica  Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Platíte členské príspevky právnickým osobám, ktoré ochraňujú vaše záujmy? Alebo potrebujete informácie z prvej ruky, resp. prestíž prostredníctvom členstva v Združení mladých podnikateľov Slovenska, SOPK alebo v DIHK? Nie všetky náklady môžu byť považované za daňový výdavok.

Čo je daňový výdavok na členské príspevky

Pri zostavovaní daňového priznania je daňovník povinný posúdiť výdavky na členské príspevky z viacerých kritérií.

Prvé kritérium – všeobecné – predstavuje podmienku v definícii samotného daňového výdavku – teda, ide o taký výdavok, ktorý - súvisí alebo je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, je preukázateľne vynaložený, a je zaúčtovaný, alebo zaevidovaný.

Ďalším, špecifickým kritériom je skutočnosť, či daňovník bol povinný platiť členské na základe osobitného predpisu alebo nie. V prípade zákonného členského príspevku je tento náklad považovaný za daňový výdavok. Ak daňovník uhradil členský príspevok dobrovoľne, je potrebné skúmať limit stanovený zákonom o dani z príjmov.

Tretím kritériom je limitácia výdavku na dobrovoľné členské príspevky podľa zákona o dani z príjmov. Tento predpis považuje za daňový výdavok členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66 387,84 eura ročne.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri výklade tretieho kritéria je potrebné postupovať nasledovne:
  • Ide o členský príspevok. Jednotné číslo použitého predmetu v zákone si správca dane vykladá tak, že daňovým výdavkom môže byť iba jeden členský príspevok. Teda, pri zaplatení viacerých členských príspevkov budete ďalej posudzovať ten najvyšší. Každý ďalší členský príspevok bude nedaňový.
  • Ďalšou podmienkou je nepovinné členstvo v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa. Chápeme, že záujmy daňovníka (platiteľa členského príspevku) môžu byť rôzne – cez ekonomické, odborné, alebo aj rozšírenie a zlepšenie spolupráce možnej členstvom v slovensko-zahraničnej obchodnej komore. Členstvo v právnickej osobe, ktorá ochraňuje záujmy štatutárneho orgánu, alebo pri ktorom nie je možné preukázať súvis so záujmami daňovníka nie je možné považovať za daňový výdavok.
  • Zákon použil v tomto ustanovení pojem platiteľ členského príspevku. Z uvedeného dôvodu musí byť daňovník členom právnickej osoby, ktorej členský príspevok platí.
  • Nakoľko ide o limitovaný daňový výdavok, je daňovník povinný považovať náklad na členské za daňový výdavok iba do výšky stanovenej zákonom.

Príklad na členské príspevky

Spoločnosť Best Tax k.s. sa zaoberá poskytovaním daňového poradenstva. Ročne uhrádza poplatok Slovenskej komore daňových poradcov za členstvo. Dobrovoľne sa prihlásila aj za člena Slovensko-Českej obchodnej komory a do Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Pretože konateľ Best Tax k.s. je vášnivým golfovým hráčom, spoločnosť je prihlásená ako člen golfového klubu a platí členské poplatky. Poplatky za členstvá v jednotlivých organizáciách v roku 2011 spoločnosť uhradila a právnické osoby – prijímatelia poplatku jej vyhotovili faktúry. Ako má postupovať pri zahrnutí týchto členských príspevkov do základu dane z príjmov?

Riešenie:
Členský poplatok vyplývajúci z jej členstva v SKDP je daňovým výdavkom daňovníka.
Členstvo v Slovensko-Českej obchodnej komore a v Združení mladých podnikateľov Slovenska je síce fakultatívne (dobrovoľné), no chráni záujmy daňovníka, preto si daňovník vyberie vyšší príspevok a posúdi ho z hľadiska zákonného limitu. Druhý príspevok daňovým výdavkom nie je.

Ochranu záujmov spoločnosti Best Tax k.s. golfovým klubom bude ťažké preukázať vzhľadom na iné zameranie právnickej osoby. Z uvedeného dôvodu je tento náklad považovaný za nedaňový výdavok. Rovnako aj pri týchto výdavkoch je potrebné splniť všeobecnú podmienku daňového výdavku, a teda, že výdavok (náklad) bol zaúčtovaný (zaevidovaný) a preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Alica  Orda Oravcová
Alica Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.


Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka alebo na manžela či manželku v roku 2020? Kráti sa nezdaniteľná časť dôchodcom?

Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady

Ako vypočítať spotrebu pohonných látok a nadspotrebu PHL v júli 2020 po novele zákona o dani z príjmov? Ovplyvnia zmeny len daň z príjmov alebo aj DPH?

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje spresnenie kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby, spresnenie príjmov pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane či vymedzenia mikrodaňovníka a iné.

Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty pri hospodárskom roku

Podmienky pre odpočet doteraz neuplatnených strát sa menia pre daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky