Členské príspevky ako daňový výdavok

Členské príspevky ako daňový výdavok
Alica  Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Platíte členské príspevky právnickým osobám, ktoré ochraňujú vaše záujmy? Alebo potrebujete informácie z prvej ruky, resp. prestíž prostredníctvom členstva v Združení mladých podnikateľov Slovenska, SOPK alebo v DIHK? Nie všetky náklady môžu byť považované za daňový výdavok.

Čo je daňový výdavok na členské príspevky

Pri zostavovaní daňového priznania je daňovník povinný posúdiť výdavky na členské príspevky z viacerých kritérií.

Prvé kritérium – všeobecné – predstavuje podmienku v definícii samotného daňového výdavku – teda, ide o taký výdavok, ktorý - súvisí alebo je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, je preukázateľne vynaložený, a je zaúčtovaný, alebo zaevidovaný.

Ďalším, špecifickým kritériom je skutočnosť, či daňovník bol povinný platiť členské na základe osobitného predpisu alebo nie. V prípade zákonného členského príspevku je tento náklad považovaný za daňový výdavok. Ak daňovník uhradil členský príspevok dobrovoľne, je potrebné skúmať limit stanovený zákonom o dani z príjmov.

Tretím kritériom je limitácia výdavku na dobrovoľné členské príspevky podľa zákona o dani z príjmov. Tento predpis považuje za daňový výdavok členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66 387,84 eura ročne.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri výklade tretieho kritéria je potrebné postupovať nasledovne:
  • Ide o členský príspevok. Jednotné číslo použitého predmetu v zákone si správca dane vykladá tak, že daňovým výdavkom môže byť iba jeden členský príspevok. Teda, pri zaplatení viacerých členských príspevkov budete ďalej posudzovať ten najvyšší. Každý ďalší členský príspevok bude nedaňový.
  • Ďalšou podmienkou je nepovinné členstvo v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa. Chápeme, že záujmy daňovníka (platiteľa členského príspevku) môžu byť rôzne – cez ekonomické, odborné, alebo aj rozšírenie a zlepšenie spolupráce možnej členstvom v slovensko-zahraničnej obchodnej komore. Členstvo v právnickej osobe, ktorá ochraňuje záujmy štatutárneho orgánu, alebo pri ktorom nie je možné preukázať súvis so záujmami daňovníka nie je možné považovať za daňový výdavok.
  • Zákon použil v tomto ustanovení pojem platiteľ členského príspevku. Z uvedeného dôvodu musí byť daňovník členom právnickej osoby, ktorej členský príspevok platí.
  • Nakoľko ide o limitovaný daňový výdavok, je daňovník povinný považovať náklad na členské za daňový výdavok iba do výšky stanovenej zákonom.

Príklad na členské príspevky

Spoločnosť Best Tax k.s. sa zaoberá poskytovaním daňového poradenstva. Ročne uhrádza poplatok Slovenskej komore daňových poradcov za členstvo. Dobrovoľne sa prihlásila aj za člena Slovensko-Českej obchodnej komory a do Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Pretože konateľ Best Tax k.s. je vášnivým golfovým hráčom, spoločnosť je prihlásená ako člen golfového klubu a platí členské poplatky. Poplatky za členstvá v jednotlivých organizáciách v roku 2011 spoločnosť uhradila a právnické osoby – prijímatelia poplatku jej vyhotovili faktúry. Ako má postupovať pri zahrnutí týchto členských príspevkov do základu dane z príjmov?

Riešenie:
Členský poplatok vyplývajúci z jej členstva v SKDP je daňovým výdavkom daňovníka.
Členstvo v Slovensko-Českej obchodnej komore a v Združení mladých podnikateľov Slovenska je síce fakultatívne (dobrovoľné), no chráni záujmy daňovníka, preto si daňovník vyberie vyšší príspevok a posúdi ho z hľadiska zákonného limitu. Druhý príspevok daňovým výdavkom nie je.

Ochranu záujmov spoločnosti Best Tax k.s. golfovým klubom bude ťažké preukázať vzhľadom na iné zameranie právnickej osoby. Z uvedeného dôvodu je tento náklad považovaný za nedaňový výdavok. Rovnako aj pri týchto výdavkoch je potrebné splniť všeobecnú podmienku daňového výdavku, a teda, že výdavok (náklad) bol zaúčtovaný (zaevidovaný) a preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Alica  Orda Oravcová
Alica Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.


Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – príklady pre zamestnancov

Daňový bonus na dieťa sa v roku 2023 opäť zvýšil, jeho výpočet však nie je celkom jednoduchý. Pozrite si praktické príklady výpočtu daňového bonusu u zamestnanca.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky