Náklady na reprezentáciu

Čo sú reprezentačné náklady a aká je ich právna úprava z hľadiska dane z príjmov a DPH?

Podobne ako v prípade reklamných predmetov, tak ani náklady na reprezentáciu nie sú v národných predpisoch nikde podrobne špecifikované. S reprezentačnými nákladmi sa možno stretnúť v legislatíve upravujúcej dane. Pod pojmom náklady (výdavky) na reprezentáciu, resp. reprezentačné náklady (výdavky) môžeme rozumieť výdavky vynaložené na účely pohostenia, občerstvenia, dary poskytované na obchodných rokovaniach, firemných oslavách, podujatiach a iné. Spoločným znakom je, že zvyšujú prestíž podnikateľského subjektu. Výdavky na reprezentáciu je však potrebné vždy starostlivo posudzovať, pretože sa môže stať, že v rámci jedného subjektu je určitý výdavok klasifikovaný ako náklad na reprezentáciu a rovnaký výdavok môže byť v inom subjekte daňovo uznaným nákladom.

Príklad nákladov na reprezentáciu

Spoločnosť pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku usporiadala oslavu pre všetkých svojich súčasných i bývalých zamestnancov a ich rodiny. Všetky náklady s tým spojené boli hradené spoločnosťou. Tieto náklady – pohostenie, oslavy a pod. sú  typickými nákladmi na reprezentáciu. Medzi ďalšie typické príklady reprezentačných nákladov môže patriť: pracovný obed s obchodným partnerom; letenka alebo ubytovanie pre obchodného partnera; firemné oslavy, bankety; výdavky na vzdelávanie, ktoré nesúvisí s predmetom činnosti firmy; obrazy, kvety, hudba na pracovisku alebo oddychová zóna; výdavky na osobnú ochranu podnikateľa a podobne.

Náklady na reprezentáciu z hľadiska zákona o dani z príjmov

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa reprezentačné náklady spomínajú v rovnakom bode ako reklamné predmety (§ 21 ods. 1 písm. h), podľa ktorého výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Preto náklady vynaložené na účely reprezentácie budú zvyšovať výsledok hospodárenia (resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pri zisťovaní základu dane.

Príklad nákladov na reprezentáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov

Spoločnosť viedla v poslednom období náročné rokovania s potenciálnym obchodným partnerom. Výsledkom rokovaní bol nakoniec významný obchodný kontrakt na niekoľko rokov. Po jeho uzatvorení išli zmluvné strany na spoločnú večeru, ktorá bola hradená z finančných prostriedkov spoločnosti. Tieto výdavky sú jednoznačne klasifikované ako výdavky na reprezentáciu (pohostenie, občerstvenie), pretože neboli vynaložené na dosiahnutie príjmov, ale odzrkadľujú len prestíž a imidž firmy, ktorá týmto pozvaním obchodného partnera na večeru prezentuje svoje postavenie. Nešlo o daňový výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, musia byť preto pripočítané k výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu dane.

Náklady na reprezentáciu a zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa k reprezentačným nákladom vyjadruje v § 49 ods. 7 písm. a) takto: „platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy.“ Tým pádom, keď túto daň nemožno odpočítať, bude celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok a zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov. V niektorých prípadoch sa môže stať, že na reprezentáciu je použitý materiál, tovar, výrobky alebo aj nakupované či vlastné služby, pri ktorých kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH odpočítaná, pretože v tom čase nebolo možné vedieť, že ich určitá časť bude použitá na reprezentáciu. Bezodplatné poskytnutie takého predmetu, pri ktorom bola DPH odpočítaná sa bude podľa § 8 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty považovať za dodanie tovaru za protihodnotu a bude podliehať daňovej povinnosti. Pre neplatiteľa DPH, bude vždy celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok.

Príklad nákladov na reprezentáciu z pohľadu zákona o DPH

Predchádzajúci príklad, kde firma z vlastných prostriedkov hradila večeru s obchodným partnerom v reštaurácii možno aplikovať aj na aspekt DPH v súvislosti s reprezentačnými nákladmi. Celá večera konateľov oboch spoločností bola v hodnote 120,- eur, z toho predstavovala daň z pridanej hodnoty 20,- eur. DPH z obchodnej večere si táto spoločnosť nebude môcť odpočítať, pretože ide o výdavok na reprezentáciu. Preto bude celková hodnota večere vrátane DPH predstavovať výdavok, ktorý nie je daňovo uznateľný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Manká a škody v daňových výdavkoch v roku 2019

Môže si fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019 manká a škody spôsobené na majetku alebo zásobách? Aký je rozdiel medzi mankom a škodou?

Daňové výdavky zamestnávateľa v roku 2019

Zamestnávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobných pracovných vzťahoch, ak to ustanovuje osobitný predpis. Aké výdavky (náklady) si môže zamestnávateľ v súvislosti so zamestnancami uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba môže využívať majetok, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku aj na súkromné účely. Môže si však výdavky (náklady), ktoré súvisia s týmto obchodným majetkom uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Daňové výdavky s.r.o. v roku 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri vynaložení výdavkov (nákladov) musí posudzovať aj to, či daný výdavok (náklad) je z hľadiska zákona o dani z príjmov daňovo uznaný. Uvedené znamená, že nie každý náklad s.r.o. sa rovná aj jej daňovému výdavku. Aké daňové výdavky si môže teda s.r.o. v roku 2019 uplatniť?